(2017 08 20 2e) Belydenishooftrekke – net wie glo, behaag God Heb 11v1tot6 ♪

Hoe kan ‘n nietige mens die Here wat alles en almal geskep het, tevrede stel? Hoe kan ‘n sondige mens waag om voor die Heilige God te gaan staan?

In die gedeelte wat ons saam gelees het, het ons verneem van ’n man wat die Here nie behaag het nie, maar ook van manne wat die Here wél behaag het. Wat maak die verskil tussen mens en mens? Hoe onderskei die Here tussen dié wat Hom behaag en dié wat dit nie doen nie? Die antwoord van ons fokusgedeelte is: Net wie glo, behaag God.

Dit is geen verrassing dat die geloof baie spesifiek in ons belydenisskrifte aan die orde kom. Art 22 van die NGB handel oor die regverdiging deur die geloof. ‘n Groot deel van die HK handel oor die geloof: in So 7 sien ons die geloof is noodsaaklik en wat dit behels; So 8 – 22 die inhoud van die geloof; So 22 en 23 beskryf wat geloof wel is en ook nie is nie; So 25 – 30 versterking van die geloof deur die sakramente en So 31die bewaring van die geloof deur die kerklike tug. Vanaand sê die Here in sy Woord vir ons: net wie glo, behaag God. Ons let op twee hoofsake: (1) wat geloof is en (2) geloof is onontbeerlik

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Wat geloof is

Die antwoord is opgeteken: Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie (Heb 11:1).

  • Geloof het nie te make met wat ons sien en beleef nie, maar juis met die toekoms. Geloof het altyd die kwaliteit van ten spyte van. Ten spyte van myself en my omstandighede vertrou ek op die Here.

  • Geloof is in sy wese seker. Tog moet ons onsself deeglik vergewis van wat hierdie sekerheid behels. Dit sou fataal wees om die sekerheid in myself te soek – selfs om dit in die kwaliteit van my geloof te soek.

Ons het gelees van Kain en Abel. Die Here het Abel se offer aanvaar en Kain s’n nie. Om watter rede? Die skrywer van die Hebreërbrief antwoord: Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is (Heb 11:4).

Kyk ons na Kain se optrede, is dit duidelik dat hy iets van die Here verwag het. Die Here moes tog sy offer sien en positief beoordeel en vir sy offer beloon. Toe hy offer, was sy aandag gevestig op die opbrengs wat hy van die Here sou kry. Toe dit uitbly, het Kain besluit dat iemand daarvoor moes boet: sy broer Abel – met sy lewe.

Abel het eenvoudig aan die Here geoffer, sonder om iets in ruil te verwag. Hy het, trouens, besef dat sy offer oneindig ver tekortskiet. Hy het in die wete geoffer dat hy niks daarmee verdien het nie.

Abel het geoffer in die wete dat daar in die toekoms ‘n offer gebring moes word wat in alle opsigte volmaak sou wees. Abel het geoffer in die geloof wat vorentoe kyk na die volmaakte offer van sy toekoms – die offer wat ons weet die Here Jesus Christus aan die kruis op Golgota gebring het. Dit is dié geloof wat sy offer vir die Here aanvaarbaar maak.

Ook wanneer ek en jy voor die Here plek inneem, moet ons weet: dit is enkel en alleen op grond van Christus se verdienste dat ons die Here God kan behaag. Ons staan nie voor Hom met enigiets wat ons verdien nie, maar net op grond van wat Christus verdien het.

Aan hierdie geloof gee ons só in ons belydenis uitdrukking: ‘n Ware geloof is nie alleen ‘n vasstaande kennis … nie, maar ook ‘n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God … ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het (HK 7:21 ). Die geloof maak al die verskil – dié geloof wat aan Christus vasgryp en alles van sy verdienste verwag. Daaruit volg:

Die geloof is onontbeerlik

Dit word duidelik uitgespel: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek (Heb 11:6, 1953-vert). Dit is nie ons aard om die Here te wil behaag nie. Inteendeel. Ons aard neig altyd en elke keer weg van Hom af.

Dit behaag God nie as ek:

  • probeer om volgens sy gebooie te leef, maar dat my sondige natuur tog gedurig bly swig voor my ander twee doodsvyande, die Satan en die wêreld nie;

  • steun op die Here se genade, maar tog my eie prestasies voor Hom probeer lê nie;

  • spog met hoe goed ek in my eie oë is, of hoe groot my geloof is nie.

In die lig van sy Goddelike heiligheid is selfs ons beste dade deur die sonde besoedel; is selfs ons grootste geloof nietig. Met ons beste dade en ons grootste geloof verdien ons net een ding: dat God ons weggooi soos wat ‘n mens vieslike vuil klere van jou af weggooi (Jes 64:6).

Hoe waar dit is, sien ons in die sogenaamde geloofshelde van wie ons in Heb 11 lees.

Henog is weggeneem sonder dat hy die dood gesien het. Die rede daarvoor: hy het getuienis ontvang dat hy God behaag het. Beteken dit dat Henog sonder sonde was? Iemand (Klaas Schilder) se antwoord was: nee, want al sou Henog die enigste mens ooit wees wat sonder sonde was, was Christus nie nodig nie. Ook Henog was ‘n sondaar soos al die ander mense. Wat het God behaag? Die Hebreërskrywer antwoord: sy geloof.

Anders as sy tydgenote, was Noag gelowig gehoorsaam toe die Here aan hom opdrag gee om ‘n ark op droë grond te bou. Terug op droë grond het hy hom by die eerste die beste geleentheid aan die vrug van die wingerdstok vergryp. Die man wie se geloof vir die mense van sy tyd tot veroordeling was, het so dronk geraak dat twee van sy seuns hulle kaal pa moes bedek. Toe hy uit sy roes wakker word, het hy sy kleinseun vervloek, omdat dié se pa hom bespot het.

Die geloofsheld, Abraham, wat in geloofsgehoorsaamheid in die pad na ‘n onbekende bestemming toe geval het se geloof dat die Here sy belofte van ‘n groot nageslag sou nakom, het eers gewankel toe hy in Egipte aankom. Hy was bang dat die farao en sy mense hom sou doodmaak om sy mooi vrou, Sarai, te kry. Sy geloof het weer saam met Sarai s’n gewankel, toe hy besluit om God te help in die uitvoering van sy belofte aan ‘n groot nageslag – hy het ‘n kind (Ismael) by Sarai se slavin, Hagar verwek.

Dit is regtig waar: ons beste dade is en bly so vol sonde. Ons grootste geloof skiet so oneindig ver tekort.

Daar is maar een weg vir ‘n sondaar oop: gaan met jou sonde en ook met jou kleingeloof na die Here toe. Soos Petrus gemaak het toe hy op die water probeer loop het, maar in kleingeloof gesink het, moet ons in ons kleingeloof uitroep: Here, red my!

Die Here sien ons, ter wille van sy Seun, in genade aan wanneer ons besef hoe groot ons sonde en ellende is; wanneer ons ons totale bankrotskap voor Hom oopvlek; wanneer ons ons kleingeloof voor Hom moet bely; wanneer ons gelowig vra: “Here, help my!”

Ten einde ons te kan help, het die Here sy Seun vir ons gegee; het Christus sy lewe vir ons afgelê. Danksy die genade wat die Here in en deur sy Seun aan ons bewys, antwoord ons die vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Antw: Nee, maar slegs dié wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem (HK 7:20).

Slot

Ter aanvang het ek gevra: Hoe kan ‘n nietige mens die Here wat alles en almal geskep het, tevrede stel? Hoe kan ‘n sondige mens waag om voor die Heilige God te gaan staan?

Elkeen van dié wat die Here behaag het, was net soos Kain, sondaar voor die Here. Hulle het net in een enkele opsig van Kain verskil: in die geloof het hulle alles van die Here God en sy genade verwag.

Van ons verwag die Here een enkele ding: ons moet, onder leiding van die Heilige Gees, die geloofsoog vestig op Jesus Christus, die Begin en Voleinder van die geloof (Heb 12:2).

Ons moet gelowig rus vind daarin dat die Here die getroue God is wat ons in genade aansien en ons as sy kinders aangeneem het. Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Net wie glo, behaag God.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 08 20) Belydenishooftrekke – wie glo behaag God Heb 11 v 1tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *