(2017 09 17 1e) Jesus en ons aan die tafel Luk 22 v15tot20 ♪

‘n Doktersbesoek bevestig jou grootste vrees. Die werkgewer sê: “Jou diens is beëindig!” … So iets is ‘n krisis. ‘n Krisis maak ‘n mens se wêreld klein. Jy fokus heeltyd daarop.

Jesus se laaste Paasfees het aangebreek. Aan tafel het Judas nog as dissipel gesit. Hy sou opstaan om Jesus te gaan verraai. Petrus sou Hom verloën. Die volgende ure sou vir Jesus inhou: die bloedsweet in die tuin van Getsemane, sy verhoor, lyding, dood … Jesus was in ‘n krisis gedompel. Die dieptepunt sou wees dat Hy, die heilige Seun van God, met sy lewe moes boet vir ons sonde.

Jesus verras ons. In sy krisis het sy wêreld nie ingekrimp nie. Hy vier Paasfees en stel die nagmaal in aan tafel saam met sy dissipels. Hy het uitgesien om dit saam met hulle te doen. Hy verklaar die brood is simbool van sy liggaam en die wyn van sy bloed. Met twee simbole sê Jesus vir sy dissipels Hy gaan sterf. Waarom? … dit is vir julle. Hy fokus op sy dissipels.

Jesus se krisis sou ook sy dissipels s’n word. Hulle leier en leermeester was op pad weg. Hoe moes hulle hulle krisis en ons ons s’n hanteer? Jesus se antwoord: fokus op wat Hy vir ons gedoen het; fokus ook op ander wat saam met ons aan Hom verbonde is. Laat ons hierdie nagmaal vier in die gesindheid wat ons Verlosser en Here van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Fokus op Jesus en wat Hy gedoen het

Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: “Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis.” Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word (Luk 22:19, 20). Jesus gebruik die brood en die wyn van die paasmaaltyd simbolies.

Die woord, liggaam, verwys in die Bybel na die mens in geheel. Die Bybel praat van ‘n werklike mens met ‘n roeping in verhouding met God en medemens. Dit is ‘n woord vol dinamika, vol beweging, vol lewenskrag. Toe Jesus die brood breek en dit vir sy dissipels gee, het Hy simbolies Homself vir hulle gegee.

Die betekenis van die woorde: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. In die Skrif dui die woord bloed soms ook dit aan wat deur ons are vloei. Ons moet egter in gedagte hou dat bloed ten nouste verbonde is aan lewe (vgl Lev 17:11, 14; Deut 12:23). Dit dui veral ‘n mens self aan. Dit gaan om ‘n werklike mens van wie die lewe wegvloei in die dood – en dan veral in ‘n gewelddadige dood. Ons sien dit in die geskiedenis van Kain en Abel (Gen 4:10), in Judas se woorde toe hy die verraaiersloon terug tempel toe gebring het (Matt 27:4, MVB), sowel as in Pilatus se verontskuldiging en die volk se aanvaarding van die skuld aan Jesus se bloed (Matt 27:24, 25).

Beide die brood en die wyn van die nagmaal wys ons terug na daardie offer wat ons Here Jesus Christus eens en vir altyd ter wille van ons, maar ook in ons plek, gebring het. Ons kan hierdie woorde verstaan as dat Jesus sê: dit is Ek self soos Ek myself vir julle oorgee aan die kruis. Jesus laat ons dus fokus op Hom en sy offer.

Opmerklik in Jesus se woorde oor beide brood en die beker is die woorde: vir julle. Kyk ons na die instelling van die nagmaal tydens die paasmaaltyd, verstaan ons wat gebeur het beter:

  • Tydens die paasmaaltyd moes ongesuurde brood gebreek word. Toe moes opklink: Dit is die brood van ellende wat ons vaders in Egipte geëet het. Dit is toe Jesus die brood van ellende tydens die paasmaal neem, breek en uitdeel, dat Hy sê: Dit is my liggaam. Daarmee wys Hy vir ons op dit waarvan Hy ons verlos. Hy verlos ons van en uit die sonde en ellende waarin ons onsself met ons sonde en sondigheid gedompel het. Hy het ons plek aan die vloekhout op Golgota ingeneem, ons skuld oorgeneem en ons straf ten volle gedra. Hy is die Lam wat die sonde van die wêreld wegneem (Joh 1:29).

  • Toe Hy die derde beker tydens die paasmaaltyd neem, die beker van danksegging of lofprysing, het Jesus gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed wat ter wille van julle vergiet word. Daarmee plaas Hy ons voor dit waartoe Hy ons verlos. Hy het ons verlos sodat ons die vreugde kan beleef van die lewe in sy volheid, die vreugde van ‘n nuwe, herstelde verhouding met ons Vader in die hemel. Ten einde ons in staat te stel om hierdie nuwe, vol lewe met vreugde te kan lei, het die Here sy Gees gegee om in ons te bly en ons te lei.

Die Heilige Gees voed en versterk ons hiertoe wanneer ons hier aan die tafel van die Here dink aan wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, wanneer ons ons onsself onder sy leiding volledig verlaat op wat Christus vir ons gedoen het.

Laat ons nagmaal vier – ook vandag s’n – volgens die bedoeling van ons Here en Verlosser en fokus op Hom wat Homself as offer vir al ons sondes aan die kruis gegee het.

Fokus op ander wat saam met ons aan Jesus verbonde is

Jesus het geweet sy laaste paasmaaltyd het aangebreek en Hy sou die laaste keer tydens sy aardse lewe wyn drink (Luk 22:16, 18). Toe die son die Donderdag ondergaan, het Jesus soos die gebruik was, saam met sy dissipels aan tafel aangelê. Hy het gesê dat Hy baie daarna uitgesien het om daardie paasmaaltyd saam met hulle te eet.

Hy het daarna uitgesien om sy groot taak om sondaars te verlos, aan te pak en af te handel.

Die paasmaaltyd was ‘n gesinsmaaltyd. Jesus het beklemtoon dat Hy uitgesien het om die daardie laaste paasmaaltyd vir oulaas saam met die dissipels te eet wat Hom drie jaar lank getrou gevolg het. Aan daardie paasmaaltyd was sy dissipels sy gesinslede. Hy het op hulle gefokus toe hulle aan tafel gaan. Die apostel noem gemeentelede: … lede van die huisgesin van God (Ef 2:19, vgl ook 1 Tim 3:15). Ons moet die eenheid wat ons aan Jesus en daarom aan mekaar bind, raaksien wanneer ons nagmaal vier, soos wat dit by daardie besondere paasmaaltyd ingestel is.

Hierdie fokus op mekaar kom selfs duideliker na vore. Tydens die paasmaal is vier verskillende bekers wyn gedrink. Jesus het die nagmaal ingestel toe die derde beker gedrink is. Reeds met die eerste beker het Hy twee opdragte gegee: Neem dit en gee dit vir mekaar aan / (Luk 22:17). Hy het die beker vir die een aan sy regterhand gegee. Elkeen moes dit dit so aangee, totdat die beker die kring rondom die tafel tot aan Jesus se linkerkant voltooi is. Aan daardie paasmaaltyd het elkeen se fokus geskuif van die een van wie hy die beker ontvang na die drink uit die beker en van die drink na die een langsaan aan wie hy die beker oorhandig.

Slaan ‘n mens die brug na die nagmaal wat Jesus tydens daardie paasmaaltyd ingestel het, spreek dit vanself dat ons ook tydens die nagmaal op ons medegelowiges ingestel moet wees. Al het Christus sy lewe aan die kruis afgelê vir my en in my plek, moet ek nie die betekenis van sy dood vir my volstaan nie. Nee, ek moet weet: Hy het ook vir ander wat glo, gesterf. Sy verdienste is ook vir hulle bedoel. Ek en jy moet mekaar raaksien. Ons moet ook verder kyk en die skare mense raaksien vir wie Christus sy lewe aan die kruis afgelê het.

Slot

‘n Krisis maak ‘n mens se wêreld klein. Jy fokus heeltyd daarop. Jesus se laaste Paasfees het aangebreek. Hy was in ‘n krisis gedompel waarvan die dieptepunt sou wees dat Hy, die heilige Seun van God, met sy lewe moes boet vir ons sonde.

Jesus verras ons. In sy krisis het sy wêreld nie ingekrimp nie. Hy vier Paasfees en stel die nagmaal in aan tafel saam met sy dissipels. Hy het uitgesien om dit saam met hulle te doen. Hy verklaar die brood simbool van sy liggaam en die wyn van sy bloed. Met twee simbole sê Jesus vir sy dissipels Hy gaan sterf. Waarom? … dit is vir julle. Hy fokus op sy dissipels.

Waar ons vandag dié nagmaal vier wat Jesus tydens daardie paasmaaltyd ingestel het, moet aan die een kant fokus op wat Hy vir ons gedoen het, maar aan die ander kant ook op die ander wat saam met ons aan Hom verbonde is.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 09 17) Jesus en ons aan die tafel Luk 22 v15 tot 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *