(2017 10 29 2e) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36tot38 ♪

Die plek van die vrou in God se groot plan van verlossing kan ‘n mens in die geskiedenis van God se openbaring naspeur. Tydens die uittog uit Egipte was Miriam, Moses en Aäron se suster, ‘n profetes (Eks 15:20). In die rigterstyd was Debora beide profetes en rigter (Rigt 4). Tydens sy hervormings het koning Josia van Juda se afvaardiging die profetes Gulda genader om die Here in opdrag van die koning te raadpleeg (2 Kron 34).

‘n Mens kan vra: watter plek het die vrou ingeneem in die sentrale tydvak in die geskiedenis van God se openbaring: die geboorte van sy Seun, sy lewe, dood, opstanding en hemelvaart? Toe Josef en Maria die Jesuskind tempel toe neem om die bepalings van die wet na te kom, het nog ‘n profetes op die toneel verskyn: Anna. Sy het God gedank oor die Kindjie en met almal gepraat wat uitgesien het na die verlossing wat Hy bring.

Ware profesie plaas Jesus, die Verlosser van sondaars, in die kollig. Ons tema: die vrou se plek in God se plan – ware profesie getuig Jesus is die Verlosser. Ons let op die mens Anna en daarna op haar optrede.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 29 2e) Die vrou se plek in God se plan – Ware profesie vertel Jesus is die Verlosser Luk 2 v36tot38 ♪”

(2017 10 29 1e) Werk en rus is God se wil vir die mens Deut 5 v12tot15 ♪

Hierdie tyd van die jaar is gelaai met aktiwiteit. Dis eindeksamen. Jy moet by die werk alles voor die Kersvakansie klaarkry. Dis die een jaareind-afsluitingsfunksie na die ander. Elke dag is ‘n ekstra paar uur nodig en elke week nog ‘n dag of twee. Ons ervaring klop met die Israelietiese slawe s’n in Egipte wat onder die swaar werk gesug en gekreun het (Eks 2:23).

Die Here het sy volk uit Egipte bevry. Sommer gou het Hy bekend gemaak wat Hy van hulle verwag: hulle moes werk – ses dae lank. Op die sewende dag moes hulle rus (Eks 16). By Sinai het God met sy vinger op die kliptafel geskryf: ses dae moet jy werk en een dag moet jy rus (Eks 20:8 – 11). Dieselfde gebod het Hy herhaal toe die volk gereed was om die beloofde land binne te gaan. God handhaaf die ritme: ses dae werk; een dag rus. Vandaar ons tema. Ons let op die twee fasette van die ritme waarin God sy kinders wil laat lewe.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 29 1e) Werk en rus is God se wil vir die mens Deut 5 v12tot15 ♪”

(2017 10 22 2e) Die vrou in God se plan – Vergissing of beskikking? 2 Kron 34 v23tot28 ♪

Inleiding

Ons staan tydens die aanddienste stil by die plek van die vrou in God se plan.

Gulda was ‘n profetes tydens koning Josia se regering. Toe die wetboek van die Here aan Josia voorgelees is, het hy sy klere geskeur. Hy het ‘n afvaardiging gestuur om die Here te raadpleeg oor die inhoud van sy wet. Sy afvaardiging is toe na Gulda toe – die profetes.

Waarom juis na Gulda toe? Waarom nie na een van die destydse manlike profete nie? In Josia se regeringstyd was daar twee manlike profete wie se boeke in die Ou Testament opgeteken is. Sefanja was bekend as ‘n profeet wat onheil vir God se volk voorspel het. Gilkija se seun, Jeremia, was ook ‘n profeet. Hy het na Josia se dood ‘n treurlied oor hom gedig (35:25).

Die noodwendige vraag oor hierdie afvaardiging van Josia is: was hulle optrede ‘n vergissing, of het die Here God dit juis so beskik? Ons tema is daarom die vraag: Vergissing of beskikking? Ons fokus agtereenvolgens op (1) die aanloop; (2) die profetes verskyn op die toneel en (3) die inhoud en afloop van die boodskap

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 22 2e) Die vrou in God se plan – Vergissing of beskikking? 2 Kron 34 v23tot28 ♪”

(2017 10 22 1e) Beproef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe 2 Kor 13 v5 ♪

Wie gaan op die laaste dag aan die Here rekenskap gee oor jou geloof en jou lewe?

Vinnig kan iemand antwoord: die ouderlinge en die predikant. Natuurlik is dit so: Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee (Heb 13:17a). Dit is die een kant van die rekenskap op die laaste dag.

Daar is ook ‘n ander kant: elkeen van ons gaan voor die regterstoel van God staan en persoonlik rekenskap gee (Rom 14:10, 12, vgl ook Gal 6:5, 1 Pet 4:5, Heb 4:13) en dít, volgens Jesus, selfs oor elke ligsinnige woord (Matt 12:36). Is jy gereed om persoonlik rekenskap te gee aan die God wat alles weet?

Iemand betrokke in ‘n hofsaak, moet deeglik vir sy saak voorberei. So moet ek en jy nou reeds voorberei vir ons dag van rekenskap. Hoe kan ons voorberei? Ek en jy kry saam met die gemeente in Korinte die opdrag: Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe (2 Kor 13:5a). Ons fokus vanoggend op: (1) die opdrag tot selfondersoek en (2) die wyses waarop ons hierdie opdrag moet uitvoer.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 22 1e) Beproef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe 2 Kor 13 v5 ♪”

(2017 10 15 2e) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9 ♪

Wat is die vrou se plek in God se plan? Die antwoord kry ons in die volgende weke in God se Woord.

Lappidot se vrou, Debora, verskyn as een van die vroeë rigters op die toneel. Sy was ook ‘n profetes (Rigt 4:4). Sy het Barak laat roep en hom in die naam van die Here beveel om met tienduisend man teen generaal Sisera op te trek. Hy was bereid om te gehoorsaam, maar op voorwaarde: Debora moes saamgaan slagveld toe! Sy het voorwaardelik ingewillig (Rigt 4:9).

Benewens die ware profete het verskeie vals profete oor die eeue heen in Israel opgetree. Die antwoord op drie vrae bepaal of ‘n mens te make het met ‘n ware profeet:

  • is die profesie vervul?

  • op wie word daar gefokus: op die mens, of op die Here God?

  • wie kry die eer vir die oorwinning?

Die antwoord op hierdie vrae werp lig op die vrou se plek in God se plan. Vandaar ons tema: Ware profesie en die eer vir die oorwinning. Ons let op twee fasette: (1) Debora verskyn op die toneel en (2) die eer vir die oorwinning.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Continue reading “(2017 10 15 2e) Ware profesie en die eer vir die oorwinning Rigt 4 v9 ♪”