(2017 03 12 1e) Die omwenteling wat ek en jy moet ondergaan Rom 12 v1 en 2

Die mense van die ou tyd – ook die gelowiges van die Bybelse tyd – het geglo alles in die heelal draai om die aarde. In 1543 het die astronoom Kopernikus die mensdom geskok: nie die aarde nie, maar die son is in die sentrum. Saam met die ander planete draai die aarde om die son.

Die mens moes anders na homself begin kyk: hy was nie meer in die sentrum van God se skepping nie. Dit was vir die mens ‘n omwenteling. Daar word gepraat van die Kopernikaanse omwenteling of revolusie. Mense noem vandag nog ‘n radikale heroriëntasie in bv die wetenskap of die filosofie ‘n Kopernikaanse omwenteling.

Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Die vinnige antwoord is: Hy het dit gedoen om ons uit ons sondes te verlos, om ons die ewige lewe te gee.

Is dit jou antwoord? Die meeste van ons sal daarop antwoord: “Ja!” Kyk ‘n oomblik na die skaal waar ek en jy in God se groot skepping inpas.

Dit is duidelik: die meeste van ons – ook jy – ‘n persoonlike Kopernikaanse omwenteling nodig. Elkeen van ons het nodig om te ontdek: “ek is nie in die sentrum van God se groot verlossingsdade nie.”

Paulus beskyf hierdie persoonlike Kopernikaanse omwenteling in ons fokusgedeelte. Vandaar ons tema: die omwenteling wat ek en jy nodig het. Paulus gee in die naam van die Here opdrag dat ons so ‘n omwenteling, letterlik ‘n metamorfose moet ondergaan. Hy begin deur te verklaar op grond waarvan hy die opdrag gee en sluit af met dit wat ons doel moet wees.

Die grond vir die opdrag om ‘n omwenteling te ondergaan

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God … (12:1a). As agtergrond hiervan moet ons terugkyk na, onder andere Rom 5. Ons was magteloos (5:6), goddeloos (5:6), sondaars (5:8) en vyande van God (5:10). God het begin met mense wat verdien dat Hy ons straf: tydelik en vir ewig in die hel. Hy het nie die straf wat ons verdien, uitgemeet nie. Hy het Hom oor ons ontferm. Deur sy Seun het Hy ons uit ons sonde verlos. Uit genade, op grond van Christus se verdienste, het God ons vrygespreek (Rom 5:1).

Elders omskryf Petrus hierdie verlossing só: Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is (1 Pet 1:18, 19). Ons moet ten alle tye onthou: Wanneer God enigiets van ons vra, enigiets verwag, berus dit op wat Hy vir ons gedoen het. Hy verlos eers sy volk uit die slawehuis van uit Egipte en dan gee Hy by Sinai sy wet waarin Hy sê hoedat hulle as sy volk moet leef (Eks 20:1). Omdat en nadat God Hom in en deur Christus oor ons ontferm het, kom sy opdragte hoedat ons as sy kinders moet leef.

Dit wat Christus vir ons gedoen het, die offer wat Hy vir ons gebring het, die onmeetlike liefde van God ons Vader, die ontferming van God moet ons daartoe bring om ook dankbaar as verlostes te leef. Die vraag: is dit wat God in Christus gedoen het, jou dryfveer?

Die omwenteling wat ons moet ondergaan

Hier kom verskillende fasette na vore: een negatief en drie positiewe fasette:

Negatief: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie (Rom 12:2a). God het my met Hom versoen. Ek is nie meer deel van die wêreld nie. Ek staan nie meer aan die kant van die wêreld as vyand van God nie. Ons moenie in dieselfde partoon pas as die wêreld wat niks van God wil weet nie; wat gekenmerk word deur opstand teen God.

As die mense na ons kyk, moet hulle sien hoedat ons verskil van die mense wat God nie ken en erken nie. My doen en late van elke dag moet wys dat ek weet ek is duur gekoop deur die bloed van Christus. Ek moet die prys wat Christus vir my betaal het, waardig leef.

In watter mate verskil jy van die ongelowiges?

Offer: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen (Rom 12:1b). Hier word verwys na die offergebruike van ou Israel. In die Ou Testamentiese offerdiens was ’n dier sonder gebrek geoffer. Hierdie offer was ’n lieflike geur voor die Here.

Anders as dáárdie offers, moet ons as gelowiges onsself offer. Letterlik staan daar … gee julle liggame, waarskynlik omdat die mag van die sonde in my liggaam tot openbaring kom. Juis in die liggaam moet die toewyding van die lewe aan God deur die krag van die Gees daarom ook sigbaar word. Tog is die weergawe van die 1983-vertaling reg: Ek word daartoe opgeroep om myself volledig aan die Here te offer. Alles wat ek is, moet offer aan die Here wees.

Eintlik was dit al die wese van die offers van die Ou Testament. Die Here het altyd nog die hart saam met die uiterlike offer gevra. Dit bely Dawid ook nadat Natan hom met sy owerspel met Batseba gekonfronteer het: Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God (Ps 51:19).

As mense wat dankbaar is dat God ons verlos het, moet onsself volledig en voortdurend, aan Hom toewy. Met niks minder mag ons Hom probeer tevrede stel nie. Enigiets minder as dit, sou onredelik, ondenkbaar, ja, onmoontlik wees vir ons, gelowiges, wat alles aan Sy genade te danke het (vgl. HK vr 64).

Metamorfose: … laat God julle verander deur julle denke te vernuwe (12:2a). Ons moet ’n metamorfose ondergaan soos ’n larwe wat ’n skoenlapper word. Die metamorfose behels dat God ons denke vernuwe. Ons wil elkeen graag hê dat ander gelowiges soos ek moet dink. Ander mense se denke moet verander, sodat dit in dieselfde rigting as my denke loop.

In die naam van die Here dra die apostel ‘n ander gedagte oor. Elkeen van ons moet bereid wees om te sê: “Ek is bereid dat God my denke verander; dat God my op ‘n nuwe manier laat dink.”

God bewerk hierdie metamorfose, hierdie verandering in ons manier van dink deur sy Gees, sodat ons nuut dink en as nuwe mense leef (12:2a). As gemeente en as gelowiges wat God in hierdie kerk van Hom saamgevoeg het, moet ek en jy hierdie metamorfose ondergaan.

Moenie keer wanneer die Heilige Gees begin om jou hart, jou wese, te verander nie; moenie weerstand bied wanneer Hy jou die wil en bekwaamheid gee om jou lewe volgens sy wil in te rig nie. Aanvaar daardie verandering. Dink nuut – soos die Here wil – en leef as ’n nuwe mens.

Iemand (W Vergeer in Bybellenium) beskryf hierdie metamorfose so: “Stadig, in die kokon van God se liefde, verander die larwe van selfsug in die skoenlapper wat dartelend die heerlikheid van God se vryspraak in dade van opoffering sigbaar maak. Jy het geword wat God jou bedoel om te wees.”

Die doel van ons omwenteling

Dit spel die apostel in die Here se Naam vir ons uit: Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Rom 12:2b). Hiermee is ons terug by die voorskrifte vir die Ou Testamentiese dankoffer wat rekening wil hou met God se heiligheid. God is vandag nog net so heilig soos in die tyd van die OT. Net die volmaakte sal voor Hom deug.

Is die volmaakte, dit wat by God aanneemlik is, moontlik? Ja, maar net op een manier – deur die geloof dat Christus vir alle onvolmaaktheid gesterf het. Daarom streef jy nou met alle mag na wat jy weet vir God goed en aanneemlik is. Wat in jou poging ontbreek, het Christus vir jou gedoen. So word ook jou nuwe lewe in die bloed van Christus geheilig. Om ons in staat te stel om so – deur Christus geheilig – te kan leef het God sy Gees gegee om in ons te woon en te werk.

Ek en jy moet – in die krag van die Gees – in elke faset van die gemeentelewe; elke faset van ons hele lewe een doel hê: ons moet God vereer in alles wat ons doen en laat.

Slot

In 1543 het die astronoom Kopernikus die mensdom geskok met die stelling: Saam met die ander planete draai die aarde om die son. Daar word gepraat van die Kopernikaanse omwenteling. Die mens was nie meer in die sentrum van God se skepping nie.

Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Die vinnige antwoord is: Hy het dit gedoen om ons uit ons sondes te verlos, om ons die ewige lewe te gee. Wie hierop antwoord: Ja”, het ‘n persoonlike Kopernikaanse revolusie nodig. Elkeen van ons het nodig om te ontdek: “ek is nie in die sentrum van God se groot verlossingsdade nie.”

Net soos die aarde om die son wentel, so moet ek en jy as aardbewoners weet: die Here God se verlossing wentel nie om ons nie, maar om Hom en sy eer. Hy vra van ons die bereidheid om onsself te offer; om ‘n metamorfose te ondergaan – sodat ons regtig alles doen tot sy eer alleen.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 03 12) Die omwenteling wat ek en jy moet ondergaan Rom 12v 1 en 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *