(2017 05 21 2e) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13 ♪

Wanneer iemand ‘n pad maak, skraap hulle eers die bogrond tot op ‘n bepaalde diepte weg. Die ondergrond word gekompakteer. Elke laag van die pad word gekompakteer. Hulle lê die fondament bestaande uit gruis en sand. Daarop volg die padoppervlak wat met teer meer spesifiek asfalt ook genoem bitumen geseël kan word.

Die stukkie pad vol slaggate wat toegang tot ons kerkterrein bied, se probleem lê by die asfalt / bitumen seëllaag. Sou die munisipaliteit die pad wou herstel, sal dit op hierdie tydstip waarskynlik nodig wees om die hele seëllaag te verwyder en die padoppervlak te herstel. Hulle hoef egter nie heeltemal oor te begin nie. Die fondament van gruis en sand sal nog ongeskonde wees.

Ons staan tans stil by God se pad van verlossing met sondaars. Die fondament van hierdie pad is Jesus Christus. Wie uitgekies is, is uitverkies op grond van Christus se verdienste. Dieselfde geld die roeping. Ons word daartoe geroep om in Christus as ons Verlosser en Here te glo en Hom te gehoorsaam.

Om enigsins positief op God se roeping te kan reageer, moet die sondaar ‘n totale nuwe mens word. Hy moet van voor af, letterlik van bo af (Joh 3:3), gebore word. Ons fokusvers sê hy word uit God gebore. Vanaand staan ons stil by die wonder van die wedergeboorte, die geboorte uit God. Ons beantwoord die volgende vrae: (1) waarom is die wedergeboorte nodig? (2) wat is die wedergeboorte?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Waarom is wedergeboorte nodig?

Die eenvoudige antwoord is: sonde. Dit is ‘n woord wat mense vandag liefs vermy. ‘n Mens moet positief dink. Jakkals moet sy eie stert prys. ‘n Mens moet jou positiewe eienskappe beklemtoon. Jy moet jouself verkoop.

Wanneer iemand iets as sonde uitwys, gaan daar ‘n koor van protes op. Wie, dink jy, is jy? Jy is besig om mense hul sin vir eiewaarde te ontneem. Jy matig jouself die reg aan om die oordeel te vel.

Die vraag is nie wat hierdie of daardie persoon of groep sê nie, maar wat sê die Here in sy Woord? Die apostel Paulus gee ‘n paar gedeeltes uit die Ou Testament (Pred 7:20; Ps 14:2, 53:3) weer: Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie [] Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God (Rom 3:10, 11 en 19b). Dit is baie duidelik dat sonde in hierdie konteks nie hierdie of daardie oortreding van een of ander gebod is nie. Sonde raak ons tot in ons diepste wese. Die woord sonde beskryf die mens – elkeen van ons – soos wat ons is. Die apostel Paulus beskryf ons toestand elders so: Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het (Ef 2:1).

Wat die doen van wat goed en reg is, is ek en jy elkeen ‘n lyk. Sonde het ons vermoë vernietig om enigiets te doen wat goed en regverdig is. Beide ons karakter en ons optrede is korrup en vol sonde.

Die erns van ons sonde, die omvang van ons sondeskuld, verg veel meer as wat menslik moontlik is. Wanneer ‘n mens aan sy eie vermoëns oorgelaat word, is daar geen hoop om met die reg aan jou kant voor God te staan nie. Dit sien ons in die optrede van twee groepe:

Daar is die mense wat wêrelds is. Hulle erken nie Jesus as die Woord en die Lig wat gekom het om die sondeduisternis te verdryf nie (Joh 1:10). Met die verstand, die hart, sowel as die wil kies die wêreld elke keer teen God. Hierdie wêreld wil niks weet van Jesus Christus, die Woord wat mens geword het nie.

Daar is ‘n tweede groep mense. Ons lees van hulle reaksie: Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie (Joh 1:11). Hier verwys die apostel na die Jode. Met hulle het God sy verbond van genade gesluit. As sy verbondsvolk is hulle sy eiendom (Eks 19:5; vgl Jes 43:21). Die Woord het juis in Israel en as Jood mens geword. Hulle het egter geweier om Jesus aan te neem. Hulle het selfs verder gegaan: hulle het die Seun van God doodgemaak.

Ook vandag is daar mense wat glo dat hulle self ‘n bydrae tot hul verlossing kan maak. Enigeen wat so dink, besef nie die erns van ons sonde en die diepte van ons ellende nie. Daar is net een moontlikheid vir die sondaar: ons moet weer gebore word.

Wat is die wedergeboorte?

‘n Sondaar, ek en jy en elke ander mens, moet weer gebore word. Ons moet tot in ons diepste wese heeltemal verander word. Ons moet radikaal nuut gemaak word.

Alhoewel ‘n mens se geboorte joune is, is dit nie iets waaraan jy ‘n persoonlike aandeel het nie. Verskillende tale gebruik die passief of lydende tyd om jou geboorte te beskryf. Iemand sal sê: “Ek is op so en so ‘n dag gebore.” As die ma in die kraamkamer lê, kan ‘n mens sê: “Die kind word nou gebore.” In verband met die natuurlike geboorte gebruik ons die passief.

Dit geld ook die wedergeboorte. Dit is iets wat met my gebeur; ‘n proses waaraan ek nie ‘n aktiewe deelnemer is nie, maar ‘n passiewe ontvanger. Die wedergeboorte is iets wat met my persoonlik gebeur, maar die handeling kom van buite af. Vra ‘n mens vanwaar, kom verskillende fasette van die antwoord uit verskillende gedeeltes in die Johannesevangelie:

  • Vir Nikodemus het Jesus gesê: Dít verseker Ek jou: As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (letterlik sê Jesus as iemand nie gebore is van bo af nie (Joh 3:3). Soos jy op ‘n dag gebore is, is jy weer, is jy van bo af gebore. Daar is net Een aktief in jou wedergeboorte: God! Hy werk in sy genade deur sy Gees van bo af. Hy maak jou ‘n nuwe mens.

  • Jesus het verder in sy gesprek met Nikodemus gesê: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie (Joh 3:5). Baie Skrifverklaarders sê dat uit water ’n verwysing is na die doop: dié van Johannes die doper, of die Christelike doop. Ander sê weer dat dit met jou ontstaan as mens te make het, of met jou geboorte waar jy sommer gou gereinig word. Iemand koppel dit ook aan die feit dat Jesus in Joh 4 vir die Samaritaanse vrou dat hy vir haar lewende water kan gee. Jesus verwys volgens hierdie standpunt na Homself en sy verlossingswerk – dit is tog ook waarom dit in die doop gaan. Ons is sondaars diep in die ellende, maar tog sondaars wat glo: Christus het alles gedoen om ons uit ons sonde te verlos. Wie dit glo, is ’n Christen; hy is wedergebore. Jy glo juis omdat jy deur die Gees weergebore is.

  • Hulle is kinders van God. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore (Joh 1:13). Die wedergeboorte is iets wat met jou gebeur. God laat dit met jou gebeur. Die wedergeboorte is iets wat jy ontvang – as gawe uit vrye guns alleen. God skenk dit aan jou. Daar is net een wat die sondaar nuut kan maak, weergebore laat word: God doen dit!

Die Here beskryf ook elders hierdie vernuwing van ’n mens. Die apostel skryf bv dat God ons geskep het as nuwe mens na die beeld van God (Ef 4:24) om ons lewe te wy aan die goeie dade waartoe Hy ons bestem het (Ef 2:10). Ook in 2 Kor 5:17 praat die apostel van ‘n nuwe skepping. Die oue is heeltemal tot niet gemaak en ‘n nuwe bedeling is tot stand gebring.

Wat doen die een wat weer gebore is wanneer hy die blye boodskap van verlossing hoor? Soos die drenkeling in die see heeltemal dankbaar en verlig sien die lewensredder is by hom, reageer die mens wat deur die Gees van God nuut gemaak is positief: Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word (Joh 1:12). Met my hele hart en vol vertroue aanvaar ek die boodskap van die Woord, die boodskap dat daar vir my, sondaar, verlossing is deur Jesus Christus en danksy sy verdienste. In die geloof verwag ek alles van my Verlosser, Jesus Christus. Hy het gekom om my te red. Ek laat Hom dit doen!

Die nuwe verhouding waarin ons met God staan, die feit dat ons kinders van God is, die reg daartoe van Hom, die Regverdige verkry het, is nie aan enigiets wat ons gedoen of besluit het, te danke nie. Die besef dat Jesus Christus ons enigste Verlosser is en die vertroue dat Hy alles gedoen het om ons uit ons sonde te verlos nie, kom vir geen mens vanself nie. God het my in genade deur sy Gees nuut gemaak en daarom kan ek dit glo.

Slot

Ons staan tans stil by God se pad van verlossing met sondaars. Die fondament van hierdie pad is Jesus Christus. Wie uitgekies is, is uitverkies op grond van Christus se verdienste. Dieselfde geld die roeping. Ons word daartoe geroep om in Christus as ons Verlosser en Here te glo en Hom te gehoorsaam. Om enigsins positief op God se roeping te kan reageer, moet die sondaar ‘n totale nuwe mens word. Hy moet uit God gebore wees (Joh 1:13); hy moet van voor af, letterlik van bo af (Joh 3:3), gebore word.

Dit het die Here in genade met my en jou gedoen. Ons aanvaar dit dankbaar in die geloof. Ons gee aan Hom alleen al die eer daarvoor.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: (2017 05 21) Verlossing – pad van – Uit God gebore Joh 1 v13

Indien jy na die preekbespreking wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *