(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪

Die evangelie volgens Matteus begin met die woorde: Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid … (Matt 1:1). Vóór alles wys Matteus Jesus aan as die seun van Dawid, as die verwagte Messias wat as Koning vanaf die troon van Dawid regeer. Sommer vroeg al het Johannes die doper gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom (Matt 3:2). Nadat Jesus gehoor het dat Herodes Johannes laat opsluit het, het Hy dieselfde boodskap verkondig. Hy het ‘n hele klomp gelykenisse vertel wat Hy ingelui het met die woorde: Die koninkryk van die hemel is soos …(Matt 13:24,31,44,45). Op sy dissipels se vraag wie die belangrikste in die koninkryk van die hemel is, was sy antwoord: kinders (Matt 18:2).

Ons fokusgedeelte begin met Jesus se aankondiging na sy opstanding uit die dood: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde (Matt 28:18b). Daarmee sê Jesus dat Koning is van alles en almal in die hemel en op die aarde. Aan sy dissipels gee Hy een opdrag met ‘n paar boustene, onder andere om die mense te doop. Ook wanneer Eleana vanoggend gedoop word, doen ons dit in die erkenning dat Jesus as Koning reg en seggenskap oor haar en oor ons almal het. Ons tema: Jesus is Koning – almal moet Hom dien. Ons gee aandag aan Jesus se aanspraak, sy bevel en sy versekering.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 12 24 1e) Jesus is Koning – almal moet Hom dien Matt 28 v18tot20 ♪”

(2017 10 15 1e) Groot vreugde oor een bekeerde Luk 15 v1tot7 ♪

Waar bevind ek en jy ons in God se groot plan om sondaars te verlos? Tydens sy aardse bediening het Jesus mense – kerkmense – getroos, maar ook gewaarsku. As die Here en Koning van sy kerk troos en waarsku Hy steeds kerkmense, mense soos ek en jy.

Sy troos is dat Hy gekom het om sondaars tot bekering te roep (Luk 5:32), dat Hy die goeie Herder is wat verlore skape soek en terugbring. Die Fariseërs en skrifgeleerdes, die destydse kerkleiers, het beswaar gemaak dat Jesus sondaars ontvang en selfs saam met hulle eet. Jesus wou hulle perspektief verander. Sou hulle perspektief verander, sou hulle beswaardheid plek maak vir blydskap.

Jesus se waarskuwing behels dat die kerkleiers van destyds en ons, kerkmense, uit sy perspektief moet kyk na God se groot plan om sondaars te verlos. Dit bring ons by ons tema: Groot vreugde oor een bekeerde sondaar. Ons fokus op die volgende fasette: (1) die aanloop; (2) die gelykenis en sy betekenis en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 15 1e) Groot vreugde oor een bekeerde Luk 15 v1tot7 ♪”

(2017 09 03 1e) Liefde vir waarheid en vrede raak die wereld Sag 8 v14tot23 ♪

Watter verskil maak Christene vandag in die wêreld: … in Suid-Afrika; … ons hier in Vereeniging; … jy waar jy bly en werk?

Waarskynlik is die antwoord elke keer: “weinig”. Ons handhaaf ‘n lae profiel. Ons bly stil eerder as om die waarheid te praat. Ons motivering: “ter wille van die liewe vrede”. Daarmee stel ons waarheid en vrede teenoor mekaar.

Opvallend sê die Here vir sy volk dat hulle beide waarheid en die vrede moet liefhê (Sag 8:19e, 1953 en direkte vert). Die Here vertel ook sy volk kaalkop die waarheid. Hy het, in reaksie op die voorouers van sy volk wat Hom kwaad gemaak het, besluit om hulle sleg te behandel en hy het geen medelye met hulle gehad nie (Sag 8:14). Op die tydstip van Sagaria se optrede het Hy besluit om hulle goed te behandel (Sag 8:15). Hulle kon daarop reken.

Die Here se verhouding met ons moet ook ons verhoudings met mekaar kenmerk. Ons moet die waarheid onder mekaar praat en regspraak beoefen wat waar is en tot vrede lei (Sag 8:16).

Doen ons dit, sal dit die wêreld raak. Stede en nasies sal na die Here se wil kom vra. Ons tema vanoggend: Liefde vir waarheid en vrede raak die wêreld. Die hoofsake wat ons aandag vra: (1) die waarheid in die Here se verhouding met ons; (2) liefde vir waarheid en vrede in ons lewens (3) die reaksie van die wêreld

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 09 03 1e) Liefde vir waarheid en vrede raak die wereld Sag 8 v14tot23 ♪”

(2016 08 07 1e) Die Here regeer – gee Hom die eer Ps 96 veral v10en13

Vereer jy die Here? Hoe dra jy by tot die eer van die Here se Naam? Ons teks roep almal op aarde op om ‘n nuwe lied tot eer van die Here te sing (Ps 96:1, kyk ook na :7, 9). Is die oproep realisties? Almal glo tog nie in die Here nie.

Hierdie oproep staan wél op vaste grond. Dit is realisties. Immers: die gode van volke is nietig – niks.

Die Here is die Skepper, die enigste God. Sy volk, die hele mensdom en selfs die aarde, see, veld en bome moet Hom as Skepper vereer. Daarin moet ons wat in die Here glo, die voortou neem en die voorbeeld stel. Ons moet sy reddingsdade verkondig aan diegene wat nie glo nie. Ons moet hulle vertel van sy mag en magtige dade (:2, 3, 10).

Ons, maar ook die wat nie glo nie, moet weet: die Here kom! Hy gaan regverdig en billik oor almal oordeel. Ons moet daarom een en almal gehoor gee aan die oproep: die Here regeer – gee Hom die eer. Aan die hand van die opbou van die Psalm kyk ons na die oproep, die rede daarvoor en sluit af met die feit van ‘n seker toekoms, omdat God regeer. Continue reading “(2016 08 07 1e) Die Here regeer – gee Hom die eer Ps 96 veral v10en13”