(2017 10 15 1e) Groot vreugde oor een bekeerde Luk 15 v1tot7 ♪

Waar bevind ek en jy ons in God se groot plan om sondaars te verlos? Tydens sy aardse bediening het Jesus mense – kerkmense – getroos, maar ook gewaarsku. As die Here en Koning van sy kerk troos en waarsku Hy steeds kerkmense, mense soos ek en jy.

Sy troos is dat Hy gekom het om sondaars tot bekering te roep (Luk 5:32), dat Hy die goeie Herder is wat verlore skape soek en terugbring. Die Fariseërs en skrifgeleerdes, die destydse kerkleiers, het beswaar gemaak dat Jesus sondaars ontvang en selfs saam met hulle eet. Jesus wou hulle perspektief verander. Sou hulle perspektief verander, sou hulle beswaardheid plek maak vir blydskap.

Jesus se waarskuwing behels dat die kerkleiers van destyds en ons, kerkmense, uit sy perspektief moet kyk na God se groot plan om sondaars te verlos. Dit bring ons by ons tema: Groot vreugde oor een bekeerde sondaar. Ons fokus op die volgende fasette: (1) die aanloop; (2) die gelykenis en sy betekenis en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 15 1e) Groot vreugde oor een bekeerde Luk 15 v1tot7 ♪”

(2017 07 30 2e) Verlossing – pad van – Ek sal die Here sien Job 19 v23tot27

Ons reeks, die pad van verlossing, kom vanaand tot ‘n einde. Hierdie einde is ‘n nuwe begin, ‘n begin in heerlikheid. Ons kan praat van die verheerliking.

In verskriklike ellende het Job een sekerheid bely: sy Verlosser leef en gaan uiteindelik triomfeer. Sy vooruitsig was om God te sien. Hy het daarna gesmag.

As gelowiges bely ons dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. Hy het uit die dood opgestaan. Hy is in die hemel waarvandaan hy kom om ons wat glo na ons ewige tuiste te neem. Ons sal Hom sien en ook in sy heerlikheid deel. Ons tema: Ek sal die Here sien. Ons staan stil by die volgende hoofgedagtes: (1) omstandighede en hul oorsaak; (2) die belydenis: my Losser leef en (3) toekomsverwagting Continue reading “(2017 07 30 2e) Verlossing – pad van – Ek sal die Here sien Job 19 v23tot27”

(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie?

My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood. Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons vir ‘n heilige lewe te beywer. Ons moet ons dus daarvoor beywer om ons aan die Here toe te wy. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy goed luister na wat die Here van sy kinders verwag.

Hy verwag dat ons onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan Hom sal leef. Ons tema is: Leef heelhartig aan die Here toegewy. Ons tema het ‘n dubbelloop. Aan die een kant is dit in lyn met ons visie waarin ons sê ons is toegewy om Jesus Christus te volg. Aan die ander kant is heiligmaking ook ‘n faset van God se pad van verlossing waaraan verskeie aanddienste gewy was. Ons let op twee hoofpunte: (1) dit waarvoor ons ons positief moet beywer en (2) die negatiewe goed waarvoor ons in ons pasoppens moet wees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪”

(2017 06 25 2e) Verlossing – pad van (8) Die vinger wat waarsku en die arm wat troos 1 Kor 10 v12tot13 ♪

Ons as Gereformeerdes bely reeds eeue lank op grond van die Skrif: ons is uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van die verdienste van Christus alleen verlos. Niks en niemand kan die almagtige verlossingsdade van die lewende God uitwis nie. Dit bly staan vir tyd en ewigheid. Dit bied vir ons wat glo sekerheid.

Ons voer die sekerheid egter ‘n stap verder, tot oorgerustheid. Ons is as’t ware in ons gerustheid gesus, asof ons nie in die brandpunt van ‘n ontsaglike stryd leef nie – dié tussen die lig en die duisternis. Ons leef asof ons belydenis dat ons in sonde ontvang en gebore is en steeds sondaars bly en dat ons daarom voortdurend die felle aanslae van ons doodsvyande trek, nie meer geld nie.

Inderwaarheid behoort ons wél in ‘n vaste sekerheid te leef, sonder om ooit oorgerus te wees. Ons moet op die spandraad van sekerheid, sonder oorgerustheid loop. Daartoe geroepe om só op die spandraad van sekerheid te loop, let ons vanaand in ons fokusgedeelte op: Die vinger wat waarsku en die hand wat vertroos. Ons hoofpunte (1) Die vinger wat waarsku en (2) Die hand wat vertroos

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 06 25 2e) Verlossing – pad van (8) Die vinger wat waarsku en die arm wat troos 1 Kor 10 v12tot13 ♪”

(2017 06 11 2e) Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2

Sonde en sondigheid is ongewilde woorde. Niemand wil dit hoor nie. Moet dit net nie waag om iemand met sy sonde te konfronteer nie. ‘n Mens is gewoonlik reg in jou eie oë.

Dawid bid: niemand wat leef, is voor U onskuldig nie! In sy gebed konfronteer hy homself, maar ook vir my en jou met ons ongeregtigheid. Sy gebed gaan teen ons grein in. Erkenning van ons ongeregtigheid voel te veel na die aanvaarding van hopeloosheid.

Die teendeel is egter waar. Die erkenning van ongeregtigheid bied geleentheid om die Here te vra om genade, verlossing en leiding. Dit doen Dawid in die boetelied, Ps 143. Ook ons kan dit hom doen en saam met Dawid ontdek: God skenk geregtigheid in genade.

Hierdie boodskap het, by wyse van spreke, twee sye waarop ons agtereenvolgens fokus: aan die een kant fokus ons op onsself en daarna op die Here ons God.  Continue reading “(2017 06 11 2e) Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2”