(2017 11 12 1e) Die koninkryk van God is net vir kinders Mark 10 v14b tot 16 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit: wees ‘n kind. Dit is nie ‘n speletjie nie. Dit is nie ‘n foefie nie. Dit is ‘n uitnodiging wat jy doodernstig moet opneem.

Op verskillende plekke in sy Woord teken die Here ‘n prentjie: Jesus staan by die ingang van die koninkryk van God. Dit gaan natuurlik ook regtig gebeur op die dag dat Hy weer kom. Sommer vroeg in sy bediening het Hy gewaarsku dat nie almal wat Hom noem: “Here, Here” die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. Vir party mense sal Hy sê: Gaan weg van My af … (Matt 7:21, 23). Ons moet weet Hy het dit regtig bedoel. Hy het ook regtig bedoel toe Hy in ons fokusgedeelte gesê het: Die koninkryk van God is net vir kinders.

Vir grootmense het Hy tog die deur van die koninryk op ‘n skrefie oopgemaak toe Hy sê: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie” (Mark 10:15). Daarmee het Jesus Christus gesê: die koninkryk van God is net vir kinders en vir mense soos kinders. Die lewensbelangrike vraag vir my en jou is: “Is jy ‘n kind?” Ons gee agtereenvolgens aandag aan (1) twee woorde in een asem; (2) Die koninkryk van God is oop vir kinders en (3) Die Koninkryk van God is oop vir mense wat soos kinders is

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪

Swartmaandag het ons met ons kleredrag geprotesteer teen al die geweld en moorde – spesifiek geweld en moord op plase. Sedertdien was daar nog ‘n paar plaasaanvalle – nog mense is vermoor.

Vandat Martin Luther sy 95 stellings 31 Okt 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het, het die hervorming momentum opgebou. In 1572 het Katharina de’Medici die koning oorgehaal om die protestante in Frankryk aan te val en uit te wis. Op 23 Aug 1572, Bartolomeusnag, is hiermee begin. Tussen 5000 en 8000 protestante is in die volgende weke vermoor. Baie moes ter wille van hulle geloof vlug. Sommige van ons stam uit hierdie vlugtelinge, die Franse Hugenote.

Hoe beoefen jy jou geloof? Sien jy die geloof as ‘n romantiese bootvaart op ‘n spieëlgladde dam? Word jy kwaad as iemand die bootjie begin roer? Of is jy ‘n protestant wat jou lewe op stormsee sal waag ter wille van die ware geloof? Op sosiale media is ‘n waarheid geplaas: “Moenie sê jy sal tronk toe gaan vir jou geloof as jy nie eens daarvoor kerk toe gaan nie.” Ons moet goed besef: ware geloof is in meer as een sin ‘n saak van dood en lewe. Dit is dan ook vanoggend ons tema. Ons gee aandag aan: (1) ware geloof is doodsake en (2) ware geloof en lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 29 2e) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36tot38 ♪

Die plek van die vrou in God se groot plan van verlossing kan ‘n mens in die geskiedenis van God se openbaring naspeur. Tydens die uittog uit Egipte was Miriam, Moses en Aäron se suster, ‘n profetes (Eks 15:20). In die rigterstyd was Debora beide profetes en rigter (Rigt 4). Tydens sy hervormings het koning Josia van Juda se afvaardiging die profetes Gulda genader om die Here in opdrag van die koning te raadpleeg (2 Kron 34).

‘n Mens kan vra: watter plek het die vrou ingeneem in die sentrale tydvak in die geskiedenis van God se openbaring: die geboorte van sy Seun, sy lewe, dood, opstanding en hemelvaart? Toe Josef en Maria die Jesuskind tempel toe neem om die bepalings van die wet na te kom, het nog ‘n profetes op die toneel verskyn: Anna. Sy het God gedank oor die Kindjie en met almal gepraat wat uitgesien het na die verlossing wat Hy bring.

Ware profesie plaas Jesus, die Verlosser van sondaars, in die kollig. Ons tema: die vrou se plek in God se plan – ware profesie getuig Jesus is die Verlosser. Ons let op die mens Anna en daarna op haar optrede.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 29 1e) Werk en rus is God se wil vir die mens Deut 5 v12tot15 ♪

Hierdie tyd van die jaar is gelaai met aktiwiteit. Dis eindeksamen. Jy moet by die werk alles voor die Kersvakansie klaarkry. Dis die een jaareind-afsluitingsfunksie na die ander. Elke dag is ‘n ekstra paar uur nodig en elke week nog ‘n dag of twee. Ons ervaring klop met die Israelietiese slawe s’n in Egipte wat onder die swaar werk gesug en gekreun het (Eks 2:23).

Die Here het sy volk uit Egipte bevry. Sommer gou het Hy bekend gemaak wat Hy van hulle verwag: hulle moes werk – ses dae lank. Op die sewende dag moes hulle rus (Eks 16). By Sinai het God met sy vinger op die kliptafel geskryf: ses dae moet jy werk en een dag moet jy rus (Eks 20:8 – 11). Dieselfde gebod het Hy herhaal toe die volk gereed was om die beloofde land binne te gaan. God handhaaf die ritme: ses dae werk; een dag rus. Vandaar ons tema. Ons let op die twee fasette van die ritme waarin God sy kinders wil laat lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 22 2e) Die vrou in God se plan – Vergissing of beskikking? 2 Kron 34 v23tot28 ♪

Inleiding

Ons staan tydens die aanddienste stil by die plek van die vrou in God se plan.

Gulda was ‘n profetes tydens koning Josia se regering. Toe die wetboek van die Here aan Josia voorgelees is, het hy sy klere geskeur. Hy het ‘n afvaardiging gestuur om die Here te raadpleeg oor die inhoud van sy wet. Sy afvaardiging is toe na Gulda toe – die profetes.

Waarom juis na Gulda toe? Waarom nie na een van die destydse manlike profete nie? In Josia se regeringstyd was daar twee manlike profete wie se boeke in die Ou Testament opgeteken is. Sefanja was bekend as ‘n profeet wat onheil vir God se volk voorspel het. Gilkija se seun, Jeremia, was ook ‘n profeet. Hy het na Josia se dood ‘n treurlied oor hom gedig (35:25).

Die noodwendige vraag oor hierdie afvaardiging van Josia is: was hulle optrede ‘n vergissing, of het die Here God dit juis so beskik? Ons tema is daarom die vraag: Vergissing of beskikking? Ons fokus agtereenvolgens op (1) die aanloop; (2) die profetes verskyn op die toneel en (3) die inhoud en afloop van die boodskap

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »