(2017 04 23 2e) Eie Geref geloof (4) Alles kom as uit die hand van die Vader Job 1 v12 en 2v6 en 7 en 10 ♪

Wat maak jy met jou rampe, teenspoed, teleurstelling, verlies, leed, hartseer? Juis die gelowige vra: wat het God met my negatiewe ervarings te make?

Die vinnige antwoord van veral die megakerke van ons tyd is: Niks! God het net te make met dit wat goed, mooi en lekker is. Elke negatiewe ervaring het net een oorsprong: die Satan. Jy moet net glo, dan stop God dit wat negatief is en vervang dit met die positiewe.

Vrae wat ‘n mens aan die megakerke sou kon vra is: Het die Satan regtig soveel mag dat hy God kan uitskakel? Kan my klein geloof God se almag inperk? Uiteindelik: Is hierdie vinnige antwoord regtig volgens die Skrif geldig?

Gereformeerdes glo op grond van die Skrif: Alles kom ons uit die hand van die Vader toe. Beide God en die Satan speel in Job se ervaring ‘n rol. Satan tref Job wel met ongekende teenspoed. God is egter duidelik in beheer van wat gebeur. Uiteindelik verdwyn die Satan uit die prentjie. Job leer God juis deur sy teenspoed heen ken – nie as die Een wat sy vrae antwoord nie – maar as die Een wat sorg – in sowel voorspoed en teenspoed. Die hoofsake waarop ons let – in vraagvorm: (1) Wie het te make met wat oor ons kom? (2) Wie beheer wat oor ons kom?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Wie het te make met wat oor ons kom?

As ‘n mens in die Bybel oor teenspoed wil lees, is die eerste persoon aan wie jy dink sekerlik Job. Die een ramp na die ander het hom getref. Job se osse en donkies is geroof; weerlig het sy vee en wagters doodgeslaan; sy kamele is geroof. Toe volg die ergste: al Job se kinders is meteens dood as gevolg van ‘n sterk wind wat die huis waarin hulle bymekaar was, van al vier kante af op sy kinders omgewaai het.

Dit kon nie anders nie: Job was tot in sy fondamente geskud. Alles wat syne was en (met sy vrou die uitsondering) almal vir wie Job lief was, is binne die bestek van ‘n paar minute uitgewis. Wat hy beleef het, was veel meer as wat vlees en bloed kon verdra. Wie het met teenspoed te make?

God en ons teenspoed

Job se vrou stel toe ‘n oplossing voor: Vervloek God, sodat Hy jou kan doodmaak. Dit is duidelik: Job se vrou was oortuig dat God alles te make het met ramp op ramp wat haar en Job getref het. Tog kan ‘n mens jou seker nie regtig steur aan iemand wat dit as ‘n oplossing sien om God te vervloek.

Job se reaksie is vir ons van belang: Jy praat nou soos ‘n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie (Job 2:10)? Ook volgens Job kom beide die goeie en die slegte van God af.

Van Job het God vir Satan gesê: Sy gelyke kry jy nie op aarde nie: hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad (Job 1:8b). Na die verhaling van ellelange debatte tussen Job en sy vriende; nadat die Here self vir Job onderrig en tereggewys het oor sy eie verkeerde opvattinge, het die Here vir Elifas gesê: Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor My gepraat soos my dienaar Job nie (Job 42:7). Ons kan nie so maklik dit wat Job sê verwerp as wat ons met sy vrou doen nie.

Wat staan elders in die Skrif? Die profeet, Jesaja, het die Here aan die woord gestel: Ek maak die lig en skep die donker; Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here. Ek doen al hierdie dinge (Jes 45:7). Koning Hiskia het 15 jaar by sy lewe gekry toe hy in sy siekte tot die Here bid (2 Kon 20).

God maak Homself duidelik in sy Woord aan ons bekend as dié God wat beide die voorspoed en die teenspoed uitmeet aan alle skepsele – ook aan sy kinders wat Hy liefhet. Ja, Hy het ook die vloek wat ons vir ons sonde verdien, uitgemeet vir sy Seun wat aan die vloekhout op Golgota gesterf het.

Satan en ons teenspoed

Is daar nie tog ‘n element van waarheid in die standpunt van dié mense wat sê dat alle teenspoed nie van God af nie, maar van die Satan af kom?

In ons fokusgedeelte het die Satan deeglik te make het met elke ramp wat Job tref. Trouens, die Satan inisieer elk van hierdie rampe. Hy laat die een so gou op die ander volg. Sy doel was om Job tot in sy fondament te skok. En toe sê Job se vrou hy moes God vervloek (Job 2:9b). Hierdie voorstel is tog duidelik woorde wat nooit van God afkomstig kan wees nie. Dit is die Satan wat hierdie woorde in die mond van Job se vrou lê.

In dit wat Job beleef het, het beide God en die Satan dus ‘n rol gespeel. Dan is die vraag:

Wie beheer wat oor ons kom?

Dit is duidelik dat die Satan met God onderhandel oor die wyse waarop hy Job kan tref.

  • Aanvanklik laat die Here die Satan toe om alles wat aan Job behoort en almal vir wie hy lief is, te tref. Die Here verbied hom egter om Job self te tref. Die Satan kon Job self niks aandoen nie nie. God het hom dit nie toegelaat nie.

  • Die Here het Job self daarna oor in die Satan se mag oorgegee. Weer stel die Here die grens: Die Satan mag nie Job se lewe neem nie.

Selfs die magtige Satan kan geen millimeter verder gaan as die paal en perk wat God in sy almag aan hom stel nie. Hy is ‘n engel wat vanweë sy opstand teen God deur God vasgeketting is (Judas :6). Hy kan, soos elke ander skepsel, hom, sonder die wil van die Here God, nie roer of beweeg nie (HK So 10:28). Dit is duidelik dat God Almagtig aan die magtige Satan paal en perk stel aan wat hy kan doen en wanneer.

Dit is dus duidelik dat niks op hierdie aarde en niks met God se kind kan gebeur wat buite die beheer van die lewende God is nie. Geen mag kan hom teen God handhaaf nie. Die Almagtige God stel paal en perk vir elke skepsel – selfs vir die Satan.

Wanneer ek dit hoor, begin ek met allerlei vrae worstel: “Watter hoop is daar dan vir my as kind van die Here as Hy my die Satan en sy magte ten prooi laat val?” Die antwoord is geleë in die woorde wat ons bely: Alles kom as uit die Vaderhand oor my pad. Die hande wat die rampe deurlaat en hulle toelaat om my te tref, is dié hande waarmee die Here sy Seun vir ons gegee het; dié hande waarmee Hy sy Heilige Gees uitgestort het om in ons te kom woon en werk.

Deur sy Gees verseker Hy ons dat Hy wat sy Seun vir ons gegee het, saam met Hom ons alles genadiglik skenk. Die Heilige Gees verseker my: Niks en niemand kan my skei van die liefde van God in Christus nie (Rom 8).

As die rampe my tref, kan ek daarom in die geloof opkyk en weet, dit kom as uit die Vaderhand oor my pad. Dan dra ek dit met geduld, omdat ek weet dat die Here saam met die teenspoed, ook aan my die genade gee om dit te kan hanteer; ook die krag om te midde van die rampe staande te bly.

Die Heilige Gees lei my ook om, wanneer die voorspoed oor my pad kom, wanneer die Here sy seëninge ryklik oor my uitstort, nie myself vir die voorspoed op die skouer te klop nie, maar dit dankbaar as goeie gawe uit die hand van ons Hemelse Vader te ontvang.

Ja, as kind van die Here wat bely dat alles en almal in sy hande is en alles wat ek beleef as uit sy Vaderhand oor my pad kom, kyk ek, onder leiding van die Heilige Gees gelowig op na die Almagtige God. Ek wéét dat Hy in Christus my Vader is. Ek ontvang alles asof uit sy Vaderhand.

Mag die Here elkeen van ons deur sy Gees lei om ons geloofsoog op ons Vader in die hemel gevestig te hou en op sy Seun, ons Verlosser, die Begin en die Voleinder van ons geloof. Mag sy Gees ons lei om die ware belydenis op ons lippe te neem; die belydenis gegrond op die Woord van God: die Here regeer en beheer alles en almal!

Slot

Wat maak jy met jou rampe, teenspoed, teleurstelling, verlies, leed, hartseer? Juis die gelowige vra: wat het God met my negatiewe ervarings te make?

Die vinnige antwoord van veral die megakerke van ons tyd is: Niks! Elke negatiewe ervaring het net een oorsprong: die Satan. Jy moet net glo, dan stop God dit wat negatief is en vervang dit met die positiewe. Is hierdie vinnige antwoord regtig volgens die Skrif geldig?

Gereformeerdes glo op grond van die Skrif: Alles kom ons uit die hand van die Vader toe. Beide God en die Satan speel in Job se ervaring ‘n rol. Satan tref Job wel met ongekende teenspoed. God is egter duidelik in beheer van wat gebeur. Uiteindelik verdwyn die Satan uit die prentjie. Job leer God juis deur sy teenspoed heen ken – nie as die Een wat sy vrae antwoord nie – maar as die Een wat sorg – in sowel voorspoed en teenspoed.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 04 23) Eie aan Geref geloof (4) Alles as uit die hand van die Vader Job 1 v12 en 2 v6 tot 7 en 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *