(2017 05 28 2e) Verlossing – pad van – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17

Op die pad van verlossing kom ons vanaand die eerste keer by menslike aktiwiteit. Ons bely: “Ek glo …” Anders as die weergeboorte waarin die mens die vernuwing wat God werk passief ontvang, glo ek en jy heel persoonlik.

Volgens ons fokusverse is die evangelie ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo en spreek God elkeen vry wat glo. In die verlossing van ‘n sondaar is sy geloof onontbeerlik. Tog is my en jou geloof nie ons aandeel aan ons verlossing uit die sonde nie. Die groot saak van die geloof is nie hoe nie, maar wat ons glo: Jesus Christus is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het alles gedoen om ons te verlos. Ons glo dit, vind ons rus daarin. Ons aanvaar gelowig sy verdienste.

Ons tema: Verlossing – pad van (4) – God spreek mense vry omdat hulle glo Die hoofsake waarop ons let: (1) die krag van die blye boodskap van verlossing en (2) die weg daarvan

Die krag van die blye boodskap van verlossing

Ons praat nie graag oor die Here en ons geloof in Hom nie, moontlik omdat ons skaam is. Die apostel sê: Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is ‘n krag van God tot redding van elkeen wat glo (Rom 1:16). Waar die blye boodskap van verlossing verkondig word, is God se verlossende krag teenwoordig. Die Here sê dit ook deur sy profeet: So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het (Jes 55:11). Die Here berei beide die een wat sy Woord verkondig, sowel as die een wat dit hoor, deur sy Heilige Gees voor.

Dit is nie beperk tot een of ‘n paar groepe mense nie. Na die bou van die toring van Babel en die spraakverwarring waarmee die Here die mens daar getref het, het die Here sy genadewerk op ‘n besondere wyse met een enkele mens en sy nageslag voortgesit: Abraham. Die Here het ‘n ewige verbond gesluit. Abraham se nageslag kon daarop reken dat die Here hulle God is.

As nakomelinge van Abraham het die Jode die belofte van die evangelie ontvang en dit bly steeds vir hulle van krag. Die Here bly getrou.

Hy het egter ook aan Abraham die belofte gemaak dat hy die vader van ‘n menigte van nasies sal wees (Gen 17:5). Ook hierdie belofte het die Here gehou. Buite die kring van Abraham se bloedverwante was daar diegene wat, soos hy, tot geloof gekom het. Die apostel sê hieroor: En sy nageslag is nie net dié wat die wet ontvang het nie, maar ook dié wat glo, soos Abraham geglo het. Hy is immers die vader van ons almal (Rom 4:16).

Die blye boodskap van verlossing is daarom ‘n krag van God tot redding van beide Jood en nie-Jood. Danksy die Here se genade het ook ons tot hierdie geloof gekom; bely ons ook Sondag na Sondag hierdie geloof saam met die gemeente van die Here.

Abraham het twee lyne nasate; twee lyne kinders: dié wat ‘n band van bloed met hom het en dié wat die band van geloof met hom deel. Die Here verlang van al die nasate van van Abraham om in alle opsigte in die voetspore van hul vader te volg. Wie die blye boodskap van verlossing hoor, moet dit glo. Daarmee is ons egter reeds by:

Die weg van die blye boodskap van verlossing

Daar is maar één hoop vir die sondaar slegs één weg vir ons oop: die weg van die evangelie van God se genade; die weg van die geloof: In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe (Rom 1:17). Nie die menslik prestasie langs die weg van wetsonderhouding nie, maar dié van die geloof, plaas die mens in die posisie van reg voor die Groot Regter.

Dit is die duidelike boodskap wat God in sy Woord in drie tydvakke aan ons bekend gemaak het.

  • Abraham: En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken (Gen 15:6).

  • Net voor die wegvoering in ballingskap vir die sondaar die enigste weg. Op daardie stadium het die profeet gesê: Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe (Habakuk 2:4, 1953-vert).

  • Dit is hierdie gedeelte uit Habakuk wat die apostel Paulus in Rom 1:17 aanhaal. Die verheerlikte Jesus sê aan die gemeente Pergamum: Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my Naam getrou en julle het nie julle geloof in My afgesweer nie (Open 2:13). Wanneer die oordeel aangekondig word, geld die eis van die geloof steeds: Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo (Open 14:12). Die eis van geloof geld dus ook die tyd van die Nuwe Testament.

Die enigste geregtigheid wat voor God kan bly staan, is die geregtigheid deur die geloof. Geloof is die één eis wat die Here God dwarsdeur sy Woord stel: vanaf Genesis tot Openbaring. Geloof is die eis wat die Here God steeds aan ons stel.

Wat moet ons glo? Vanselfsprekend was die inhoud van Abraham se geloof nie in soveel besonderhede uitgewerk as wat dié van die Nuwe Testamentiese gelowige is nie. Die grondslag van Abraham se geloof en ook ons s’n is egter presies dieselfde: Jesus Christus het as mens gedoen wat Abraham en ek en jy nie kan doen nie: Hy het volmaak ooreenkomstig Gods wil geleef tydens sy hele aardse bestaan. Toe die straf uitgemeet is, het Hy weer ons plek ingeneem en uiteindelik die vloekdood aan die kruis op Golgota gesterf.

As blyke van sy oorwinning oor die sonde, die dood en die Satan, het Hy ook uit die dood opgestaan. Na sy opstanding en verskyning aan verskeie mense by verskillende geleenthede, het Hy ook na die hemel toe opgevaar, waar Hy oor alles en almal regeer.

In en deur sy Seun versoen die Here God ons, sondaars wat sy straf verdien, met Hom. Ons moet dit glo. Die Here vra hierdie geloof van ons. Dit is die geloof wat ons in ‘n posisie van reg voor die Groot Regter plaas.

Tog kan ons nie onsself vir ons geloof en die kragtiger werking daarvan op die skouer klop nie. Hoor die woord van die apostel: Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel (Rom 8:3). En ook: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Ef 2:8 – 10. Deur die Heilige Gees in ons breek die Here God elke weerstand wat daar in ons bestaan af; werk Hy die ware geloof in ons. … dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer (Fil 2:13).

Die Here bewaar ons ook in die ware geloof deur sy Heilige Gees. Hy versterk die geloof wanneer ons omgaan met Gods Woord en ook wanneer ons die sakramente gebruik. Hy lei ons om as sy kinders erns te maak met die uitvoering van die wil van ons hemelse Vader in ons lewe. Die boodskap van die evangelie is duidelik: In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe” (Rom 1:17). God spreek ‘n sondaar vry, nie op grond van sy menslike prestasie nie. Dit is genadegawe van God alleen. Ons moet, onder leiding van die Heilige Gees gelowig rus vind daarin dat God deur sy Seun alles gedoen het om ons, sondaars, te verlos; om ons vir altyd syne te maak.

Slot

Op die pad van verlossing kom ons vanaand die eerste keer by menslike aktiwiteit. Ons bely: “Ek glo …” Anders as die weergeboorte waarin die mens die vernuwing wat God werk passief ontvang, glo ek en jy heel persoonlik.

Volgens ons fokusverse is die evangelie ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo en spreek God elkeen vry wat glo. In die verlossing van ‘n sondaar is sy geloof onontbeerlik. Tog is my en jou geloof nie ons aandeel aan ons verlossing uit die sonde nie. Die groot saak van die geloof is nie hoe nie, maar wat ons glo: Jesus Christus is die enigste Verlosser van sondaars. Hy het alles gedoen om ons te verlos. Ons glo dit, vind ons rus daarin. Ware geloof bou volledig net op Jesus Christus en sy verdienste. Ons aanvaar sy verdienste gelowig.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 05 28) Verlossing – pad van (4) – God spreek mense vry omdat hulle glo Rom 1 v16tot17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *