(2017 01 22 1e) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v 3tot11 veral v5 ♪

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid. Hy regeer oor alles en almal. Enigeen sal daar wil kom!

Die pad na daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het. Ons fokusgedeelte sê dat ons dieselfde gesindheid moet hê.

Is jy bereid om dieselfde pad as Jesus Christus te loop? Is jy regtig bereid om dieselfde gesindheid as dié van Jesus te openbaar? Voordat ek en jy antwoord, is dit nodig dat ons goed kyk na wat dit van ons vra om Jesus Christus te volg en sy gesindheid te hê. Ons let op (1) sy gesindheid en ons s’n; (3) Dryfvere en (4) verhoging as uiteinde.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Jesus Christus se gesindheid en ons s’n

Ons streef na status en aansien. Wanneer ’n mens iets in die lewe bereik het, koester jy dit. Dit is vir jou belangrik. Jy sal alles moontlik doen om jou posisie te handhaaf.

Die Seun van God was, voor sy menswording, in hemelse heerlikheid. Die woord wat hier gebruik word vir gestalte van God, het die betekenis dat Hy regtig ten volle God was en is. Hy is as die tweede Persoon van die Goddelike Drie-eenheid vereer en gedien. Hy het status en mag gehad wat ons onsself moeilik kan voorstel.

Daarop sê die apostel in die Here se Naam: Hy … het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie (1953). Hy … het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie (1983); waarop Hy moes staan nie (Multivertalingbybel). Sy bestaan op God-gelyke wyse was sy reg as Seun van God. Natuurlik was dit allermins tot sy nadeel. Inteendeel.

Tog het Hy nie, soos ons sou, hom vasgeklem aan sy status nie. Ons lees dat Hy Homself ontledig het, leeggemaak het deur werklik en wesenlik ’n mens / ’n slaaf te word. Wat behels hierdie ontlediging / leeg gemaak? Sommige sê: dit beteken dat Jesus tydens sy aardse lewe opgehou het om God te wees. Die woord leeggemaak / ontledig word in wat volg, verklaar: Hy het Homself leeggemaak deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. ’n Beeld kan dit wat hier staan, duidelik maak. Stel jou ’n man voor in die fleur van sy lewe. Hy het homself opgepas, sy liggaam ontwikkel. Elke spier is mooi gedefinieer. Vandag sal so ‘n jongman ‘n help-my-sterk-lyk T-hemp dra. Destyds sou hy ’n kleed aantrek wat los om hom hang, sy liggaam heeltemal bedek. Al was die prag onsigbaar – was dit regtig nog altyd daar. So het die Seun van God ‘n kleed aangetrek: die gestalte van ’n slaaf; Hy aan die mense gelyk geword. Hy het nog altyd God gebly, maar dit was nie so sigbaar nie, weens die kleed van mens-wees en slaaf-wees wat dit bedek het.

Dit is belangrik om te onthou Hy nie net die rol van ’n mens of ’n slaaf gespeel nie. Hy het regtig ten volle slaaf geword! Dink maar aan sy koms na die aarde toe: Uit sy hemelse majesteit en heerlikheid het Hy gekom as ’n baba wat net so afhanklik van sy ma was as enige van ons. Hy het sy hemelse paleis prysgegee en is as mens in ’n stal gebore. Sy troon het plek gemaak vir ’n krip – die eet- of drinkplek van diere.

Jesus het selfs verder gegaan: En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Hy het geweet dat elkeen wat aan ’n paal opgehang word, deur God vervloek is (Deut 21:23; Gal 3:13). Hy het sy gehoorsaamheid tot die uiterste toe deurgevoer – Hy het as een wat deur God vervloek is aan die kruis op Golgota die laaste asem uitgeblaas – vir ons.

Ons fokusvers sê: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy het Homself verneder. Beteken dit dat ek myself ook moet verneder? Nee, die Here verwag nie van ons om so ver te gaan nie. Die apostel spel dit wat Hy van ons verwag uit: Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself (Fil 2:3). Waar Christus Homself verneder het, verwag die Here net dat ons nederig sal wees. As kinders van die Here mag ek en jy nie aan ons status in die samelewing vasklem nie. Die Here se opdrag is dat ons as sy kinders nederig moet wees in ons omgang met mekaar.

God gee egter geen opdrag, indien Hy nie ook alles gee wat ons nodig het om daardie opdrag te kan uitvoer nie. Hy het sy Heilige Gees gegee om in ons te woon en te werk. Die nederigheid waartoe die Here ons beveel, is ook vrug van die Gees se werk in ons (Gal 5:22, 23). Hy bewerk die nederigheid wat die Here van ons verwag.

Wie dit weet, besef hoe goed die Here vir ons is. So iemand kan nie anders nie as om ootmoedig voor God en nederig teenoor sy medemens te wees – as vrug van die Gees.

Natuurlik vra die openbaring van Christus se gesindheid ook van ons die bereidheid om onsself te verloën, ons kruis op te neem en Hom te volg. Ook vir ons loop die pad van uiteindelike verhoging eers deur swaarkry heen – en dit juis omdat ons aan Hom behoort.

Dryfvere

Waarom het die Seun van God dit alles vir ons, sondaars, gedoen wat op geen ander wyse verlos kan word nie, as dat iemand ons straf moet dra? Wat was sy dryfveer? Watter motief het Hy gehad deur sy gehoorsaamheid tot die dood aan die vloekhout deur te voer?

Daar is net een antwoord: alles wat Hy gedoen het, het Hy ter wille van ons, in ons belang gedoen. Hy het mens geword en met sy gehoorsaamheid vir ons die ewige lewe verdien. Hy het sy lewe aan die vloekhout op Golgota afgelê om so te boet vir die sonde wat elkeen van ons gedoen het.

Nie sy belang nie, maar my belang en joune was sy dryfveer. Meer nog: Hy het net ons belang voor oë gehad. As sy belange enigsins ’n rol sou speel, sou Hy nooit mens geword het nie; sou Hy nie enduit – tot aan die vloekhout op Golgota – die pad van gehoorsaamheid geloop het nie.

Ons fokusvers sê: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Verwag die Here regtig van ons om glad nie na ons eie belange om te sien nie, maar net aan ander s’n? Ook hierin tree die Here ons tegemoet. Die Here se opdrag is: Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander (Fil 2:4). Die Here God eis nie van ons om presies soos sy Seun te handel nie. Hy weet dat elkeen van ons noodwendig na ons eie belange moet omsien. Hy sê dat ons nie so besig met ons eie belange moet wees, dat ons geen oog het vir dié van ons medemens nie. Ons moet ook ons medemens se nood raaksien. Ons moet ook aan hulle belange dink.

Is dit jou lewenshouding? Weet jy wat die mense hier saam met jou se behoeftes is? Ken jy hulle seer, hulle bekommernis, hulle stryd, hulle onsekerheid? Is dit jou erns om hulle belange te dien? Is jy bereid om dit regtig prakties te doen – prakties soos wat Jesus Christus dit gedoen het?

Verhoging as uiteinde

Ons fokusgedeelte gaan ook verder. Jesus se vernedering het tot ‘n einde gekom. Sy gehoorsaamheid tot die dood aan die kruis het uitgeloop op sy verhoging. As verhoogde Here kry Hy ook erkenning. Ons haal bloot die laaste verse aan: Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: Jesus Christus is Here!”tot eer van God die Vader (Fil 2:9 – 11). Selfs diegene wat nie glo nie en die bose geeste sal uiteindelik erken en bely: Jesus Christus is Here! Daardie erkenning en belydenis lei daartoe dat die Here God vereer word.

Slot

Oë gerig op Jesus Christus, toegewy om Hom te volg”. Wat vra hierdie visie van ons as gemeente? Wat vra hierdie visie van my? Wat kos dit my om Jesus te volg?

Dit klink na ‘n vreemde vraag. Jesus sit immers in die ereposisie aan die regterhand van die Vader. Hy is vol majesteit en heerlikheid en regeer oor alles en almal.

Die pad tot daardie ereposisie was vir Jesus Christus uiters moeilik. Om daar te kom, moes Hy deur die diepste moontlike vernedering heen loop. Dit kon Hy doen, omdat Hy die regte gesindheid gehad het.

Die Here se opdrag aan elkeen van ons is: Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Laat ons, onder leiding van die Heilige Gees, die gesindheid van Christus in ons doen en late weerspieël. Wees nederig in jou omgang met ander. Benewens jou eie, moet jy ook dink aan ander se belange.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 01 22) Volg Jesus en openbaar sy gesindheid Fil 2 v3 tot 11 veral v5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *