(2017 12 17 1e) God is groot en getrou; Hy handel met die trotses en nederiges Luk 1 v46tot55 ♪

Sekere gebeure in die geskiedenis was so ingrypend dat dit mense se lewens-en-wêreldbeskouing ingrypend verander het: daaronder tel die ontdekking van die boekdrukkuns, die industriële revolusie; die huidige inligtingsrevolusie; die twee wêreldoorloë. Mense doen navorsing, praat, skryf en sing selfs daaroor.

Die keerpunt in die hele geskiedenis van die mensdom was die geboorte van die Seun van God. Ons dateer alles in die tydperke voor en na Christus. Ook oor Christus se menswording is en word navorsing gedoen, gepraat, geskryf en selfs gesing.

Dit het al voor sy geboorte begin. Maria het ‘n loflied gesing. In haar loflied besing sy die Here God in sy grootheid, almag, genade en en ontferming oor haar en ander wat soos sy nederig is en ontsag vir God het. Hy handel volgens Maria se loflied ook met diegene wat vol van hulleself is en geen ontsag vir Hom het nie. Ons tema is: God is groot en getrou – Hy handel met dié wat trots en met dié wat nederig is. Ons sien die Here: (1) is groot en getrou; (2) handel met beide trotses en nederiges

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪

Ons tema vanaand is die verheerlikte Jesus se opdrag: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Sommige in die GKSA beskou so ‘n opdrag as musiek in die ore – veral in die konteks van die plek van die vrou in God se plan. In dieselfde konteks is hierdie opdrag vir ander ‘n steen des aanstoots; hulle gooi hulle hande moedeloos in die lug. Natuurlik laat alles nog ‘n groep heeltemal koud.

Bloot op die klank af is enige van hierdie reaksies aanvaarbaar. Dit is egter meer as blote klank. Dit is die opdrag van die verheerlikte Christus, ons Here en Koning. Hy gaan eendag weer kom en ons tot verantwoording roep oor wat ons met hierdie opdrag gedoen het.

Opvallend het die vrou, Isebel, ‘n sentrale rol gespeel het in die gemeente Tiatire aan wie die verheerlikte Christus sy vierde brief in openbaring gerig het. Christus het dit teen die gemeente gehou dat hulle haar laat begaan het. As Skrywer is sy oordeel oor hierdie vrou duidelik: Sy doen haar as profetes voor. Isebel van Tiatira was een van baie vals profete.

Elke gemeente en elke gelowige het die verantwoordelikheid om vas te stel of dit wat verkondig word ware of vals profesie is. Elders gee Johannes die opdrag: … daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen (1 Joh 4:1). Uiteindelik bepaal ons uitvoering van hierdie opdragte wat die toekoms vir ons inhou. Die volgende hoofsake kom hierna aan die orde: (1) wat die gemeente het waaraan hulle moet vashou en (2) die gevolge van die uitvoering van die opdrag, al dan nie.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪

Is daar iemand wat so ‘n invloed op jou gehad het, dat jy jou nie kan voorstel hoe dit sou wees as daardie persoon nie vir jou daar was nie? Dit is die een se pa, ‘n ander se ma, ‘n broer, ‘n suster; ‘n onderwyser, ‘n kollega, ‘n mentor …

Kan jy voorstel waar sou ons wees as Martin Luther nie 500 jaar gelede sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het nie; … as Josef nie die Here gehoorsaam het en Maria as vrou geneem het nie; … as Maria iets anders gesê het as: Ek is tot beskikking van die Here …; as Jesus daarvan sou wegskram om aan die kruis vir ons sondes te sterf?

Sonder Christus se menswording en latere kruisdood, sou elke mens verlore in sonde gebly het. Menslike instrumente soos Josef en Maria was nodig, sodat Jesus kon kom. Josef en Maria was in hierdie sin mense sonder wie geeneen van ons sou kon klaarkom nie.

Die Here wat hulle in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte? Vandaar ons tema: Tot beskikking van die Here. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is (1) Maria en die hemelse boodskapper; (2) beskikbaarheid, al dan nie, het gevolge

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪

Ons het ‘n vorige keer gesien dat koning Josia se afvaardiging wat die Here moes raadpleeg die twee manlike profete van sy tyd, Sefanja en Jeremia, verbygegaan en by die profetes, Gulda uitgekom het. In vanaand se fokusgedeelte sien ons die teenoorgestelde gebeur.

Paulus en sy geselskap het by Filippus oorgebly. Filippus se vier dogters het geprofeteer. Tog het hulle niks gesê oor wat vir Paulus voorgelê het nie. ‘n Profeet uit Judea, Agabus, het met woord en handeling Paulus se toekoms bekend gemaak. Eintlik het hy weinig nuut gesê (vgl Hand 20:23). Al wat sy optrede uniek gemaak het, is dat hy die reeds bekende boodskap ook met ‘n simboliese handeling oorgedra het.

Toets ‘n mens Agabus se profesie aan die verdere verloop, sien jy elemente daarvan het in vervulling gegaan, maar sommige juis nie. Die probleem van die verskille kom nie eens ter sprake nie. Waarom nie? In finale instansie is God alleen in volle beheer van die verloop van sake. Hy alleen handel. Hy gebruik mense as instrumente. Hy benut ook profete soos Hy wil.

Ons tema: Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil. Ons gaan aandag gee aan die volgende hoofsake: (1) omstandighede bied moontlikhede; (2) die profesie en sy vervulling en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 12 03 1e) Persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom Num 24 v17 ♪

Persepsie is ‘n modewoord, ‘n woord eie aan ons tydvak, die sogenaamde post-modernisme. Alles word bevraagteken. Twee aanhalings toon die rol van die begrip persepsie:

  • “There is no reality – only perception” (die TV-persoonlikheid, Dr Phil).

  • To every separate person a thing is what he thinks it is — in other words, not a thing, but a think” (die skryfster / digter Penelope Fitzgerald in “The Gate of angels”).

Balak, die koning van Moab, sou ‘n mens van ons tyd kon wees. Hy het die trae Bileam probeer oorreed om die Israeliete wat in aantog was, te vervloek. Toe hy Bileam berg-op vat vanwaar hy die Israeliete kon sien, het Bileam die Israeliete geseën. Hy het besluit om, vir die gewenste vloek, Bileam se persepsie letterlik te verander. Dit was weer vergeefs, soos ook die derde keer. Balak het Bileam daar gelos en huis toe gegaan.

Waarom het Bileam bly aandring om net oor te dra wat die Here hom beveel? Waarom het hy bly weier om te vervloek en die Israeliete bly seën? In sy vierde uitspraak het Bileam onder andere gesê: … die openbaring aan ‘n man wie se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste (Num 24:15b,16). Die ware God het bekend gemaak dat Hy alles sien en alles weet. Bileam het die werklikheid besef: die lewende God bly getrou aan sy volk. Hy beskerm hulle. Hy sorg vir hulle. Hy wil hulle seën. God sou, volgens Bileam, op ‘n later tydstip ‘n ster en heerser stuur wat hulle vyand sou oorwin. Ons tema vanoggend: persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom. Twee fasette kom in ons tema na vore. Ons let op elk van hierdie twee fasette.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »