(2017 12 10 1e) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38 ♪

Is daar iemand wat so ‘n invloed op jou gehad het, dat jy jou nie kan voorstel hoe dit sou wees as daardie persoon nie vir jou daar was nie? Dit is die een se pa, ‘n ander se ma, ‘n broer, ‘n suster; ‘n onderwyser, ‘n kollega, ‘n mentor …

Kan jy voorstel waar sou ons wees as Martin Luther nie 500 jaar gelede sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het nie; … as Josef nie die Here gehoorsaam het en Maria as vrou geneem het nie; … as Maria iets anders gesê het as: Ek is tot beskikking van die Here …; as Jesus daarvan sou wegskram om aan die kruis vir ons sondes te sterf?

Sonder Christus se menswording en latere kruisdood, sou elke mens verlore in sonde gebly het. Menslike instrumente soos Josef en Maria was nodig, sodat Jesus kon kom. Josef en Maria was in hierdie sin mense sonder wie geeneen van ons sou kon klaarkom nie.

Die Here wat hulle in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte? Vandaar ons tema: Tot beskikking van die Here. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is (1) Maria en die hemelse boodskapper; (2) beskikbaarheid, al dan nie, het gevolge

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Maria en die hemelse boodskapper

Hemelse boodskappers (engele) het ‘n prominente rol in Jesus se geboorteverhaal gespeel:

  • Johannes die doper se geboorte is deur ‘n engel aan sy pa, Sagaria aangekondig terwyl hy tempeldiens gedoen het (Luk 1:11).

  • Toe Josef agterkom dat Maria swanger was, wou hy in die geheim van haar skei. ‘n Engel van die Here het in ‘n droom aan hom verskyn en gesê die Heilige Gees het die Seun wat sy verwag, verwek. Na sy geboorte moes hy Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sou verlos (Matt 1:20,21). Maria het dieselfde opdrag gekry (Luk 1:31).

  • Na die Jesuskind se geboorte het ‘n engel aan die herders verskyn en vertel dat die Verlosser op daardie dag vir hulle gebore is. ‘n Menigte engele het by die boodskapper aangesluit en God geprys (Luk 2:9 – 14).

Ons moet van nader kyk na dit wat tydens die engel se ontmoeting met die jongmeisie, Maria, gesê word. Hy spreek haar aan as begenadigde (Luk 1:28) en voeg toe daarby: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou … Die engel vat dit wat sou gebeur saam in drie kort sinsnedes:

  • Sy sal swanger word.

  • Sy sal ‘n seun in die wêreld bring

  • Sy moet hom Jesus noem. Die Naam Jesus is die Griekse vorm van die naam Joshua wat beteken: die Here verlos (Luk 1:30, 31).

Sommer met die ontmoeting pas die engel Gabriël twee maal die woord genade toe op Maria. Die genade wat aan haar betoon sou word, sou wentel rondom die Seun aan wie sy die lewe sou skenk. Van Maria af sou God se genade uitkring – oor die hele wêreld en al die eeue.

Die engel sê verskillende dinge oor Jesus: Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” … Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God (Luk 1:32, 33, 35). Hy is die Seun van God wees, maar ook die vervulling van die Here se belofte aan Dawid. Daardie belofte wat God by verskillende geleenthede herhaal het, was dat een uit Dawid se nageslag vir altyd op sy troon sou sit (2 Sam 7:12,13; Ps 89:4,5; 132:11; Jes 9:6). Die geboorte van Jesus sou die vervulling van God se beloftes in die Ou Testament wees. Die oneindige werklikheid van God se genade is opgesluit in die engel se woorde.

Maria se eerste reaksie op die engel se verskyning was skrik en verwondering. Die engel het haar gerusgestel. Tog het die besondere boodskap van die engel ‘n reaksie van Maria gevra wat veel meer moes behels.

Beskikbaarheid, al dan nie, het gevolge

Na haar skrik kon Maria nie dink hoedat die engel se boodskap werklikheid kon word nie: Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met ‘n man gehad het nie (Luk 1:34)? Soos in die geval van Sagaria en Elisabet se ouderdom, word Maria se maagdelikheid hier genoem om met klem te sê: God is almagtig. Elisabet se swangerskap het bevestig dat geen menslike beperking God kan beperk nie (Luk 1:37).

Die engel sê hoedat God sy belofte in Maria se geval sou nakom: Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek (Luk 1:35). Maria se laaste reaksie was eenvoudig: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het (Luk 1:38a).

Dit waarvoor Maria haar met hierdie woorde ingelaat het, het allermins eenvoudig gebly. Die mense van haar tyd kon haar baie maklik as ‘n sedelose meisie brandmerk. Josef wou dit voorkom en wou daarom in die geheim van haar skei.

Maria het die risiko geloop dat nie net Josef nie, maar ook haar pa haar kon verwerp. Dit sou haar geen ander opsie laat nie, as om, soos regtig met haar tydgenote in dieselfde situasie gebeur het, haar te wend tot òf prostitusie, òf bedelary om in haar basiese behoeftes te kon voorsien. Dat niks daarvan gebeur het nie, is genade van God alleen.

Uiteindelik het Maria se beskikbaarheid meegebring dat sy sou ervaar dat haar Seun deur die volk van God verwerp en doodgemaak is. Dit sou haar sekerlik in die grootste leed dompel.

Natuurlik was sy nie op die tydstip toe die engel aan haar verskyn het bewus van die verdere verloop van sake nie. Te midde van haar onsekerheid het sy tog geantwoord: Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het (Luk 1:38a).

Wat sou met die mensdom – ook met my en jou – gebeur het as Maria sou sê sy voel nog te jonk om ‘n kind in die wêreld te bring, nog nie heeltemal gereed om die Seun van God as ‘n afhanklike baba te ontvang, te versorg en op te voed totdat hy sy roeping as Verlosser as volwassene kon vervul nie? Wat sou van ons geword het as Josef eenvoudig gesê het wat ek en jy dikwels sê: ek het klaar besluit; ek verander nie van besluit nie?

Mede danksy Josef en Maria se gewilligheid om hul God-gewilde roeping te vervul, is die Seun van God gebore as mens, is Hy as baba versorg, is Hy opgevoed, sodat Hy uiteindelik sy roeping kon vervul.

Vanselfsprekend is alles wat Maria beleef het, ‘n floue afskaduwing van wat Jesus Christus beleef het om van ons, sondaars, God se kinders te maak. Vir die sonde en sondeskuld wat op my en jou rekening staan, het Hy sy lewe afgelê as een wat deur God vervloek is.

Ons is deel van die kerk wat Jesus so duur gekoop het – met sy bloed. Hy het sy lewe afgelê sodat ek en jy deel van sy kerk kan wees, sodat ek en jy ook vanoggend hier in die erediens byeen kan wees om die Here te ontmoet, om na Hom te luister en te antwoord in sang, gebed en dankoffer.

In die inleiding het ek gesê: Die Here wat Maria, Josef en Jesus in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Die Here God wil my en jou deur sy Gees gebruik om ook ander mense tot geloof in Christus te begelei. Natuurlik verg dit opoffering en selfs offers van my en jou om onsself tot beskikking van die Here te stel.

Is jy bereid om, soos Maria, die volle prys te betaal wat jou beskikbaarheid aan die Here van jou gaan verg? Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte?

Slot

Is daar iemand wat so ‘n invloed op jou gehad het, dat jy jou nie kan voorstel hoe dit sou wees as daardie persoon nie vir jou daar was nie? Dit is die een se pa, ‘n ander se ma, ‘n broer, ‘n suster; ‘n onderwyser, ‘n kollega, ‘n mentor …

Kan jy voorstel waar sou ons wees as Matrin Luther nie 500 jaar gelede sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het nie; … as Josef nie die Here gehoorsaam het en Maria as vrou geneem het nie; … as Maria iets anders gesê het as: Ek is tot beskikking van die Here …; as Jesus daarvan sou wegskram om aan die kruis vir ons sondes te sterf?

Sonder Christus se menswording en latere kruisdood, sou elke mens verlore in sonde gebly het. Sonder menslike instrumente soos Josef en Maria sou Jesus nie kom nie. Josef en Maria was mense sonder wie geeneen van ons sou kon klaarkom nie.

Die Here wat hulle in sy diens gebruik het, gebruik steeds mense om ander tot ‘n lewe van geloof en gehoorsaamheid te begelei. Is jy elke keer so beskikbaar soos Maria in ons fokusgedeelte? Dit is aan die orde in ons tema: Tot beskikking van die Here. Maria was tot beskikking van die Here. Ek en jy moet beskikbaar wees. Die Here wil jou gebruik.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 12 10) Tot beskikking van die Here Luk 1 v38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *