(2017 07 30 1e) Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17 ♪

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie?

My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood. Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons vir ‘n heilige lewe te beywer. Ons moet ons dus daarvoor beywer om ons aan die Here toe te wy. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy goed luister na wat die Here van sy kinders verwag.

Hy verwag dat ons onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan Hom sal leef. Ons tema is: Leef heelhartig aan die Here toegewy. Ons tema het ‘n dubbelloop. Aan die een kant is dit in lyn met ons visie waarin ons sê ons is toegewy om Jesus Christus te volg. Aan die ander kant is heiligmaking ook ‘n faset van God se pad van verlossing waaraan verskeie aanddienste gewy was. Ons let op twee hoofpunte: (1) dit waarvoor ons ons positief moet beywer en (2) die negatiewe goed waarvoor ons in ons pasoppens moet wees.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Ons moet ons positief beywer

Ons kry die opdrag: beywer julle. ‘n speurder wat ‘n groot misdaad ondersoek, probeer ‘n volledige prentjie van die misdaad kry, soos wat gebeur het, watter persone van belang is vir die verdere ondersoek, wat die motief is … Uiteindelik identifiseer hy die skuldige. Hy bou sy saak op om die vervolging te laat uitloop op ‘n skuldigbevinding.

Ek en jy moet te werk gaan soos so ‘n speurder. Ons moet al ons kragte inspan, elke moontlike geleentheid gebruik, ywerig werk, ons bes doen om ‘n tweeledige doel te bereik:

 • Vrede met alle mense

Beywer julle vir vrede met alle mense (Heb 12:14a). So lui die opdrag aan alle gelowiges. Ons verstaan vrede as dat mense nie baklei of in konflik leef nie. Die opdrag om vrede te soek, behels meer. Dit is die opdrag om in harmonie met alle mense te leef; om hard te werk dat eenheid en eendrag al ons verhoudings kenmerk.

Dit raak natuurlik in die eerste plek ons onderlinge verhoudings in die gemeente. ‘n Gemeente is huisgesin van God. Soos in ‘n huisgesin leer ons mekaar ook in die gemeente goed ken. Iemand kan jou grondeloos irriteer. Die opdrag behels dat jy oor jou irritasie moet kom, dat jy in harmonie met daardie een moet leef.

Dit kan van jou vra om die broer of suster wat jou seergemaak het, selfs die een wat jou kwaad aangedoen het, te vergewe.

Die opdrag om onderlinge vrede te bevorder, kry ons ook elders: Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na (Ps 34:15)! As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense (Rom 12:18). Jesus het in sy bergpreek gesê: Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word (Matt 5:9). As kind van God het jy geen ander keuse nie: beywer julle vir vrede met alle mense.

 • Beywer julle vir … ‘n heilige lewe

Beywer julle vir … ‘n heilige lewe (Heb 12:14m). Miskien het jy ‘n groot artikel gekoop. Jy moes nog ander inkopies gaan doen en kon dit nie heeltyd saamdra nie. Nadat jy dit betaal het, gee jy dit vir die persoon agter die toonbank om vir jou te hou. Die Bybelse begrip heilig het dieselfde betekenis: ek en jy moet leef as mense wat duur gekoop is deur die bloed van Christus en vir Hom eenkant gesit is. Hoe langer hoe meer moet my lewe en leefwyse wys: ek is duur gekoop en so eenkant gesit vir God. Dit moet duidelik wees in die skool, my werk, die verkeer, by die braaivleisvuur …

Die Here gee ook elders die opdrag: Wy julle aan my diens en wees heilig, want Ek is heilig. … Omdat Ek heilig is, moet julle ook heilig wees (Lev 11:44, 45). Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe (1 Tess 4:3, vgl ook 3:13, 4:7). Leef jy regtig, ten alle tye heilig, as iemand wat duur gekoop en vir die Here eenkant gesit is?

 • Gevolg

Beywer julle vir vrede met alle mense asook vir ‘n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie (Heb 12:14).Dit is duidelik: wie nie die Here se opdrag onder leiding van sy Gees uitvoer nie, sal God nie sien nie.

  • Die Psalmdigter spreek die begeerte uit om voor God te verskyn (Ps 42:3).

  • Job bely dat sy Losser leef, waarop hy laat volg: Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal Hóm sien, met my eie oë sal ek Hom sien, Hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe (Job 19:26, 27).

  • In sy bergpreek het Jesus gesê: Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien (Matt 5:8). Hy het vir Nikodemus gesê: Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh 3:3).

Wie Jesus se heerlikheid in God se koninkryk wil sien en daarin wil deel, moet erns daarmee maak om alles moontlik te doen om in vrede met alle mense en ook heilig te leef. Doen jy dit nie, het jy geen aanspraak op toelating in die koninkryk van God nie.

Hoe kan ek en jy hierdie vereistes nakom? Dit is ons aard om eerder harmonie met ander te versteur as om dit te bevorder; om ons met sonde te besoedel, eers as om te leef as iemand wat vir God eenkant gesit is. Die Heilige Gees maak my gewillig en gee my die vermoë om ook hierdie opdragte van die Here gehoorsaam uit te voer. Volg sy leiding heelhartig!

Ons moet in ons pasoppens wees

Daar is goed waarvoor ek en jy as gelowiges doelbewus met die krag wat die Here ons deur sy Gees gee, moet vermy. Duidelik het ek nie met ‘n verantwoordelikheid teenoor myself nie. Ek moet ook my broers en susters daartoe aanspoor om sekere goed te vermy. Watter goed?

 • dat niemand afvallig word van die genade van God nie (Heb 12:15)

Heb 12 begin met ‘n verwysing na ‘n wedloop. Hier het die skrywer ‘n wedloop soos die Comrades in gedagte. Wanneer die atleet al die wenpaal in die oog het, gebeur dit soms dat sy bene skielik te swak is om hom ‘n tree verder te dra. ‘n Mens sien dan ander atlete moedig so een aan. Hulle ondersteun hom totdat hy die wenpaal bereik.

Ek en jy moet soos ‘n Comradesatleet maak: ons moet ons broers en susters wat sukkel om vol te hou met die geloofswedloop, aanmoedig, hulle ondersteun, sodat hulle nie afvallig raak van die genade van God nie. Sien jy wie sukkel; wie se geloof wankel; wie se krag laat hom in die steek; wie begin afvallig raak van die genade van God? Help jy so een?

 • dat daar nie verbittering soos ‘n wortel uitspruit nie (Heb 12:15)

By sommige plante ontdek ‘n mens dat klein plantjies rondom hulle uit hulle wortels begin groei. Ons inheemse witstinkhoutboom doen dit. ‘n Mens moet hierdie klein boompies bekamp voordat hulle so groot raak, dat jy hulle nie meer kan beheer nie. Dit is die prentjie wat die Hebreërskrywer in gedagte het. Hy vind die beeld ook in die Ou Testament. Ons hoor in Deut 29:18 die Here se waarskuwing dat afvalligheid van ‘n persoon of ‘n stam kan wees soos ‘n gifwortel.

Die skrywer spel uit wat so ‘n gifwortel in die lewe van ‘n Christen kan wees: verbittering. So maklik raak ‘n mens verbitterd as jy voel dat iemand jou seergemaak of jou kwaad aangedoen het. In ons samelewing is verbittering aan die orde van die dag. Aan die een kant skreeu diegene wat voel dat hulle benadeel is, bitter hul verontregting uit. Aan die ander kant voel mense die huidige stelsel benadeel hulle. So maklik begin so iemand verbitterd raak.

Ons fokusgedeelte sê verbittering is ‘n gifwortel wat begin groei. Dit kan heeltemal buite beheer raak. Wees in julle pasoppens daarteen. Wees in julle pasoppens dat julle ander wat tekens daarvan toon, bystaan om dit te oorkom.

 • dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie (Heb 12:16)

Afgodery in die Nuwe Testamentiese tyd het dikwels hand aan hand geloop met vrye seksuele verkeer. Gelowiges was aan die versoeking blootgestel om daaraan deel te neem. So het hulle goddeloos geraak.

Vandag is vrye seksuele verkeer nie soseer eie aan afgodery nie, maar dit is net so algemeen as in die Bybelse tyd. Ons moet in ons pasoppens wees dat enige medegelowige hom of haar op hierdie pad begeef wat weg van God af lei.

Esau word as voorbeeld van hierdie soort optrede voorgehou. Om sy honger te stil, het hy sy eersgeboortereg vir een gereg, ‘n pot lensiesop verruil. Hy het ligtelik omgegaan met dit wat hy met sy geboorte as eersteling van God ontvang het.

Die waarskuwing in die voorbeeld van Esau is: wanneer jy voor sonde swig, kan dit gebeur dat jy ‘n punt bereik waar omdraai onmoontlik is. Jy is op ‘n glybaan op pad afgrond toe. Spyt kan vir jou te laat kom. Wees in julle pasoppens dat dit nie vir jou of jou broer of suster te laat raak om spyt te kry; dat dit so erg raak dat omdraai onmoontlik is nie.

Slot

Ons visie as gemeente is om Jesus met toewyding te volg. Is dit jou persoonlike visie? My en jou antwoord op hierdie vraag is ‘n saak van lewe of dood.

Ons fokusgedeelte roep my en jou daartoe op om ons te beywer vir vrede met alle mense en vir ‘n heilige lewe. Wie dit nie doen nie, sal nie die Here sien nie. Dit is dus lewensbelangrik dat ek en jy onder leiding van sy Gees heelhartig toegewyd aan die Here sal leef in ons verhouding met Hom, sowel as met ons medemens.

AMEN 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 07 30) Visie en Verlossing – pad van – Leef heelhartig aan die Here toegewy Heb 12 v14tot17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *