(2017 10 29 2e) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36tot38 ♪

Die plek van die vrou in God se groot plan van verlossing kan ‘n mens in die geskiedenis van God se openbaring naspeur. Tydens die uittog uit Egipte was Miriam, Moses en Aäron se suster, ‘n profetes (Eks 15:20). In die rigterstyd was Debora beide profetes en rigter (Rigt 4). Tydens sy hervormings het koning Josia van Juda se afvaardiging die profetes Gulda genader om die Here in opdrag van die koning te raadpleeg (2 Kron 34).

‘n Mens kan vra: watter plek het die vrou ingeneem in die sentrale tydvak in die geskiedenis van God se openbaring: die geboorte van sy Seun, sy lewe, dood, opstanding en hemelvaart? Toe Josef en Maria die Jesuskind tempel toe neem om die bepalings van die wet na te kom, het nog ‘n profetes op die toneel verskyn: Anna. Sy het God gedank oor die Kindjie en met almal gepraat wat uitgesien het na die verlossing wat Hy bring.

Ware profesie plaas Jesus, die Verlosser van sondaars, in die kollig. Ons tema: die vrou se plek in God se plan – ware profesie getuig Jesus is die Verlosser. Ons let op die mens Anna en daarna op haar optrede.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die mens Anna

Daar was ook ‘n profetes, Anna, ‘n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy sewe jaar getroud, en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al vier en tagtig jaar oud (Luk 2:36, 37a). Anders as Simeon wat bloot ‘n man genoem word, word heelwat biografiese inligting oor Anna gegee.

Haar naam word genoem: Anna. Die naam is van oorsprong Hebreeus wat in Grieks weergegee word. In Afrikaans en Engels moes sy eintlik Hanna heet. Hanna beteken “begenadigde”.

Die naam voer ons eeue in die openbaringsgeskiedenis terug. Hanna was Elkana se vrou wat jaarliks by die heiligdom in Silo die gespot van Elkana se ander vrou, Penina, moes verduur omdat sy kinderloos gebly het. By so ‘n geleentheid het sy in haar hartseer in gebed beloof: sou Hy vir haar ‘n seun gee, sy hom aan die Here sou wy. ‘n Jaar later is haar seun gebore. Sy het uitgeroep: Sy naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek (1 Sam 1:20).

Oor die eeue heen het God beloof dat ‘n Seun gebore sou word wat sy volk uit hulle sonde sou verlos (Jes 7, 9, 11 en elders). Eeue na die profesieë is Jesus in Betlehem gebore. Josef en Maria het hulle eerstelingseun op die aangewese tyd Jerusalem toe gevat om Hom aan die Here te wy. Hanna se naamgenoot, in Afrikaans Anna, was in die tempel juis op die tydstip toe Simeon die Jesuskind seën.

Twee vroue wat dieselfde naam deel, eeue uiteen in die heiligdom by ‘n seuntjie: Hanna met Samuel in Silo; Anna in Jerusalem by die Seun wat God beloof het.

Haar pa se naam, Fanuel. Dit is die Griekse weergawe van die naam Pniël wat Jakob gegee het aan die plek waar hy God van aangesig tot aangesig gesien het (Gen 32:30). Die dogter van Fanuel het die Seun van God in die tempel van aangesig tot aangesig gesien.

Anna was afkomstig uit stam Aser, een van die tien Noordelike stamme. Onder regering van Hosea (750 – 715 vC) is ook die stam Aser deur die koning van Assirië na sy land toe weggevoer (2 Kon 17:6). Nadat koning Hiskia (715 – 686 vC) die tempel gereinig het, het hy boodskappers van Dan in die noorde van die tienstammeryk tot by Berseba aan die suide van die suidelike ryk gestuur om almal uit te nooi om saam Paasfees te vier. Die lede van die tien stamme het die uitnodiging afgelag. Lede van 3 stamme, waaronder Aser, het berou gekry en die Paasfees saam in Jerusalem gaan vier (2 Kron 30:11). Toe sy ouers die Jesuskind, die Paaslam wat vir ons geslag sou word (1 Kor 5:7), tempel toe bring, was Anna, uit die stam Aser by om God te dank. Dat Anna uit die stam Aser gekom het, bevestig dat Hy die Here ons God woord hou. Hy het Hom in genade aan Abraham en sy nageslag wat uit 12 stamme bestaan het, verbind.

Anna was reeds baie oud (84) en jare lank al ‘n weduwee. Soos Miriam, Debora en Gulda was ook sy ‘n profetes. ‘n Profetes of profeet in die Bybelse tyd het in die naam van God gepraat, het sy Woord verkondig. Sy het sy Woord geken en dit vir die mense van haar tyd vertolk. Daarmee is ons by Anna se:

Optrede

Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die Kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het (Luk 2:37b – 38). Anna se leefstyl word eers vir ons geteken in verskillende goed wat sy gedoen het:

Anna se leefstyl

Sy het nie van die tempel af weggebly nie (Luk 2:37).

Die tempel was in die Ou Testamentiese tydvak die simbool van God se teenwoordigheid by sy volk. In die tempel het gelowiges geoffer en gebid. Op 84 jaar oud het Anna bly gaan.

Die tempel is nie meer simbool van God se teenwoordigheid by ons nie. Die Hebreërskrywer het dit tog goed gevind om gemeentelede te vermaan: Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom (Heb 10:25). As profetes het Anna dit nodig gevind om haar plek in die samekoms van God se gemeente in te neem. Ons wat as gelowiges ook elkeen in die profetiese amp staan, moet haar voorbeeld volg: ons moet ons plekke inneem in die samekoms van die Here se gemeente.

God dag en nag gedien deur te vas en te bid (Luk 2:37e).

Haar diens aan God was nie beperk tot ‘n enkele dag per week of ‘n enkele tydstip op ‘n dag nie. Dag en nag het sy God gedien. Sy het 24/7 alles vir die Here gedoen.

Die Here het in sy wet slegs een vasgeleentheid per jaar bepaal en wel op die Groot Versoendag. Die Fariseërs het twee vasdae per week aanvaar om saam te val met Moses se bestyging van die berg Sinai om die wet te gaan haal (volgens oorlewering op ‘n Maandag) en sy terugkeer van die berg af (volgens oorlewering op ‘n Donderdag). Anna het waarskynlik weekliks by hierdie twee vasdae gehou.

Die vasgestelde gebedstye in die tempel was om 09:00 en 15:00. Anna het hierdie gebedstye gehandhaaf. Lukas gebruik die woord vir gebed wat verwys na dit wat ons van die Here afsmeek. Wat het sy van die Here gevra? Uit die verband is duidelik: sy het gebid dat die Here sy beloftes vervul, dat die beloofde Messias sou kom om sy volk te verlos. Die Here het hierdie gebed van Anna en baie ander in haar tyd, verhoor.

By die Jesuskind

Terwyl Simeon met Josef en Maria gepraat het, lees ons van die profetes, Anna: Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank (Luk 2:38a). Wie besef dat God sy belofte vervul het – sy Seun gestuur het om sondaars te verlos – staan met groot dankbaarheid in hulle harte voor God. Jy het al baie dinge van God afgebid. Jy het Hom ook al baie keer gedank. Het jy Hom al daarvoor gedank dat Hy sy Seun ook as jou Verlosser gestuur het?

Voorts het sy oor die Kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het (Luk 2:38b). Sy het nie oor haar eie gevoelens gepraat nie, maar oor die Kindjie. Sy het oor Jesus gepraat met mense wat, soos sy, daarna uitgesien het dat God sy belofte oor die Verlosser vervul.

Haar optrede klop met wat Jesus in die sinagoge in Nasaret oor Jes 61:1, 2 gesê het: Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul (Luk 4:17).

Petrus het sy preek op Pinksterdag afgesluit met die woorde: Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak (Hand 2:36)!

Die apostel Paulus het ook Jesus as die hoeksteen van die ware belydenis erken: Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees (1 Kor 12:3, vgl ook 1 Joh 2:22 – 25). Hy het sy eie roeping uitgespel: Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde (1 Kor 2:2) en Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood (Rom 1:16).

Anna was een van die eerstes in hierdie ry mense wat Jesus as Verlosser en Here verkondig het. Sy het oor die Kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ook Anna was ‘n ware profeet. Die ware profeet het een boodskap: Jesus is die Verlosser van sondaars. Dit is die getuienis wat ek en jy met die hele hart gelowig mag aangryp, die belydenis wat ons onder leiding van die Heilige Gees ons eie kan maak.

Slot

Die geboorte, lewe, dood, opstanding en hemelvaart van Jesus is die sentrale tydvak van die geskiedenis van God se openbaring. Sommer vroeg in hierdie tydvak tree ‘n profetes, Anna, op die toneel. Sy het God gedank oor die Kindjie en met almal gepraat wat uitgesien het na die verlossing wat Hy bring.

Juis die fokus wat sy plaas op Jesus en die verlossing wat Hy kom bewerk het, bewys dat sy ‘n ware profeet van die lewende God is. As gelowiges wat ook ‘n profetiese roeping het, moet ons haar en ook Paulus se voorbeeld volg en Jesus as Verlosser in die kollig plaas.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 10 29) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36 tot 38

Indien jy na die preekbespreking wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *