(2017 11 19 2e) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot 10

Saam met sy kruisdood en begrafnis is Jesus se opstanding uit die dood en sy verskynings as opgestane Here aan verskillende mense by verskillende geleenthede volgens Paulus die belangrikste sake wat hy van God ontvang en aan die gemeente oorgedra het (1 Kor 15:3 – 8). Hy spel dit uit: as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17).

Om te aanvaar dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n paradigmaskuif van die mense in sy tyd – selfs van sy dissipels – gevra.

Ons kan daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik God self!

Vanaand se tema: Die eerste getuies van Jesus se opstanding. Deur sy Gees laat die Here vir ons bo enige twyfel swart op wit sien: vroue was die eerste getuies van een van die sleutelmomente in Jesus se verlossingswerk, sy opstanding uit die dood. Die hoofpunte waaraan ons aandag gee is: (1) Jesus se opstanding is beslissend; (2) die getuies van Jesus se opstanding

Jesus se opstanding is beslissend

By drie geleenthede het Jesus sy lyding dood en opstanding voorspel (Matt 16:21; 17:22, 23; 20:18 – 20). Die dissipels het nie regtig verstaan wat sy voorspellings beteken het nie.

Toe Jesus begrawe is, het sy dissipels aanvaar alles was verby. Die vroue het die Sondagoggend vroeg graf toe gegaan om sy lyk te versorg.

Die vroue ontdek toe die graf was leeg. Toe Petrus dit hoor, het hy graf toe gehardloop en was verwonderd toe hy binne in die graf net die doeke vind (Luk 24:12).

Paulus spel die belangrikste sake wat hy van God ontvang en aan die gemeente oorgedra het uit: Jesus se kruisdood, begrafnis, sy opstanding uit die dood en sy verskynings as opgestane Here aan verskillende mense by verskillende geleenthede (1 Kor 15:3 – 8). Hy spel dit uit: as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes (1 Kor 15:17).

In hierdie hoofstuk hou hy Christus voor as die eersteling van die groot opstandingsoes (1 Kor 15:20). Die apostel maak bekend dat ons almal, soos Jesus Christus, uit die dood sal opstaan. Ons sal ‘n verheerlikte liggaam kry en as mense wat nuut gemaak is, die koninkryk van God binnegaan (1 Kor 15:50 ev).

Christus se opstanding uit die dood het nie net aan die einde van die tyd betekenis vir ons wat glo nie. In Rom 6 word ‘n ander verband gelê: Christus het in my en jou plek gesterf. Ons het dus deel in sy dood. Soos ‘n slaaf se diens met sy dood tot ‘n einde kom, het ons diens aan die sonde tot ‘n einde gekom, omdat Christus vir ons gesterf het (Rom 6:8).

Ons het ook deel aan Christus se opstanding uit die dood (Rom 6:5). Soos Hy vir God leef, moet ons dit ook doen. Ons is saam met Christus opgewek tot ‘n nuwe lewe, ‘n lewe in gehoorsaamheid aan God en tot sy eer (Rom 6:12, 13).

God maak dus aan ons bekend: Christus se opstanding is van beslissende belang vir ons vir hierdie lewe, maar ook vir die ewige lewe; dit is van beslissende belang in God se openbaring.

Die getuies van Jesus se opstanding

Vandag beskou baie mense Jesus se opstanding uit die dood as ‘n mite. Vir die mense in die tyd van Jesus se aardse lewe, was dit net so moeilik om te aanvaar. Dit het ‘n paradigmaskuif van die mense in sy tyd, selfs van sy dissipels gevra.

Ons kan dus daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik net EEN: God self!

Opmerklik is dat elk van die vier evangelies meld dat vroue die eerstes was wat ontdek het dat Jesus se graf oop en leeg was. Matteus, Markus en Johannes meld dat Jesus eerste aan Maria Magdalena verskyn het (Matt 28:9; Mark 16:9; Joh 20:14).

Kom ons fokus eers op Maria Magdalena. Lukas meld dat Jesus van een dorp na die ander die land deurkruis en die evangelie van die koninkryk verkondig het. Die twaalf dissipels en ‘n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees is, het Jesus ook vergesel en Hom en sy dissipels uit eie middele versorg. ‘n Paar vroue word by die naam genoem. Lukas gaan voort: Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe bose geeste gegaan het (Luk 8:2).

Baie vroue het op ‘n afstand gestaan en kyk hoedat Jesus aan die kruis sterf. Drie van hulle word geïdentifiseer. Onder die drie word: Maria Magdalena (Matt 27:56) eerste genoem.

Die Sondagoggend vroeg is Maria Magdalena graf toe, sê Johannes (Joh 20:1). Matteus voeg die ander Maria se naam by (Matt 28:1). Markus voeg die naam Salome by (Mark 16:1). Lukas noem ook die twee, maar saam met hulle Johanna en ook ander vroue (Luk 24:10).

Die evangeliste is dit eens: engele het by die graf aan Maria Magdalena (en ander vroue) verskyn (Mark 16:5 ev; Luk 24:4 ev; Joh 20:12 ev). Markus spel uit dat Jesus heel eerste die Sondagoggend vroeg aan Maria Magdalena verskyn het (Mark 16:9). Dat sy die eerste een was, is duidelik ook volgens Johannes (20:14 – 17) en Matteus (28:9).

In elke geval is daar geen twyfel nie, die vrou uit wie 7 bose geestse gedryf is en sedert vroeg in Jesus se aardse bediening saam met Hom en sy dissipels beweeg het, Maria Magdalena, was onder die eerstes wat gesien het dat Jesus uit die dood opgestaan het. Sy was selfs, volgens drie van die vier evangeliste, die eerste persoon aan wie die opgestane Jesus verskyn het.

Die opdrag aan die vroue

Die engel van die Here het Maria Magdalena en die ander Maria eers tot stilstand geroep; hulle geleentheid gegee om eers tot verhaal te kom; om dit wat hulle beleef het, te verwerk. Ten einde van hulle betroubare getuies van hierdie almagsdaad van God te maak, het die engel van die Here vir hulle gesê: Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek, soos Hy gesê het. Kom nader en kyk: daar is die plek waar Hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien (Matt 28:5 – 7). Opvallend kry die twee vroue opdrag om vir sy dissipels te gaan sê dat Jesus uit die dood opgewek is.

Die onverwagse gebeur toe: Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en Hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My sien” (Matt 28:9, 10).

Waarom beskryf die evangelis hierdie verloop van sake so volledig? Twee vroue is die eerste getuies van Jesus se opstanding. Hulle moes die goeie nuus aan die 11 dissipels gaan oordra.

Gaan ons ‘n stap verder, sien ons pas na Jesus se hemelvaart het die 11 bymekaargekom. Petrus het die woord gevoer. Uit Ps 69:26 en 109:8 het hy voorgestel dat iemand Judas se plek moes inneem. Petrus het die profiel van hierdie plaasvervanger geskets: Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het, vandat Hy deur Johannes gedoop is totdat Hy van ons af in die hemel opgeneem is (Hand 1:21b, 22). Die twaalfde dissipel moes dus ‘n oog- en oorgetuie van Jesus se aardse bediening wees. Hy het egter heel eerste ‘n ander vereiste genoem: Daar moet dus nog ‘n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word (Hand 1:21a). Die eerste vereiste waarvan ‘n apostel van Jesus moes beantwoord was: hy moes ‘n getuie wees van Jesus se opstanding.

Petrus, die leier onder die elf dissipels, het groot klem geplaas op die noodsaak daarvan dat ‘n dissipel oor Jesus se opstanding moes getuig. Die Heilige Gees het die skrywers van die evangelie, by name Matteus, daartoe gedring om swart op wit tussen die werklikheid van Jesus se opstanding en sy dissipels as getuies daarvan twee vroue te plaas: Maria Magdalena en die ander Maria.

Wanneer ons oor die vrou en haar plek in die kerk en die koninkryk van die Here plaas, moet ons ons deeglik verantwoord oor die plek wat die Here en Koning van sy kerk self aan vroue toegeken het; moet ons ons daaroor verantwoord dat die Heilige God van vroue getuies gemaak het van die sleutelelement waaroor die apostels moes getuig.

Is ons gereed en bereid om te bid dat die Here ons deur sy Gees sal lei om die vrou die plek in sy kerk en koninkryk te laat inneem wat met sy wil ooreenstem?

Slot

Ons kan daarvan seker wees: die eerste mense wat sou getuig dat Jesus uit die dood opgestaan het, het ‘n sleutelrol in die geskiedenis van God se openbaring vervul. Wie sou hierdie mense identifiseer? Sekerlik God self! Vanaand se trema: Die eerste getuies van Jesus se opstanding.

Deur sy Gees het die Here vir ons bo enige twyfel swart op wit laat sien: vroue was die eerste getuies van een van die sleutelmomente in Jesus se verlossingswerk, sy opstanding uit die dood. Hieroor moet ons ons verantwoord wanneer ons praat oor die plek en taak van die krou in die Here se kerk en koninkryk.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 11 19) Die eerste getuies van Jesus se opstanding Matt 28 v5 tot10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *