(2017 07 23 1e) God beloof ‘n wonder Gen 18 v14 ♪

Waarom is ek en jy vanoggend hier? Waarom is hier dooplidmate; … belydende lidmate, … diakens, ouderlinge, ‘n predikant? Waarom is ons ‘n gemeente?

Ons fokusgedeelte gee vanoggend die antwoord op elkeen van hierdie vrae: God beloof ‘n wonder! Danksy die werklikheid dat Hy woord hou, bely ons dat ons aan Hom behoort. Ons let op drie hoofpunte: (1) omstandighede verg ‘n wonder; (2) die Here hou woord en (3) die groot vervulling.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Omstandighede verg ‘n wonder

Nadat die Here sy genadeverbond met Abraham gesluit en die besnydenis as teken en seël daarvan ingestel het, het Hy die belofte gemaak dat Hy vir Abraham ‘n seun uit Sara sou gee wat vir hulle ‘n groot nageslag sou verseker. Ons lees wat Abraham se reaksie was: Toe het Abraham op sy knieë geval en hy het gelag en gedink: kan daar vir ‘n man van honderd ‘n kind gebore word, of kan Sara wat negentig is, ‘n kind in die wêreld bring? (Gen 17:17)?

Later het die Here by die groot boom, Mamre, as een van drie mans aan Abraham verskyn. Sara het gehoor hoedat die Here vir Abraham sê dat sy oor ‘n jaar ‘n seun vir hom in die wêreld sou bring. Ons lees hieroor: Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring, en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is (Gen 18:11 – 12)?

Abraham en Sara was net sulke mense soos ons. Dit was in hul oë onmoontlik dat hulle op die ouderdom van, onderskeidelik, 100 en 90 jaar oud ‘n kind sou kon voortbring. “Nooit”, het Abraham en Sara gedink. Dit was vir hulle so snaaks, hulle het daaroor gelag!

Ons Here Jesus Christus het by geleentheid met ‘n middernagtelike besoeker, Nikodemus, gepraat. Jesus het vir hom gesê: “Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Op Nikodemus se vraag hoe dit kan gebeur, het Jesus geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. …” Nikodemus vra Hom toe: “Maar hoe is dit moontlik?” (Joh 3:3, 5, 9).

Toe Jesus na sy gesprek met die ryk jongman vir sy dissipels gesê het dat dit makliker is vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom, was sy dissipels geweldig ontsteld en het gevra: Wie kan dan gered word?” Jesus se antwoord was: “Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik (Matt 19:25, 26)”.

  • ‘n Man van 100 en sy vrou van 90 kan nie ‘n kind in die lewe bring nie. God kan hulle daartoe in staat stel.

  • ‘n Mens kan nie self weer gebore word nie. God laat hom deur sy Gees weer gebore word.

  • ‘n Sondaar kan nie met sy eie pogings in die koninkryk van God kom nie. God kan hom laat ingaan.

Die hoogs bejaarde Abraham en Sara se omstandighede het ‘n wonder van God geverg. Die verlossing van ‘n sondaar verg ‘n wonder wat God alleen kan doen. Het die besef al tot jou deurgedring dat jou sonde en sondigheid ‘n wonder noodsaak wat God almagtig alleen kan doen?

Die Here hou woord

Die Here het aan Abraham beloof dat die seun wat Sara vir hom in die wêreld sou bring, die een is met wie die Here sy verbond van genade sou voortsit (Gen 17:19).

Op Sara se kleingelowige lag het het die Here vir Abraham gesê: Is iets te buitengewoon vir die Here? (Gen 18:14a). Hy kan selfs twee hoogbejaardes die vermoë gee om ‘n kind te verwek.

Sou die Here nie sy belofte uitvoer nie, sou sy genadeverbond al saam met Abraham gesterf het. Met sy vraag en stelling, sê die Here dat Hy doen wat Hy sê. Die seun wat God vir Abraham en Sarai beloof het, was wél ‘n jaar later daar (Gen 21:1,2). So het die Here verseker dat sy verbond van genade inderdaad blywend / ewig is.

Die Here is getrou. Hy hou woord. Hy doen wat Hy sê. Hy sorg met ‘n wonder dat sy verbond ewig is. Dit is weliswaar ‘n baie klein begin: net een seun vir Abraham, die man met wie die Here sy genadeverbond gesluit het. Tog weet ons dat die Here woord gehou het. Uit Isak het Jakob voortgekom. Jakob het weer 12 seuns gehad, die vaders van wat later die stamme van Israel sou wees. Daar kan ons die eerste maal regtig sien dat die Here sy belofte van ‘n groot nageslag aan Abaham, gehou het.

Dit is vir ‘n sondaar onmoontlik weer gebore te word; onmoontlik om die koninkryk van God binne te gaan. Wat menslik onmoontlik is, doen God. Die Here is getrou. Hy hou Woord. Hoe klein die mens se geloof ook al is, die Almagtige God doen wat Hy sê!

Nooit sal daar niemand wees wat in die kerk van die Here is nie. Die Here sorg altyd daarvoor. In Elia se tyd het die profeet gedink dat hy die enigste is wat steeds die Here alleen dien. Die Here het vir hom gesê dat daar selfs onder die goddelose koning Agab, steeds 7 000 was wat die knie nie voor Baäl gebuig het nie (1 Kon 20:18).

Die groot vervulling

Dat God woord hou, bly noodsaaklik. Sy belofte aan Abraham en aan ons het die vervulling geverg van die belofte dat Hy sy Seun as Verlosser sou gee. Hierdie hele gebeure staan in die teken van een groot wonder wat God alleen bewerk.

Deur sy profeet het die Here aangekondig: Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom … (Mal 4:5). Toe die engel Gabriël vir die bejaarde priester Sagaria sê dat hy en sy vrou instrument in die vervulling van hierdie belofte sou wees, het hy dit nie geglo nie. Vir sy kleingeloof was hy stom totdat die belofte nagekom is met die geboorte van hulle seun.

Johannes die doper was die een wat God beloof het om as herout uit te roep dat die Christus inderdaad gekom het. Hy het na Jesus gewys en gesê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! (Joh 1:29)!

Natuurlik is die geboorte van Jesus by uitstek die bewys daarvan dat God woord hou. Deur die eeue heen, ja, oor die hele geskiedenis van die mensdom heen, het Hy beloof dat die Christus sou kom om sondaars met God te versoen.

Ook Jesus se geboorte was ‘n wonderwerk. Die Heilige Gees het oor die jonge Maria gekom en sy het swanger geword. Sy het die kind, Jesus, in die wêreld gebring.

Dit is omdat Hy mens geword het, omdat Hy uiteindelik ook aan die kruis vir sondaars gesterf het, dat daar vir sondaars en kleingelowiges soos Abraham en Sara, soos Sagaria, soos ek en jy, hoop is om verlos te word; hoop is om vir ewig te lewe.

Deur die loop van die geskiedenis sorg die Here vir sy kerk. Dat sy kerk op elke tydstip in die geskiedenis van die mensdom daar was, is ‘n wonder wat God doen – weer en weer! Dat die kerk oor die eeue daar was, is te danke daaraan dat God Almagtig wonders doen en woord hou.

Dat ek en jy, klein en groot, vanoggend hier as gemeente van die Here bymekaar is om Hom te ontmoet, is ook daaraan te danke dat die Here getrou is, dat Hy wonders bewerk. Ja, Hy het ons, sondaars, sonder dat ons enige aanspraak daarop het, of dit enigsins verdien, uitverkies om sy kinders te word.

Dit wat Christus vir ons gedoen het, reken die Here vir ons toe. Elkeen van ons wat in Christus glo, is ‘n nuwe mens, ‘n wedergebore mens. Ons geloof is die bewys daarvan dat God ons in sy genade nuut gemaak het. Ook hierdie geloof is nie my en jou eie prestasie nie. Dit is die gawe wat God deur sy Heilige Gees aan ons gee (Ef 2:8).

Dieselfde Gees lei ons ook om te sê: Abba! Dit beteken Vader (Rom 8:15). Ja, van begin tot end is die feit dat ons glo dat ons kinders is van ons hemelse Vader, daaraan te danke dat die Here God ‘n wonderwerk in my en jou lewe bewerk. Dat ons nou al die ewige lewe het, is te danke aan God se wonderdaad van verlossing. Aan Hom alleen kom al die eer toe daarvoor dat ons nou deel van sy kerk is.

Slot

In die begin het ek gevra: Waarom is ek en jy vanoggend hier? Waarom is hier dooplidmate; … belydende lidmate, … diakens, ouderlinge, ‘n predikant? Waarom is ons ‘n gemeente?

Ons het die antwoord in ons fokusgedeelte gekry: God beloof ‘n wonder! Ons het ook gesien: God hou woord. Hy kom sy beloftes na. Wil jy die bewyse sien? Kyk na Isak, Johannes die doper, Jesus Christus. Kyk na jouself, na ons as gemeente hier byeen.

Deur sy Heilige Gees het Hy ons vanoggend as sy gemeente hier bymekaar laat kom. Daarom: Aan die Here Alleen die eer!

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 07 23) God beloof ‘n wonder Gen 18 v14a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *