(2017 10 22 1e) Beproef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe 2 Kor 13 v5 ♪

Wie gaan op die laaste dag aan die Here rekenskap gee oor jou geloof en jou lewe?

Vinnig kan iemand antwoord: die ouderlinge en die predikant. Natuurlik is dit so: Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee (Heb 13:17a). Dit is die een kant van die rekenskap op die laaste dag.

Daar is ook ‘n ander kant: elkeen van ons gaan voor die regterstoel van God staan en persoonlik rekenskap gee (Rom 14:10, 12, vgl ook Gal 6:5, 1 Pet 4:5, Heb 4:13) en dít, volgens Jesus, selfs oor elke ligsinnige woord (Matt 12:36). Is jy gereed om persoonlik rekenskap te gee aan die God wat alles weet?

Iemand betrokke in ‘n hofsaak, moet deeglik vir sy saak voorberei. So moet ek en jy nou reeds voorberei vir ons dag van rekenskap. Hoe kan ons voorberei? Ek en jy kry saam met die gemeente in Korinte die opdrag: Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Kor 13:5a). Ons fokus vanoggend op: (1) die opdrag tot selfondersoek en (2) die wyses waarop ons hierdie opdrag moet uitvoer.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die opdrag tot selfondersoek

Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie, het julle die toets nie deurstaan nie (1983). Ondersoek julleself of julle in die geloof is; toets julleself. Ken julle julleself dan nie? Besef julle dan nie dat Jesus Christus in julle is nie? Tensy julle die toets gefaal het (2 Kor 13:5, Direkte vertaling – hierna DV). Die apostel gee die gemeente in Korinte ‘n opdrag. Hy herhaal die opdrag in twee woorde met naastenby dieselfde betekenis:

Hulle moet hulleself op die proef stel (1983); ondersoek (DV). Dit is die eerste opdrag. Hulle moet hulleself noukeurig ondersoek, hulleself goed deurkyk of hulle in die geloof is of lewe. Geloof is die sleutel tot die hemel. Elders lees ons: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek (Heb 11:5, 1953).

Hulle moet hulleself ondersoek (1983); toets (DV). Dit is die tweede opdrag. Hierdie woord word gebruik vir die toets van metale. ‘n Mens kan vinnig sommer met die tik met ‘n metaalvoorwerp toets of ‘n artikel van plastiek gemaak is, of van metaal. Jy sou dieselfde toets baie noukeurig in ‘n laboratorium kon doen en vasstel presies watter soort plastiek of metaal dit is. So moet ons onsself toets of ons in die geloof is.

Paulus gebruik hierdie woord ook om aan te dui wat die Korintiërs van hom verwag het: hy moes bewys dat hy wel ‘n apostel is (:3). Hy sê dus eintlik: hou op om my te ondersoek, ondersoek eerder of julle self in die geloof is; toets eerder julle eie getrouheid aan die Here.

Die apostel herhaal onder leiding van die Heilige Gees die opdrag om hulleself te ondersoek. As gelowiges is dit ons kritieke verantwoordelikheid om te toets: is ons regtig in die geloof?

Waarom hierdie opdrag? Paulus het sake uitgewys wat in Korinte aandag moes kry. Dit was noodsaaklik om hulleself goed te ondersoek.

Hoe raak die opdrag my en jou? Elkeen van ons moet onsself ondersoek, want ons gaan eendag voor die regterstoel van die verheerlikte Christus rekenskap gee. Die werklikheid van rekenskap staan in die Skrif vas:

  • Jesus het gewaarsku: Dit sê Ek vir julle: Van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag (Matt 12:36).

  • Paulus skryf: Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het (Gal 6:5). Elders skryf hy: Elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee (Rom 14:12).

  • Nog ‘n apostel skryf: oor mense wat gelowige nie-Jode beswadder: Hulle sal rekenskap moet gee aan Hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel (1 Pet 4:5).

  • Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee (Heb 4:13).

Op die jongste dag voor die regterstoel van die verheerlikte Christus is die toets of ons regtig glo. Vandaar hierdie opdrag. Toets jouself nou al: is jy in die geloof? Leef jy in die geloof?

Die wyses waarop ons hierdie opdrag kan uitvoer

Skrifverklaarders vertolk dit op drie maniere. Elkeen van hierdie vertolkings is geldig en daarom gebruik ons al drie. Dit is: (1) Kyk of julle regtig in Christus glo; (2) Kyk of julle leef soos mense wat aan Christus behoort en (3) Maak julle lewe goed skoon – gooi uit wat verkeerd is, doen wat goed is

Kyk of julle regtig in Christus glo

So ‘n opdrag van die apostel sou kon beteken dat hy hulle verlossing in twyfel trek. Is dit geldig? ‘n Mens kan aanvaar dat elkeen in ‘n gemeente nie werklik ‘n gelowige is nie. Jesus het in die gelykenis vertel dat daar onkruid tussen die koring groei (Matt 13:24 – 30; 36 – 43). Die onkruid word eers op die oesdag verwyder. Wanneer Christus weer kom om die gelowiges saam met Hom in hemelse heerlikheid op te neem, sal die skynheiliges gestraf word.

Jy sê miskien:

  • Ek is gedoop. Ek is gereeld in die katkisasieklas.

  • Ek het belydenis van geloof afgelê – ek is dus ‘n belydende lidmaat van die gemeente.”

  • Ek is ‘n kategeet, … ‘n diaken, … ‘n ouderling.

Jesus spel dit in sy bergpreek só uit: Baie sal daardie dag vir My sê: “Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?” Dan sal Ek openlik vir hulle sê: “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree (Matt 7:22, 23).

Die apostel sê vir ons: wanneer jy jouself ondersoek of jy in die geloof is, sal jy een ding sien: Jesus Christus is in ons. Iemand (Spurgeon) sê: mense dra soms ‘n kruis om die nek. Eintlik moet ons ‘n kruis in ons hart dra. Dit behels dat ons besef: Christus wat gekruisig is, woon in my. Hy gaan voort: Christus in jou hart beteken: ek glo in Christus, ek het Christus lief, ek vertrou op Christus, ek is aan Christus verbind, ek leef in gemeenskap met Christus, Christus is my daaglikse kos. Ek is die tempel en plek waarin Jesus Christus elke dag leef.

Is Jesus Christus regtig in jou? Glo jy regtig dat Jesus Christus sy lewe aan die kruis afgelê het om die volle losprys vir al jou sondes te betaal? Glo jy dat jy net met sy verdienste voor God staan? Leef jy in ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus as Verlosser? Slaag jy die toets van ware geloof? Regtig?

Kyk of julle leef soos mense wat aan Christus behoort

Johannes die doper het by geleentheid vir die Fariseërs en Sadduseërs vermaan: Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is (Matt 3:8). Die apostel het gewaarsku: Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ‘n mens n saai, sal jy ook oes (Gal 6:7). Ja, jy is gedoop, jy kom kerk toe. Die vraag is: wys jou lewe van Maandag tot Saterdag dat jy wel aan die Here behoort? Leef jy soos wat die Here verwag jy as sy kind moet leef? Klop jou lewe met dit wat jy sê jy glo?

Lei jy jou hele lewe onder die heerskappy van Jesus Christus, die Here van die here, en die Koning van die konings? Lewe jy as mens wat nuut gemaak is, in die krag van Christus se opstanding? Volg jy ten alle tye die leiding van die Heilige Gees? Heers jy oor die sonde, of is jy nog ‘n slaaf daarvan? Kortom: Is jou lewe die prys werd wat die Here vir jou betaal het?

Is daar iemand wat werklik in elke opsig hierop kan antwoord: “Ja”? Elkeen van ons moet erken, ek skiet tekort. Ek ploeter selfs soms in die sonde. Ek volg nie altyd die leiding van die Heilige Gees nie.

Vir elkeen van ons is ook die volgende opsie noodsaaklik:

Maak julle lewe goed skoon – gooi uit wat verkeerd is, doen wat goed is

Iemand (Lietzman, in Pop) sê Paulus se opdrag dat die Korintiërs hulself moet ondersoek of hulle in die geloof is, nie die bedoeling het dat elkeen moet gaan sit en tob oor wat in sy godsdienstige ervarings en gevoelens afspeel nie.

Die opdrag tot selfondersoek is ‘n baie praktiese saak. Dit is ‘n opdrag: Kyk wat die geestelike kwaliteit van jou lewe is. Dit sny twee kante toe:

  • Maak jou lewe skoon van alles wat vuil en sleg is en

  • leef dan onder leiding van die Heilige Gees as nuwe mens onder die heerskappy van Christus. Bid om die leiding van die Heilige Gees. Volg sy leiding in elke faset van jou hele lewe.

Elkeen van ons wat dit regtig probeer doen, weet beslis: dit alles is veel makliker gesê as gedoen. Ons besef die nodigheid van die gebed: Bring my terug na U toe dat ek my kan bekeer, want U is die Here my God (Jer 31:18). Dit is die gebed wat ek en jy vandag op die lippe kan neem.

Slot

Ek het gevra: Wie gaan op die laaste dag aan die Here rekenskap gee oor jou geloof en jou lewe?

Volgens die Woord gaan die ouderlinge en die predikant oor jou rekenskap gee, ja. Ons lees: Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee (Heb 13:17a). Dit is die een kant van die rekenskap op die laaste dag.

Daar is ook ‘n ander kant: elkeen van ons gaan voor die regterstoel van God staan om persoonlik rekenskap te gee (Rom 14:10, 12, vgl ook Gal 6:5, 1 Pet 4:5, Heb 4:13) en dít, volgens Jesus, selfs oor elke ligsinnige woord (Matt 12:36). Is jy gereed om persoonlik rekenskap te gee aan die God wat alles weet?

n Aangeklaagde moet deeglik vir sy hofsaak voorberei. So moet ek en jy nou reeds voorberei vir ons dag van rekenskap. Hoe kan ons dit doen? Ek en jy kry saam met die gemeente in Korinte die opdrag: Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Kor 13:5a). Ons moet kyk of ons regtig in Christus glo; kyk of ons leef soos mense wat aan Christus behoort en ons moet alles uitgooi wat verkeerd is en doen wat goed is. Wie dit doen, sal gereed is om voor God rekenskap te gee.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 10 21) Beproef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe 2 Kor13 v5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *