(2017 09 03 2e) Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde Deut 30 v6 ♪

Soms hoor ons iemand spog: “Ek is nou maar eenmaal so.” So ‘n opmerking het sekerlik ‘n positiewe sy. Dit beteken tog dat ‘n mens kan weet waar jy met so iemand staan; dat hy betroubaar is …

Die opmerking kan egter ook verskriklik negatief wees – veral uit die mond van ‘n Christengelowige. Waarom só? Dit kan beteken dat jy eenvoudig weier om afstand te doen van die baasskap van jou ou sondige natuur. Dit kan beteken dat jy die Heilige Gees bedroef of weerstaan. Dit kan beteken dat jy nie die vrug van die Gees dra nie (Gal 5:22,23), dat jy weerstand bied dat die Heilige Gees jou al meer na die beeld van Christus verander.

Pas voordat hulle die beloofde land binnegetrek het, het die Here vir sy volk gesê dat Hy hulle hart sou verander en hulle lewe met liefde sou vul. Verandering en vernuwing – ook persoonlik – is iets wat God deur sy Gees bewerk. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees juis as veranderde mense leef. Ons tema: Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Here bewerk ‘n veranderde hart

Wanneer die Here in ons teks praat van die besnydenis van die hart, het die woord, hart, ‘n totaal ander betekenis as net ‘n pomporgaan. Hierdie betekenis vind ons elders: Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe (Spr 4:23). My hart – in die taal van die Bybel – bepaal hoedat ek dink, handel en doen. Die hart is die sentrum van my bestaan. My hart bepaal wie ek is.

Die Here sê hier: En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag … Hierdie is ‘n beeld wat met betekenis gelaai is. Die Here het die besnydenis immers die teken gemaak van sy genadeverbond met sy volk, Israel. Die simboliek daarvan was: alles wat nie aan die Here gewy is nie, word afgesny en weggegooi.

Een van die mees ingrypende gebeurtenisse met die besnydenis word vir ons in Eks 4 geteken. Moses was op pad Egipte toe om God se volk uit die slawehuis van Egipte uit te lei. Tog wou die Here Moses in die herberg doodmaak.

Moses se vrou, Sippora, het besef wat die rede daarvoor was. Ons lees dat sy ‘n klip gevat en hul seuntjie besny het. Die Here het Moses toe eers gelos.

Waarom het die Here so streng met Moses gehandel?

Die eerste rede is dat die Here die opdrag gegee het dat die Israeliet, as teken en seël van sy genadeverbond met sy volk, hul seuntjies op die ouderdom van 8 dae moes besny. Moses was ongehoorsaam aan hierdie opdrag. Die Here het hom daarom tot verantwoording geroep.

Daar is ook ‘n tweede rede vir die Here se strenge optrede met sy kneg wat Hy tot hierdie besondere taak geroep het. Daar was meer op die spel as nalatigheid en ongehoorsaamheid van die kant van die Here se dienaar, Moses. Moses self, sy kind en gesin, was nie volledig aan die Here gewy nie.

Die Here aanvaar dit beslis nie dat ‘n mens self besluit in watter opsigte jy bereid is om Hom te gehoorsaam en in watter nie. Hy aanvaar nie dat ek en jy bepaalde fasette van ons lewe vir onsself reserveer; dat ons daar doen wat ons wil nie.

Hy is God. Hy stel die eise. Hy verwag van sy kind heelhartige gehoorsaamheid. Waar die kind van die Here ‘n eiewillige pad loop, roep die Here hom tot besinning; roep die Here hom tot bekering; roep Hy hom tot heelhartige gehoorsaamheid.

Tog praat ons teks van ‘n besondere besnydenis, die besnydenis van die hart. Waarom só? Die antwoord word eeue later deur ‘n ander dienaar van die Here vir ons opgeteken: dit is besnedenheid wat in die hart gedoen is deur die Gees (Rom 2:29). Dit wat in my hart oorgebly het wat nog nie aan die Here gewy is nie, moet afgesny word, verwyder word.

In my diepste wese, in die sentrum van my bestaan as mens; alles wat ek dink en sê en doen – ja wat ek is – moet in die teken daarvan staan dat ek aan die Here Alleen gewy is. Die Here is met niks minder tevrede nie.

Ek en jy weet so goed: hierin skiet ons ver tekort. Ons is sondaars en bly dit steeds. Daarom is dit ook nodig dat ons let op die tydstip waarop die Here vir sy volk sê dat Hy hulle hart en die hart van hul nageslag sal besny. Dit is op vooraand van die volk se intrek in die land wat die Here 400 jaar tevore aan Abraham beloof het as die land van sy nageslag.

Op hierdie tydstip het Moses sy roeping vervul – in Deut 31 lees ons dat Josua as Moses se opvolger aangestel is en in Deut 32 van Moses se dood. Die volk het pas 40 jaar van omswerwinge in die woestyn agter die rug gehad – 40 jaar van straf oor hul sonde en opstand.

Voordat sy volk die beloofde land binnetrek, sê die Here dat sy volk weer sou sondig; dat hulle weer in ongehoorsaamheid en selfs in afgodediens sou verval. Die Here sê ook dat Hy sy volk daarvoor sou straf, deur hulle in ballingskap te laat wegvoer.

Tog hou ons teks ‘n wonderlike versekering in: wanneer die volk in die vreemde tot besinning kom en hulle tot die Here bekeer, sal Hy hulle jammer kry, hulle weer bymekaarmaak en na die beloofde land toe terugbring; en daar hul omstandighede verander. Die hoogtepunt van die Here se belofte is juis opgesluit in die woorde van ons teks: En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag …

Die Here sê nie vir ons: verander jou hart; maak jouself eers vir My aanvaarbaar nie. Hy beloof: Hy doen dit. Hy verander my hart. Hy is so genadig en getrou, dat Hy ook die hart van my nageslag verander. Hy wy ons aan Hom.

Ons weet hoedat die Here dit doen. Hy het sy Seun gestuur om ons sonde op Hom te neem en die volle losprys daarvoor aan die kruis op Golgota te dra. Op Golgota het die Here met ons sonde afgereken.

Deur sy Heilige Gees lei Hy my en my nageslag ook op die weg van heelhartige toewyding aan Hom alleen. Sy Gees maak ons gewillig en bekwaam om gehoorsaam aan Hom te leef. Sy Gees is die een wat my en jou hart en dié van ons kinders besny. Die Heilige Gees verander ons hart; dring ons om ons lewe ten volle aan die Here alleen te wy; om Hom met ons hele hart te gehoorsaam in elke faset van ons hele lewe.

Die Here bewerk ‘n nuwe lewe, gevul met liefde

Wat is die groot dryfveer in jou lewe? Is dit om te presteer? Is dit om jou lewe te geniet? Hoeveel fasette het jou lewe? Gaan dit net om jou werk, of kry jou gesin ook genoeg aandag? Bly werk jy nog aan jou verhouding met jou lewensmaat, of het dit bloot verval in ‘n rustige patroon? Sien jy ook om na die gesondheid van jou liggaam wat die Here aan jou gegee het?

Watter plek neem jou diens aan die Here in jou lewe in? Is dit vir jou belangrik om nie net Wiskunde nie, maar ook die verlossingsgeskiedenis te leer wat die Here vir ons in sy Woord laat opteken het? Het jy vir alles tyd, behalwe om jou werk in die besondere amp te doen? Het julle as gesin tyd om saam Boeke te vat?

Wanneer die Here ‘n mens se hart besny, maak jy onmiddellik erns met die nakoming van die groot liefdesgebod. Dan word ‘n mens daartoe gedring om, uit liefde vir die Here alleen, elke faset van jou hele lewe in te rig soos wat die Here wil. Jou enkele doel is dan om jou Vader in die hemel nie teleur te stel nie; om te doen wat Hy van jou verwag.

Die lewe van iemand wie se hart die Here besny het, bestaan nie net uit een faset nie. Dit is ‘n ryk geskakeerde lewe; ‘n gebalanseerde lewe; ‘n lewe waarin elke faset gerig is op een doel: dat die Naam van die Here ons God daarin verheerlik sal word!

En as my lewe so lyk, betoon die Here nog aan my genade op genade. Hy wat my lewe in sy genade en deur sy Heilige Gees so ingerig het, seën my ook nog in elke faset van my lewe. Dit beloof die Here aan sy volk op die vooraand van hul intog in die beloofde land: Hy sal jou terugbring na die land toe wat deur jou voorvaders besit is en jy sal dit in besit neem, en die Here sal aan jou goeddoen en jou meer laat word as jou voorvaders was (Deut 30:5).

Met sy seëninge betoon die Here genade op genade aan ons, ja, ons ontvang genadeloon uit die hand van ons troue God en Hemelse Vader! Hierdie loon ontvang ons hier en nou reeds. Dit is egter ‘n seën wat ook verby die grense van hierdie aardse lewe strek: ons ontvang die Here se seën tot in ewigheid. Saam met die verheerlikte Christus sal ons eendag, uit genade, ook deel in sy heerlikheid.

Slot

Soms hoor ons iemand spog: “Ek is nou maar eenmaal so.” So ‘n opmerking het sekerlik ‘n positiewe sy. ‘n Mens weet waar jy met so iemand staan; so ‘n iemand is betroubaar …

Die opmerking kan egter ook verskriklik negatief wees – veral uit die mond van ‘n Christengelowige. Waarom só? Dit kan beteken dat jy eenvoudig weier om afstand te doen van die baasskap van jou ou sondige natuur. Dit kan beteken dat jy die Heilige Gees bedroef of weerstaan. Dit kan beteken dat jy nie die vrug van die Gees dra nie (Gal 5:22,23), dat jy weerstand bied dat die Heilige Gees jou al meer na die beeld van Christus verander.

Pas voordat hulle die beloofde land binnegetrek het, het die Here vir sy volk gesê dat Hy hulle hart sal verander en hulle lewe met liefde sal vul. Verandering en vernuwing – ook persoonlik – is iets wat God deur sy Gees bewerk. Ons moet onder leiding van die Heilige Gees juis as veranderde mense leef. Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n nuwe lewe gevul met liefde.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 09 03) Die Here bewerk ‘n veranderde hart en ‘n lewe gevul met liefde Deut 30 v6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *