(2017 04 09 2e) Eie aan die Gereformeerde geloof (2) Diepte van sondeskuld laat God nuut begin Gen 6 v5tot13

Ons het genoeg gehad van korrupsie, selfverryking en nepotisme. Stemme van protes het uit die regerende alliansie opgeklink. Protesoptogte is georganiseer. Hoop het opgevlam dat ‘n nuwe begin voorlê. Groot was die teleurstelling toe ons besef ons is en bly slagoffers van die korrupsie en selfverryking van ‘n despotiese staatshoof.

Ons fokusgedeelte teken ‘n soortgelyke prentjie. Ons lees die aarde was korrup en vol geweld. So erg was dit dat God besluit het om in te gryp. Hy sê vir Noag Hy gaan ‘n einde maak aan die mens. Hy straf egter nie net nie, Hy begenadig ook. Deur Noag en sy gesin maak God ‘n nuwe begin met die mens. Tog het ook hierdie nuwe begin sommer gou skeef geloop – weens die mens se sonde en sondigheid.

Ons het dieselfde probleem as die mense in Noag se tyd. Ons kan nie net vinger wys na die korruptes nie – ons tel self onder hulle. Selfs in diegene wat deur God begenadig is, laat die sonde hom geld. Juis daarom het ons almal God se groot nuwe begin nodig: Jesus Christus moes mens word, ly en sterf, omdat alle mense – ook elkeen van ons – sondig en korrup is. As Gereformeerde gelowiges erken ons dit. Ons bely dat ‘n mens uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van Christus se verdienste alleen verlos word. Tema: Eie aan Gereformeerde geloof (2) die diepte van ons sondeskuld laat God nuut begin. Die hoofgedagtes is: (1) Die diepte van ons sondeskuld; (2 ) God begin nuut met die mens

Die diepte van ons sondeskuld

Hoor God se oordeel oor die wêreld en die mens in Noag se tyd: Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op die aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief (Gen 6:5,6). en: Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld; Hy het die aarde gesien: dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot (Gen 6:11, 12). Dit klink na ‘n beskrywing van Suid-Afrika in 2017.

Daar was ‘n uitsondering: Noag was ‘n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef (Gen 6:9). Die vraag is net: Wat beteken hierdie woorde in die konteks van die hele gebeure rondom die sondvloed (= sondevloed)? Was Noag en sy gesin minder sondig as die ander mense van sy tyd?

Die antwoord kry ons as ons kyk na sy optrede na afloop van die sondevloed. Die eerste ding wat Noag weer op vaste grond gedoen het, laat ons dink hy was tog anders as die mense wat uitgewis is:

  • Hy het ‘n altaar gebou en ‘n offer aan die Here gebring daardie offer was vir die Here aanvaarbaar (Gen 8:20, 21).

Hierna het God beloof dat Hy nie weer die aarde met ‘n vloed sou vernietig nie. Hy het die reënboog as teken daarvan ingestel (Gen 9:1 – 17). Wat doen die begenadigde Noag toe?

  • Hy het ‘n wingerd geplant; goed dronk geword van die eerste wyn (Gen 9:21).

  • Sy seun, Gam, het sy broers van hul pa se skande vertel. Toe Noag uit sy roes wakker word en dit agterkom, het hy Gam se seun, Kanaän, vervloek (Gen 9:25).

Ook Noag was ‘n sondaar soos die ander mense van sy tyd. Hy was ook nie anders as ek en jy nie. Ek en jy kan nie uit die hoogte neersien op die mense van ons tyd wat in sonde en korrupsie ploeter nie. Opvallend, dié mense wat tydens sy aardse lewe hulleself as beter as ander beskou het, moes Jesus se skerpste oordeel verduur vanweë hulle skynheiligheid.

Soos Noag, is ek en jy sondaars, soos al die ander van ons tyd. Ook van ons en van die mense van ons tyd geld die Woord: Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie (Rom 3:10 – 12, samevatting van Pred 7:20, Ps 14:1-3; 53:2-4). Dit is die prentjie wat God in sy Woord van ons sonde en sondeskuld teken. God kon sekerlik geduld verloor en die mensdom heeltemal vernietig. Die wonder het egter gebeur.

God begin nuut met die mens

Vir sy nuwe begin met die mensdom het God een man, Noag, en sy gesin gekies. Hy het Noag beveel om ‘n ark te bou. Danksy die ark het Noag en sy gesin, sowel as die diersoorte die sondvloed oorleef. God het nuut begin met al die mense wat die sondevloed oorleef het.

Hoe het Noag van die ander mense verskil? Noag was wel ‘n sondaar soos al die ander mense van sy tyd. Soos ek en jy, het die sondaar Noag net een hoop gehad: God betoon genade aan die sondaar. So staan dit ook opgeteken: … Noag is deur die Here begenadig (Gen 6:8).

Die begenadigde sondaar, Noag, het tog in ‘n ander verhouding tot God gestaan as al die ander mense wat God vanweë hulle sondes uitgedelg het. Noag was ‘n sondaar wat in God geglo het. Dít lees ons duidelik: Sy geloof was ‘n veroordeling vir die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom (Heb 11:7). Dat ek en jy glo, is te danke daaraan dat die Heilige Gees hierdie geloof in ons hart bewerk.

Juis vanweë Noag se sondigheid en ook myne en joune was dit nodig dat God ‘n totale nuwe begin maak. Ten einde nuut met die mens te begin, het God sy geliefde Seun, Jesus Christus, as die tweede Adam gestuur (Rom 5:14; 1 Kor 15:45). By monde van sy apostel gee Hy ons die versekering: Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring [ … ] (1 Pet 3:18). Die apostel koppel hierdie verlossing in en deur Christus aan ons teks, wanneer hy sê: Net ‘n klein klompie in die ark, ag in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word … en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus (1 Pet 1:20, 21).

Die boom van geloof dra altyd vrug. Die ware geloof gaan altyd tot die daad oor. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red? [ … ] ‘n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood (Jak 2:14, 26).

Die Here het van Noag verwag om te glo wat hy sê. Meer nog: hoog en droog moes hy ‘n ark volgens die afmetings wat God gee, bou. Noag se geloof het dade geword. Ons lees by twee geleenthede: Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het (Gen 6:22; 7:5). Met die ark wat hy op God se bevel bou, oorleef hy en sy gesin, sowel as verteenwoordigers uit die diereryk die sondvloed. Ook van my en jou wat in Christus glo en so met God versoen is, verwag die Here dat ons geloof deur die liefde tot dade oorgaan (Gal 5:6).

Die Here lê elders hierdie verband tussen genade, geloof en dan ook dankbare gehoorsaamheid duidelik: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het (Ef 2:8 – 10).

God maak ‘n nuwe begin met sondaars wat gelowig aanvaar dat Hy sy Seun gegee het tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes, sodat ons anders kan leef as die mense wat Hom nie ken en nie wil dien nie. Hy maak ‘n nuwe begin met ons – sondaars – wat glo, sodat ons kan doen wat Hy van ons verwag.

Laat ons dan nou hier uitgaan en gaan leef as mense met wie die heilige God ‘n nuwe begin gemaak het. Laat ons gaan leef vanuit die genade wat Hy so ryklik oor ons uitgestort het. Laat ons, as geregverdigdes in en deur Christus, onder die leiding van die Heilige Gees ook onberispelik en naby God gaan leef.

Slot

Stemme van protes uit die regerende alliansie en protesoptogte het die hoop laat opvlam dat ‘n nuwe begin voorlê. Groot was die teleurstelling toe ons besef ons is en bly slagoffers van die korrupsie en selfverryking van ‘n despotiese staatshoof.

Ons fokusgedeelte teken die aarde as korrup en vol geweld. So erg was dit dat God besluit het om in te gryp. Hy sê vir Noag Hy gaan ‘n einde maak aan die mens. Hy straf egter nie net nie, Hy begenadig ook. Deur Noag en sy gesin maak God ‘n nuwe begin met die mens. Tog het ook hierdie nuwe begin sommer gou skeef geloop – weens die mens se sonde en sondigheid.

Ons het dieselfde probleem as die mense in Noag se tyd. Ons kan nie net vinger wys na die korruptes nie – ons tel self onder hulle. Selfs in diegene wat deur God begenadig is, laat die sonde hom geld. Juis daarom het ons almal God se groot nuwe begin nodig: Jesus Christus moes mens word, ly en sterf, omdat alle mense – ook elkeen van ons – sondig en korrup is. As Gereformeerde gelowiges erken ons dit. Ons bely dat ‘n mens uit genade alleen, deur die geloof alleen, op grond van Christus se verdienste alleen verlos word.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 04 09) Eie aan die Gereformeerde geloof (2) Diepte van sondeskuld laat God nuut begin Gen 6 v7tot9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *