(2017 04 16 1e) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24:5e tot 7 ♪

Op die Noordelike muur van ons kerkgebou is ‘n kruis in beton gevorm. Ons stap by die hoofdeur onder ‘n houtkruis deur. Die kruis is vir ons simbool dat Jesus Christus vir ons gesterf het.

Die vroue het gesien hoedat Josef van Arimatea Jesus se lewelose liggaam op die Vrydag voor die Paasfees van die kruis afgehaal en in sy nuwe rotsgraf neergelê het. Die Sondagmôre vroeg het hulle teruggekeer graf toe met reukolie om Jesus se lyk te versorg. Die klip voor die graf was weggerol en die graf was leeg. Die engel het vir hulle gevra: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Op hierdie Paassondag is die vraag aan my en jou adres: soek jy Jesus onder die lewendes of onder die dooies? Simboliseer die leë graf vir jou die werklikheid dat Jesus leef, dat Hy die groot Oorwinnaar is, dat Hy die verheerlikte Seun van God is wat oor alles en almal regeer? Erken en dien jy Hom, ons verheerlikte Here en Koning, in alles wat jy doen, sê en selfs dink? Ons tema is die vraag van die engel: Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Ons fokus op: (1) Die kruis noodsaaklik, maar nie genoeg nie; (2) Jesus voltooi sy werk deur op te staan.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Die kruis noodsaaklik, maar nie genoeg nie

Pas na Petrus se belydenis dat Hy die Christus, die Seun van die lewende God is, het Jesus sy dissipels begin leer dat Hy onder ‘n drieledige verpligting staan: om in Jerusalem baie te ly, om doodgemaak en op die derde dag opgewek te word (Matt 16:21). Die twee manne in blink klere by die leë graf herinner die vroue aan hierdie woorde van Jesus (Luk 24:7).

Sy lyding en dood het werklikheid geword. Hy het die laaste asem aan die kruis uitgeblaas. Josef van Arimatea het Jesus se lewelose liggaam op die Vrydag pas voor sononder toe die Paasfees sou aanbreek, van die kruis afgehaal en in sy nuwe rotsgraf neergelê het. Die klip is voor die ingang gerol. Die ingang is verseël. Dit het alles voor die vroue se oë gebeur.

Maria Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en ander vroue, het die Sondagoggend vroeg graf toe gegaan. Hulle het gegaan om dit waarvoor daar nie die laat Vrydagmiddag tyd was nie, vroeg Sondagoggend met speserye en parfuum klaar te maak.

Natuurlik was hierdie vroue so kort na Jesus se dood hartseer toe hulle by die begraafplaas aankom. Hulle het besef dat hulle steeds trane sou stort sou hulle Hom in die graf, tussen die dooies, moes agterlaat.

By die graf aangekom, het hulle gesien die klip was reeds voor die ingang weggerol. Hulle het die graf binnegegaan. Jesus se liggaam was nie daar nie. Meteens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig (Luk 24:4, 5). Die gesig van die hemelse boodskappers was vir die vroue erger as om na die son te kyk. Hulle het groot geskrik vir die Here se heerlikheid en majesteit wat van die twee mans afgestraal het. Die hemelse boodskappers het vir hulle gesê: Waarom soek julle die Lewende by die dooies (Luk 24:5e)?

Dit is die vraag wat ek en jy ook in die inleiding moes beantwoord: soek jy Jesus onder die lewendes of onder die dooies? Ons het Vrydag in ‘n diens in Meyerton teruggedink aan Jesus se offerdood aan die kruis. Aan die kruis op Golgota het Jesus sy liefde vir ons bewys. Aan die kruis het Hy my dood gesterf. Aan die kruis het Hy my en jou sondeskuld volledig betaal.

Sonder die kruis op Golgota is die losprys vir ons sonde nie betaal nie. Sonder die kruis is ons steeds slawe van die sonde. Sonder die kruis is daar geen hoop vir enige sondaar nie.

Jesus het sy dissipels begin leer dat Hy onder die verpligting was om te ly en te sterf. Uit sy mond het hulle gehoor dat Hy ook ‘n derde verpligting gehad het: om op die derde dag uit die dood opgewek te word. Voor sy opwekking was Jesus se verlossingswerk nog nie voltooi nie.

Waarom só? Die dood is finaal. Wanneer iemand vir wie ons lief was, dood is, kan ons terugdink aan die goeie tye saam, maar ons beleef geen goeie tyd meer nie. Die spreekwoord sê: waar daar lewe is, is daar hoop. Waar die lewe dus tot ‘n einde kom, waar die dood intree, verdwyn die hoop.

Dit geld ook Jesus se dood aan die kruis. In hulle hande het die vroue speserye toegevou gehad waarmee hulle die lyk in die graf wou gaan versorg – Jesus se lyk. Dit is die prentjie vol hartseer en verslaentheid. Die kruis alleen is `n prentjie sonder vooruitsigte, `n prentjie sonder hoop. As Jesus se lewensverhaal met die kruis sou eindig, sou ons die toekoms troosteloos binnegaan. Ons sou dan, in die woorde van die apostel, die bejammerenswaardigste van alle mense wees (1 Kor 15:19). Vandaar die vraag: Waarom soek julle die Lewende by die dooies (Luk 24:5e)?

Jesus voltooi sy werk deur op te staan

Toe Jesus na Lasarus se dood by hulle aankom, het sowel Marta as Maria Magdalena gesê: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie (Joh 11:21, 32). Beide susters het goed verstaan: die dood kon nie in sy teenwoordigheid intree nie. Ek is die opstanding en die lewe (Joh 11:25a). Só het Jesus in Betanië vir Marta gesê. Die vroue wat Jesus se lyk is die graf wou gaan versorg, het dit uit die oog verloor, maar ook wat Jesus elders oor Homself gesê het: Ek is die brood wat lewe gee (Joh 6:35); … die weg, die waarheid en die lewe (Joh 14:6) en wat Johannes laat in sy lewe sou boekstaaf: Moenie bang wees nie, dit is Ek, die Eerste en die Laaste, die Lewende. Ek was dood en, kyk, Ek lewe tot in alle ewigheid (Open 1:17, 18).

Hoe is dit moontlik dat hierdie vroue en Jesus se dissipels die krag van die Here wat die graf oorwin, selfs net `n oomblik kon vergeet? Hoe onverstaanbaar dat hulle speserye aangedra het om sy lyk te salf, asof die dood Hom, die almagtige Seun van God vir altyd kon hou? Hulle moes net onthou dat Jesus gesê het Hy moes ly, sterf en uit die dood opgewek word.

Jesus is nie een van die grotes van die geskiedenis van wie daar nog net `n handvol stof oorgebly het nie. Die Christelike godsdiens draai nie om `n indrukwekkende graftombe waarheen ons op pelgrimstogte vertrek nie.

Jesus is nie tussen die dooies nie. Hy is die Lewende wat self onverganklik en genadig tussen ons leef. In ‘n paar kort, kragtige sinne klink die evangelie uit die mond van die manne by die leë graf: Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met julle gepraat het toe Hy nog in Galilea was en gesê het: Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan (Luk 24:5e – 7). Nadat Hy die volle versoening met sy lyding en offerdood bewerk het, het Hy triomferend uit die dood opgestaan. Hy lewe!

  • Hy leef by sy gemeente nie as ‘n herinnering nie, maar as Persoon wat leef. Hy is ook by ons vanoggend hier – ons wat Hy duur, met sy bloed, gekoop het. Hy het gesê: … waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle” (Matt 18:20). Die opgestane Christus het pas voor sy hemelvaart vir sy dissipels gesê: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt 28:20e). Ons Here Jesus Christus leef en as alomteenwoordige Seun van God is Hy by ons.

  • Hy is in die hemel opgeneem waar Hy in heerlikheid aan die regterhand van die Vader sit. Die apostel verseker ons: Christus het gesterf, mar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons (Rom 8:34). Hy is nie net die advokaat wat ons saak bepleit nie, vanuit sy ereposisie aan die regterhand van God regeer Hy oor alles en almal – ook oor sy kerk. In ons doen en late moet ons erkenning gee dat Hy ons Here en koning is. Ons moet sy wil soek en doen.

  • Om ons daartoe in staat te stel, het Hy beloof dat die ander Trooster, die Heilige Gees, na sy vertrek sou kom om sy dissipels te leer en te herinner aan alles wat Hy ons geleer het (Joh 14:26). As Gees van die waarheid lei Hy ons in die hele waarheid (Joh 16:13). Ons moet voortdurend bid om die leiding van die Heilige Gees. Ons moet volg soos Hy lei.

Doen jy dit alles, of het jy net by die kruis op Golgota vasgesteek? Soek jy, soos die vroue die Paassondag by die graf, die Lewende by die dooies? Ons moet glo in Jesus Christus wat ons sondeskuld met sy dood aan die kruis betaal het, meer nog, ons moet glo dat Hy die Een is wat die sonde, die dood en die Satan oorwin het. Ons moet Hom erken as Here en Hom as ons Here met oorgawe onder leiding van sy Gees dien.

Slot

Die kruis is vir ons simbool van Jesus Christus, omdat Hy sy lewe vir ons aan die kruis afgelê het. Die vroue het gesien hoedat Josef van Arimatea Jesus se lewelose liggaam op die Vrydag voor die Paasfees van die kruis afgehaal en in sy nuwe rotsgraf neergelê het.

Die Sondagmôre vroeg het hulle teruggekeer graf toe met reukolie om Jesus se lyk te versorg. Die klip voor die graf was weggerol en die graf was leeg. Die engel het vir hulle gevra: Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

Op hierdie Paassondag is die vraag aan my en jou adres: soek jy Jesus onder die lewendes of onder die dooies? Simboliseer die leë graf vir jou die werklikheid dat Jesus leef, dat Hy die groot Oorwinnaar is, dat Hy die verheerlikte Seun van God is wat oor alles en almal regeer? Erken en dien jy Hom, ons verheerlikte Here en Koning, in alles wat jy doen, sê en selfs dink?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 04 16) Waarom soek julle die Lewende by die dooies? Luk 24 v5etot7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *