(2017 12 03 2e) Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21 v 8 tot1 ♪

Ons het ‘n vorige keer gesien dat koning Josia se afvaardiging wat die Here moes raadpleeg die twee manlike profete van sy tyd, Sefanja en Jeremia, verbygegaan en by die profetes, Gulda uitgekom het. In vanaand se fokusgedeelte sien ons die teenoorgestelde gebeur.

Paulus en sy geselskap het by Filippus oorgebly. Filippus se vier dogters het geprofeteer. Tog het hulle niks gesê oor wat vir Paulus voorgelê het nie. ‘n Profeet uit Judea, Agabus, het met woord en handeling Paulus se toekoms bekend gemaak. Eintlik het hy weinig nuut gesê (vgl Hand 20:23). Al wat sy optrede uniek gemaak het, is dat hy die reeds bekende boodskap ook met ‘n simboliese handeling oorgedra het.

Toets ‘n mens Agabus se profesie aan die verdere verloop, sien jy elemente daarvan het in vervulling gegaan, maar sommige juis nie. Die probleem van die verskille kom nie eens ter sprake nie. Waarom nie? In finale instansie is God alleen in volle beheer van die verloop van sake. Hy alleen handel. Hy gebruik mense as instrumente. Hy benut ook profete soos Hy wil.

Ons tema: Die vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil. Ons gaan aandag gee aan die volgende hoofsake: (1) omstandighede bied moontlikhede; (2) die profesie en sy vervulling en (3) die slotsom

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Omstandighede bied moontlikhede

Dit is natuurlik ‘n algemeen geldige stelling. Sommige ontleders het bv die ironie uitgewys dat Afrikaners as groep die grootste voordeel uit swart ekonomiese bemagtiging getrek het. Waarom só? Toe die staatsdiensdeure vir hulle toe gaan, het baie Afrikaners suksesvolle interpreneurs geword.

Ons sien ook in die kerk van die Here bied omstandighede moontlikhede. Handelinge verhaal die geskiedenis van die vroeë kerk. Filippus se naam kom herhaaldelik na vore. In Hand 6 was hy een van die sewe wat gekies is om die Griekssprekende weduwees te versorg.

Na Stefanus se steniging het ‘n hewige vervolging die Christene in Jerusalem getref. Saulus was een van die prominente vervolgers (Hand 8:1, 3).

Christene moes ter wille van hulle geloof vir hulle lewe vlug. Sover hulle gegaan het, het die Christen-vlugteling die evangelie verkondig (Hand 8:4). Een van hierdie vlugtelinge was Filippus. Hy het die evangelie in Samaria verkondig, waar die towenaar met ‘n groot aanhang, Simon, tot geloof gekom en hom oral gevolg het (Hand 8:5 – 13). Uiteindelik het Filippus in Sesarea aangekom (Hand 8:40).

Hand 9 verhaal Saulus se bekering. In Hand 13 lees ons dat die Heilige Gees die gemeente in Antiogië opdrag gegee het om Saulus en Barnabas af te sonder vir die werk waarvoor Hy hulle geroep het (13:2). Hulle het op hulle eerste sendingreis vertrek en op die eiland Pafos het Saulus Paulus geword (Hand 13:9). Nog twee sendingreise het op die eerste gevolg.

Tussen 20 en 25 jaar na sy aankoms was Filippus steeds in Sesarea toe Paulus en sy geselskap op sy laaste tog Jerusalem toe daar aankom. Paulus het hom opgesoek: die vervolger van vroeër het die vervolgde opgesoek. Hy het met sy geselskap van omtrent 9 mense ook by hom tuisgegaan.

Die skrywer, Lukas, gee ‘n verdere stukkie inligting oor Filippus: Hy het vier ongetroude dogters gehad wat die gawe besit het om te profeteer (Hand 21:9). Een van die Skrifverklaarders meld dat daar goeie getuienis is dat hierdie vier dogters van Filippus Lukas van baie inligting voorsien het wat hy in die boek Handelinge opgeneem het.

‘n Mens kan jou voorstel: Paulus en sy reisgeselskap gaan tuis in Filippus se huis saam met Filippus se vier ongetroude dogters wat ook profetesse was. Vier mense was omtrent voltyds beskikbaar om ‘n boodskap van die Here aan Paulus en sy reisgeselskap oor te dra. Dit was ideale omstandighede wat verskeie moontlikhede gebied het.

Paulus het immers vroeër op die strand vir die ouderlinge van Efese gesê dat die Gees hom dring om Jerusalem toe te gaan. Hy het vervolg: Wat dáár met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag (Hand 20:22b, 23). ‘n Persoonlike boodskap van die Here sou hom bemoedig het; sou hom sekerheid gegee het. Tog het die Here nie een van Filippus se vier profetesdogters gebruik nie.

Die profesie en sy vervulling

‘n Hele paar dae na hulle aankoms in Filippus se huis, het die profeet Agabus van Judea af, waarskynlik uit die Jerusalem-omgewing, aangekom. Agabus word ook elders vermeld. As profeet het hy ‘n paar jaar tevore uit Judea in Antiogië aangekom en voorspel dat hongersnood die hele wêreld sou tref (Hand 11:27, 28). Dit het toe ook in keiser Claudius se tyd gebeur.

Agabus het uit Judea by die huis van Filippus opgedaag. In vinnige penstrepe lees ons wat gebeur het: Hy het … Paulus se gordel gevat, sy eie hande en voete daarmee vasgebind en gesê: “So sê die Heilige Gees: Die Jode sal in Jerusalem die eienaar van hierdie gordel net so vasbind en hom aan die heidene uitlewer” (Hand 21:11). Die gordel wat hy gevat het, was van linne en dit is gebruik om die lang, los oorkleed vas te bind wanneer iemand vinnig wou stap of wou werk. Die gordel het gekeer dat die persoon sy bokleed vastrap. Hy kon dus sy werk ongehinderd voortsit.

Agabus het Paulus se gordel gevat en om sy voete en hande gedraai en sy profesie uitgespreek. Vroeër het die profeet Jeremia in opdrag van die Here ‘n nuwe linnegordel gekoop en daarmee ‘n boodskap simbolies oorgedra (Jer 13:1 – 14). Ander profete het ook in opdrag van die simboliese handelinge gebruik om hulle boodskap oor te dra (Jes 20:2; Eseg 4:12). Agabus se optrede het dus ooreengekom met dié van die profete van die Ou Testament.

Hy het saam met sy handeling onder leiding van die Heilige Gees gepraat. Paulus, die eienaar van die gordel, sou in Jerusalem deur die Jode vasgebind en aan die heidene (die Romeine) uitgelewer word. Sy boodskap was geensins nuut nie. Ons het reeds gesien Paulus het in Hand 20:23 vir die ouderlinge van Efese gesê dat die Heilige Gees hom in elke stad verseker het dat gevangenskap en vervolging op hom wag (Hand 20:23).

Al het Aghabus se boodskap nie verskil van vroeëre boodskappe nie, het die simboliek tog meer gesê. Tot op daardie tydstip het Paulus sy gordel gebruik om sy bo-kleed vas te maak sodat hy vinnig van plek tot plek kon stap en hard kon werk soos wat hy wou. Dieselfde gordel het simbool geword van die gebondenheid wat Paulus voortaan sou kortwiek. Hy sou sy werk voortaan as gevangene moes doen.

Die verdere geskiedenis laat blyk dat die profesie nie presies in vervulling gegaan het nie. Die Jode het Paulus wel in die tempel gevange geneem. Hulle wou hom egter doodmaak (Hand 21:31). Die Romeinse kommandant en sy soldate het Paulus eintlik uit die hande van die Jode gered, al het die Romeine hom met twee ketting geboei (Hand 21:33). Hierdie kommandant het hom nog ‘n keer teen ‘n Joodse sluipmoordsameswering beskerm en hom toe weer Sesarea toe gevat (Hand 23).

Die probleem van die verskille tussen Agabus se profesie en die vervulling daarvan kom nie eens ter sprake nie – moontlik omdat dit nie regtig wesenlik was nie – beslis omdat die Heilige Gees dit nie nodig geag het om ons aandag daarop te fokus nie.

Die slotsom

‘n Algemene waarheid is dat omstandighede moontlikhede bied. Dit is ook waar in God se verlossingsplan. Paulus se gevangenskap het hom geleentheid gebied om die evangelie selfs aan mense verbonde aan die huis van die keiser te verkondig. Van hulle het gelowig geword (Fil 4:22).

Tog is dit nodig om te sien: al bied omstandighede geleenthede, is die Here nie afhanklik van omstandighede nie. Hy die Skepper van die heelal skep self geleenthede. By uitstek het hy dit gedoen toe die duiwel die finale slag teen God wou lewer deur sy Seun aan die kruis te laat sterf. Toe gebruik God juis hierdie daad van opstand om sondaars uit die mag van die sonde en die Satan te bevry.

Deur sy Gees maak God mense gewillig om te doen wat Hy van hulle verwag. Nooit moet ons dink dat Hy afhanklik van enige mens se gewilligheid nie. Hy gebruik as instrument wie Hy wil. Toe die mense Jesus met sy finale intog in Jerusalem met ‘n gejuig en gesing verwelkom is, het die Fariseërs verwag dat Jesus hulle moes stilmaak. Sy antwoord was: Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep (Luk 19:40).

God gebruik wel mense as instrumente. Elke keer gebruik Hy die spesifieke persoon wat Hy vir ‘n spesifieke taak wil gebruik. Hy het in ons fokusgedeelte die voor die hand liggende mense verbygegaan: die die profetesdogters van Filippus wat al ‘n paar dae lank saam met Paulus en sy geselskap gebly het. Hy het Agabus, ‘n manlike profeet, kilometers ver laat loop om sy boodskap in woord en simboliese daad oor te dra.

Die vraag is: Erken jy dat die Here kan gebruik wie Hy wil om die boodskap wat Hy wil, oor te dra? Is jy beskikbaar en gewillig dat die Gees jou kan gebruik? Is jy gereed om die geleenthede wat die Here aan jou bied, te benut?

Slot

Ons het vroeër gesien dat koning Josia se afvaardiging wat die Here moes raadpleeg die twee profete van sy tyd, Sefanja en Jeremia verbygegaan en by die profetes, Gulda uitgekom het.

In vanaand se fokusgedeelte het die teenoorgestelde gebeur. Paulus en sy geselskap het by Filippus oorgebly. Filippus se vier dogters het geprofeteer. Tog het hulle niks gesê oor wat vir Paulus voorgelê het nie. ‘n Profeet uit Judea, Agabus, het met woord en handeling Paulus se toekoms bekend gemaak. Eintlik het hy weinig nuut gesê (vgl Hand 20:23). Sy optrede was daarin uniek dat hy die reeds bekende boodskap ook met ‘n simboliese handeling oorgedra het.

Erken jy dat die Here kan gebruik wie Hy wil om die boodskap wat Hy wil, oor te dra? Is jy beskikbaar en gewillig dat die Gees jou kan gebruik? Is jy gereed om die geleenthede wat die Here aan jou bied, te benut?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 12 03) Die Vrou in God se plan – Die Here benut profete soos Hy wil Hand 21-08 tot 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *