(2017 03 26 1e) Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus 1 Pet 1 v18tot19 ♪

Wie nagmaal vier, dink terug aan wat Christus vir ons gedoen het: Hy het sy lewe vir ons aan die kruis gegee. Wat beteken hierdie stelling vir jou? Beteken dit meer as die vraag buite voor die diens: “Hoe gaan dit met jou?” Sê jy daarmee meer as die cliché antwoord: “Goed dankie, en met jou?”

Juis waar ons vanoggend nagmaal vier, is dit nodig dat ek en jy besef hoe ingrypend dit is om te sê: “Christus het sy lewe vir ons aan die kruis gegee.” Om dit duidelik te maak, benut die Here in sy Woord woorde uit die leefwêreld van die aardse Jesus se tydgenote.

In ons fokusgedeelte gebruik Hy die taal van die markplein – meer spesifiek die destydse slawemark. Christus het ons wat slawe was, vrygekoop. Deur te kyk na die destydse slawerny en slawehandel kan ons iets van die ingrypende verandering besef wat Jesus vir ons en in ons bewerk het. Dit kan ons help om nagmaal te vier anders as net nog ‘n formaliteit op die gemeentekalender.

Ons tema is geneem uit die woorde van ons fokusverse: Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. Ons beantwoord agtereenvolgens drie vrae: (1) losgekoop waarvan; (2) waarmee en (3) waartoe?

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ► 

Losgekoop waarvan?

Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie (1 Pet 1:18). Die loskoopgedagte kom reeds in die Ou Testament voor. Die Israeliet moes ʼn hingsvulletjie van ‘n donkie met ʼn skaap loskoop en hy moes ook sy eerstelingseun loskoop as herinnering daaraan dat die eerstelinge in die huis van die Israeliete se lewe gespaar is op die vooraand van die uittog uit Egipte (Eks 13:13 – 15; 34:19, 20).

‘n Man kon ‘n mede-Jood se dogter as slavinbruid koop. Indien hy nie meer van haar hou nie, moes haar familie geleentheid kry om haar los te koop (Eks 21:8).

Petrus skryf vir Christengelowiges wat verspreid in die Noordelike streke van Klein-Asië, in die provinsies Pontus, Galasië, Kapadosië, Asië en Bitinië gewoon het. As onderdane van die Romeinse Ryk was hulle goed bekend met die slawehandel.

In die Romeinse Ryk het kinders ‘n uiters lae status geniet. Die kinders van slawe was selfs slegter daaraan toe. As kinders van slaweouers was ook hulle eiendom van hulle ouers se eienaars. Hulle eienaar kon met hulle doen net wat hy wou. Hulle is dikwels van hulle ouers verwyder. Hulle het harde handearbeid, seksuele uitbuiting en fisieke mishandeling ervaar. Die kind van ‘n slaaf sou dus kon sê omdat sy ouers slawe was en hy daarom ook as slaaf gebore is, sy bestaan allermins sinvol was. Hy het ‘n oorgeërfde sinlose bestaan geken.

Elders sê Petrus: … as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf (2 Pet 2:19e). Iemand (Kuligan) sê die Nuwe Testament wys duidelik dat die mens slaaf van die sonde is. Soos ‘n slaaf geen wil van sy eie het nie, maar altyd onderworpe is aan sy eienaar se wil, is sonde ‘n siekte wat geestelike dood in die hand werk wat meebring dat die sondaar nòg die wil, nòg enigsins die vermoë het om positiewe keuses vir God te maak.

Wie onder beheer van sy ou sondige aard staan, is gebore uit ouers wat slawe van hulle sondige aard was. Hy is dus slawekind en self slaaf. Sy baas: die sonde. Hy is onwillig en glad nie in staat om God te dien nie. Onwilligheid en onvermoë om na God se wil te vra en dit te doen, is ons eienskappe, dit is in ons aard.

Ons beskuldig graag die ou Satan of Duiwel dat hy ons laat sonde doen. Kuligan sê die Bybel teken nie die sonde as ‘n mag buite onsself wat ons oorrompel en ons dwing om daaraan toe te gee nie. Ons sonde is die resultaat van eie hardnekkige weiering om God te gehoorsaam. Ons probeer nie eens God se wil te soek nie – wat nog te sê om sy wil te doen.

Losgekoop waarmee?

Die enigste hoop vir ‘n slawekind in die Romeinse Ryk was dat iemand hom sou loskoop. So is die enigste hoop vir my en jou, slawe van die sonde, is dat iemand ons uit ons sondeslawerny moet loskoop. Terwyl Josef se broers hom vir twintig silwerstukke aan die Ismaelitiese slawehanderlaars verkoop het (Gen 37:28) en Judas Iskariot Jesus vir dertig silwerstukke verraai het (Matt 26:15), is silwer of selfs goud nie waardevol genoeg om ons uit ons sondeslawerny los te koop nie.

In ons fokusvers lees ons: Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is (1 Pet 1:18, 19). Christus het die losprys vir ons, sondaars, met sy kosbare bloed betaal. Hy moes aan die kruis sterf om ons uit ons oorgeërfde sinlose bestaan te verlos.

Die apostel noem Hom die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Daarmee verwys hy onder leiding van die Heilige Gees terug na die vooraand van die uittog uit Egipte. Die bloed van die paaslam aan die deurkosyn het die engel wat die dood gesaai het by so ʼn huis laat verbygaan. Daardie paaslam het vooruitgewys na Jesus Christus, die Lam van God wat vlekloos en sonder gebrek is. Paulus sê in soveel woorde: Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus (1 Kor 5:7). Jesus het die Nagmaal tydens die laaste Ou Testamentiese Paasfees ingestel. Daar het Hy na die dankgebed die beker aangegee en gesê: Drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes (Matt 26:27e, 28). In die nagmaal hoor, sien en proe ons die goeie nuus, die werklikheid dat ons deur die kosbare bloed van Christus losgekoop is uit ons sonde. Vier vandag nagmaal in hierdie gesindheid.

Losgekoop waartoe?

Die slaaf wat in die Bybelse tyd losgekoop is, was vry om te doen wat hy wou. Hy kon sy lewe inrig soos hy begeer het. Is dit die prentjie wat jy het van jou as vrygekoopte slaaf? Dink jy jy is deur die kosbare bloed van Christus vrygekoop sodat jy jou lewe kan inrig soos wat jy wil? Kan jy jou lewe voortsit soos jy begeer asof jy nie duur gekoop is deur die kosbare bloed van Christus nie?

Die Here het opdrag gegee dat ‘n Israelitiese slaaf na ses jaar diens vrygelaat moes word met ‘n beduidende vergoeding. Waarom? Omdat die Here sy volk uit Egipte bevry het (Deut 15:12 – 15). Die werklikheid dat die Here ons deur die bloed van sy Seun losgekoop het uit die slawerny van die sonde, moet ons juis daartoe bring om God se wil prakties uit te leef.

Dit is ook duidelik in die gedeelte wat op ons fokusverse volg. As losgekooptes het ons ‘n opdrag na die negatiewe kant toe: Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery (1 Pet 2:1).

Daar is ook ‘n positiewe opdrag: Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is (1 Pet 2:5). Ook die apostel Paulus het dit goed verstaan: Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen (Rom 6:17, 18). Ons is vrygekoop van ons ou baas, die sonde. Ons het ‘n nuwe Baas, God. Ons moet doen wat Hy wil.

Sien jy hierdie kant van jou lewe raak as iemand wat deur die kosbare bloed van Christus losgekoop is? Sien jy regtig dat jy slaaf van die sonde was, wat nie kon doen wat jy wou nie, maar moes doen wat jou sondige aard wou? Sien jy jouself regtig as iemand wat deur die kosbare bloed van Christus vrygekoop is? Is dit jou doel om jou lewe nou voluit in te rig volgens die wil van Hom wat jou vrygekoop het? Dien jy regtig die Here met volle oorgawe? Is jy gereed om die leiding van die Heilige Gees te soek en te volg in jou meelewing in die gemeente en in elke faset van jou lewe?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 03 26) Losgekoop deur die kosbare bloed van Christus 1 Pet 1 v18 tot 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *