(2017 02 05 1e) Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek ♪

Hoe maak mense in ‘n groep musiek – hoe sing ‘n mens ‘n koorstuk – wat almal kan geniet? Almal moet dieselfde musiekstuk gebruik. Elkeen moet weet wat sy bydrae in die uitvoering is. Almal moet gereeld saam oefen.

Ons visie as gemeente is: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” As dit ons koorstuk is, is daar vrae: weet elkeen van ons wat sy / haar bydrae tot die kooruitvoering is? Oefen een en almal gereeld saam? Ek en jy kry die uitnodiging: Kom maak saam musiek, pragtige musiek, musiek sonder vals klanke.

Laas Sondag het ons afgesluit met die Judeërs se antwoord: Kom ons bou (Neh 2:18)! Hulle het die goeie werk aangepak. Vandag sien ons hoe hulle saamgewerk het. Al het hulle saam mooi musiek gemaak, het die vals noot opgeklink. Ons tema: Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek! Ons let op (1) die samestelling van die koor; (2) die taakverdeling en (2) die vals noot

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die samestelling van die koor

Kom maak saam musiek, sing saam in die koor – sonder vals klanke. Almal moet dieselfde musiekstuk gebruik. Elkeen moet weet wat sy bydrae in die uitvoering is. Almal moet gereeld saam oefen.

Ons kyk hoedat Nehemia die taak – veel groter as ‘n koorstuk – aangepak het. Hy het ‘n paar manne gevat en ‘n stuk van die stadsmuur van Jerusalem nagegaan. Daarna, op ‘n stadvergadering, het hy gesê: Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat dié vernedering nie langer op ons rus nie (Neh 2:17b). Die Judeërs se onmiddellike reaksie was: Kom ons bou! en hulle het die goeie werk aangepak (Neh 2:18).

Vandag se Skrifgedeelte laat blyk hulle het dadelik die daad by die woord gevoeg. ‘n Hele klomp verskillende mense het saamgewerk. Onder die werkers was daar die hoëpriester (:1); priesters (:1, 22); smede (:8, 31, 32); ‘n salfmenger (:8); Leviete (:17); tempelslawe (:26); ‘n poortopsigter (:29); handelaars (:32), sowel as agt gesagvoerders oor dele van stadswyke (:12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29). Vandag sou die slim mense sê die werkerskorps was verteenwoordigend van die hele sosio-ekonomiese samestelling van Jerusalem: van tempelslawe, deur ambagslui en handelaars tot by die hoëpriester toe.

Selfs mense uit die omliggende dorpe het kom help bou. Onder daardie dorpe tel: Jerigo (:2); Tekoa (twee gedeeltes – :5, 27); Gibeon (:7); Meronot (:7); Mispa (:7) en Sanoag (:13).

Onder al die bouers val die volgende op: Sallum, seun van Loges en gesagvoerder oor ‘n halwe stadswyk van Jerusalem, het die volgende stuk gebou, hy en sy dogters (Neh 3:12). Verskillende verklarings word gegee vir die betrokkenheid van dogters by die herbou van Jerusalem se mure. Ons moenie die voor die hand liggende betekenis van woorde probeer wegverklaar nie. Prof Francois Viljoen skryf: “Vroue en meisies, waarom nie? Juis hulle unieke gawes en talente as vroue kon deur hulle samewerking na vore kom.”

Een ding staan soos ‘n paal bo water: Al sou Nehemia alleen of die paar mense saam met hom dag en nag bou, sou die werk nooit klaarkom nie. Die Judeërs het die werk saam aangepak. Nehemia teken nie ‘n volledige prentjie nie, maar wel genoeg om die groot prentjie te sien. Iemand (Raubenheimer) vat dit só saam: “Ons sien wat mense kan verrig wanneer hulle God se roeping verneem, hulle hand gelowig in sy hand geplaas, mekaar se hande vat en roepingsgetrou werk – bouers van vervalle mure.”

Die GK Vereeniging skiet tekort wat die betrokkenheid van lidmate betref. Wie moet dit regstel? Die predikant met die paar ouderlinge en diakens kan voluit werk en sal uiteindelik nie die betrokkenheid verbeter en so die stadsmuur herbou nie. Seuns, dogters, jongmans en dames, broers en susters, oud en jonk, arm en ryk, werkendes en werkloses, skoliere en pensioenarisse sê uit een mond saam: Kom ons bou! In die woorde van ons tema: Kom ons maak musiek, pragtige musiek, musiek sonder vals klanke.

Die taakverdeling

Ons visie as gemeente – ons musiekstuk – is: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” Daar is vrae: weet elkeen van ons wat sy / haar bydrae tot die kooruitvoering is? Oefen een en almal gereeld saam? Ons erediens- en katkisasiebywoning wys dat ons nie regtig almal met oorgawe saam werk en saam oefen nie. Ons bydraes wat vanaf Maart tot Des 2016 maandeliks R10 000 per maand minder is as begroot, bevestig dit. Ons moet, by wyse van spreke, van voor af ‘n goeie kooruitvoering saamstel.

Met Jerusalem se veilgheidmure in puin, was die Judeërs se situasie baie soos ons s’n. Hoe het hulle die taak aangepak?

Alhoewel dit nie uitgespel word nie, was daar waarskynlik ‘n beplanningsvergadering waarin Nehemia as goewerneur ‘n leidende rol gespeel het.

Elke lid van die volksvergadering het medeverantwoordelikheid vir die heropbou van Jerusalem se veiligheidsmuur aanvaar. Dit lyk asof elkeen gebou het aan die stuk muur die naaste en mees geleë vir hom (Neh 3:10). Die werkverdeling word van die skaappoort af beskryf. Hierdie poort was naby die tempel. Die hoëpriester, Eljasib, en die priesters het die skaappoort gebou, gewy en die deure ingesit (Neh 3:1). Daarvan het hulle die muur antikloksgewys om begin bou. Die manne van Jerigo het die volgende stuk gebou.

Ons moet die prentjie reg sien. Die bouwerk het anders verloop as die foto’s wat ons van munisipale werkers sien wat ‘n lekkende pyp regmaak. So ‘n foto wys een man doen die werk. Rondom hom staan tien ander net en kyk. Die Judeërs het nie almal gestaan en kyk hoedat die hoëpriester en die ander priesters die skaappoort klaarmaak, daarna die stuk muur herstel en toe hulle die Gananeltoring bereik, het hulle uitgespan en die manne van Jerigo het daarvandaan begin werk nie.

Nee, toe die hoëpriester en ander priesters met die bouwerk aan die skaapport begin het, het die manne van Jerigo by die Gananeltoring begin bou. So ook al die ander. Almal het gelyk gewerk.

In die musiekstuk moet elkeen vasstel; watter soort stem hy het. ‘n Bas kan beswaarlik sopraan sing. Soos wat die Judeërs elk die stuk muur opgebou het wat vir hom die beste geleë was, so moet elkeen van ons ook ons gawes op die regte plek aanwend, ons moet elkeen net sy eie stem sing. Wanneer dit gebeur, is die eindproduk die beste.

Wanneer mense ‘n koorstuk wil sing, kan die basse, tenore, alte en soprane elk hulle stem apart inoefen. As dit gebeur, oefen hulle hul stemme in naastenby dieselfde tydperk in. Die stemme wat afsonderlik goed ingeoefen is, kom dan bymekaar en oefen gesamentlik voor die groot uitvoering. In die groot uitvoering vul die verskillende stemme mekaar aan en lewer ‘n pragtige koorstuk.

Die apostel Paulus noem die gemeente die liggaam van Christus. Verskillende ledemate en organe het elk ‘n unieke funksie en plek in die liggaam. Wanneer elke liggaamsdeel sy plek volstaan en sy funksie vervul, bou die liggaam van Christus homself op in liefde (Ef 4:16).

Die vals noot

Alles in Jerusalem het nie klopdisselboom verloop nie. Die vals noot klink ook deur: Die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa, maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie (Neh 3:5). Dit is die enigste mense waarvan ons lees wat nie bereid was om saam te werk nie. Miskien tel jy om jou eie rede onder diegene wat nie kans sien om betrokke te raak nie.

Die oordeel van die Woord is: hulle … was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie (Neh 3:5). Die woord wat hier vertaal word met Here, is die woord vir meneer of baas. Party mense sê dat dit daarom na Nehemia verwys. Dit is egter ook ‘n naam wat elders ten opsigte van die Messias (Christus) gebruik word (bv in Ps 110).

Kyk ons na Jesus, moet ons weet, voor sy nederige geboorte was Hy nie ‘n slaaf, ambagsman op priester nie. Hy was die Heerser, die Koning van die konings. Ons weet sy bestaan op Godgelyke wyse was nie iets waaraan Hy vasgeklem het nie (Fil 2).

Hy het Homself verneder met sy geboorte as afhanklike baba in die stal op Betlehem. In Nasaret het Hy ‘n timmerman geword. Hy het aan ons gelyk geword, in alle opsigte, behalwe die sonde. Uiteindelik het Hy aan die kruis gesterf as een wat deur God vervloek is.

Ons sê in ons visie: ons is toegewy om Jesus Christus na te volg. Doen jy dit? Of bevind jy jou onder die vooraanstaandes van Tekoa wat nie die swaar werk vir jou Here wil doen nie?

Tog is die laaste woord oor Tekoa allermins ‘n vals noot: Die volgende deel, die stuk van regoor die groot aangeboude toring af tot by die Ofelmuur, is herstel deur die mense van Tekoa (Neh 3:27). Die mense van Tekoa het hulle nie deur die vooraanstaandes se swak gesindheid laat keer nie. Hulle het selfs ‘n tweede deel van die muur voltooi. Is jy bereid om, ten spyte van party se swak gesindheid meer as jou deel te doen, sodat die eindproduk beter is?

Slot

Hoe maak mense in ‘n groep koormusiek wat almal kan geniet? Almal moet dieselfde koorstuk gebruik. Elkeen moet weet wat sy bydrae in die uitvoering is. Almal moet gereeld saam oefen.

Ons visie as gemeente is: “Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg.” As dit ons koorstuk is, moet elkeen van ons weet wat sy / haar bydrae tot die kooruitvoering is. Ons moet een en almal gereeld saam oefen, hard saam werk. Kom ons maak saam musiek, pragtige musiek, musiek sonder vals noot.

AMEN 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 02 05) Betrokkenheid (2) Kom maak saam musiek Neh 3 veral v5 en 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *