(2017 04 23 1e) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat die Vader wil Matt 21 v28tot32 ♪

Waar mense bymekaarkom – ook in die gemeente – is daar dié wat praat en dié wat doen. Ek en jy bely met die mond dat ons aan die Here behoort. Ons beloof ook dat ons ons gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God.

Jesus vertel ‘n gelykenis met die boodskap: doen jy wat die Vader wil hê? Jou antwoord is lewensbelangrik. Nie wat jy sê nie, maar wat jy doen bepaal of jy die koninkryk van God binnegaan.

Is jy iemand wat gesê het: “Ja!”, maar nie doen wat jy beloof het nie, het jy ‘n geleentheid om dit reg te stel: wie toegewy is om Jesus te volg, doen wat die Vader wil. Ons let op (1) die toneel wat Jesus skilder en (2) die spieël wat Hy voor ons hou

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die toneel wat Jesus skilder

Jesus beskryf ‘n toneel wat vandag in enige huis kan afspeel. Pa gee vir Jannie ‘n taak. Jannie sê: “Ag, Pa! Ek is nie lus nie.” In die gelykenis is die pa se opdrag dat die seun in sy wingerd moet gaan werk. Sy reaksie: Ek wil nie! (‘83) / Ek is nie lus nie (NLV). Daarmee oortree hy die 5e gebod. Daar was ook ‘n baie spesifieke Joodse voorskrif: … soos ‘n slaaf sy heerser, so moet ‘n seun sy vader dien. Iemand soos die eerste seun is uit die Joodse samelewing gestoot.

Dit bly egter nie daarby nie: … maar later het hy spyt gekry en tog gegaan (Matt 21:29). Miskien het hy ook gemaak soos Jannie, stadig opgestaan, sleepvoet wingerd toe geloop. Tog: hy het in die wingerd gaan werk.

Daar was ook ‘n tweede seun. Die pa het hom dieselfde opdrag gegee. Ons lees sy reaksie: Goed, Pa het hierdie seun gesê, letterlik Ja, heer. Dit klink so anders as die eerste seun. Hy spreek sy pa selfs aan soos wat ‘n slaaf sy eienaar sou aanspreek – net soos die Jode van ‘n seun verwag het … maar hy het nie gegaan nie (Matt 21:30).

Jesus het hierdie gelykenis ingelui met die woorde: Wat sê julle hiervan? Hy sluit af met die vraag: Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? (Matt 21:31). Die vraag was amper onnodig. Tog het van die mense daar rondom Jesus sy vraag geantwoord: Die eerste. Die eerste seun het tog in die wingerd gaan werk. Daarmee bring Jesus sy hoofgedagte tuis: die daad gee die deurslag; dit gaan om wat ek en jy doen.

Die spieël wat Jesus voor ons hou

Die inleiding tot en die slotsom van die gelykenis maak duidelik dat Jesus met hierdie gelykenis ‘n spieël ophou voor die priesterhoofde en familiehoofde van God se volk. In die tempel waar Hy besig was om onderrig te gee, het Jesus die gelykenis van die twee seuns vir die priesterhoofde en familielede vertel wat gevra het: Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee (Matt 21:23e)? Jesus het van hulle verwag om eers sy vraag te beantwoord: Die doop van Johannes, waar het dit vandaan gekom: van God, of van mense af (Matt 21:25a)? Hulle wou nie antwoord nie. Daarop het Hy ook geweier om hulle vraag direk te antwoord.

Opvallend is: Jesus stel in sy slotsom van hierdie gelykenis die priesterhoofde en familiehoofde teenoor die tollenaars en prostitute. Hy hou dus ‘n spieël voor hulle op, maar dan ook voor ons. Sy bedoeling is dat hulle wat destyds na sy gelykenis geluister het en ons vandag onsself in hierdie gelykenis moet sien.

Waar pas die priesterhoofde en familiehoofde in die prentjie van hierdie gelykenis? Hulle was mense wat die wet van God geken en gehoorsaam het. Die voorspellings van die Messias se koms het hulle goed geken. Hulle was selfs daarvan oortuig dat die tyd ryp was vir die vervulling van die belofte.

Toe verskyn Johannes die Doper op die toneel. Volgens Maleagi se profesie sou die profeet Elia kom as voorloper van die Messias (Mal 4:5, 6). Terwyl Johannes die Doper in die tronk was, het Jesus gesê hy was die Elia wat sou kom (Matt 11:14).

Ons lees dat die Fariseërs en Saduduseërs gekom het om deur Johannes gedoop te word (Matt 3:7). Johannes het hulle gewaarsku dat hulle slange was wat nie aan God se dreigende oordeel sou ontkom nie; dat hulle liewer vrugte moes dra wat bewys dat hulle hulle bekeer het (Matt 3:8). Daarby het hulle nie gekom nie. Hulle het eenvoudig met hulle lewe aangegaan. Hulle moes hulleself in die spieël van die gelykenis sien as die mense wat vir God en sy Woord “ja” gesê het, maar niks gedoen het nie.

Toe jy belydenis van geloof afgelê het, is vir jou gevra of jy jou gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God? Jy het geantwoord: “Ja!” Die lewensbelangrike vraag is: “doen jy dit?”

Waar pas die tollenaars en prostitute in die spieël wat Jesus voor ons ophou? Hulle het willens en wetens God se wet oortree. Op God se wet en Woord het hulle helder en duidelik gesê: “Nee!” Die Jode het hulle verag; hulle uit die gemeenskap gestoot.

Toe Johannes die Doper op die toneel kom, het hulle saam met al die Jode na hom toe gegaan. Hulle het sy boodskap geglo. Hulle het die weg van geregtigheid wat Hy verkondig het, begin bewandel. So wys Jesus dat die eerste seun die tollenaars en prostitute verteenwoordig. Hulle het wél eers gesê: “Nee.” Uiteindelik het hulle gedoen wat God vra.

Terwyl Johannes die Doper die sentrale plek in hierdie gelykenis van Jesus inneem, moet ons tog raaksien dat Jesus self die werklike sentrale plek in dit wat ons sê en doen, moet inneem. Hy is die Een wat met sy dood en opstanding ons met God versoen het. Hy is die enigste wat ons toegang gee tot die koninkryk van God.

Ook ons wat bely dat ons in Jesus Christus as ons Verlosser en Here glo, moet weet dat ons nie net moet praat nie, maar ook moet doen. Dit blyk uit Jesus se waarskuwing aan die priesterhoofde en familiehoofde: Dit verseker Ek julle: Tollenaars en prostitute gaan eerder as julle in die koninkryk van God in (Matt 21:31). Ek en jy moet dus baie goed in die spieël van hierdie gelykenis kyk. Wie soos die priesterhoofde en familiehoofde ja sê en nie doen nie, gaan uiteindelik nie die koninkryk van die hemel binne nie. Iemand wat wel aanvanklik, soos die tollenaars en prostitute nee sê, maar wel doen wat God van hulle verwag, gaan uiteindelik die koninkryk van God binne. Wat ons doen en nie wat ons sê nie, gee die deurslag.

Hierdie waarheid word ook elders benadruk:

Jesus het gesê: Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is (Matt 7:21); Elkeen dan wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het (Matt 7: 24). Die apostel skryf: Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself (Jak 1:22).

Volgens Jesus het die priesterhoofde en familiehoofde gesien hoe die tollenaars en prostitute ook begin doen het wat God van hulle verwag. Hulle is nie daardeur oortuig om verby hulle eie ja te kom en ook te begin doen wat die Here van hulle verwag nie.

Daarmee sê Jesus vir my en jou: wanneer die Heilige Gees jou bewus maak van wat ander in gehoorsaamheid aan die Here doen, bewus maak daarvan dat jy nie ook doen wat jy sê nie, het jy geleentheid om dit reg te stel – om te begin doen wat die Here van jou verwag.

Selfs die voorbeeld van die bekering van die tollenaars en prostitute het nie die priesterhoofde en familiehoofde sover gebring om agterna berou te kry en hulle te bekeer nie (Matt 21:33). Tog was die genadetyd nog nie vir hulle verby nie. Hulle kon dit wat Jesus deur hierdie gelykenis sê, glo en hulle bekeer.

Die Heilige Gees het Matteus daartoe gebring om hierdie gelykenis ook ter wille van ons te laat opteken. Hy dring my en jou daartoe om te glo wat die Here aan ons bekend maak, om te glo in Jesus Christus as Verlosser en Here, maar om dan ook prakties te doen wat Hy, ons Here en Koning van ons verwag.

Maak jy gebruik van die geleentheid wat die Here deur sy Gees ook nou vir jou gee, om nie net te praat nie, maar ook te doen?

Slot

Waar mense bymekaarkom – ook in die gemeente – is daar dié wat praat en dié wat doen. Ek en jy bely met die mond dat ons aan die Here behoort. Ons beloof ook dat ons ons gawes sal aanwend tot voordeel van medegelowiges en tot opbou van die koninkryk van God.

Jesus vertel ‘n gelykenis met die boodskap: doen jy wat die Vader wil hê? Jou antwoord is lewensbelangrik. Nie wat jy sê nie, maar wat jy doen bepaal of jy die koninkryk van God binnegaan.

Is jy iemand wat gesê het: “Ja!”, maar nie doen wat jy beloof het nie, het jy nog geleentheid om dit reg te stel. Onthou: wie toegewy is om Jesus te volg, doen wat die Vader wil.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 04 23) Visie – Wie toegewy is om Jesus te volg doen wat Vader wil Matt 21 v28 – 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *