(2017 11 19 1e) ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis Mal 4 v5 tot 6 ♪

Hoe bang is ‘n kleuter vir die donker; hoe bly as die lig na sy nagmerrie in die kamer aangaan.

Jy sit in die eksamenkamer. Jy het nie ‘n idee wat die vraag beteken nie. Jy sal sê: “Dit was nag.” Dan herken jy dit skielik. Agterna kan jy vertel: “’n Lig het vir my opgegaan.”

Lig en donkerte is in letterlik sin vir ons belangrik. Dit het ook simboliese betekenis. Lig en duisternis ‘n deurlopende tema deur die Bybel heen. Ons kyk na ‘n paar daarvan:

  • In die eerste Bybelhoofstuk was die onbewoonbare aarde vol diep waters donker. God se eerste woorde was: Laat daar lig wees (Gen 1:2, 3).

  • In die laaste Bybelhoofstuk lees ons oor die nuwe Jerusalem: Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van ‘n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig … (Open 22:5).

  • Die eerste gedeelte wat voorgelees is, praat van die volk wat in duisternis gewoon het wat ‘n groot lig gesien het (Jes 9:1).

  • Jesus het die ewige straf met die diepste duisternis geïdentifiseer (Matt 22:13; 25:30).

  • Johannes skryf: God is lig, en daar is geen duisternis in Hom nie (1 Joh 1:5). Wie aan God deel het, kan nie in duisternis lewe nie, maar in die lig (1 Joh 1:6,7). Hier word duisternis met die sonde geïdentifiseer. Jesus noem Hom die lig vir die wêreld (Joh 8:12). Wie Hom volg, kan nie in sondeduisternis lewe nie. Die profeet roep Jerusalem daartoe op om sy lig te laat skyn en sê dat konings sal gaan na die glans van die nuwe dag wat vir hom aangebreek het (Jes 60:1 – 3). Jesus het vir sy dissipels gesê: Julle is die lig vir die wêreld (Matt 5:14).

Ons tema: ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis. Die hoofsake waaraan ons aandag gee is: (1) Die omstandighede van die mense van die Here; (2) die Here se opdrag aan sy mense; en (3) sy belofte aan sy mense

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die omstandighede van die mense van die Here

Daagliks hoor ons hoedat miljarde rand op munisipale, provinsiale vlak wanaangewend word. Dit lyk asof die wat verkeerd doen, floreer.

Die Israeliete in die profeet Maleagi se tyd het gesê: Dit is nutteloos om God te dien. Watter nut het dit dat ons sy bevel uitgevoer het … Dit lyk vir ons of dié wat teen Hom in opstand is, die gelukkiges is, en of dié wat verkeerd doen, vooruitgaan (Mal 3:14, 15). Klink dit nie soos vandag se praatjies langs die braaivleisvuur nie? Is hierdie oortuiging nie die rede dat soveel mense korrupsie en bedrog pleeg; die rede dat alles buite beheer is nie?

Die Here het sy oordeel uitgespreek oor die mense met hierdie lewensuitkyk: Julle het vermetele dinge oor My kwytgeraak (Mal 3:13). Teenoor hierdie mense stel die Here diegene wat eerbied vir Hom het. Hulle name het Hy in ‘n gedenkboek voor Hom neergeskryf. Hulle sal ook weer die verskil sien tussen die wat goed doen en die wat goddeloos is; tussen wie Hom dien en Hom nie dien nie (Mal 3:16, 17).

Die dag sal aanbreek dat diegene wat teen die Here in opstand is, soos kaf verbrand sal word; dat die son van redding sal skyn vir die wat eerbied vir die Here se Naam het (Mal 4:1, 2). Wie in die nag van sonde eerbied vir die Here het en vra wat Hy van hulle verwag, sal die son van die nuwe dag sien opkom. Watter vooruitsig ook vir ons in ons omstandighede!

Die Here se opdrag aan sy mense

Onthou die wet van my dienaar Moses, die voorskrifte en die bepalings wat Ek aan hom by Horeb gegee het vir die hele Israel (Mal 4:4). Die Here het in ‘n verbondsverhouding met die nakomelinge van Abraham getree. Dit was sy verbond van genade. Na hulle verlossing uit Egipte het hulle by die berg Horeb gekom. Daar het die Here sy wet deur sy dienaar, Moses, aan sy volk gegee.

Hulle moes hulleself van al die ander volke onderskei deur hul lewe doelbewus volgens God se wil soos wat Hy dit by die berg Horeb aan hulle bekend gemaak het, in te rig.

Ons kyk in geloof na die gebeure in die Betlehemstal; na Golgota en die leë graf. Ons glo Jesus Christus het van ons sondaars, God se kinders gemaak. Hoe raak dit alles ons?

God se wil soos wat Hy dit in sy wet by Horeb openbaar het, moet die rigsnoer wees van ons hele lewe. As gelowiges van die tydvak van die Nuwe Testament moet ons aktief vra dat die Heilige Gees ons lei. Die Gees moet ons gedrag bepaal (Gal 5:25). So onderskei ons ons van die goddelose wêreld. Wie dit doen, is in Jesus se woorde, die lig vir die wêreld.

Die Here se beloftes aan sy mense

Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag (Mal 4:5). Die Here het beloof dat die profeet Elia sou kom voor die dag van oordeel aanbreek. Hy was die herout wat die koms van die Seun vooraf afgekondig het. Jesus se dissipels het besef dat Hy Johannes die doper as die beloofde Elia aangewys het (Matt 17:12, 13). Hy was die profeet wat met die vinger na Jesus kon wys en sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (Joh 1:29).

Vandag weet ons dat eeue reeds verloop het sedert die koms van die beloofde Elia, Johannes die doper. Elia en die dag van oordeel het vir Johannes na een gebeurtenis gelyk. Ons weet dat sy profesie finaal vervul sal word met die wederkoms van Christus.

Ons fokusgedeelte beskryf die doel en die erns van die Elia, Johannes die doper, se koms:

Die doel van Elia se koms:

Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen. Die destydse geslag was ontrou aan die Here, maar ook aan mekaar. Maleagi het ‘n wending in die gesindheid van die volk voorspel. Die beloofde Elia se optrede sou hierdie wending teweegbring. Die Here was bereid om die breuk tussen Hom en sy volk en tussen die lede van sy volk onderling te herstel.

Hoe raak dit ons? Ook ons moet onder leiding van die Heilige Gees in ‘n herstelde verbondsverhouding met die Here ons God, maar ook in herstelde verhoudings met mekaar leef.

Die erns van die koms van Elia:

Die land en die hele bevolking wat sonder berou in hulle sonde volhard het, sou onder God se vernietigende oordeel val. Indien God se volk hulle nie in woord en in daad van die heidene sou onderskei nie; indien sy volk hulle nie van hul sondes sou bekeer nie, sou God se straf volkome wees. Hulle sou saam met die heidene deur God se oordele getref word. Wie nie die Here liefhet nie, wie nie lig vir die wêreld is nie, is vervloek! Dit bring my en jou te staan voor die vraag, is jy saam met medegelowiges lig vir die wêreld?

Slot

Lig en donkerte is in letterlik sin vir ons belangrik. Dit het ook simboliese betekenis. Lig en duisternis is, daarbenewens, ‘n deurlopende tema deur die Bybel heen.

Ons tema vanoggend: ‘n Fees van lig in ‘n wêreld vol duisternis. Die hoofsake waaraan ons aandag gegee het, is: (1) Die omstandighede van die mense van die Here; (2) die Here se opdrag en (3) sy belofte aan sy mense – Elia, die voorloper van die Christus wat beloof is, het gekom. Jesus het Hom geïdentifiseer: Johannes die doper; Hy wat na Jesus gewys en gesê het: Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (Joh. 1:29)!

Amen

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 11 19) Fees van Lig in ‘n wêreld vol duisternis Mal 4 v5 tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *