(2017 04 02 1e) Jesus Christus moes, sodat ek en jy kan Matt 16 v21 tot 23

Wat is die uitstaande dae in jou kalender? Een mag sê: “my verjaardag’; ‘n ander: “my troudag”; ‘n kind mag sê: “Kersfees!”

By die Naskool het ek gevra watter naweek val in die skoolvakansie wat voorlê. Gou kom die antwoord: “Paasnaweek.” Wat gebeur tydens hierdie fees? Die vinnige antwoord: “Die paaseiers word weggesteek, dan moet ons dit soek.” Een handjie het in die lug gebly: “Ons dink aan Jesus wat aan die kruis gesterf het.” Dit is: Goeie Vrydag.

Net so belangrik as Goeie Vrydag is die Sondag in dieselfde naweek. Ons dink dan aan die werklikheid: Jesus Christus het uit die dood opgestaan. Was dit nie vir Jesus se opstanding uit die dood nie, was die laaste woord oor my en jou sonde en die dood. Goeie Vrydag en Paassondag was onvermydelike dae vir Jesus – juis vir my en jou. Vandaar ons tema: Jesus Christus moes, sodat ek en jy kan. Ons let op: (1) ‘n Nuwe fase breek aan; (2) Jesus onder verpligting en (3) menslike reaksie en Jesus se beoordeling daarvan

‘n Nuwe fase breek aan

Jesus se dissipels het ongeveer drie jaar lank in diens opleiding by hulle Meester gekry. Hulle was ooggetuies van baie wonderwerke. Hulle het beleef hoedat die mense Jesus eers op die hande gedra het. Later het baie van sy dissipels Hom verlaat (Joh 6:66). Jesus se strydgesprekke met die Skifgeleerdes en Fariseërs het al skerper geword. Die aanslag van die Joodse godsdienstige leiers het al hoe feller geword.

‘n Waterskeidingsoomblik het vir Jesus se dissipels aangebreek. Sy dissipels moes hulle eie gevolgtrekking oor Hom maak. Hy het gevra: “Wie, sê die mense, is die Seun van die mens?” “Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete” (Matt 16:13,14) het hulle geantwoord. Toe plaas Jesus hulle voor die beslissing: “Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Matt 16:15, 16). Hulle het besef dat Hy die Messias is wat God eeue lank al aan sy volk beloof het. Hulle het hierdie besef in hierdie belydenis uitgespreek – ‘n belydenis wat nie vanself in hul gedagtes ontstaan het nie, maar wat die Vader aan hulle openbaar het (Matt 16:17). Op hierdie belydenis wat Petrus verwoord het, is die kerk van die Here gebou. Dit is die belydenis wat ek en jy ook ons eie moet maak, om ons plek in die kerk van die Here te kan inneem.

Ten spyte van die Vader se openbaring, ten spyte van hierdie besondere belydenis, het Jesus se dissipels nie verstaan wat die volle implikasies en betekenis van daardie belydenis was nie. Hulle het nie besef wat daardie belydenis vir Jesus self – of vir hulle, sy dissipels – sou inhou nie. Hy begin om dit vir hulle te leer.

Jesus onder verpligting

Wat die dissipels betref, was Jesus die Christus (Hebreeus: die Messias) wat God eeue lank aan sy volk beloof het. Uit die Ou Testament is duidelik: die Messias sou op die troon van sy voorvader Dawid sit. Hy sou regeer. Almal en alles sou sy heerskappy moes aanvaar. Almal sou na sy pype moes dans.

Iets totaal onverwags gebeur egter: Van toe af het Jesus dit vir sy dissipels duidelik begin stel dat Hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat Hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word (Matt 16:21). Jesus begin sy dissipels leer dat nie ander nie, maar Hy self onder verpligting staan. Eeue lank het God bekend gemaak dat die Messias onder verpligting sou staan. So is die lyding van die beloofde Messias baie duidelik in Jes 53 uitgespel. Sy verpligting was tog nie van elders op Hom afgedwing nie. Dit was ‘n verpligting wat Hy vrywillig en gewillig op Hom geneem het.

Die verpligting op Hom was volgens Jesus drieledig (Matt 16:21):

  • om na Jerusalem toe te gaan en baie te ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes

Soos dit destyds ‘n goeie Jood betaam het, het Jesus gereeld Jerusalem toe gegaan om die godsdienstige feeste in die tempel te gaan vier. Hierdie keer, met die Paasfees wat om die draai was, was dit anders. Hy spel uit: Hy moes Jerusalem toe gaan om baie te ly onder die godsdienstige leiers.

Dit is ironies: die Christus, die Seun van die lewende God, moes gaan ly onder die haat en aanslae van die mense wat die volk van God moes voorgaan in die diens aan hulle God. Hy sou onder hulle ly, omdat hulle ‘n heeltemal eiewillige godsdiens beoefen het en nie die lewende God heelhartig volgens sy wil gedien het nie. Hoe lyk jou godsdiens? Is jy seker dit is nie eiewillig nie, maar dien jy wel die lewende God met jou hele hart?

  • om doodgemaak te word

Ons sonde het verwydering tussen ons en God gebring. Hy haat immers die sonde. Hy het gesê dat die loon vir die sonde die dood is. Dit is waarom Jesus moes ly en sterf, omdat dit die enigste manier was om die volle losprys vir ons sonde te betaal. Met sy lyding en dood het Hy ons straf volledig gedra. Glo jy dit met jou hele hart?

  • om op die derde dag opgewek te word

Jesus sê dat hy uit die dood moes opstaan. Die dood kon nie die laaste woord oor Hom, die almagtige Seun van God spreek nie. Hy moes die dood oorwin. Hy moes ons ook bevry as mense wat onder die skadu van die dood leef – die skadu van die ewige dood.

Hy moes ons bevry, sodat ons deel kan hê aan sy opstanding, deel kon hê aan sy oorwinning. Hy moes uit die dood opgewek en in heerlikheid opgneem word, sodat die ander Trooster, die Heilige Gees, kon kom om in ons te woon, by ons te bly en ons te lei sodat ons nou as kinders van die Here kan leef.

Menslike reaksie en en Jesus se beoordeling daarvan

Vir Petrus en die ander, trouens vir elke Jood, was dit ondenkbaar dat die Messias wat beloof is – die Christus – moes ly en sterf. Daarom neem Petrus Jesus eenkant toe. Hy berispe Jesus: Mag God dit verhoed, Here! Dit sal beslis nie met U gebeur nie (Matt 16:22). ‘n Messias wat ly en sterf was ondenkbaar en daarom heeltemal onaanvaarbaar – vir Petrus, vir elke dissipel, vir elke Jood.

Jesus wys Petrus skerp tereg: Moenie in my pad staan nie, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê (Matt 16:23). Petrus wat vroeër salig genoem is, omdat hy sê wat God die Vader openbaar het, word nou Satan, omdat Hy nie volgens God se wil praat nie, omdat hy dink aan wat die mens wil.

Hy was nie meer die rots wat in die Naam van die Here praat en God se wil bekend maak nie. Hy was nou ‘n rots van struikeling vir Jesus. Hy was besig om Jesus wat die pad van lyding in gehoorsaamheid aan God moes loop, te versoek soos wat die Satan Hom in die woestyn versoek het.

Jesus moes nie net ly en sterf nie. Hy wou dit ook doen. Hy wou God se plan van verlossing uitvoer. Hy wou ly en sterf – om my en jou so met God te versoen. Jesus wou wat Hy moes. Hy moes sodat ons kan – kan weet: ons behoort aan die Here; kan weet: ons is kinders van die Here en sodat ons, onder leiding van die Heilige Gees, as kinders van die Here kan leef.

Die pad wat die Messias moes loop, was inderdaad ‘n pad van heerlikheid – soos hulle gedink het. Die heerlikheid is egter voorafgegaan deur lyding – intense lyding en dan ook die dood!

Hierdie pad van eers lyding en dood en daarna heerlikheid, is ook die pad wat Jesus se dissipels self moes stap. Vir hulle sê Hy: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry (Matt 16:24, 25). Die pad van dissipelskap, die pad waarlangs ons Hom volg, is ‘n pad van kruis opneem, ‘n pad waarop ek bereid moet wees om selfs my lewe af te lê – ter wille van Christus. Bevind jy jou op die pad agter Christus aan?

Slot

Wat is die uitstaande dae in jou kalender? Die Paasfees lê voor. Op Goeie Vrydag dink ons terug daaraan dat Jesus aan die kruis gesterf het vir al ons sondes. Op Paassondag dink ons terug aan die werklikheid dat Hy uit die dood opgestaan het.

Beide Goeie Vrydag en Paassondag was vir Jesus onvermydelike dae. Goeie Vrydag en Paassondag is danksy Jesus rooiletterdae op my en jou kalender.

Ons dink aan wat Jesus bykans 2000 jaar gelede vir ons gedoen het. Jesus moes ly, sterf en opgewek word, sodat ons kan weet Hy het ons met God versoen. Hy het ons deel gegee aan sy oorwinning oor die sonde, die dood en die Satan. Hy het sy Gees gestuur om in ons te woon en te werk, om ons te lei ons as oorwinnaars oor die sonde en die Satan te leef.

Die vraag is: leef jy onder die heerskappy van die verheerlikte Christus? Leef jy werklik onder leiding van die Heilige Gees tot eer van die Here? Bedink jy die dinge van God, of bedink jy nog altyd die dinge van die mense?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 04 02) Jesus Christus moes sodat ek en jy kan Matt 16 v21tot23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *