(2017 12 03 1e) Persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom Num 24 v17 ♪

Persepsie is ‘n modewoord, ‘n woord eie aan ons tydvak, die sogenaamde post-modernisme. Alles word bevraagteken. Twee aanhalings toon die rol van die begrip persepsie:

  • “There is no reality – only perception” (die TV-persoonlikheid, Dr Phil).

  • To every separate person a thing is what he thinks it is — in other words, not a thing, but a think” (die skryfster / digter Penelope Fitzgerald in “The Gate of angels”).

Balak, die koning van Moab, sou ‘n mens van ons tyd kon wees. Hy het die trae Bileam probeer oorreed om die Israeliete wat in aantog was, te vervloek. Toe hy Bileam berg-op vat vanwaar hy die Israeliete kon sien, het Bileam die Israeliete geseën. Hy het besluit om, vir die gewenste vloek, Bileam se persepsie letterlik te verander. Dit was weer vergeefs, soos ook die derde keer. Balak het Bileam daar gelos en huis toe gegaan.

Waarom het Bileam bly aandring om net oor te dra wat die Here hom beveel? Waarom het hy bly weier om te vervloek en die Israeliete bly seën? In sy vierde uitspraak het Bileam onder andere gesê: … die openbaring aan ‘n man wie se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste (Num 24:15b,16). Die ware God het bekend gemaak dat Hy alles sien en alles weet. Bileam het die werklikheid besef: die lewende God bly getrou aan sy volk. Hy beskerm hulle. Hy sorg vir hulle. Hy wil hulle seën. God sou, volgens Bileam, op ‘n later tydstip ‘n ster en heerser stuur wat hulle vyand sou oorwin. Ons tema vanoggend: persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom. Twee fasette kom in ons tema na vore. Ons let op elk van hierdie twee fasette.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Persepsie en werklikheid

Balak, die koning van Moab, het Bileam laat haal om ‘n vloek oor God se volk uit te spreek. Die Here het Bileam uitdruklik beveel: Gaan saam met hulle, maar jy mag net doen wat Ek vir jou sê (Num 22:20). Bileam het herhaaldelik vir Balak gesê dat hy net kon en sou sê wat die Here hom beveel.

Toe Bileam God se volk die eerste maal seën, het Balak besluit dat die probleem die plek was waarvandaan Bileam na God se volk gekyk het. Sy oplossing: Kom saam met my na ‘n ander plek toe. Van daar af sal jy net ‘n deel van hulle kan sien, nie almal nie. Vervloek hulle vir my van daar af (Num 23:13)! Toe Bileam ook die volk op die tweede plek seën, het hy ‘n derde plek probeer (Num 23:27). Balak was onder die indruk die probleem is die hoek waaruit Bileam gekyk het; sy persepsie.

Koning Balak van Moab het die werklikheid misgekyk: Hy het met die God van Israel te make gehad. Hy het nie geweet dat God die Koning van die koning en die Here van die heersers is nie. Hy het nie geweet dat God vanuit die hemel kyk na die konings en die volkere en hulle gewoel waarneem en daaroor lag nie (Ps 2). Hy het nie geweet dat God Hom in trou aan sy volk verbind het nie. Hy het nie die God geken by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Die Here hulle God sou sekerlik kon sê: “Laat Bileam My volk maar vervloek, dit is tog net leë woord; Ek sal hulle in alle geval seën.” In werklikheid het Hy selfs nie ‘n leë vloek oor sy volk toegelaat nie. So het die Here sy volk bewaar.

So doen Hy dit steeds met ons, sy kerk vandag. As gemeente staan ook ons by ‘n oorgang in ons geskiedenis. Ons het ‘n era van konsolidasie na eenwording agter die rug. Voor ons lê ‘n nuwe fase met ‘n nuwe predikant. Ons het entoesiasties planne gemaak. Toe die teleurstelling. Die kerkraad het geoordeel die aangewese weg is dat ons die hele proses voor begin.

Ons kan verskillende persepsies hieroor hê. Die vraag aan elkeen van ons is: sien jy die werklikheid raak dat die Here ons God regeer; dat Hy in beheer is van alles wat gebeur? Sien jy die Here se trou raak? Erken jy jou en ons gemeente se totale afhanklikheid van die Here?

Laat ons regtig Bileam se woorde ons eie maak: Ek kan net sê wat die Here my laat sê; net doen wat die Here my laat doen (Num 22:38). Met entoesiasme en ywer moet ons vra dat die Here ons deur sy Gees sal lei om sy wil ywerig te soek en met ons hele hart ook te doen. Doen dit in die oortuiging van die werklikheid: die Here is ons getroue God en hemelse Vader. Hy is in volle beheer van wat sy kerk beleef. Die bewys dat dit die regte pad is, vind ons in Bileam se belofte:

Die ster en heerser kom

Bileam het van die berg af die Israeliete gesien (23:9). Hy sien toe iets anders: Ek sien hom, maar nie nou al nie, ek kyk na Hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ‘n ster uit Jakob, daar staan ‘n heerser in Israel op (heerser letterlik septer, Num 24:17a). Die Here het sy volk, in ons taal sy kerk, getroos. Dit sou nie in die nabye toekoms gebeur nie, maar dit het vir seker voorgelê. Die volk van God, die kerk van die Here, het ‘n toekoms.

Hierdie toekoms is verbind aan ‘n persoon. Die eerste verwysing na Hom is met die voornaamwoord “Hom” en “hy”. Hy word nog meer direk geïdentifiseer: … daar kom ‘n ster uit Jakob, daar staan ‘n heerser in Israel op (heerser letterlik septer, Num 24:17a).

In Joodse en Christelike kringe is die ster ‘n besonder simbool daarvan dat God sy mag vestig. Die septer is weer simbool van koninklike waardigheid. Deur die beloofde persoon sou God, volgens Bileam, sy mag en heerskappy vestig. Hierdie voorspelling is op twee wyses vervul:

Dawid was die ster wat eerste op die toneel verskyn het. As koning het hy die septer van goeie regering geswaai – hy het volgens die maatstaf van die Here God regeer. God het aan Dawid beloof dat iemand uit sy nageslag altyd vanaf sy troon sou regeer. Merkwaardig dat die Dawidster steeds die embleem van Israel is.

Deur die eeue heen was Dawid die maatstaf waaraan elke koning in beide die tienstammeryk, Efraim, en die tweestammeryk, Juda, gemeet is. Van elkeen is gesê dat hy soos sy voorvader Dawid goed regeer het, of anders as Dawid, nie volgens die wil van God nie.

‘n Spesifieke faset van Bileam se voorspelling is eeue later letterlik vervul: Dawid het die twee groot vyande van Israel, Moab en Seïr, finaal oorwin (:17e, 18, vgl 2 Sam 8:2,14).

Tog was ook Dawid ‘n sondaar wat by tye die pad van gehoorsaamheid aan God van tyd tot tyd radikaal byster geraak het. Dawid was daarom slegs die voorlopige vervulling van Bileam se voorspelling.

Die finale vervulling sou eers eeue na Dawid verskyn: Die Seun van God is as Jesus, nasaat van Dawid, gebore. Opmerklik watter rol in sy geskiedenis die ster gespeel het.

  • Na sy geboorte het die sterrekykers, afkomstig uit die gebied waarin Bileam gewoon het, die ster as simbool van die geboorte van ‘n belangrike koning gevolg en so by die stal in Betlehem aangekom. Jesus het gekom om die verlossing wat God beloof het, werklikheid te maak. Die apostel beskryf die betekenis hiervan vir ons so: Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie (Rom 8:32)?

  • Petrus vertel van die verheerliking op die berg as bevestiging van die boodskap van die profete wat is soos ‘n lamp wat in die donker skyn. Hierop skryf hy: Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte (2 Pet 1:19).

  • In die laaste hoofstuk van die Bybel hoor ons die woorde van die verheerlikte Christus: Ek is die Wortel, dit is, die Nakomeling van Dawid. Ek is die helder Môrester (Open 22:16).

Dit wat Bileam in ons fokusvers gesê het, sal eers finaal in vervulling gaan op die dag dat die Here Jesus Christus weer kom. Intussen kan ons weet: Die Here God wat sy Seun vir ons gegee het, bly altyd getrou aan sy kerk. Hy waarborg die oorwinning oor alles wat teen God in opstand is. Dit sal finaal werklikheid word as Christus weer kom. Ons kan daarom ook nou sê: Kom, Here Jesus (Open 22:20)!

Slot

Persepsie is ‘n modewoord, ‘n woord eie aan ons tydvak. Alles word bevraagteken. Twee aanhalings beklemtoon die rol van die begrip persepsie:

  • “There is no reality – only perception” ((Dr Phil)

  • To every separate person a thing is what he thinks it is — in other words, not a thing, but a think” (Penelope Fitzgerald)

Balak, die koning van Moab, sou ‘n mens van ons tyd kon wees. Hy het die trae Bileam probeer oorreed om die Israeliete wat in aantog was, te vervloek. Sy pogings om Bileam se persepsie letterlik te verander, was vergeefs. Bileam God se volk herhaaldelik geseën.

Bileam het dit gedoen, omdat hy besef het die werklikheid is die Here is en bly getrou aan sy volk. Die Here het gekeer dat selfs ‘n leë vloek oor sy volk uitgespreek word. Dit is ook die werklikheid vir die GK Vereeniging.

Bileam het na Balak se vertrek ‘n voorspelling gemaak wat op ‘n besondere wyse vervul; is: Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie, ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie, daar kom ‘n ster uit Jakob, daar staan ‘n heerser in Israel op (Num 24:17). Hierdie belofte se vervulling het met die koms van Jesus Christus begin en sal finaal vervul word wanneer Hy weer kom.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 12 03) Persepsie en werklikheid – die ster en heerser wat kom Num 24 v17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *