(2017 06 11 2e) Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2

Sonde en sondigheid is ongewilde woorde. Niemand wil dit hoor nie. Moet dit net nie waag om iemand met sy sonde te konfronteer nie. ‘n Mens is gewoonlik reg in jou eie oë.

Dawid bid: niemand wat leef, is voor U onskuldig nie! In sy gebed konfronteer hy homself, maar ook vir my en jou met ons ongeregtigheid. Sy gebed gaan teen ons grein in. Erkenning van ons ongeregtigheid voel te veel na die aanvaarding van hopeloosheid.

Die teendeel is egter waar. Die erkenning van ongeregtigheid bied geleentheid om die Here te vra om genade, verlossing en leiding. Dit doen Dawid in die boetelied, Ps 143. Ook ons kan dit hom doen en saam met Dawid ontdek: God skenk geregtigheid in genade.

Hierdie boodskap het, by wyse van spreke, twee sye waarop ons agtereenvolgens fokus: aan die een kant fokus ons op onsself en daarna op die Here ons God. 

Hierdie boetelied vertel ons van onsself

Soms gaan ons haaks met iemand anders staan – in die huwelik, by ons werk, of met vriende. Die fout lê nie by my nie. Die ander een is die skuldige. Ons beoordeel onsself tog so gunstig. Die reg is altyd, wat ons betref, aan ons kant.

Die oomblik wat ons kyk na wat die Here in sy Woord oor ons sê, verander die situasie onmiddellik en radikaal. Die Woord vertel ons van die mens wat nie tevrede was om God te gehoorsaam nie, maar soos Hy wou wees (Gen 3). Daardeur het Adam en Eva die hele menslike geslag in die onheil gedompel. Elke mens wat sedertdien gebore is, word in sonde ontvang en gebore (Ps 51:7). ‘n Mens kom die wêreld in as skuldige – die ewige dood in die hel skuldig.

Dit is ons aard om teen God se wil te leef en te handel. Weens wat ons is en doen en laat maak ons elke dag ons sonderekening groter. Die profeet spel die volle werklikheid van ons lewe en die kwaliteit daarvan vir ons só uit: Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere; ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur ‘n wind (Jes 64:6).

Ons ken God as die Heilige. Hy haat dié sonde, omdat dit sy eer aantas. Voor Hom is my en jou sonde ‘n ope boek. Hy is die Groot Regter wat daaroor oordeel. As die Alwetende is Hy nie afhanklik van enige getuienis oor ons skuld nie. Hy ken ons skuld deur en deur. Niemand weet beter as die Heilige God dat ons die dood verdien vir wat ons is en doen en laat nie.

Vandaar dan ook die gebed van die digter: Moet tog nie ‘n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef, is voor U onskuldig nie (Ps 143:2)! Voor die Groot Regter het geen mens enige grond om onskuldig te pleit nie. Voor Hom staan elkeen van ons skuldig. Die enigste uitspraak en vonnis wat ‘n mens kan verwag, is skuldig – die dood skuldig. Geen mens, hoe gunstig hy ook al oor homself oordeel, kan ‘n regsaak van die Groot Regter oorleef nie. Ons kan nie anders nie as om hierdie bede saam met Dawid te bid.

Hierdie boetelied vertel ons van die Here ons God

Die Here is die regverdige God. Hy kan nie anders nie, as om Woord te hou, as om te doen wat Hy gesê het Hy sal met die sonde doen. Hy moet dit straf. Die enigste toepaslike straf is die ewige dood. Dit is waarom die Psalmdigter sê: Moet tog nie ‘n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef, is voor U onskuldig nie (Ps 143:2)!

God moes self ‘n plan beraam en deurvoer om sondaars wat die dood skuldig is, te verlos. Hy het sy Seun gestuur. Jesus Christus moes kom om met ons te ruil. Martin Luther noem dit, uit ons hoek gesien, die vrolike ruil.

  • Jesus Christus het as mens gedoen wat geen mens in staat is om te doen nie. Hy het volmaak volgens God se wil geleef. Vir sy volmaakte lewe verdien Hy die lewe in ewige heerlikheid.

  • Teenoor Christus staan ons met ons sondeskuld waarvoor ons die ewige dood verdien. Hy ruil toe met ons: ons kry die ewige lewe wat Hy verdien. Hy het ons sonde op Hom geneem. Hy het in my en jou plek aan die kruis gesterf as Een wat deur God vervloek is.

God verklaar my en jou, sondaars, regverdig op grond van Jesus se verdienste. Hy betoon, op grond van Christus se verdienste, genade aan ons. Hy laat, soos iemand dit stel, genade vir reg geld (Van Noordzij). Sy regsgeding met ons wat glo is reeds op Golgota in ons guns beslis: Jesus Christus het ons straf gedra. Die apostel beskryf dit so: Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel (Rom 8:3).

Die Heilige Gees oortuig my en jou daarvan dat ons nie op ons eie geregtigheid kan staatmaak nie. Hy is die goeie Gees wat die besef tot my laat deurdring dat Jesus Christus en sy verdienste my enigste hoop is. Hy het die ware geloof in Christus ook in my hart gewerk. As geregverdigde in Christus leef ek nou deur die krag van die Gees van God. Daarvoor bid die digter ook: Leer my om u wil te doen, want U is my God! Laat u goeie Gees my op ‘n gelyk pad lei (Ps 143:10).

Die Heilige Gees woon in my en jou wat glo (Rom 8:9). Hy laat ons ook leef as iemand wat op grond van Christus se verdienste, met God versoen is. Dit sny na twee kante toe:

Enersyds bevry hy my uit die mag van die sonde. Die sonde, die Satan, die wêreld wat teen God in opstand is en my ou sondige natuur heers nie meer oor my nie. Ek is deur die Heilige Gees bevry uit die mag van my doodsvyande. Ek leef nou in dié vryheid waarin Hy my gestel het.

Andersyds wek die Heilige Gees ook ‘n nuwe lewe in my op. Dit is ‘n lewe uit vrye genade. Hy bewerk die vaste vertroue in my dat God in Christus my Vader is en my nooit weer sal laat vaar nie. Hy laat my elke dag leef in die besef van my totale afhanklikheid van die Here ons God. Hy omvorm ook my wil, sodat dit met God se wil ooreenkom.

Die goeie Gees van God bewerk ook die vrugte van die bekering wat God verwag ek as verloste sondaar, ek as sy kind behoort te dra. Onder leiding van die Heilige Gees lewe ek nou volgens God se wil. Die apostel beskryf dit so: Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees (Rom 8:4).

Ek en jy moenie die goeie Gees weerstaan of selfs bedroef nie. Waar en soos Hy lei, moet ek en jy volg. Die pad wat Hy aanwys, moet ons met die hele hart bewandel. Ons moet ons gewillig aan sy leiding onderwerp.

Saam met die digter, Dawid, verwag ons alles van die Here ons God: uitredding en verlossing; dat Hy ons skuilplek en vesting sal wees; dat Hy deur sy Gees ons sal lei en ons lewenskrag sal gee. Daarvoor bid ons saam met Hom. Dit alles verhoor God dan ook, omdat Hy die genadige God is wat Hom oor ons ontferm.

Leef ek in hierdie wete, staan een ding vir my bo alles: dit gaan om God en sy eer alleen. My verlossing uit my sonde, strek God wat my in genade verlos, tot eer. My lewe van oorwinning oor die sonde, het een doel voor oë: dat Hy deur my oorwinning vereer sal word. My lewe ooreenkomstig God se wil, het nie ten doel dat ek daarvoor pluimpies kry nie, maar dat die mense dit sal sien en Hom daarvoor sal verheerlik.

Die werk van die goeie Gees van God in my het een doel voor oë: dat God alleen al die eer kry.

Slot

Sonde en sondigheid is ongewilde woorde. Niemand wil dit hoor nie. Moet dit net nie waag om iemand met sy sonde te konfronteer nie. ‘n Mens is gewoonlik reg in jou eie oë.

Dawid bid: niemand wat leef, is voor U onskuldig nie! In sy gebed konfronteer hy homself, maar ook vir my en jou met ons ongeregtigheid. Sy gebed gaan teen ons grein in. Erkenning van ons ongeregtigheid voel te veel na die aanvaarding van hopeloosheid.

Die teendeel is egter waar. Die erkenning van ongeregtigheid bied geleentheid om die Here te vra om genade, verlossing en leiding. Dit doen Dawid in Ps 143. Ook ons kan dit hom doen en saam met Dawid ontdek: God skenk geregtigheid in genade.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: Verlossing – pad van (6) God skenk geregtigheid Ps 143 v2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *