Category: Leefwyse as Christen

(2017 11 05 1e) Ware geloof is ‘n saak van dood en lewe Gal 2 v19e tot 20 ♪

Swartmaandag het ons met ons kleredrag geprotesteer teen al die geweld en moorde – spesifiek geweld en moord op plase. Sedertdien was daar nog ‘n paar plaasaanvalle – nog mense is vermoor.

Vandat Martin Luther sy 95 stellings 31 Okt 1517 teen die kerkdeur van Wittenberg vasgenael het, het die hervorming momentum opgebou. In 1572 het Katharina de’Medici die koning oorgehaal om die protestante in Frankryk aan te val en uit te wis. Op 23 Aug 1572, Bartolomeusnag, is hiermee begin. Tussen 5000 en 8000 protestante is in die volgende weke vermoor. Baie moes ter wille van hulle geloof vlug. Sommige van ons stam uit hierdie vlugtelinge, die Franse Hugenote.

Hoe beoefen jy jou geloof? Sien jy die geloof as ‘n romantiese bootvaart op ‘n spieëlgladde dam? Word jy kwaad as iemand die bootjie begin roer? Of is jy ‘n protestant wat jou lewe op stormsee sal waag ter wille van die ware geloof? Op sosiale media is ‘n waarheid geplaas: “Moenie sê jy sal tronk toe gaan vir jou geloof as jy nie eens daarvoor kerk toe gaan nie.” Ons moet goed besef: ware geloof is in meer as een sin ‘n saak van dood en lewe. Dit is dan ook vanoggend ons tema. Ons gee aandag aan: (1) ware geloof is doodsake en (2) ware geloof en lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 29 2e) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36tot38 ♪

Die plek van die vrou in God se groot plan van verlossing kan ‘n mens in die geskiedenis van God se openbaring naspeur. Tydens die uittog uit Egipte was Miriam, Moses en Aäron se suster, ‘n profetes (Eks 15:20). In die rigterstyd was Debora beide profetes en rigter (Rigt 4). Tydens sy hervormings het koning Josia van Juda se afvaardiging die profetes Gulda genader om die Here in opdrag van die koning te raadpleeg (2 Kron 34).

‘n Mens kan vra: watter plek het die vrou ingeneem in die sentrale tydvak in die geskiedenis van God se openbaring: die geboorte van sy Seun, sy lewe, dood, opstanding en hemelvaart? Toe Josef en Maria die Jesuskind tempel toe neem om die bepalings van die wet na te kom, het nog ‘n profetes op die toneel verskyn: Anna. Sy het God gedank oor die Kindjie en met almal gepraat wat uitgesien het na die verlossing wat Hy bring.

Ware profesie plaas Jesus, die Verlosser van sondaars, in die kollig. Ons tema: die vrou se plek in God se plan – ware profesie getuig Jesus is die Verlosser. Ons let op die mens Anna en daarna op haar optrede.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 29 1e) Werk en rus is God se wil vir die mens Deut 5 v12tot15 ♪

Hierdie tyd van die jaar is gelaai met aktiwiteit. Dis eindeksamen. Jy moet by die werk alles voor die Kersvakansie klaarkry. Dis die een jaareind-afsluitingsfunksie na die ander. Elke dag is ‘n ekstra paar uur nodig en elke week nog ‘n dag of twee. Ons ervaring klop met die Israelietiese slawe s’n in Egipte wat onder die swaar werk gesug en gekreun het (Eks 2:23).

Die Here het sy volk uit Egipte bevry. Sommer gou het Hy bekend gemaak wat Hy van hulle verwag: hulle moes werk – ses dae lank. Op die sewende dag moes hulle rus (Eks 16). By Sinai het God met sy vinger op die kliptafel geskryf: ses dae moet jy werk en een dag moet jy rus (Eks 20:8 – 11). Dieselfde gebod het Hy herhaal toe die volk gereed was om die beloofde land binne te gaan. God handhaaf die ritme: ses dae werk; een dag rus. Vandaar ons tema. Ons let op die twee fasette van die ritme waarin God sy kinders wil laat lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 10 22 1e) Beproef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe 2 Kor 13 v5 ♪

Wie gaan op die laaste dag aan die Here rekenskap gee oor jou geloof en jou lewe?

Vinnig kan iemand antwoord: die ouderlinge en die predikant. Natuurlik is dit so: Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee (Heb 13:17a). Dit is die een kant van die rekenskap op die laaste dag.

Daar is ook ‘n ander kant: elkeen van ons gaan voor die regterstoel van God staan en persoonlik rekenskap gee (Rom 14:10, 12, vgl ook Gal 6:5, 1 Pet 4:5, Heb 4:13) en dít, volgens Jesus, selfs oor elke ligsinnige woord (Matt 12:36). Is jy gereed om persoonlik rekenskap te gee aan die God wat alles weet?

Iemand betrokke in ‘n hofsaak, moet deeglik vir sy saak voorberei. So moet ek en jy nou reeds voorberei vir ons dag van rekenskap. Hoe kan ons voorberei? Ek en jy kry saam met die gemeente in Korinte die opdrag: Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Kor 13:5a). Ons fokus vanoggend op: (1) die opdrag tot selfondersoek en (2) die wyses waarop ons hierdie opdrag moet uitvoer.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »

(2017 09 24 2e) Op pad na die einde van die wereld Dan 12 v1tot3 en 13 ♪

Soms hoor ons die leenwoord finale. Dit word gebruik vir ‘n komposisie vir ‘n orkes, maar selfs in sport. So kan ons sê dat die Springbokke se toetse teen die Franse die prelude – nog ‘n leenwoord – was tot die kampioenskapsreeks met die finale op 7 Okt teen Nieu Seeland op Nuweland. Sou die Springbokke enigsins opgewasse wees, sou daar selfs gepraat kon word van die grand finale.

Gister sou volgens die Amerikaner David Meade die grand finale van hierdie aarde wees. Soos elke vorige voorspelling, het die dag gekom en gegaan. Hierdie soort voorspellings raak afgesaag. Ons steur ons nie eintlik meer daaraan nie.

In ons fokusgedeelte beskryf Daniël die grand finale vir die mensdom. Tog hou hy vir ons ook die aanloop tot die grand finale voor. Wat moet ons doen terwyl die einde nog nie vir die aarde en sy bewoners aangebreek het nie? Wat moet ons op pad na die grand finale van hierdie aarde doen? Hoe moet ons die prelude tot die grand finale hanteer?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Read more… »