(2017 10 15 2e) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9 ♪

Wat is die vrou se plek in God se plan? Die antwoord kry ons in die volgende weke in God se Woord.

Lappidot se vrou, Debora, verskyn as een van die vroeë rigters op die toneel. Sy was ook ‘n profetes (Rigt 4:4). Sy het Barak laat roep en hom in die naam van die Here beveel om met tienduisend man teen generaal Sisera op te trek. Hy was bereid om te gehoorsaam, maar op voorwaarde: Debora moes saamgaan slagveld toe! Sy het voorwaardelik ingewillig (Rigt 4:9).

Benewens die ware profete het verskeie vals profete oor die eeue heen in Israel opgetree. Die antwoord op drie vrae bepaal of ‘n mens te make het met ‘n ware profeet:

  • is die profesie vervul?

  • op wie word daar gefokus: op die mens, of op die Here God?

  • wie kry die eer vir die oorwinning?

Die antwoord op hierdie vrae werp lig op die vrou se plek in God se plan. Vandaar ons tema: Ware profesie en die eer vir die oorwinning. Ons let op twee fasette: (1) Debora verskyn op die toneel en (2) die eer vir die oorwinning.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Debora verskyn op die toneel

Na Josua se dood het die volk sommer gou ontrou aan die Here hulle God geword. Hulle het die Baäls en Astartes begin dien (Rigt 2:13). Hulle vyande het hulle begin onderdruk. Hulle het baie swaar gekry.

Die Here het verskillende leiers na vore laat kom wat die volk telkens weer uit die mag van hulle vyande gered het (Rigt 2:18). Sommer gou na so ‘n leier se dood het hulle weer van die Here afvallig geword. ‘n Nuwe siklus van swaarkry het so aangebreek.

Na die eerste drie rigters, Otniël, Ehud en Samgar, het generaal Sisera van koning Jabin van Kanaän die volk van God twintig jaar lank onderdruk. Hulle het tot die Here geroep om hulp (Rigt 4:3). Op daardie tydstip het Debora, die vrou van Lappidot die leier of rigter van God se volk. Sy was ook ’n profetes (Rigt 4:4). By die Deborapalm het sy uitspraak in regsdispute gelewer.

Sy het Barak laat roep en die Here se opdrag gegee om generaal Sisera se leër, met ’n mag van 10 000 man te gaan aanpak. Debora het Barak verseker dat die Here Sisera met sy leër aan hom sou oorgee.

Barak het ’n voorwaarde gestel: Debora, moes saam met hom oorlog toe te gaan. Debora het geantwoord: Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie: die Here sal vir Sisera aan ’n vrou uitlewer (Rig 4:9). Wat behels Debora se antwoord? Was dit die woorde van ’n oerfeminis? Nee, dit was die woorde van iemand wat deur die Here daartoe geroep is om as profetes op te tree. Sy het die Here se woorde aan Barak oorgedra.

n Mens verwag dat sy die eer vir die oorwinning sou kry. Sy het immers die opdrag aan Barak gegee om die opstand te lei. Sy het saam slagveld toe gegaan. As ’n vrou die eer vir die oorwinning moet kry, was Debora sekerlik die aangewese een.

Die Here het egter ’n ander vrou in die oog gehad om die groot veggeneraal van die Kanaäniete om die lewe te bring. Jael, die Keniet Geber se vrou was, wat Sisera betref, ’n vriendin. Hy het uitgeput by haar tent aangekom, water en melk gedrink en aan die slaap geraak. Jael het stilletjies met ’n hamer en tentpen in die hand na die slapende Sisera toe. Sy het sy slaap met die tentpen deurboor. Sy het toe die dooie generaal vir Barak gewys.

n Mens kan uit een van twee hoeke na Jael se optrede kyk:

  • jy kan sê dat sy besonder vindingryk was om Sisera só onverhoeds te betrap en dood te maak, of

  • jy sou kon sê dat sy Jael eintlik vir Sisera om die bos gelei en verraderlik om die lewe gebring het.

Tog is die deurslaggewende faktor nie Jael se optrede nie. Dit maak nie saak of ons haar om haar vindingrykheid sou prys of om haar verraderlikheid wou veroordeel nie. Jael was niks anders nie as ’n instrument in die hand van die lewende God waardeur Hy, enersyds, die straf wat Sisera verdien het, aan hom uitgemeet het. Andersyds is sy die instrument waardeur die Here sy volk van die onderdrukking deur ’n magtige vyand bevry.

Debora was weer die profetes wat met haar opdrag aan Barak die wiele vir die bevryding van die volk uit die greep van die Kanaäniete aan die rol gesit het.

Die eer vir die oorwinning

Debora het vir Barak gesê: die Here sal vir Sisera aan ’n vrou uitlewer (Rig. 4:9a). Kyk ‘n mens goed na wat Debora gesê het, is dit duidelik: sy het nie self aanspraak op die eer vir die oorwinning gemaak nie, maar ook nie die eer vir die oorwinning aan Jael toegeken nie.

Eintlik het sy – soos elke ware profeet – gesê: kyk verby die mens. Sien die Here raak. Hy handel. In sy vrymag gebruik Hy wie Hy wil – selfs die onwaarskynlikste: twee vroue om die vyand wat sy volk twintig jaar lank onderdruk het, te oorwin. Dit staan vas: die Here alleen staan aan die roer van sake. Hy het generaal Sisera aan die hand van ’n vrou laat sterf.

Die Here se weë is nie altyd ons weë en sy gedagtes nie ons s’n nie. Hy maak dikwels van die onwaarskynlikste instrumente in sy hand gebruik om sy doel te bereik. Dikwels laat Hy hulle die mees onwaarskynlike ding doen om sy doel te bereik. Sy werkswyse is verrassend en uniek.

So sien ons Hy het sy Seun aan die dood uitgelewer om sondaars uit die sondedood te red en vir hulle die lewe te gee. Wie anders as Hy sou so iets doen?

Wanneer die Here mense van vleis en bloed, sondaars soos elkeen van ons, as instrument in sy hand neem, moet ons ons nie blind staar teen die menslike instrument nie. Ons mag nie perke stel aan wie Hy mag gebruik nie. Ons moet erken: Hy kies wie Hy wil; Hy roep wie Hy wil; Hy gebruik wie Hy wil.

Hieruit volg die antwoord op die vraag: wie moet die eer vir die oorwinning kry? In ons fokusgedeelte kry nòg Barak, nòg Debora, nòg Jael die eer vir die oorwinning. Die eer behoort aan die Here alleen. Is sy vrymag gebruik Hy wie Hy wil om sy doel te bereik. Hy kyk nie na die uiterlike nie. Hy kyk nie of jy lank of kort, maer of vet, man of vrou is nie. Hy kyk na jou hart. Hy rus dié een wat Hy vir ’n bepaalde taak verkies, ook deur sy Heilige Gees toe om daardie taak te kan uitvoer.

Elkeen wat Hy as instrument verkies, moet in nederige afhanklikheid van Hom en onder leiding van sy Gees ons roeping vervul. Dit maak nie saak of dit in die besondere diens van ouderling, diaken of predikant is of as gelowige nie. Doen eenvoudig met oorgawe wat die Here van jou verlang daar waar jy is.

Die Here se weë is nie altyd ons weë en sy gedagtes nie ons s’n nie. Ons moet sy vrymag aanvaar en die eer gee vir alles wat Hy ook al doen met watter instrumente Hy ook al wil. Ons moet Hom raaksien, sy handelinge, sy ingrype in belang van sy volk. Ons mag nie een oomblik toelaat dat enigiemand sy eer met Hom deel nie. Aan Hom alleen al die eer!

Slot

Wat is die vrou se plek in God se plan? Lappidot se vrou, Debora, verskyn as een van die vroeë rigter op die toneel. Sy was ook ‘n profetes (Rigt 4:4). Sy het Barak laat roep en hom in die naam van die Here beveel om met tienduisend man teen generaal Sisera op te trek. Hy was bereid om te gehoorsaam, maar op voorwaarde: Debora moes saamgaan slagveld toe! Haar reaksie: Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie: die Here sal vir Sisera aan ‘n vrou uitlewer (Rigt 4:9).

Benewens die ware profete het verskeie vals profete oor die eeue heen in Israel opgetree. Die antwoord op enkele vrae bepaal of ‘n mens te make het met ‘n ware profeet:

  • is die profesie vervul? Debora se profesie is vervul. Die Here het Sisera aan die vrou, Jael, oorgelewer. Sy het hom doodgemaak en ‘n tyd van rus en vrede het vir sy volk aangebreek.

  • op wie word daar gefokus: op die mens, of op die Here God. Debora het die aandag weg van die mens af, hetsy man, hetsy vrou, gelei en op die lewende God geplaas wat in volle beheer van alles en almal is.

  • wie kry die eer vir die oorwinning? Sy het aan God alleen die eer gegee. Dit is by uitstek die onderskeidingsteken van die ware profeet.

Debora was ‘n ware profeet van die lewende God. Die vraag aan my en jou is: gee jy aan die Here alleen al die eer?

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 10 15) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9

Indien jy na die bespreking van die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *