(2017 02 19 1e) Betrokkenheid (4) Harde werk en die hulp van God waarborg sukses Neh 6 v9 en 15 tot 16

Watter verskil maak jy? Watter verskil maak jy in die gemeenskap? … in jou werk? … in die skool? Vandag baie spesifiek: Watter verskil maak jy in die gemeente?

Miskien antwoord jy met ‘n teenvraag: “Watter verskil kan ek maak?”

Nehemia het ‘n volksvergadering van die Judeërs gehou waartydens sy voorstel was: Kom ons herbou die muur van Jerusalem … Aan die hand van Neh 3 was die uitnodiging aan ons adres: “Kom ons maak saam musiek!” Weliswaar was daar ‘n vals noot – dié van die vooraanstaande mense van Tekoa. Sallum en sy dogters het egter help bou en die gewilliges van Tekoa het selfs ‘n tweede stuk van die muur herbou. Wat was die uiteinde? Die werk is, ondanks groot teenstand, binne 52 dae voltooi (Neh 6:15)! Al die gewillige Judeërs het ingespring en met die hulp van God hierdie bomenslike taak suksesvol uitgevoer.

Jy het gevra: “Watter verskil kan ek maak?” Die antwoord van ons fokusgedeelte is: As jy gewillig is en saam met ander hard werk, kan ons met God se hulp ‘n wesenlike verskil in ons gemeente maak. Vandaar ons tema: harde werk en die hulp van God waarborg sukses. Ons kyk na die redes vir sukses, (1) menslike redes en (2) die groot rede.

Menslike redes vir sukses

Die muur is voltooi op die vyf en twintigste van die maand Elul, binne twee en vyftig dae (Neh 6:15). Hierdie prestasie was te groot vir die geskiedskrywer, Josephus. Hy het beweer die werk is in 2 jaar en 4 maande voltooi. Skrifverklaarders stem ooreen daar is geen rede om Nehemia te bevraagteken nie: 52 dae is korrek.

Daar was verskillende menslike redes vir hierdie uitsonderlike prestasie – redes wat ons ook kan aanspoor. Redes hou verband met die taak, met die werkers en met leierskap:

Redes met betrekking tot die taak self

 • Jerusalem was veel kleiner as wat ‘n mens sou dink. Volgens K Kenyon (in Fensham) was die omtrek van die muur waarskynlik 2600m. Indien die noordelike gedeelte aan die westekant ingesluit was, was die omtrek 4500m.

 • Dit was restourasiewerk. Slegs die gedeeltes wat vervalle geraak het, is herbou. Net die oostelike muur is vanaf die fondament opgebou.

 • Die materiaal van die ou muur was vir die herbouing beskikbaar.

 • Opgrawings het aan die lig gebring dat die muur se konstruksie ru was en dat dit vinnig voltooi is. Slegs die allernoodsaaklikste werk is uitgevoer.

Wat ons gemeente betref, het ons reeds die oproep gehoor: “Kom ons maak saam musiek”. Die Gereformeerde Kerk Vereeniging is, volgens die Woord, die liggaam van Christus. Ons moet die spiere wat in onbruik vervalle geraak het, weer deur oefening opbou. Ons gemeente moet as liggaam van Christus funksioneer waarbinne elke gemeentelid veilig en gekoester is. Kom ons doen dit!

Redes met betrekking tot die werkers

 • Ons het reeds gesien Nehemia het ‘n volksvergadering van die Judeërs gehou waartydens sy voorstel was: Kom ons herbou die muur van Jerusalem … (Neh 2:17). Hulle reaksie was: Kom ons bou! Al het die vooraanstaande mense van Tekoa ‘n vals noot voortgebring, het die gewilliges uit Tekoa ‘n tweede stuk muur herbou. Selfs Sallum se dogters het saamgewerk.

 • Die massa werkers het hulle nie deur die vyand van stryk laat bring nie. Hulle het ononderbroke gewerk en dan ook elkeen sy deel gedoen om die hele bouprojek te voltooi.

 • Natuurlik het die gevaar wat hulle bedreig het, hulle aangespoor om vinnig te werk in belang van hulle en hulle mense se veiligheid.

Sien jy dit is ook jou taak om agteruitgang in die gemeente om te keer? Is jy gereed om jou deel te doen? Is jy regtig beskikbaar? Gaan jy aanmeld vir diens wat jy met die besondere gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het, verrig?

Redes met betrekking tot die leierskap

Mense in leiersposisies val maklik in een van twee slaggate: (1) hulle kan die werkers onder hulle slegsê oor alles wat verkeerd is; (2) ‘n leier kan bly praat, maar sonder daad.

 • Nehemia was ‘n man van aksie. Hy het dadelik dinge begin doen.

 • Nehemia kon as goewerneur met koninklike volmag die opdrag gee dat die Judeërs die stadsmuur van Jerusalem moes herbou. Hy het egter gesê: Kom ons herbou die muur van Jerusalem … Hy het hom aan die kant van die Judeërs geskaar. Hy was bereid om saam te werk.

 • Hy het die werkers voortdurend aangespoor: doen jou deel; werk flink; werk saam! Hy was ‘n spanman. Hy het ook sy deel gedoen.

 • Hy het hom nie laat afskrik deur die vyand se pogings om die werk te laat stop nie.

Jesus Christus was ‘n leier by uitnemendheid. Hy was bereid om die aanslae van mense, die bose en die Satan te weerstaan. Hy het sy taak tot in die diepste ellende aan die kruis deurgevoer – dit vir ons. God het Hom uit die dood opgewek en in die hemel opgeneem. Vandaar is Hy ons Here en Koning wat van ons verwag om sy koninklike heerskappy te erken en verder te vestig deur Hom aan almal te verkondig as Verlosser en Here.

Ons gemeente het ‘n predikant, ouderlinge en diakens. Watter soort leier is jy? Is jy ‘n spanman? Hou jy aan, ten spyte van teenstand? Werk jy voluit saam? Spoor jy almal aan om saam op te bou? Dien jy Jesus Christus, ons Verlosser en ons Here? Volg jy Hom na?

Die vyand van die Judeërs het self gereageer op die vinnige en groot, sukses van die Judeërs: Toe al ons vyande dit hoor, en die nasies rondom ons dit sien, was hulle selfversekerdheid daarmee heen (Neh 6:16a).

Die groot rede vir sukses

Toe Nehemia agterkom sy vyande maak allerande planne om hom en die Judeërs die skrik op die lyf te jaag, om die werk tot stilstand te bring, was sy reaksie: Sterk tog my hande, o God (Neh 6:9e)! Nehemia het gebid. Kyk waarvoor hy bid: nie dat die Here die vyand se pogings moet stopsit nie; ook nie dat die Here die werk suksesvol sal deurvoer nie. Hy bid dat die Here sy hande sal sterk. Hy weet die voltooiing van die werk is sy roeping, sy verantwoordelikheid. Hy bid dat die Here hom in staat sal stel om sy roeping te vervul, sy verantwoordelikheid na te kom.

Ook ons taak, Gereformeerde Kerk Vereeniging, moet elkeen van ons verrig terwyl ons bly bid dat die Here ons deur sy Gees sterk sal maak om te doen wat Hy van ons verwag.

Dit is baie duidelik dat die Here Nehemia se gebed verhoor het. Dit blyk uit die reaksie van die vyande en die nasies rondom wat gesien het hulle het hul taak in rekordtyd afgehandel: Hulle het toe geweet ons doen hierdie werk met die hulp van ons God (Neh 6:16). Watter wonderwerk dat die vyand die Here se hand kan sien in wat sy volk, sy gemeente tot stand bring. So groot is die Here ons God dat dit wat Hy doen – ook deur mense as instrumente in sy hand, is dit vir almal duidelik.

Is jy gereed om saam met Nehemia te bid: Sterk tog my hande, o God (Neh 6:9e)! Sien jy dat die groot geheim vir sukses is: die hulp wat die Here gee, waarborg sukses?

Slot

Ek het begin met die vraag: Watter verskil maak jy in die gemeente?

Nehemia en die Judeërs het die werk, ondanks groot teenstand, voltooi – binne 52 dae (Neh 6:15)! Al die gewillige Judeërs het ingespring en met die hulp van God hierdie bomenslike taak suksesvol uitgevoer.

Jy het gevra: “Watter verskil kan ek maak?” Die antwoord van ons fokusgedeelte is: As jy gewillig is en saam met ander hard werk – as dit een en elkeen se gesindheid is, kan ons met God se hulp ‘n wesenlike verskil in ons gemeente maak. Is jy gereed om, in biddende afhanklikheid van die Here, jou taak in die gemeente onder leiding van die Heilige Gees te vervul?

AMEN 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 02 19) Betrokkenheid (4) Harde werk en die hulp van God waarborg sukses Neh 6 v9 en 15 tot 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *