(2017 12 10 2e) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het totdat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25 ♪

Ons tema vanaand is die verheerlikte Jesus se opdrag: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Sommige in die GKSA beskou so ‘n opdrag as musiek in die ore – veral in die konteks van die plek van die vrou in God se plan. In dieselfde konteks is hierdie opdrag vir ander ‘n steen des aanstoots; hulle gooi hulle hande moedeloos in die lug. Natuurlik laat alles nog ‘n groep heeltemal koud.

Bloot op die klank af is enige van hierdie reaksies aanvaarbaar. Dit is egter meer as blote klank. Dit is die opdrag van die verheerlikte Christus, ons Here en Koning. Hy gaan eendag weer kom en ons tot verantwoording roep oor wat ons met hierdie opdrag gedoen het.

Opvallend het die vrou, Isebel, ‘n sentrale rol gespeel het in die gemeente Tiatire aan wie die verheerlikte Christus sy vierde brief in openbaring gerig het. Christus het dit teen die gemeente gehou dat hulle haar laat begaan het. As Skrywer is sy oordeel oor hierdie vrou duidelik: Sy doen haar as profetes voor. Isebel van Tiatira was een van baie vals profete.

Elke gemeente en elke gelowige het die verantwoordelikheid om vas te stel of dit wat verkondig word ware of vals profesie is. Elders gee Johannes die opdrag: … daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen (1 Joh 4:1). Uiteindelik bepaal ons uitvoering van hierdie opdragte wat die toekoms vir ons inhou. Die volgende hoofsake kom hierna aan die orde: (1) wat die gemeente het waaraan hulle moet vashou en (2) die gevolge van die uitvoering van die opdrag, al dan nie.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Wat die gemeente het en moet vashou

Ten diepste gaan dit om die blye boodskap van verlossing. Hierdie boodskap moet ons vashou. Ons mag dit nie afwater nie. Ons mag nie toelaat dat dit vervals word nie. Soos wat ons dit van die Here ontvang het, moet ons dit vashou. Dit is immers dié evangelie wat Hy aan ons bekend gemaak het. Dit is sy Woord. Hou dit vas.

Profete en profetesse (Hand 21:9; 1 Kor 11:5) is in die antieke wêreld hoog geag. Hulle invloed was sterk. Soos Anna wat die Jesuskind besoek het (Luk 2:36) en die vier dogters van die diaken Filippus (Hand 21:8, 9) was daar ook in Tiatira ‘n profetes. Die verheerlikte Christus noem haar Isebel. Oor haar sê Hy: Sy doen haar as profetes voor …(Open 2:20). Sy het nie dit wat sy verkondig het van die Here ontvang nie. Sy het nie die Here se wil bekend gemaak nie. Sy was een van die vals profete waarvan ons in die Bybel lees. Haar valsheid het nie in haar vroulikheid gelê nie, maar in die boodskap wat sy verkondig het.

Die verheerlikte Christus noem haar Isebel. Daarmee dui Hy duidelik aan wat haar karakter was en wat sy verkondig het.

  • Die naam, Isebel, kom van die vrou van koning Agab wat die Baäldiens in Israel ingevoer en dit met die diens aan die lewende God probeer saamvoeg het. So effektief was sy dat die aanbidding van die ware God in die dae van die profeet Elia omtrent verdwyn het (vgl 1 Kon 16:31 v; 2 Kon 9:7).

  • Baie van die gelowiges in Tiatira was werkers en handelaars wat noodgedwonge lede van gildes moes wees – hulle probleem was dat elke gilde ook sy eie beskermgod gehad het. Sou hulle van die feeste ter ere van hierdie gode wegbly, is hulle verwyt dat hulle dislojale ateïste was. Hierdie Isebel het voorgestel: Kom ons beveg die Satan op sy terrein en met sy wapens. Eet die vleis van die afgodsoffers en neem deel aan die vrugbaarheidskultus. Volgens haar moes hulle die dieptes van die Satan beproef en die oorwinning daar behaal. Sy het verkondig: dien God en Baäl; buig voor God en Mammon. Haar boodskap het baie gemeentelede gepas.

Daar was natuurlik deur die eeue heen verskeie vals profete wat die volk van God op ‘n dwaalspoor wou lei. Jeremia het bv die profeet Gananja se boodskap ontmasker en sy dood voorspel (Jer 28). Wat die vals profete verkondig het, het geen positiewe betekenis vir God se volk ingehou nie.

Die Here God het van sy volk verwag om tussen ware en vals profesie te onderskei. So het Johannes die opdrag gegee: Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is (1 Joh 4:1). Dit is en bly steeds die kerk se verantwoordelikheid. Johannes het duidelik gemaak dat wat iemand oor Christus bely, hom as ware of vals profeet openbaar. Al het elke tyd sy eie dwalinge en vals profete, bly dit steeds die riglyn.

Van die dwalinge van ons tyd bevraagteken juis die duidelike openbaring van God in sy Woord dat Jesus Christus die enigste Verlosser van sondaars is en dat Hy alles gedoen het om ons te verlos.

  • Hy word voorgehou as een van die vele moontlike weë waarlangs ‘n mens by God kan uitkom.

  • Ons sien hoedat gebedsbyeenkomste van verteenwoordigers van verskillende godsdienste vir ons land aangebied word.

Isebel van Tiatira het Jesus Christus as enigste en volkome Verlosser misken; sy het die eis om Hom te gehoorsaam, afgewater. Die verheerlikte Christus het die opdrag gegee: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Hy het daarmee ‘n regstelling van hierdie dwaling verwag. Die ware profeet verkondig Christus alleen. Gehoorsaam Hom, die Here en Koning van sy kerk heelhartig.

Die gevolge van die uitvoering van die opdrag, al dan nie

Die verheerlikte Christus het Isebel nie sumier verdoem nie. Hoor wat sê Hy: Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, Ek gee haar aan ‘n siekbed oor, en die mense wat met haar owerspel gepleeg het, aan swaar lyding – as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie (Open 2:21, 22). Selfs die een wat voorgegee het dat sy ‘n profestes was, het geleentheid gehad om haar te bekeer. Sy het egter hardkoppig die Here se oproep tot bekering geïgnoreer.

Die verheerlikte Christus sê: Hy toets hart en niere (Open 2:23b). Hy toets of ek regtig glo. Hy toets of ek Hom met my hele hart dien, uit dankbaarheid daarvoor dat Hy my met sy bloed uit my sonde verlos het. Hy toets of ek die leiding van die Heilige Gees volg in my doen en late en of ek die Gees bedroef of, erger nog, weerstaan. Hoor hoe stel die verheerlikte Christus Homself aan die gemeente in Tiatira voor: So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam … (Open 2:18). Absoluut niks goed en niks kwaad ontsnap aan sy alsiende oog nie.

Wanneer ‘n mens die Here ignoreer, jou nie op sy opdrag bekeer nie, nie die genadetyd wat Hy verleen, gebruik nie, laat Hy jou nie begaan nie. Hy het gewaarsku dat Hy teen Isebel sou optree.

Haar bed van wellus sou ‘n bed van lyding en siekte word – vir haar, sowel as diegene wat haar bed gedeel; diegene wat haar boodskap met ope arms ontvang het. Hy, wie se voete soos geelkoper is, meet die sondaars wat volhard en onboetvaardig bly se verdiende straf uit.

Die predikant en gemeente Tiatira het die profetes Isebel laat begaan. Die verheerlikte Christus waarsku: Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan (Open 2:20). Ook diegene wat haar dwalinge aanvaar word gewaarsku: Haar volgelinge sal Ek deur ‘n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit Ek is, die Een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late (Open 2:24).

Ons as gemeente, ek en jy as gelowiges, leef voor die lewende God. Die verheerlikte Christus regeer oor ons. Hy let op ons doen en late. Ons moet luister na wat Hy sê. Ons moet sy Woord gehoorsaam. Die verheerlikte Christus sê vir Tiatira en vir Vereeniging: Hou net vas wat julle het totdat Ek kom. Ons moet die blye verlossingsboodskap vashou – onverdun en onvervals. Wie kies om dit nie te doen nie, sal daaroor verantwoording doen, want Christus kom weer!

Slot

Ons tema vanaand is die verheerlikte Jesus se opdrag: Hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. Bloot op die klank af kan ons verskillend reageer. Dit is egter die opdrag van die verheerlikte Christus, ons Here en Koning. Hy gaan eendag weer kom en ons tot verantwoording roep oor wat ons met hierdie opdrag gedoen het.

Elke gemeente en elke gelowige het die verantwoordelikheid om vas te stel of dit wat verkondig word ware of vals profesie is. Elders gee Johannes die opdrag: … daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen (1 Joh 4:1).

Uiteindelik bepaal ons uitvoering van hierdie opdragte wat die toekoms vir ons inhou. Hou net vas wat julle het totdat Ek kom. Daarmee sê die verheerlikte Christus: hou vas aan die blye boodskap van verlossing; aan die geloof wat julle as antwoord daarop ook van die Heilige Gees ontvang het. Hou vas aan die liefde en diensvaardigheid. Hou vas aan die groei in jou verhouding tot die Here; hou vas aan jou groei in die geloof en in gehoorsaamheid. Hou vas, volhard, byt vas. Dit is die moeite werd. Die verheerlikte Christus sê só!

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 12 10) Die vrou in God se plan – Hou net vas wat julle het, todat Ek kom Open 2 v18 tot 29 veral v25

Indien jy na die preekbespreking wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *