(2017 07 23 2e) God bewaar teen sonde Gen 20 v6tot7 ♪

Soms kom ‘n mens onder die besef van jou intense sondeskuld. Soms is jy aan die ontvangkant van ‘n ander se sonde. Dan kan jy vra: “Waarom het God dit nie gekeer nie?” Sou dit nie beter of minstens eenvoudiger wees as God keer nie? Keer God wel soms?

Ons fokusgedeelte verhaal een van die geleenthede toe die vader van die gelowiges, Abraham, ligtelik met sy huwelik omgegaan het. Die bykans ondenkbare gebeur toe: God keer. Hy het ‘n heidense koning gekeer om hom aan Sara en haar huwelik met Abraham te vergryp. Op God se bevel het Abraham vir Abimelek gebid. In genade het die Here sy straf van koning Abimelek en sy vroue opgehef.

Hoe raak hierdie gebeure ons wat sonde doen en onder ander se sonde ly? Ons tema: God bewaar teen sonde. Ons gee aandag aan drie fasette: (1) Sonde en sy gevolge; (2) God gryp in en (3) ons moet regstel wat verkeerd is.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Sonde en sy gevolge

Abraham, het by meer as een geleentheid baie vryelik met die huwelik omgegaan:

  • Jaar na jaar het verbygegaan waarin daar geen teken was van die Here se belofte van ‘n groot nageslag vir Abraham nie. Sarai het, volgens Gen 16, voorgestel dat hulle die gebruik van die tyd waarin hulle geleef het, moes benut: hy moes ‘n kind by haar slavin, Hagar, verwek. Die kind moes net op haar skoot gebore word, dan was Abraham se kind by haar slavin haar kind. So is Ismael gebore. Wat hulle gedoen het, het laat blyk: Abraham se vertroue in die Here het tekort geskiet.

  • In Gen 12 lees ons hoedat Abram met Sarai, wat ook sy halfsuster was, in Egipte ooreengekom het dat hulle moes sê dat sy sy suster is en moes verswyg dat sy sy vrou is. Daarna het die Here vir Abraham gesê: Wees nie bevrees nie. Ek is jou skild (Gen 15:1, Multivertalingbybel). Tóg het Abraham nie sy les geleer nie. Hy het steeds nie vertrou dat die Here hom sou beskerm nie. Hy het koning Abimelek met dieselfde kluitjie in die riet gestuur. Hy het nie agter die Here, sy skild nie, maar agter die ou halwe waarheid geskuil. Dit het geweldige gevolge vir Abimelek ingehou. Geen van sy vroue het meer enige kinders vir hom in die wêreld gebring nie (Gen 20:18).

Die Farao het in Egipte vir Abraham gevra: Wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê sy is jou vrou nie (Gen 12:18). Weer hoor hy uit die mond van ‘n heidense koning: “Wat het jy ons aangedoen? [ … ] Wat jy my aangedoen het, is onbehoorlik (Gen 20:9). “Wat het jou besiel om so iets aan te vang (Gen 20:10)?

Selfs die gelowige Abraham is vol sonde en ellende en raak so maklik die pad byster. Ons sien dit ook in die Nuwe Testament. Paulus spreek die gemeente in Korinte aan as mense wat God vir Hom in Christus Jesus afgesonder het (1 Kor 1:2). Tog het hy hulle vermaan oor sondes van verdeeldheid, onsedelikheid, huweliksprobleme en afgodery.

Nie ‘n dienaar van die Here nie, maar ‘n heiden spreek Abraham aan. Hoe tragies as ‘n ongelowige die gelowige tot verantwoording roep oor sy sonde! Hoe tragies as die wêreld die kerk vermaan! Wanneer dit gebeur, moet die gelowige of die kerk daarop reageer.

God gryp in

Ons dink dat God net met sy kinders besig is. Koning Abimelek was ’n heiden. Tog het God in ‘n droom met hom gepraat. “Jy gaan sterf omdat jy met hierdie vrou wil trou. Sy is al getroud” (Gen 20:3). Waarom het God in die spesifieke situasie in Gen 20 ingegryp? God het ingegryp om te keer dat Sara owerspel pleeg.

Een saak staan soos ‘n paal bo water: In die Here se oë besluit ’n mens nie op grond van moeilike omstandighede of op grond van praktiese nut oor die huwelik nie. God is in sy Woord uitgesproke teen enige buite-egtelike verhouding. Die feit dat die Here in sy droom met Abimelek praat, impliseer dat alle mense, nie net gelowiges nie, aan God verantwoording verskuldig is vir hulle leefwyse; ook vir die wyse waarop hulle met die huwelik omgaan.

Natuurlik het ‘n mens vir elke verkeerde ding wat jy doen ‘n verweer. Abraham s’n was dat hy gedink het niemand daar het eerbied vir die Here nie. Abimelek se verweer: hy het nie geweet dat Sara Abraham se vrou was nie.

Sonde wat ‘n mens in onkunde gedoen het, bly steeds sonde. Die ou Israeliete het selfs offers daarvoor gehad (Lev 5:14 – 16). God beaam dat Abimelek se bedoeling eerlik was. Ten spyte van eerlike bedoelings het hy hom aan die huwelik as instelling van God vergryp. Daaroor het hy skuldig voor die Here God gestaan.

Die Here se genade kom nie net na vore in die feit dat Hy Abimelek in ‘n droom gewaarsku het dat Sara al getroud is nie. Die Here sê toe ook vir hom dat Hy weet dat hy onskuldig was in wat hy gedoen het. Daarby voeg Hy: Daarom het Ek jou daarvan weerhou om teen My te sondig en het Ek jou nie toegelaat om aan haar te raak nie (Gen 20:6).

Watter oneindige genade dat die Here ‘n mens keer om sonde te doen. Deur sy Heilige Gees maak Hy my en jou bewus van wat verkeerd is; lei Hy ons om nie met die sonde voort te gaan nie; of, as jy al daarmee begin het, daarmee op te hou. Die vraag is: benut jy hierdie geleenthede wat die Here deur sy Gees aan jou bied?

Stel reg wat verkeerd is

Wat is die regte reaksie wanneer die Here God ons op ons sonde wys?

Voor die alwetende Regter moet ek en jy doen wat beide Abimelek en Abraham gedoen het: erken ons is skuldig!

Die Here verwag egter meer as net skulderkenning. Hy het vir Abimelek gesê: Gee nou die vrou terug aan haar man. Hy is ‘n profeet. Hy sal vir jou bid dat jy kan bly lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, moet jy weet jy sal beslis sterf, jy en almal wat by jou is” (Gen 20:7). Aan die begin het God vir Abimelek gesê: Jy gaan sterf omdat jy met hierdie vrou wil trou (Gen 20:3). God gee toe aan die ter dood veroordeelde hoop. Dit wat verkeerd is, moes tot ‘n einde kom. Hy moes net Sara aan haar wettige man, Abraham, teruggee. Dit wat in my en jou vermoë is om reg te stel, moet ons doen.

Soos wat Abimelek teenoor Abraham moes regstel, moes Abraham ook teenoor hom regstel. Hy moes vir Abimelek bid; hy moes bid dat die Here die oordeel van kinderloosheid waarmee Hy hom en sy huis getref het, tot ‘n einde bring.

Wat die Here hier vir Abimelek gesê het, het Hy ook later vir Job se vriende gesê: My dienaar Job sal vir julle bid, en Ek sal sy gebed verhoor en julle nie straf vir julle dwaasheid nie” (Job 42:8). Ja, die gelowige wat veronreg is, moet selfs vir hulle bid wat hom veronreg het. Stefanus het dit gedoen, soos wat Jesus dit ook aan die kruis gedoen het.

Ons weet: God keer nie elke keer dat sy kinders sonde doen nie. Hy gryp nie elke keer in wat die huwelik bedreig word nie. Hy het Dawid nie gekeer om owerspel en moord te pleeg nie. Waarom het Hy in ons fokusgedeelte ingegryp? Waarom het Hy daar gekeer?

Hier was veel meer as net Abraham, Sara en Abimelek op die spel. God het sy verbond van genade met Abraham en sy nageslag gesluit. Isak, ‘n onmisbare skakel in daardie plan, was nog nie gebore nie. God laat in sy genade nie toe dat sy groot plan van verlossing skipbreuk ly op die rotse van sondaars se geknoei nie. Hy bly getrou. Hy het ingegryp, sy plan van verlossing enduit deurgevoer.

Juis die omvang van ons sonde en skuld het genoodsaak dat God se Seun mens word. Hy het al ons sonde op Hom geneem. Hy het ons sondeskuld aan die kruis betaal. Dit kan ons gelowig aanvaar en dan onder leiding van die Gees as verlostes gehoorsaam aan die Here gaan leef.

In ons fokusgedeelte hoor ons: God se genade spreek die laaste woord; sy genade voer die botoon; sy genade seëvier!

Slot

Ons fokusgedeelte verhaal een van die geleenthede toe die vader van die gelowiges, Abraham, ligtelik met sy huwelik omgegaan het. Die bykans ondenkbare gebeur toe: God het ‘n heidense koning gekeer om hom aan Sara en haar huwelik met Abraham te vergryp. Op God se bevel het Abraham vir Abimelek gebid. In genade het die Here sy straf van koning Abimelek en sy vroue opgehef. Hoe raak hierdie gebeure ons wat sonde doen en onder ander se sonde ly?

Soms kom ‘n mens onder die besef van jou intense sondeskuld. Soms is jy aan die ontvangkant van ‘n ander se sonde. Dan kan jy vra: “Waarom het God dit nie gekeer nie?” Sou dit nie beter of minstens eenvoudiger wees as God keer nie? Keer God wel soms?

Deur sy Gees oortuig die Here ons van sonde (Joh 16:8). Ons moet luister na die influistering van die Gees. Ons moet stop voor ons in sonde val. As ons val, kan ons weet: Juis omdat ons sonde so groot is, het Jesus Christus met sy dood aan die kruis alles gedoen wat nodig was om ons verhouding met God te herstel.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 07 23) God bewaar teen sonde Gen 20 v6tot7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *