(2017 03 26 2e) Wat van … (8) seksualiteit en homoseksualiteit Gen 1 en 2 Lef 18 en 20 ♪

Wat van … (8) seksualiteit en homoseksualiteit? Dit is tans ‘n groot vraagstuk. Gay paartjies kan wettiglik ‘n huwelik sluit. Lidmate in gay-verhoudings vra om in die huwelik bevestig te word, wil in die besondere dienste staan – as predikant, ouderling of diaken. Hulle verwag verdraagsaamheid van die kerkgemeenskappe. Ironies is dat wie durf sê: “nee, God se Woord sê anders”, kry die etiket: hy is homofobies.

Noodwendig kom die saak van homoseksualiteit op die agenda van kerkvergaderings. Die worsteling van die NG Kerk daarmee haal steeds die voorblaaie van koerante. Die kerk vir gay mense het voor eenwording Vereeniging ‘95 versoek om die kerkkompleks in die middestad onder baie gustige voorwaardes aan hulle te verhuur.

Ons tema-vraag is dus aktueel. Dit is relevant. Ons gaan die temavraag beantwoord deur te let op: (1) God se gawe van seksualiteit aan die mens; (2) die grense wat God aan ons seksualiteit stel en (3) ons houding teenoor die oorskryding van God se grense.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

God se gawe van seksualiteit aan die mens

Opmerklik is dat ons twee weergawes van die skepping van die mens in die eerste twee hoofstukke van die Bybel kry. Die eerste: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep / manlik en vroulik het Hy hulle geskep (Gen 1:27). Die mens is man en vrou. Tussen man en vrou is daar ‘n eenheid – die eenheid van gesamentlik mens-wees.

Die tweede weergawe het baie meer besonderhede. Ons let op enkeles:

  • Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het Gen 2:7).

Soos wat die pottebakker klei vorm om ‘n produk te maak, het God die mens uit die stof van die aarde gevorm. Ons is dus nietig en afhanklik. Elke asemteug is aan God te danke.

  • Verder het die Here God gesê: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke” (Gen 2:18).

Die mens het ‘n helper nodig. Onthou in hierdie verband: God word die Helper van sy kinders in nood genoem (vgl Ps 42:6, 12; 43:5 en Heb 13:6). In Hosea 13:9 (1953-vert) noem die Here Homself sy volk se helper.

  • Die Here God neem toe ‘n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat Hy uit die mens geneem het, bou Hy om tot ‘n vrou en bring haar na die mens toe (Gen 2:21b, 22).

Net soos die man is ook die vrou is nie ‘n nuwe skepping nie. Ons sou kon sê dat die Here God die rib / sy van die mens uitbou tot ‘n vrou.

Die vrou is eintlik die man se ander helfte – sy wederhelfte. As ons mekaar se wederhelftes is, beteken dit dat ons mekaar nodig het; dat ons op mekaar aangewese is. So kan ons dan sien dat God die huwelik geskep het. Seksuele gemeenskap tussen ‘n man en ‘n vrou is ‘n heilige geskenk van God aan die mens wat Hy as man en vrou geskep het en wat die mens in staat stel om God se skeppingsopdrag om te vermeerder en die aarde te vul (Gen 1:28) moontlik maak.

Die grense wat God aan ons seksualiteit stel

Nadat Adam die eerste minnelied gesing het (Gen 2:23), gee die skrywer ‘n samevatting: Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word (Gen 2:24). Dat die huwelik van die begin af onontbindbaar is, spruit volgens Jesus daaruit dat God die egpaar van die begin af man en vrou gemaak het.

Die samevatting eindig met die gevolgtrekking: … en hulle sal een word (‘83) / En hulle sal een vlees wees (‘53, Gen 2:24). Veral die grondteks se letterlike vertaling laat ‘n mens onwillekeurig dink aan seksuele eenwording wat tussen man en vrou waar die twee letterlik een vlees word. Natuurlik geld die eenwording beslis ook die liggaamlike. Een vlees wees strek egter veel wyer. Die eenwording raak die twee persone in geheel. Die een word in die huwelik is ‘n totale eenwording. Seksuele intiemheid is een faset van die eenwording.

Rave Zacharias spel in ‘n video-opname uit wat hy die teologiese standpunt oor seksuele verkeer noem: Die Bybelse riglyn vir ‘n seksuele verhouding is die voltrekking van ‘n verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou in die voortplantingsdaad en in die heiligheid en betoning van die “ultimate compliment of taking each other at their word.” Hy gaan dus uit van die aanvaarding van die huweliksmaat se belofte van trou. Die fondament vir die huwelik wat aan God se doel beantwoord, is wedersydse trou aan mekaar in elke faset van ‘n mens se hele lewe – emosioneel, intellektueel en die fisiek.

Ons houding teenoor die oorskryding van God se grense

In die paradys het Adam en Eva die grens wat God met die proefgebod gestel het, oortree. Sedert die sondeval is dit in die mens se aard om die grense wat God stel, te oortree. Dit raak ons ook die seksuele faset van ons lewe. Die Here plaas in Lev 18 ‘n verbod op seksuele gemeenskap met ‘n naby bloedverwant of met ‘n bloedverwant van jou eggenoot / -note (:6 – 17); iemand van dieselfde geslag (:22); met ‘n dier (:23). Ook Lev 20 gee voorskrifte oor ons hantering van seksualiteit.

Opmerklik in die huidige debat is dat die verwysings in Levitikus oor homoseksuele verkeer uit die konteks waarin dit staan, gehaal word. Die enkele verse oor homoseksualiteit word in isolasie geneem en afgemaak as opdragte wat nie vir ons tyd geldig is nie. Sou iemand sê die verbod op homoseksuele verkeer is nie meer vandag geldig nie, kan ‘n mens vra: kan dit gebeur dat iemand op ‘n dag sê net die volgende verbod in Lev 18, nl seksuele verkeer met ‘n dier is op daardie tydstip nie meer geldig nie? Op watter gronde maak ons ‘n onderskeid?

Een ding is baie duidelik in beide Lev 18 en Lev 20: die Here sê dat die volke wat die beloofde land voor sy volk bewoon het, hulle skuldig gemaak het aan dié seksuele oortredings wat Hy sy volk verbied. Ons weet dat daardie volke die vrugbaarheidskultus met tempelprostitusie beoefen het. Hulle het eenvoudig geen grens ten opsigte van die seksuele erken nie.

Die Here het van sy volk verwag om anders te leef as die vorige inwoners van die land. Hulle moes hulle ook van die vorige inwoners onderskei deur die wyse waarop hulle hulle seksualiteit hanteer.

Dit is verseker ook wat die Here vandag van sy kinders verwag. In ons tyd gaan die mensdom ook sonder maat of perk met seksualiteit om. Benewens homoseksualiteit word die vrou se seksualiteit vir reklame misbruik. Navoring word oor die verskynsel van seksverslawing gedoen. Dit neem verskillende vorms aan: benewens seksverslawing wat ‘n huweliksmaat tot seksobjek maak, is daar ook pornografie, pedofilie, prostitusie, …

Ons leef in ‘n tyd van seksuele hoogspanning – selfs oorspanning. Veral in so ‘n tyd moet ons vra dat die Here ons deur sy Gees bewus sal maak van wat sy wil is vir die hantering van ons seksualiteit. Ons moet bereid wees om ons op seksuele terrein van mense te onderskei wat nie God se grense erken nie.

Dit kan van my vra om juis teen my aard in te gaan: weerstand te bied teen my seksverslawing; teen die gebruik van pornografie, teen ‘n neiging tot pedofilie, tot homoseksuele verkeer … Ek moet bereid wees om gehoor te gee aan die Here se opdrag: Gee julleself (lett: julle liggame) aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is (Rom 12:1). Is dit menslik moontlik? Dit is allermins maklik, maar die Here wat ons duur gekoop het met die bloed van sy Seun, eis dit van ons. Deur sy Gees gee Hy ons ook die vermoë om ons neiging tot wat in stryd met sy wil is, te oorwin en om met ons hele hart elke faset van ons hele lewe in te rig volgens sy wil.

Wat van ander mense wat hulle nie by God se grense hou nie? Wat van hulle wat daardie grense probeer uitwis?

Gaan ons na die voorskrifte in die wet van Moses sien ons: Wie die Here se opdragte oor seksuele verkeer oortree – en so doen wat die mense wat die beloofde land voor Israel bewoon het, gedoen het – moes van sy volksgenote afgesny word (Lev 18). Die oortreders van die Here se opdragte oor die hantering van seksualiteit moet selfs doodgemaak word (Lev 20).

Moet ons nou begin om elkeen wat seksualiteit hanteer buite die grense wat God stel, uitsif en uit die gemeente gooi? Of erger: moet ons die massamoordenaar wat hom toespits op mense wat openlik homoseksualiteit beoefen toejuig?

Sekerlik nie. Elkeen van ons worstel op ons eie wyse met ons eie neiging tot die sonde. Ons worstel ook met ons neiging tot oorskryding van God se opdragte ten opsigte van ons seksualiteit. Die Here se opdrag tot naasteliefde sluit almal in – ook dié wat dit moeilik vind om hul seksualiteit uit te leef binne die grense wat die Here stel.

Moet ek, aan die ander kant, wat verkeerd is goedpraat? Moet ek dit doelbewus miskyk? Beslis nie. Liefde vra van my om saam met my medesondaar te kyk na die grense wat God stel. Ek kan hom / haar dan net daartoe oproep om in die krag van die Gees alles in die werking te stel om daardie grense te handhaaf. Vra dit van ons om die seksuele faset van ons lewe as offer aan die Here te bring, mag ons ook nie daarvan wegskram nie.

Slot

Wat van … (8) seksualiteit en homoseksualiteit? Dit is tans ‘n groot vraagstuk wat noodwendig op die agenda van kerkvergaderings kom en waarmee ons as gelowiges gekonfronteer word.

Ons roeping is om die grense wat God stel – ook die grense ten opsigte van ons seksualiteit – te erken en ons daarbinne te hou. Die Here vra van ons wat bely dat ons duur gekoop is deur die bloed van Christus om regtig onder leiding van die Heilige Gees in elke lewensfaset so te leef dat dit duidelik is dat ons aan die Here behoort.

Wie die grense oortree wat God stel, diskwalifiseer hom nie vir my liefde jeens hom / haar nie. My liefde vir daardie een dring my om hom / haar te wys op God se grense vir elke lewensfaset en op sy / haar roeping saam met my om binne daardie grense te leef. Wie deur die Gees bekragtig binne God se grense leef, ervaar dat sy genade genoeg is.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 03 26) Wat van … (8) seksualiteit en homoseksualiteit Gen 1 en 2 Lev 18 en 20

Indien jy na die bespreking van die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *