(2017 05 07 1e) Visie – die Here verwag toegewyde diens van sy kinders 2 Kor 7 v1 ♪

Wat verander ‘n liefdesverhouding in een oomblik heeltemal? Hoe die man dit sê en wat hy doen wanneer hy die groot vraag vra, maak nie saak nie. Die oomblik dat hy ‘n meisie vra om te trou, verander hulle verhouding heeltemal. As sy nee sê, kom die liefdesverhouding tot ‘n einde. Sê sy ja, is elke ander liefdesverhouding vir elkeen van hulle verby. Elkeen kan met reg verwag dat die ander een getrou sal wees.

Die gedeelte wat ons gelees het, teken iets soortgelyk. God verbind Hom in liefde en genade om getrou aan ons te wees. Ek en jy moet die Here se liefde en trou beantwoord. Ons moet Hom met die hele hart liefhê. Ons moet heelhartig en met oorgawe aan Hom verbonde leef. Ons moet Hom toegewyd dien. Hy is ons God. Ons behoort aan Hom. Ons tema: Die Here verwag toegewyde diens van sy kinders. Ons kyk vanoggend na (1) die Here God se verbintenis van trou aan ons en (2) wat Hy as antwoord van ons verwag.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Here God se verbintenis van trou aan ons

Die apostel gebruik hier ‘n voorbeeld uit die gewone lewe: ‘n man en ‘n meisie in ‘n liefdesverhouding. Soos ook elders in die Bybel, is hierdie liefdesverhouding beeld van die Here God se verhouding met ons.

Die Korintiërs was soos ‘n meisie wat eers ander kêrels gehad het – en dan sommer ‘n klomp kêrels. Hulle het ander gode aanbid.

Hulle het gehoor en geglo die lewende God het sy Seun gestuur om sondaars te verlos. Hulle was in dieselfde situasie waarin ‘n meisie was vir wie die man die groot vraag gevra het. Die apostel skryf: Hierdie beloftes is ook vir ons / ons hét hierdie beloftes … Hy sluit aan by die voorafgaande verse wat gedeeltes uit die Ou Testament aanhaal: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees” (2 Kor 6:16). Met hierdie woorde beskryf die Here die kern van sy verbondsverhouding met sy volk: Hy sal hulle God wees en hulle sy volk.

“Dan sal Ek julle aanneem, en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees,” sê die Here, die Almagtige (2 Kor 6:17e, 18). Die belofte: dan sal Ek julle aanneem is ’n aanhaling uit die Griekse vertaling van Sef 3:20. Sefanja profeteer dat die Here God sy volk wat afgedwaal het, sal aanneem in die tyd van verlossing wat vir hulle voorlê. Die woord aanneem het in die grondtaal die betekenis van in guns aanneem, om toe te laat, om te verwelkom. Die apostel pas hierdie profesie toe op Christene in Korinte. Tussen God en diegene wat Jesus Christus in geloof as Verlosser aanvaar, is daar versoening. God neem hulle aan en hulle kry deel aan dié verlossing wat Hy deur Christus bewerk.

Met hierdie aanhalings uit die Ou Testament sê die apostel dat die Here se beloftes wat Hy in die Ou Testament aan sy volk gemaak het, steeds geldig is – vir die Christene in Korinte en ook vir ons. Hy sê hiermee elkeen wat in Christus glo as sy enigste en volkome Verlosser het, saam met ou Israel, deel aan God se verbond en beloftes in die Ou Testament.

Wanneer Christus ons Verlosser is, is God ook ons Vader. Ons is sy seuns en dogters. Vir die gelowiges in Korinte was hierdie belofte van groot betekenis. Hulle het in ’n heidense stad gebly en deur as Christengelowiges te leef, het hulle hulself in baie opsigte buite die gemeenskap gestel. Die troos vir hulle en ons is: as jy uit die gemeenskap uitgestoot word, moet jy altyd onthou: tussen jou en God is daar ’n band – ’n onverbreekbare band; ’n band wat Hy, die Almagtige, in stand hou.

Hierdie verhouding beteken dat ons die lewe het – tot in ewigheid. Ons is seker daarvan. Hierdie sekerheid is gegrond op die feit van Christus se verdienste vir ons; op die werklikheid dat die Almagtige God die verlossing wat Hy begin het, enduit sal deurvoer.

Dit is God se belofte van trou aan ons. As gelowiges kan ons daarop reken dat Hy woord sal hou.

Het jy al God se belofte van liefdestrou aan jou gehoor? Aanvaar jy in die geloof dat Hy in en deur sy Seun alles gedoen het om jou vir altyd syne te maak?

Die antwoord wat die Here God van ons verwag

Wanneer ’n jongman die groot vraag vir sy meisie vra, verander hulle verhouding in een oomblik heeltemal. Die meisie moet wys dat sy hierdie man se liefde aanvaar; dat sy ook sy liefde wil beantwoord; dat sy ook aan hom getrou bly. Dit geld ook ons wat saam sê: Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons (2 Kor 7:1a). Swart op wit sê die Here vir my en vir jou: “Ek het jou lief. As bewys van my liefde het Ek my Seun gegee. Hy het in liefde sy lewe vir jou afgelê; Ek verbind my vir altyd aan jou.”

Die twee mense wat aan mekaar trou beloof, moet finaal breek met elke persoon met wie hulle vroeër in ‘n liefdesverhouding betrokke was. Wanneer ek die Here se belofte van liefdestrou hoor en toe-eien, moet ek presies doen wat die meisie doen wat ja gesê het op die groot vraag. Prakties vra dit: Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig (2 Kor 7:1). Die gelowige in Korinte het uit ‘n lewe van duisternis en afgodediens gekom. Hy moes homself reinig deur elke stukkie afgodediens af te lê. In die daaglikse lewe tussen die afgodedienaars moes hulle hulle glad nie besoedel deur weer aan die afgodediens deel te neem nie.

Daaraan gee hy gehoor deur onder leiding van die Heilige Gees in ‘n lewende verhouding met die lewende God te leef: Laat ons ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan Hom toewy (2 Kor 7:1). Hulle moes die Here alleen heelhartig en getrou dien. Hulle moes leef as mense wat vir God afgesonder is.

Natuurlik is daar nie meer, soos in Korinte, afgodsbeelde waarvoor ons kan buig nie. Ons moenie die fout maak om te dink dat daar geen afgode in ons tyd is nie. Iemand kan ‘n afgod maak van sy werk, geld, sy vrou, sy kind, sport, sy selfoon, rekenaar, die internet, substanse, pornografie … Die afgod op jou pad is dié ding waaraan jy te veel tyd bestee, dié ding waaraan jy die meeste dink.

Elke afgod van ons tyd is soos ‘n ander meisie met wie jy flankeer, iemand wat jou verlei om ontrou in jou diens aan die Here te wees. Ons lewe moet verander. Ons wat weet God het ons lief, sy Seun het sy lewe vir ons afgelê, moenie meer met die sonde flankeer nie. Ons moet die sonde haat en daarvan wegvlug. Ons moet dit hoe langer hoe meer doen.

Flankeer jy nog met die ander gode van ons tyd? Val jy nog in die strikke wat die Satan vir jou stel? Dan moet jy jou bekeer. Deur sy Heilige Gees maak die Here my en jou bewus van dit wat onrein is waarvan ons ons moet reinig. Hy gee ons die vermoë om ons daarvan te reinig.

Die Here se wil vir my en jou as verlostes is dat ons anders as die goddelose sal leef; as sy kinders sal leef; tot eer van sy Naam sal leef. My en jou lewe moet wys dat ons deur die bloed van Christus gereinig is. Ons lewe moet daarom rein en heilig wees. Die Here verlos ons sodat ons lewe kan wys dat ons aan Hom behoort. Ons moet sy lig afstraal in die duister wêreld waarin ons leef. Ons moet só beantwoord aan die doel waarmee God Homself aan ons verbind het. In sy bergpreek stel Christus dit só: Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik (Matt 5:16).

Is dit van jou waar? Leef jy as geliefde van God? Leef jy soos iemand wat duur gekoop is deur die kosbare bloed van Christus?

Die Here God wat Hom in genade en liefde aan ons verbind het, verwag van ons heelhartige en troue diens aan Hom alleen, terwyl ons Hom met ontsag en respek bejeën. Hy is die Almagtige. Hy is die Heilige. In sy teenwoordigheid is ons nietige skepsels, sondaars wat onder leiding van die Heilige Gees alles in die werk stel om die Here alleen getrou en heelhartig te dien.

Slot

Wat verander ‘n liefdesverhouding dadelik en heeltemal? Die oomblik dat ‘n man ‘n meisie vra om te trou. Sê sy ja, is elke ander liefdesverhouding vir elkeen van hulle verby. Elkeen kan met reg verwag dat die ander een getrou sal wees.

Die gedeelte wat ons gelees het, teken ‘n soortgelyke prentjie. God verbind Hom in liefde en genade om getrou aan ons te wees. Ek en jy moet die Here se liefde en trou beantwoord. Ons moet Hom met die hele hart liefhê. Ons moet heelhartig en met oorgawe aan Hom verbonde leef. Ons moet Hom toegewyd dien. Hy is ons God. Ons behoort aan Hom. Die Here verwag toegewyde diens van sy kinders.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 05 07) Visie – die Here verwag toegewyde diens van sy kinders 2 Kor 7 v1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *