(2017 05 25) Die verheerlikte Jesus se seën en ons Luk 24 v50btot51 en 53 ♪

Vandag vier ons die troonsbestyging van die Koning van die konings.

On Ascension day we celebrate Jesus’ ascent to his throne in heaven.

Wanneer ‘n koning na sy kroning sy troon bestyg, is almal se aandag op hom gevestig. Hy fokus ook self op elke beweging. Alles moet sy majesteit beklemtoon.

Jesus se troonbestyging was merkwaardig. Hy het nie op Homself gefokus nie. Buite Betanië het Hy sy hande opgehef en sy dissipels geseën. Hy het sy volgelinge wat hier op aarde agterbly, geseën. Terwyl Hy in die hemel opgeneem is, het sy seën al wyer uitgekring – eers oor Betanië, daarvandaan ook oor Jerusalem en die hele Judea, daarvandaan oor Samaria, totdat sy seën die uiterste van die aarde ingesluit het. Die verheerlikte Jesus se seën het ook oor die eeue heen tot by ons uitgekring.

When Jesus began his ascent to his throne in heaven Hy focused on his disciples – He blessed his disciples and us.

Hoe raak sy seën ons? Natuurlik ontvang ons dit. Die vraag is: wat doen jy vir die Koning van die konings? Wat doen jy met die verheerlikte Jesus se seën? Vandaar ons tema: Die verheerlikte Jesus se seën en ons.

How do you serve the King of kings? How do you handle the blessing of the glorified Jesus? Our theme: The glorified Jesus’ blessing and us.

Die woord in die Griekse teks wat twee maal verwys na die seën waarmee Jesus vertrek het, kom ‘n derde maal voor. In Luk 24:53 lees ons van die dissipels wat by die tempel gebly en God geprys het – letterlik God geseën het. Die hoofsake waaraan ons vanaand aandag gee is: (1) God en Jesus seën ons en (2) Ons roeping: dra God se seën uit

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

God en Jesus seën ons / God and Jesus bless us

Ons ken die gebruik van die seën in die erediens. Die wortels daarvan lê al in die vroeë Ou Testamentiese tyd.

  • God het aan Abram opdrag gegee om van sy land en sy mense te vertrek na ‘n land wat Hy vir hom sou aanwys. Hy het ‘n paar beloftes gemaak. Die laaste daarvan: In jou sal al die volke van die aarde geseën wees (Gen 12:3e). God made a promise to Abram: all peoples on earth will be blessed through you (Gen 12:3e).

  • Abraham se kleinseun, Jakob, was twee maal by die seën betrokke. Eers het hy Isak se seën as eersgeborene in Esau se plek ontvang. Voor sy dood het hy weer sy seuns geseën.

  • Die Here het die priesterlike seën vir Moses gegee wat ons steeds in die erediens uitspreek: Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

  • Die mees algemene gebruik van die seën was by die ontmoeting of vertrek (Gen. 47:7 e.v. – Farao wat Jakob groet – 1983 / seën – MVB). Die seën is veral gegee by die landmerke in die lewe: by geboorte (Rut. 4:13 v.; vgl. Luk. 2:34); huwelik (Gen. 24:60) en die dood (Gen. 48:1 e.v.; 49:28 ev.). In hierdie verband is veral die seën van die eersgeborene as erfgenaam belangrik. Die familiehoof het sy mag voor sy dood veral op sy eersgebore seun oorgedra en só ook aan die volgende geslag (Gen 27:1 ev; 48:1 ev).

Jesus staan in ons fokusgedeelte op die punt om in die hemel opgeneem te word. Sy dissipels sou Hom nie meer sien soos in die veertig dae wat sedert sy opstanding verloop het nie. Hy hef toe sy hande op en seën sy dissipels.

Dit is allermins toeval. Alles wat Hy gedoen het, was om mense te seën; mense soos ons; sondaars; mense wat dink ons kan amper klaarkom sonder sy seën – miskien selfs sonder Hom.

Everything Jesus did, was a blessing to people.

Jesus se bediening was tot seën van mense. Ons kry die seën wat Hy verdien het met sy lewe volmaak volgens God se wil. Hy het al ons sondes op Hom geneem en die volle losprys daarvoor aan die kruis betaal. Sondaars soos ek en jy kry, danksy Hom, die seën dat die Here God ons sonde vergewe.

Jesus het nie dood gebly nie. Op die derde dag na sy dood was sy graf leeg. Hy het ons groot vyand, die dood – die ewige dood as straf op die sonde – kom oorwin. Hy het vir ons die seën van lewe gebring – lewe tot in ewigheid.

Oor die loop van veertig dae het Hy by verskillende geleenthede aan verskillende mense verskyn. Daardie veertig dae het in die gedeelte wat ons gelees het, tot ‘n einde gekom. Jesus staan in ons fokusverse op die punt om in die hemel opgeneem te word.

Hy hef toe sy hande op en seën sy dissipels. En so, met sy uitgestrekte, seënende hande, word Hy voor die oë van sy dissipels in die hemel opgeneem. Hy seën sy dissipels daar by Hom. Hy seën sy volgelinge wat hier op aarde agterbly. Soos wat Hy in die hemel opgeneem is, brei sy seën al wyer uit; eers oor Betanië, daarvandaan ook na Jerusalem en die hele Judea, daarvandaan na Samaria, totdat sy seën die uiterste van die aarde insluit.

Jesus’ blessing rippled out over the whole Jerusalem, Judea, the whole world and over time up to us.

Hy seën daar sy kerk wat toe bestaan het, maar ook die kerk van vandag. Ek en jy leef nou as sy volgelinge onder sy seënende hande. So seën die Koning van die konings my en jou.

Weer die vraag wat ons aan die begin gehoor het: Wat doen jy vir die Koning van die konings? Wat doen jy vir Hom wat jou seën?

Ons roeping: dra God se seën uit / Our calling: carry God’s blessing onward

Die woord seën kom drie maal in ons fokusverse voor. Die eerste twee maal verwys na Jesus wat seën. Die derde keer is dit sy dissipels wat God seën. Ons lees: Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys (lett: God geseën – Luk 24:53). And they stayed continually at the temple, praising God (literally blessing God ) Ons kry die gedagte dat God geseën word, ook elders: GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus,… (Ef 1:3, 1953-vert). Ons seën God wanneer ons Hom in sy majesteit en heerlikheid erken en aanbid. Met ons lof en dankgebede seën ons die Here God.

In mindere of meerdere mate ervaar ek en jy die Here se seën as ‘n werklikheid in ons lewens. Dink jy die Here se bedoeling is dat sy seën net tot by jou toe moet gaan? In ons fokusgedeelte sien ons die teendeel. Ons is nie die laaste mense vir wie die Here wil seën nie. Sy bedoeling is nie dat sy seën by ons moet stop nie. Ek en jy moet by wyse van spreke sy hande wees wat sy seën uitdra oor die mense wat ons teenkom.

We receive the Lord’s blessing. We are called to be the hands by which Jesus bless people that cross our paths.

Voordat Jesus voor sy dissipels se oë in die hemel opgeneem is, het Hy gesê dat Hy moes ly en uit die dood moes opstaan. In sy Naam moet bekering en vergewing van sondes verkondig word. Hy sê vir sy dissipels en vir ons: Julle is getuies van hierdie dinge (Luk 24:48). Ek en jy kan vir sondaars soos ons vertel: Christus het die volle prys vir jou sonde aan die kruis betaal. Hy het alles gedoen sodat jy nou ‘n kind van die Here kan wees.

Wanneer ons die verheerlikte Jesus se opdrag uitvoer om na al die nasies te gaan en dissipels van die mense te maak (Matt 28:19), is ons besig om die seën wat daar by Betanië al wyer uitgekring het, ook te laat uitkring op die mense van ons tyd. So bevorder ons die ryk van die Koning van die konings.

Kom ons raak prakties:

  • Ons leef in ‘n omgewing waar baie mense nie die blye boodskap van verlossing deur die bloed van Christus ken nie. In watter mate dra jy daardie boodskap verder uit sodat mense wat dit nie ken nie, die verheerlikte Christus se seën kan uitdra? We can bring God’s blessing by proclaiming Christ as our Redeemer and Lord.

  • Ons leef tussen mense wat nie aldag iets het om te eet nie. Massas mense bly in plakkerskampe, het nie genoeg warm klere in die winter nie. Wat doen ons om die verheerlikte Jesus se seën ook na hulle uit te dra? By helping provide in basic needs of people they experience God’s blessing.

  • Daardie persoon wat by die skool of by die werk altyd so eenkant is en met wie almal spot kan jy ook spot. Jy kan die seën van die Koning van die konings ook vir hom bring deur vir hom ‘n vriend te wees en hom te verseker van God se liefde vir hom. We could help some lonely person at school or at work experience the blessing of the Lord by being a true friend and assuring him of God’s love for him.

Kom ons dra die seën van die Koning van die konings uit oral waar ons is, teenoor elkeen met wie ons te make het. Kom ons werk almal mee aan die uitbreiding van die ryk van die Koning van die konings. Kom ons tree op as instrumente in die hande van die Koning van die konings om die Here se belofte aan Abraham werklikheid te maak, dat al die volke van die aarde in Hom geseënd sal wees. Dit is ons roeping as sy onderdane.

Slot / Conclusion

How do you serve the King of kings? What do you do with the blessing of the glorified Jesus? Our theme: The glorified Jesus’ blessing and us.

Vandag vier ons die troonsbestyging van die Koning van die konings. Jesus se troonbestyging was merkwaardig. Hy het nie, soos elke aardse koning sou, op Homself gefokus nie. Buite Betanië het Hy sy hande opgehef en sy dissipels geseën. Hy het sy volgelinge wat hier op aarde agterbly, geseën. Terwyl Hy in die hemel opgeneem is, het sy seën al wyer uitgekring – eers oor Betanië, daarvandaan ook oor Jerusalem en die hele Judea, daarvandaan oor Samaria, totdat sy seën die uiterste van die aarde ingesluit het. Die verheerlikte Jesus se seën het ook oor die eeue heen tot by ons uitgekring.

Hoe raak sy seën ons? Natuurlik ontvang ons dit. Die vraag is: wat doen jy vir die Koning van die konings? Wat doen jy met die verheerlikte Jesus se seën? Vandaar ons tema: Die verheerlikte Jesus se seën en ons. Ons is daartoe geroep om God met blydskap te seën deur Hom te loof en te prys, maar ook deur Jesus se seën verder uit te dra om die getal van die mense wat aan Hom behoort, vol te maak.

AMEN 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 05 25) Die verheerlikte Jesus se seën en ons Luk 24 v50b-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *