(2017 06 04 1e) Pase tot Pinkster – Jesus en ons Joh 14 v1tot7 en v15tot20 en v25tot31

Tussen die Paassondag en Pinkstersondag het 50 dae verloop. Dit was sedert die volk se uittog uit Egipte die tydperk tussen hierdie twee feeste wat die Jode in opdrag van die Here moes vier. Groot dinge het in die 50 dae aan die einde van Jesus se aardse bediening gebeur:

  • Jesus het drie dae na sy kruisiging, op Paassondag, uit die dood opgestaan.

  • Gedurende 40 dae het Hy by verskillende geleenthede aan verskillende mense verskyn. Aan die einde van hierdie tydperk het Hy sy dissipels beloof dat hulle krag sou ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom en dat hulle sy getuies sou wees (Hand 1:8).

  • Hy is voor hulle oë in die hemel opgeneem.

  • Tien dae na sy hemelvaart, op die dag van die pinksterfees, is die Heilige Gees uitgestort.

Ons fokus op die gebeure van daardie iets meer as 50 dae – van Jesus se kruisdood tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Ons kyk ook vorentoe, na Christus wat weer kom. Hoe raak hierdie 50 dae ons, gelowiges vandag? Ons sien (1) die ontsteltenis waarvan Jesus praat en (2) Jesus se verheerliking en die koms van die Heilige Gees.

Die ontsteltenis waarvan Jesus praat

Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My (Joh 14:1), so sê Jesus. In die vorige hoofstuk het verskillende ontstellende goed gebeur:

Toe daar nie ‘n slaaf beskikbaar was nie, het Jesus ‘n handdoek om Hom vasgemaak, water in ‘n wasskottel gegooi en sy dissipels se voete gewas. Aan die tafel waar Jesus die nagmaal ingestel het, het Hy met ‘n stukkie brood die kassier, Judas, geïdentifiseer as die een wat Hom sou verraai (13:21-26). Petrus, die spreekbuis en natuurlike leiers van die dissipels, sou Jesus drie keer verloën voordat die haan kraai (13:28). Jesus het die twee dissipels wat elk ‘n sleutelrol in die twaalf gespeel het, uitgesonder. Juis hulle twee sou Hom in die steek laat.

In sulke omstandighede is die natuurlike vraag van elkeen: “Wat dan van my? Wat sal ek Jesus aandoen?”

Die ergste was: Jesus sou hulle verlaat. Hy het weliswaar gesê dat dit tot hulle voordeel sou wees dat Hy weggaan. Hy sou gaan om vir sy dissipels plek te maak in die Vaderhuis (Joh 14:2) en daarna terugkeer om hulle na Hom toe te neem. Hulle sou ‘n tyd sonder Hom wees.

Ons moet onthou dat elkeen van hulle sy persoonlike lewe agtergelaat het om Jesus te volg. Hy het wel die aand van sy opstanding aan hulle verskyn en agt dae later nog ‘n keer (Joh 20:19, 26). Twee verskynings in agt dae het sleg afgesteek teen drie jaar omtrent dag en nag in mekaar se geselskap. Geen wonder nie dat juis Petrus later vir die ander gesê het: Ek gaan visvang (Joh 21:3). ‘n Lewe as leerlinge van die groot Rabbi, Jesus, het tot ‘n einde gekom. Watter antiklimaks om druipstert terug te gaan visserskuite toe! Daar was rede vir ontsteltenis.

Dink maar aan die verlies van ‘n mentor – moontlik jou pa, jou ma, ‘n onderwyser … Dit is onmoontlik om jou die lewe sonder jou mentor voor te stel. Jesus was veel meer as ‘n mentor vir sy dissipels. Hy het goeie rede gehad om vir sy dissipels te sê: Julle moet nie ontsteld wees nie (Joh 14:1a).

‘n Nuwe fase het aangebreek in Jesus se verhouding met sy dissipels. Hulle moes in God glo en ook in Hom (Joh 14:1). Wat dit behels, het Hy uitgespel: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Joh 14:6).Nie net Jesus dissipels van destyds nie, maar ook ons moet in Jesus Christus glo. Ons moet Hom ook aan ander verkondig as die weg, die waarheid en die lewe, die enigste wat toegang bied tot die Vader. Glo jy in Hom; verkondig jy Hom?

Ons het reeds gelet op die ontsteltenis waarvan Jesus gepraat het. Nou verskuif ons die aandag na:

Jesus se verheerliking en die Heilige Gees se koms

Die vloekhout op Golgota, die graf van Josef wat eers verseël en toe deur God se almag oopgemaak en leeg gevind is; Jesus se verskynings aan sy dissipels en uiteindelik sy hemelvaart was noodsaaklik, voordat Pinksterdag uiteindelik kon aanbreek. Ons het tien dae gelede die fees van Jesus se hemelvaart gevier. Vandag is die 50-ste dag na Paassondag. Uit Hand 2 weet ons die Heilige Gees is op die dag van die Pinksterfees uitgestort.

Ons fokusgedeelte speel af pas voor die aanbreek van die Paasfees. By daardie geleentheid het Jesus sy dissipels beloof: Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid (Joh 14:16, 17a). Die Heilige Gees is die Gees van die Waarheid. Hy is ‘n Persoon; ‘n Goddelike Persoon – saam met die Vader en die Seun die een en enigste God.

Oor die Heilige Gees lees ons: Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees (Joh 14:17). As gelowiges leef ons in die Pinksterbedeling. Die Heilige Gees is uitgestort. Ons weet dat dit wat Jesus daar vir die dissipels gesê het, tans werklikheid is. In Paulus se woorde: … die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie (Rom 8:9).

Daar is ‘n duidelike onderskeid tussen die wêreld en die kinders van die Here. Die wêreld glo nie in God Drie-enig en sy Seun nie; weerstaan die Gees van God. Die kinders van die Here, daarenteen, glo in God Drie-enig, maak staat op die volmaakte verlossingswerk van Jesus Christus en volg die leiding van die Heilige Gees wat in ons woon.

Wat doen die Heilige Gees in ons? Jesus gee die antwoord: Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei . Wat presies dit beteken, spel die Here Jesus Christus uit: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie (Joh 14:6). Die Heilige Gees lei ons om in Jesus Christus as die enigste en die volkome Verlosser te glo (Joh 15:26). Hy werk die ware geloof in ons harte; Hy laat die geloof groei en Hy bewaar ons ook in die ware geloof.

Aangesien die verlossingswerk van die Seun in die sentrum staan van die verlossing van sondaars, spreek dit vanself dat die werk van die Heilige Gees daartoe lei dat die Seun van God verheerlik word. Dit sê ons Here Jesus Christus ook: Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig (Joh 16:14).

Ons leef in die bedeling van die Heilige Gees totdat Jesus Christus weer kom. Volg jy die leiding van die Heilige Gees leiding in jou lewe in dankbare gehoorsaamheid aan die Here? Onthou, ons wag op die wederkoms van Jesus Christus. Hierdie keer kom Hy in heerlikheid. Hy kom ons haal om die plek in te neem wat Hy vir ons in die Vaderhuis gereed maak (Joh 14:2, 3).

Slot

Ons fokusgedeelte fokus op die gebeure van die iets meer as 50 dae – van Jesus se kruisdood tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Dit kyk ook vorentoe, na Christus wat weer kom. As gelowiges vandag moet ek en jy glo in Jesus Christus, ons enigste en volkome Verlosser. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons leef as sy volgelinge. Wanneer Hy weer kom, oordeel Hy oor ons en oor alle mense.

Amen

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 06 04) Pase tot Pinkster – Jesus en ons Joh 14 v1tot7 en 15tot20 en25tot31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *