(2017 01 15 2e) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21 ♪

Sonde – ‘n woord wat mense vandag minagtend van die tafel vee. Wie iets spesifiek sonde durf noem, moet hom staal teen ‘n stortvloed persoonlike aanvalle. Mense soek verklarings of verskonings vir die sondaar. Kortom: niemand mag ‘n sondaar genoem word nie.

Volgens ons fokusgedeelte is hierdie lewenshouding gevaarlik. Dit hou nie rekening met die erns van sonde nie. God sê ook elders in sy Woord: Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here (Rom 6:23). Wie uit sy sonde verlos wil word, moet begin om te erken: “Ek is ‘n sondaar. Vir my sonde verdien ek die dood – die ewige dood.” Wie dít erken en uitkoms soek, ontdek: God skenk ware lewe aan die sondaar – Hy doen dit deur sy Seun. Jesus Christus bewerk lewe.

Ons tema: sonde loop uit op die dood, Jesus bewerk lewe. Ons let op: (1) die één en die Één en (2) ‘n Vergelyking tussen die een en die Een

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die een en die Één

Verder nog dít: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het (Rom 5:12). Met hierdie vers lui die apostel die gevolgtrekking van die voorafgaande gedeelte in. Die boodskap van daardie gedeelte was: danksy dit wat Christus gedoen het, is ons met God versoen. Daarvan en ook daarom kan ons van ons verlossing seker wees (vgl Rom 5:9, 10).

Ons fokusgedeelte bring die geskiedenis van God se openbaring in spel. Die begin daarvan: In die begin het God die hemel en die aarde geskep (Gen 1:1). God het die mens as man en vrou op die sesde skeppingsdag geskep (Gen 1:27). Adam en Eva het God se proefgebod in die paradys oortree (Gen 3). Gou was dit duidelik dat die sonde geensins onskuldig is nie. Sonde erken nie grense nie. Sonde gryp en palm in.

God kondig toe ook sy straf aan: Die vrou sou voortaan met haar swangerskappe swaar kry (Gen 3:16). Die man sou met swaarkry ‘n bestaan maak uit die aarde wat deur sy toedoen vervloek is. Uiteindelik sou die mens terugkeer na die aarde waaruit hy gemaak is (Gen 3:17 – 19). Sommer in die volgende hoofstuk ervaar Adam en Eva die gevolge van die sonde skokkend: Hulle seun Kain maak sy broer, Abel, dood. Hulle het, terwyl hulle lewe, ontdek: die loon wat die sonde gee, is die dood (Rom 6:23).

Die sonde het buite beheer voortgetier. So breek die geskiedenis van Gen 6 aan. Ons lees: Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld; Hy het die aarde gesien: dit was korrup, elke mens op aarde se lewe was verrot (Gen 6:11, 12). God het besluit om weens die sonde mens en dier deur die sondvloed uit te wis (Gen 6:7).

Die apostel vat hierdie verloop tot op hede toe só saam: Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het (Rom 5:12). Ons sien die mensheid as ‘n klomp individue. Die een het niks met die ander te make nie. Paulus sê, nee, ons moet die mensheid sien soos ‘n boom. Elke tak van ‘n boom groei uit en is één met die oorspronklike wortel. Adam is die wortel en omdat ons een is met hom, verteenwoordig hy die hele mensheid.

Ons weet dat elkeen van ons die helfte van ons DNA van ons pa’s en die ander helfte van ons ma’s gekry het. So gebeur dit dat een persoon sy siektetoestand aan sy kinders en hulle kinders kan oordra. Ons sou kon sê: die sonde is van Adam se tyd af deel van die mens se DNA. Die sonde loop in elkeen van ons uit op die dood – uiteindelik die ewige dood.

Die lyn is duidelik: een (Adam) – sonde – dood – alle mense – almal het gesondig. Hierdie lyn moet ons altyd vashou. Ons moenie die gevolge van die sondeval probeer afwater nie. Ons moenie die sonde en sy gevolge probeer rasionaliseer nie. Die erkenning van ons die radikaliteit van ons sonde en sondigheid is noodsaaklik. Heel eerste moet ons erken en weet: my sonde en ellende is so groot dat ek God se ewige straf daarvoor verdien. Die Heilige Gees is die Persoon van God-Drie-enig wat daardie sondebesef bewerk.

Die wonder is dat God nie berus het in die sondeval en sy verskriklike gevolge nie. Toe Hy besluit het om mens en dier met die sondvloed uit te wis, het Hy tog in genade Noag en sy gesin in die ark aan sy oordeel laat ontkom. Hy het ‘n nuwe begin gemaak deur Noag en sy mense.

Die sonde in die mens se DNA het egter ook in die ark oorleef. Dit het geblyk uit die bou van die toring van Babel (Gen 11). Die sonde het selfs die taalverwarring in die mens oorleef. Toe maak God ‘n nuwe begin met een man, later Abraham genoem. Hy het beloof om vir altyd Abraham en sy nageslag se God te wees (Gen 12 – 17). Selfs God se nuwe begin met Abraham het as gevolg van die sonde misgeloop.

Daar was net een een hoop: God moes heeltemal en radikaal nuut met die sondige mens begin. Dit het Hy gedoen deur sy Seun te stuur om as mens volmaak volgens sy wil te leef en al die mense se sonde en sondeskuld op Hom te neem en die straf daarvoor te dra. Hy is, by wyse van spreke, die tweede Adam, die tweede hoof wat die nuwe mensheid verteenwoordig. Deur Hom kry mense wat glo, deel aan die lewe in sy volle betekenis.

In Paulus se woorde: Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk (Rom 5:15, kyk ook na :17, 18). Die apostel praat van die verlossing in Christus en alles wat dit inhou as een groot saak van genade. Anders as die sonde en dood wat almal en elke mens aangetas het, is die genade van Christus aan baie geskenk.

Ons fokusgedeelte hou die een (Adam) en die Een (Christus) aan ons voor. Voorts vergelyk die apostel die een en die gevolge van wat hy gedoen het met die Een en die gevolge van wat Hy gedoen het.

‘n Vergelyking tussen die een en die Een

Daar is verskille, sowel as ooreenkomste tussen die een en sy oortreding en, aan die ander kant, die Een en die genade (Rom 5:14e – 15a):

Verskille tussen die een en die Een

  • Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei (Rom 5:15, 16).

Die één sonde van Adam was al genoeg om die oordeel en die dood oor alle mense te bring. Daarop het nog die groot oormag van sondedade van massas mense gevolg. Tog blyk God se genade groot genoeg te wees om al daardie sonde uit te wis en die skuldiges op grond van Christus se verdienste vry te spreek. Die apostel dat die genade veel groter krag het as die sonde omdat dit die mens uit die dood bevry en aan hom lewe gee. Christus is dus van oneindig groter betekenis vir die mens as wat Adam was.

  • Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer (Rom 5:17).

Christus het die dood oorwin. In die plek daarvan stel Hy die lewe wat nooit weer vernietig kan word nie. Tog kry almal nie voor die voet deel aan die lewe soos wat almal deur Adam se sonde aan die dood deel kry nie. Diegene wat die oorvloed van genade en vryspraak ontvang as gawe van God, kry deel aan die volle, ewige lewe. Dit is hulle wat deur die Vader uitverkies, deur die Seun verlos en deur die Heilige Gees as eiendom van God beseël is (vgl. Ef 1).

Ooreenkomste tussen die een en die Een

  • Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een Mens vrygespreek word (Rom 5:18, 19).

God se begin met sy skepping het misgeloop met Adam se val in die sonde. Adam is die wortel van die boom van die mensheid en omdat die fout by die wortel lê, raak dit die hele boom, die hele mensheid.

God het deur Jesus Christus nuut begin met die hele mensheid. Christus is die wortel van ‘n nuwe mensheid. Sy een daad van geregtigheid het almal wat glo in die regte verhouding met God geplaas.

Daar is geen ander moontlikheid tot ‘n herstelde verhouding met God nie. Jesus Christus is die Een en Enigste deur wie God die sondaar vryspreek.

Slot

Mense soek verklarings of verskonings vir die sondaar. Ons kan daarmee ophou. Ons kan ons sonde erken; ons kan erken dat ons sonde en sondigheid tot die dood moet lei.

Ons kan glo: Jesus Christus het ons sonde op Hom geneem. Hy het aan die kruis daarvoor betaal. Dan ontdek ons: God skenk ware lewe aan die sondaar – Hy doen dit deur sy Seun.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2017 01 15) Sonde loop uit op die dood Jesus Christus bewerk lewe Rom 5 v12tot21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *