(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪

Die evangelie volgens Matteus begin met die woorde: Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid … (Matt 1:1). Vóór alles wys Matteus Jesus aan as die seun van Dawid, as die verwagte Messias wat as Koning vanaf die troon van Dawid regeer. Sommer vroeg al het Johannes die doper gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matt 3:2). Nadat Jesus gehoor het dat Herodes Johannes laat opsluit het, het Hy dieselfde boodskap verkondig. Hy het ‘n hele klomp gelykenisse vertel wat Hy ingelui het met die woorde: Die koninkryk van die hemel is soos …(Matt 13:24,31,44,45). Op sy dissipels se vraag wie die belangrikste in die koninkryk van die hemel is, was sy antwoord: kinders (Matt 18:2).

Ons fokusgedeelte begin met Jesus se aankondiging na sy opstanding uit die dood: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde (Matt 28:18b). Daarmee sê Jesus dat Koning is van alles en almal in die hemel en op die aarde. Aan sy dissipels gee Hy een opdrag met ‘n paar boustene, onder andere om die mense te doop. Ook wanneer Eleana vanoggend gedoop word, doen ons dit in die erkenning dat Jesus as Koning reg en seggenskap oor haar en oor ons almal het. Ons tema: Jesus is Koning – almal moet Hom dien. Ons gee aandag aan Jesus se aanspraak, sy bevel en sy versekering.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪”

(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪

Ons het ongekende politieke en ekonomiese storms beleef: Nenegate in Des 2015; die “State of Capture” rapport in Nov 2016; die een skok na die ander uit Gupta Leaks; rommelstatus … Toe nog die privatesektor kersie op die korrupsiekoek: Multi Choice; die Steinhofsage. Daar is geen einde nie. Die korrupsie tier buite beheer voort.

Die belastingbetalers steier onder die las. Werkloosheid is buite beheer. Die armstes leef in ellende.

Die profeet Joël teken ‘n sootgelyke situasie. Die volk van God het onhoudbare omstandighede beleef. Wat doen ‘n mens in sulke omstandighede? Hy roep tot die Here. Hy doen dit omdat die Here in beheer is van die omstandighede wat sy volk beleef. Ons tema: Vertrou op die Here wat omstandighede beheer 

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 17 2e) Vertrou op die Here wat omstandighede beheer Joel 1 v14 en 19tot20 ♪”

(2017 12 17 1e) God is groot en getrou; Hy handel met die trotses en nederiges Luk 1 v46tot55 ♪

Sekere gebeure in die geskiedenis was so ingrypend dat dit mense se lewens-en-wêreldbeskouing ingrypend verander het: daaronder tel die ontdekking van die boekdrukkuns, die industriële revolusie; die huidige inligtingsrevolusie; die twee wêreldoorloë. Mense doen navorsing, praat, skryf en sing selfs daaroor.

Die keerpunt in die hele geskiedenis van die mensdom was die geboorte van die Seun van God. Ons dateer alles in die tydperke voor en na Christus. Ook oor Christus se menswording is en word navorsing gedoen, gepraat, geskryf en selfs gesing.

Dit het al voor sy geboorte begin. Maria het ‘n loflied gesing. In haar loflied besing sy die Here God in sy grootheid, almag, genade en en ontferming oor haar en ander wat soos sy nederig is en ontsag vir God het. Hy handel volgens Maria se loflied ook met diegene wat vol van hulleself is en geen ontsag vir Hom het nie. Ons tema is: God is groot en getrou – Hy handel met dié wat trots en met dié wat nederig is. Ons sien die Here: (1) is groot en getrou; (2) handel met beide trotses en nederiges

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 17 1e) God is groot en getrou; Hy handel met die trotses en nederiges Luk 1 v46tot55 ♪”

(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪

Ons tema vanaand is die verheerlikte Jesus se opdrag: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Sommige in die GKSA beskou so ‘n opdrag as musiek in die ore – veral in die konteks van die plek van die vrou in God se plan. In dieselfde konteks is hierdie opdrag vir ander ‘n steen des aanstoots; hulle gooi hulle hande moedeloos in die lug. Natuurlik laat alles nog ‘n groep heeltemal koud.

Bloot op die klank af is enige van hierdie reaksies aanvaarbaar. Dit is egter meer as blote klank. Dit is die opdrag van die verheerlikte Christus, ons Here en Koning. Hy gaan eendag weer kom en ons tot verantwoording roep oor wat ons met hierdie opdrag gedoen het.

Opvallend het die vrou, Isebel, ‘n sentrale rol gespeel het in die gemeente Tiatire aan wie die verheerlikte Christus sy vierde brief in openbaring gerig het. Christus het dit teen die gemeente gehou dat hulle haar laat begaan het. As Skrywer is sy oordeel oor hierdie vrou duidelik: Sy doen haar as profetes voor. Isebel van Tiatira was een van baie vals profete.

Elke gemeente en elke gelowige het die verantwoordelikheid om vas te stel of dit wat verkondig word ware of vals profesie is. Elders gee Johannes die opdrag: … daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen (1 Joh 4:1). Uiteindelik bepaal ons uitvoering van hierdie opdragte wat die toekoms vir ons inhou. Die volgende hoofsake kom hierna aan die orde: (1) wat die gemeente het waaraan hulle moet vashou en (2) die gevolge van die uitvoering van die opdrag, al dan nie.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪”

(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪

Is daar iemand wat so ‘n invloed op jou gehad het, dat jy jou nie kan voorstel hoe dit sou wees as daardie persoon nie vir jou daar was nie? Dit is die een se pa, ‘n ander se ma, ‘n broer, ‘n suster; ‘n onderwyser, ‘n kollega, ‘n mentor …

Kan jy voorstel waar sou ons wees as Martin Luther nie 500 jaar gelede sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het nie; … as Josef nie die Here gehoorsaam het en Maria as vrou geneem het nie; … as Maria iets anders gesê het as: Ek is tot beskikking van die Here …; as Jesus daarvan sou wegskram om aan die kruis vir ons sondes te sterf?

Sonder Christus se menswording en latere kruisdood, sou elke mens verlore in sonde gebly het. Menslike instrumente soos Josef en Maria was nodig, sodat Jesus kon kom. Josef en Maria was in hierdie sin mense sonder wie geeneen van ons sou kon klaarkom nie.

Die Here wat hulle in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte? Vandaar ons tema: Tot beskikking van die Here. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is (1) Maria en die hemelse boodskapper; (2) beskikbaarheid, al dan nie, het gevolge

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪”