(2017 01 29 1e) Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here Neh 2 v16tot20 ♪

Elkeen van ons maak gereeld keuses. Ons keuses het gevolge – persoonlik, vir ander na aan ons, soms ook verder van ons af.

Anders as in die meeste gemeentes in die GKSA ontvang min van ons lidmate gereeld besoek van ‘n ouderling. Baie lidmate is onbetrokke. Baie van ons kinders is ongereeld of selfs heeltemal afwesig in eredienste en katkisasie.

Oor hierdie sake staan ek en jy voor ‘n keuse. Jy kan kies om ‘n toekouer te wees wat kommentaar lewer en vra: wat gaan julle doen? Hierdie situasie kan jou pas juis omdat jy onder die radar ongemerk kan aangaan. Jy kan besluit: hier is werk om te doen, ek is beskikbaar om dit te help doen.

In die vestingstad Susan het die balling Nehemia gehoor dat die muur van Jerusalem omgelê het en die stadspoorte verbrand was (Neh 1:1 – 3). Nehemia het gaan bid en met koning Artasasta gereël om iets omtrent die situasie te gaan doen. In Jerusalem moes hy ‘n volksvergadering oortuig om die mure te begin herbou. Teenstanders het elke poging tot herbou in die wiele probeer ry. Nehemia, die Judeërs en die teenstanders het keuses gemaak. Vandaar ons tema: Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here. Ons sien (1) keuses; (2) pak die werk aan vol vertroue in die Here.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Keuses

In die vestingstad Susan het die balling Nehemia gehoor dat die muur van Jerusalem omgelê het en die stadspoorte verbrand was. Die mense wat uit ballingskap terug in Jerusalem was, het volgens die beriggewer, Ganani, in groot ellende en smaad geleef (Neh 1:1 – 3). Nehemia het gaan bid en met koning Artasasta gereël om Jerusalem te gaan herbou.

Die nag van sy derde dag in Jerusalem het hy stilletjies met ‘n paar man op rydiere ‘n stuk van die stadsmuur nagegaan. Volgens ‘n stadskaart het hy die tweede muur (van Hiskia) nagegaan. Dit was genoeg om te sien dat Ganani reg geoordeel het.

Nehemia het ‘n vergadering van die Judeërs, priesters, vooraanstaande burgers, ampsdraers en werkers belê en vir hulle gesê: Julle sien self die benarde toestand waarin ons sit. Jerusalem lê in puin en sy poorte is verbrand. Kom ons herbou die muur van Jerusalem, dat dié vernedering nie langer op ons rus nie (Neh 2:17). Hy het hulle vertel hoedat God sy goeie hand oor hom gehou het en ook dat die Persiese koning, Artasaste, sy goedkeuring verleen het vir sy planne. Merkwaardig sy keuse om nie op grond hiervan opdragte te gee nie, maar die Judeërs uit te nooi: Kom ons herbou die muur van Jerusalem … Hy is ook nie ‘n buitefiguur wat vinger wys nie. Hy vereenselwig hom met die Judeërs. Hy praat van ons – nie van julle nie! Hoe vergelyk jou optrede met Nehemia s’n? Vra jy: “wat doen julle aan .. vir …? Of sê jy: Kom ons … ? Nehemia het gekies – ‘n hele paar keer.

Natuurlik moes ook die Judeërs, priesters, vooraanstaande burgers, ampsdraers en werkers kies. Hulle kies toe vinnig en voeg die daad by die woord: “Kom ons bou!” en hulle het die goeie werk aangepak (Neh 2:18e). Die tweede deel van die vers is onduidelik. Die nuwer vertalings dui aan dat hulle met die werk begin het. Dit kan ook wees dat hulle hulleself bemoedig het om die werk te doen.

Kom ons kyk na die reaksie: Kom ons bou! Watter reaksie sou die Here van ons as gemeente en ook elkeen van ons verwag? In die inleiding het ek sake genoem waaraan ons as gemeente nou moet aandag gee: die besoek aan lidmate en die onbetrokkenheid van doop- en belydende lidmate. Is jy ‘n toekouer wat kommentaar lewer? Pas dit jou omdat jy onder die radar ongemerk kan aangaan? Sien jy hier is werk om te doen? Die Here verwag van ons om saam met die Judeërs te sê: Kom ons bou! Moenie uitstel nie. Begin dadelik.

Wie só besluit, moenie dink almal gaan ons toejuig in ons pogings nie. Die Judeërs in Jerusalem het teenkanting gekry van Sanballat, Tobija en Gesem. Hulle het gevra: “Wat vir ‘n ding is dit waarmee julle besig is? Wil julle in opstand kom teen die koning?” (Neh 2:19e). In die eerste vraag dryf hulle die spot. In die tweede vraag herinner hulle die Judeërs aan ‘n vroeër gebeure. Terwyl die tempel herstel is, is die Judeërs vals beskuldig dat hulle ‘n opstand beplan teen die Persiese koning Artasaste. Artasaste het toe verbied dat Jerusalem herbou word (Esra 4:13 – 23). Die vraag was ‘n subtiele dreigement wat ten doel gehad het om die Judeërs lam in die knie te maak. Nehemia en sy mense moes kies hoe om dit te hanteer.

Die teenstand wat Nehemia ervaar het en ons kan ervaar, lyk flou teen die teenstand wat Jesus Christus ervaar het. Die Satan het Hom pas nadat Hy sy Middelaarswerk begin het, in die woestyn versoek. Jesus het deurentyd fel teenstand van veral die godsdienstige leiers ervaar. Uiteindelik het hulle Hom aan die kruis vermoor. Hy het sy taak enduit verrig.

Jesus het gesê wie agter Hom aan wil kom, moet homself verloën sy kruis opneem en Hom volg. Hoe kies ek en jy om ons kruis as volgelinge van Jesus Christus te hanteer?

‘n Natuurlike vraag is: hoe was dit moontlik dat Sanballat, Tobija en Gesem so gou presies geweet het watter planne die Judeërs maak? Voor die volksvergadering het Nehemia niemand vertel wat sy planne was nie. Daar is net een verklaring: party Judeërs, lede van die volksvergadering, het vir Sanballat, Tobija en Gesem gaan vertel wat Nehemia se planne was. Hulle het met die vyand geheul. Mag geeneen van ons kies om die die groot vyand, die Satan, te heul wat die kerk van die Here probeer vernietig nie.

Pak die werk aan vol vertroue in die Here

Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen. Ons, sy dienaars, gaan bou. Julle het nóg aandeel nóg reg in Jerusalem, en geen historiese band met hom nie” (Neh 2:20). Dít was Nehemia se antwoord op die teenstanders se gespot en dreigement. Opmerklik: Nehemia beroep hom nie op die volmag wat die Persiese koning, Artasaste, hom gegee het om die stad te herbou nie. Hy beroep hom op die hoogste gesag: Die God van die hemel sal ons laat slaag in wat ons doen.

Die naam, God van die hemel, was ‘n bekende uitdrukking in die Persiese hof. Koning Kores (Esra 1:2), koning Darius (in ‘n brief, Esra 6:9, 10), sowel as koning Artasaste (in ‘n volmag Esra 7:12) het die term gebruik. Nehemia gebruik die naam herhaaldelik (1:4, 5; 2:4, 20).

Vir die uitvoer van hulle planne vertrou Nehemia en die Judeërs onwrikbaar op die Here God. Die uitvoering van hulle voorneme, die voltooiing van hulle groot taak sal daaraan te danke wees dat die God wat vanuit die hemel regeer die bouers se sukses waarborg.

Eliëser het besef sy taak om in opdrag van Abraham ‘n vrou vir Isak te kry, net danksy God sou kon slaag (Gen 24:21, 40, 42). Die Here het Josef laat slaag in Potifar se huis, sowel as in die tronk (Gen 39:3, 23). Salomo het gesing: As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs (Ps 127:1).

Opmerklik: Nehemia en die Judeërs sê: Die God van die hemel sal ons laat slaag. Tog het hulle nie toe agteroor gaan sit en op sukses gewag nie. Nee, dit het hulle juis aangespoor om dadelik aan die werk te spring. Die vertroue dat die Here God hulle laat slaag, het hulle daartoe gebring dat hulle juis al hulle kragte ingespan en alles moontlik van hulle kant af gedoen het om hulle planne suksesvol uit te voer.

As gemeente poog ons om ons visie te verwesenlik. Die suksesvolle uitvoering van ons planne sal net aan die Here God te danke wees. As gemeente en as lidmate moet ons bid dat die Heilige Gees ons bewus sal maak van ons roeping, ons sal aanspoor om die regte besluit te neem en die krag om dit uit te voer. Dan pak ons die taak aan met al ons krag. Dit is die pad wat elkeen loop wat saam sê: Kom ons bou!

My en jou keuse het ook gevolge. Vir Sanballat, Tobija en Gesem het Nehemia gesê: Julle het nóg aandeel nóg reg in Jerusalem, en geen historiese band met hom nie (Neh 2:20e). ‘n Mens kan dink dat Nehemia hiermee elke nie-Judeër ‘n plek onder God se son ontsê. Elders sien ons egter dat al die ander wat hulle van die heidenvolke afgeskei het met die oog op die wet van God saam met die Judeërs ‘n dure eed afgelê het om gehoorsaam te wees aan al die gebooie van die Here (Neh 10:28, 29).

Wat sluit mense in en uit die volk en die kerk van die Here? Ongelowiges en ander wat die werk van God probeer keer, sluit hulself uit van die volk van God. Almal wat hulle eie kop volg, is uitgesluit. Almal wat God se wil soek en dit doen, is ingesluit. Wie die Gees van God weerstaan, sluit homself uit. Wie die leiding van die Heilige Gees volg, is ingesluit. Wie sy eie belange probeer bevorder, sluit homself uit. Wie bo alles soek na God se eer, is ingesluit.

Ek en jy bepaal self die antwoord op die vraag: is jy ingesluit of uitgesluit by God se werk?

Slot

Elkeen van ons maak gereeld keuses. Ons keuses het gevolge. Oor ouderlingebesoek, sowel as betrokkenheid van lidmate en dooplidmate het ons keuses: ons kan toekouers wees, onopgemerk onder die radar probeer seil, of skouer aan die wiel sit om iets te doen. Nehemia en die vergadering van die Judeërs se besluit was: Kom ons bou! Hulle het hulleself en mekaar moed ingepraat om te bou.

As gemeente en gemeentelede staan ons voor ‘n keuse. Kom ons sê saam met Nehemia en die Judeërs: Kom ons bou! Kom ons praat mekaar moed in, bemoedig mekaar om een en elkeen regtig saam te bou. Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here.

Daarin moet ons die leiding van die Heilige Gees volg en een doel voor oë hê: dat ons gemeente en elke lidmaat, doop en belydend, die Here vereer.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 01 29) Kies gehoorsaamheid aan en vertroue in die Here Neh 2 v16 tot 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *