(2017 02 19 2e) Wat van … (4) Die naam Jesus – pinkode of troos- en geloofswoord Joh 14 v12 tot 14 ♪

As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. Wat behels hierdie belofte van Jesus?

Saam met die Psalmdigter sing ons: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here (Ps 24:1). Beteken Jesus se belofte dat ons ons inkopietrollies kan volpak, by die betaalpunt net die pinkode insleutel: “Jesus” en huis toe gaan met alles wat ons harte begeer? Party mense verstaan Jesus se belofte presies só.

Jesus het hierdie belofte in sy laaste onderwysing aan sy dissipels gemaak, pas voor sy gevangeneming, verhoor en kruisdood. Wat in die volgende ure sou gebeur, sou sy dissipels in ‘n krisis dompel. Hulle sou hulle roeping sonder hulle Meester moes vervul. Was dit moontlik? Op daardie tydstip het hulle troos nodig gehad. Hulle moes opgeskerp word om ten spyte van die ingrypende verlies wat hulle sou ly, in die geloof te volhard.

Teen hierdie agtergrond ons temavraag: Wat van … (4) die Naam “Jesus” – pinkode of troos- en geloofswoord? Benewens die belofte oor gebed, maak Jesus ook die belofte dat sy dissipels groter dinge as Hy sal doen. Ons kyk eers na hierdie belofte, waarna ons ons aandag verskuif na Jesus se belofte oor gebed.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Doen wat Jesus doen en ook groter dinge as dit

Jesus het baie wonderwerke gedoen. Johannes beskryf die volgende: by ‘n bruilof in Kana in Galilea het Jesus water in wyn verander (2:1 – 11). Hy het die seun van die regeringsamptenaar genees (4:46 – 54); die man wat 38 jaar lank siek by die bad van Betesda (5:1 – 13) en die man wat blind gebore was (9:1 – 11). Hy het meer as 5000 mense met vyf brode en twee visies gevoed (6:8 – 13); op die see geloop (16:16 – 20) en sy vriend Lasarus uit die dood laat opstaan (11:40 – 44).

Hierdie Jesus het vir sy dissipels gesê: Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan (Joh 14:12). Sommige mense haal hierdie belofte van Jesus aan as Skrifgrond vir hul eie bediening waarin hulle fokus op die doen van wonderwerke.

Hulle sou hulle oortuigings uit die boek Handelinge kon bewys: Petrus het die verlamde bedelaar by die Mooipoort genees (3:6, 7), die bedlêende Eneas in Lidda (9:32 – 35) en selfs die gelowige vrou, Tabita, in Joppe uit die dood opgewek (9:36 – 43). Die apostels het in Jerusalem baie tekens en wonders verrig (5:12 – 16). In Efese het doeke en voorskote wat aan Paulus geraak het, siektes laat verdwyn het en bose geeste laat uitgaan (19:11, 12).

Dit het die sewe seuns van Skeva, ‘n Joodse priesterhoof, wat bose geeste besweer het, so beïndruk dat hulle Paulus dit wou nadoen (19:13,15,16). Hulle het die Naam Jesus gebruik soos wat ons vandag ons pinkode by die betaalpunt gebruik. Hulle het op hulle neus gekyk.

Die boek Handelinge teken egter ook ‘n ander kant: Die diaken Stefanus is met klippe doodgegooi (7:54 – 60); Jakobus, die broer van Johannes, is met die swaard doodgemaak (12:1, 2). Later sou Petrus sowel as Paulus met hulle lewe boet vir die verkondiging van Jesus.

Wat het Jesus se belofte regtig behels? Die verband waarin hierdie belofte staan, bied die sleutel tot die regte vertolking van Jesus se belofte.

Hy het hierdie belofte in sy laaste onderwysing aan sy dissipels pas voor sy gevangeneming, verhoor en kruisdood gemaak. Sy werk op aarde was voltooi. Wat was sy werk? Vir die Kanaänitiese vrou het Hy gesê: Ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur (Matt 15:24). Vir sy dissipels sou Hy pas voor sy hemelvaart die opdrag gee: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels (Matt 28:19). In opdrag van die verhoogde Jesus sou hulle veel wyer as hulle Meester moes werk. Hulle sou hulle roeping sonder Hom moes vervul. Sy gevangeneming, verhoor en teregstelling in die volgende ure, sou sy dissipels in ‘n krisis dompel.

Ure voor die krisis, weke voor sy opdrag as verhoogde Middelaar, maak Jesus die belofte vir sy dissipels: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan (Joh 14:12). As Middelaar wat weet sy verhoging lê voor, beloof Hy sukses op hulle werk.

Die eerste vervulling van hierdie belofte was op Pinksterdag. Die Heilige Gees is uitgestort. Na Petrus se preek onder leiding van die Heilige Gees is 3000 mense by die getal van die gelowiges gevoeg (Hand 2:14, 41).

Nadat die kerk deur vervolging getref is, is gelowiges uitmekaar gejaag. Sover hulle gaan, het hulle die evangelie uitgedra (Hand 8:4). Paulus was een van die vurige vervolgers van die kerk. Na sy bekering het hy Jesus met oorgawe verkondig as Here en Verlosser. Op sy sendingreise het hy oral gemeentes gestig. Die boek Handelinge vertel van hoedat sy dissipels, veral Paulus, in hierdie sin groter dinge gedoen het as Jesus. Dit het gebeur presies soos Jesus dit aan sy dissipels beloof het.

Jesus beloof verhoring vir wat ons in sy Naam vra

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen (Joh 14:13, 14). Saam met die Psalmdigter sing ons: Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here (Ps 24:1). Beteken Jesus se belofte dat ons ons inkopietrollies kan volpak, by die betaalpunt net die pinkode insleutel: “Jesus” en huis toe gaan met alles wat ons harte begeer?

Party mense verstaan Jesus se belofte presies só. So word die Naam van Jesus gebruik om wonders van genesing te bewerk, om, wanneer hulle ‘n voertuig nodig het, baie spesifiek te bid vir die spesifieke fabrikaat, die regte kleur en model. As jy dit in Jesus se Naam vra, kan jy daarop reken dat Hy sy belofte sal nakom, jou sal gee wat jy vra, so verkondig hulle.

Ons het reeds kennis geneem van die tydstip waarop Jesus hierdie belofte gemaak het. Nadat Hy sy dissipels se voete gewas het, het Hy uit die Skrif geprofeteer dat Judas Hom sou verraai. Daarna het sy rede gegee: Ek sê dit nou al vir julle voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat Ek is wat Ek is (Joh 13:19). Pas voordat Hy aangekondig het dat Petrus Hom sou verloën, het Hy vir Petrus gesê: Simon, Simon!” … Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk (Luk22 :31, 32).

Wat in die volgende ure sou gebeur, sou sy dissipels in ‘n krisis dompel. Hulle sou hulle roeping sonder hulle Meester moes vervul. Op daardie tydstip het hulle troos nodig gehad. Hulle moes opgeskerp word om ten spyte van die ingrypende verlies wat hulle sou ly, in die geloof te volhard. Hulle moes gelowig daarin volhard om die groot boodskap van Jesus, die boodskap van die koms van God se koninkryk, oor die hele wêreld uit te dra.

Vir sy dissipels in hierdie omstandighede beloof Jesus: Wat julle ook al in My Naam vra, sal Ek doen … (Joh 14:13). Ons moet bid terwyl ons Jesus erken vir wat Hy is, nl die Seun van God. Om in sy Naam te bid, beteken om Hom as Middelaar te bely en om by God te pleit op grond van alles wat Jesus tot verlossing van sondaars gedoen het.

Jesus voeg daarby: As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen (Joh 14:14). Hier praat Hy duidelik van ‘n gebed tot Hom. Dit wat ons in sy Naam van Hom vra, sal Hy doen. Dit klink asof die bid tot Jesus nie klop met in sy Naam bid nie. Tog kry ons in die Psalms dieselfde gebruik van tot God bid in sy Naam: Ter wille van u Naam, Here, vergewe my my sonde, want dit is groot (Ps 25:11) en: Help ons, o God, ons Redder, ter wille van die eer van u Naam, red ons, vergewe ons ons sondes tot die eer van u Naam (Ps 79:9). Wat ons in gebed van Jesus vra, doen Hy – so het Hy aan sy dissipels beloof voor die grootste moontlike lewenskrisis hulle sou tref.

Hy sê daarmee nie sy Naam is die pinkode wat ons by die betaalpunt kan insleutel om alles wat ons hart begeer, uit God se onbeperkte bronne te betaal nie. Die uiteinde van ‘n gebed in Jesus se Naam is nie dat die gelowige luuks en lekker kan ry nie, maar sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word (Joh 14:13e). Wat ons in Jesus se Naam vra, moenie die vervulling van ons eie begeertes voor oë hê nie, maar die verheerliking van die Vader.

Die uitdra van die evangelie oor die wêreld, sou ooreenstem met die Vader se wil. Jesus beloof vir sy dissipels dat dit waarvoor hulle in die uitvoering van hierdie roeping in gebed van Hom sou vra, Hy as verhoogde Seun van God vir hulle sou gee.

In die eerste plek verwys Jesus dus hier na die vervulling van sy dissipels se roeping om die evangelie oor die hele destydse wêreld uit te dra. Wanneer ook ons die evangelie uitdra en God en Jesus se gawes daarvoor nodig het, kan ons in sy Naam vra. Hy sal dit doen.

Jesus maak die belofte in die wete dat Hy verhoog gaan word tot die ereposisie aan die regterhand van die Vader waarvandaan Hy oor alles en almal gaan regeer. Die vervulling van hierdie belofte sal in sy alvermoë wees.

Slot

As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. Wat behels hierdie belofte van Jesus? Sy belofte is nie dat ons ons inkopietrollies kan volpak, by die betaalpunt net die pinkode insleutel: “Jesus” en huis toe gaan met alles wat ons harte begeer nie.

Jesus het hierdie belofte in sy laaste onderwysing aan sy dissipels gemaak Wat in die volgende ure sou gebeur, sou sy dissipels in ‘n krisis dompel. Hulle sou hulle roeping sonder hulle Meester moes vervul. Op daardie tydstip het hulle troos nodig gehad. Hulle moes opgeskerp word om ten spyte van die ingrypende verlies wat hulle sou ly, in die geloof te volhard. Benewens die belofte oor gebed, maak Jesus ook die belofte dat sy dissipels groter dinge as Hy sal doen – hulle het die boodskap van God se koninkryk oor die hele destydse wêreld uitgedra.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg:  (2017 02 19) Wat van … (4) die Naam Jesus – pinkode of troos- en geloofswoord? Joh 14 v12 tot 14

Indien jy na die bespreking wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *