(2017 01 08 2e) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26 ♪

Wat is die boodskap van God vir jou persoonlik? Die kern van sy boodskap is dat Jesus Christus die enigste en volkome Verlosser van sondaars is. Hierdie kernboodskap het ‘n keersy. Ek moet erken: ek is ‘n sondaar wat niks vir God kan bied nie; ek verdien die Here se straf; my enigste hoop is dat Jesus Christus die losprys vir my sonde aan die kruis betaal het. Om jou totale onvermoë, jou persoonlike bankrotskap te erken, is bykans onmoontlik. Dit gaan heeltemal teen my en jou grein in. Hoe hanteer jy dit?

Koning Sedekia het Jeremia weer ‘n keer laat haal. Hy wou hoor: Juda, Jerusalem, die landsburgers en die koning het ‘n rooskleurige toekoms, hulle moes net ‘n bietjie in hulle moeilike omstandighede vasbyt. Die Here se boodskap was egter: gee oor en julle sal lewe. Dit was Jeremia se ou boodskap. Hoe het Sedekia dit hanteer? Sy een vrees was dat enigiemand hom sou bespot. Jeremia sê vir hom sy weiering om na die Here te luister, gaan juis daarop uitloop dat hy bespot word.

Ons fokus vanaand op ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie. Ons let op twee fasette: (1) God stuur sy boodskap en (2) Onbedoelde gevolge van ons reaksie op die boodskap.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

God stuur sy boodskap

In die vorige hoofstukke het ons gesien die Here God het nooit stilgebly nie. Toe koning Jojakim die profeet Jeremia die swye opgelê het, het die Here opdrag gegee dat Jeremia alles wat die Here deur hom vir sy volk gesê het, op skrif moes stel. Die skrywer Baruk het dit opgeteken en die geskrif in die tempel voorgelees. Dit is later aan die koning voorgelees. Hy het die boekrol stuk-stuk afgesny en verbrand. Die Here het toe opdrag gegee dat Jeremia weer alles moes opteken. Uiteindelik het Baruk nog baie meer woorde op die tweede boekrol opgeteken (Jer 36:32). Die Here laat niemand Hom die swye oplê nie. Jojakim wat dit probeer doen het, se regering het tot ‘n einde gekom.

Jojakim se broer, Sedekia, is deur Nebukadnesar as koning oor Jerusalem aangestel. Ook Sedekia en sy amptenare het nie geluister na wat die Here deur Jeremia gesê het nie (Jer 37:2). Sedekia was tog anders. Hy het Jeremia uit gevangenskap laat haal en in die geheim gevra: Is daar ‘n woord van die Here af (Jer 37:17). Niemand moes weet wat hy en Jeremia bespreek het nie. Tog het hy Jeremia in beter omstandighede laat aanhou (Jer 37:21).

In ons fokusgedeelte het Sedekia Jeremia weer laat kom en hom versoek om die waarheid te praat (Jer 38:14). Uit vrees vir sy lewe wou Jeremia nie die Here se boodskap herhaal nie. Nadat die koning hom verseker het dat sy lewe nie in gevaar sou kom nie, het hy gesê: So sê die Here die almagtige God, die God van Israel: As jy uitgaan na die koning van Babel se offisiere toe, sal jy jou lewe red en hierdie stad sal nie verbrand word nie. Jy en jou familie sal bly lewe. Maar as jy nie na die koning van Babel se offisiere toe uitgaan nie, sal hierdie stad oorgegee word in die mag van die Galdeërs en hulle sal dit verbrand. Dan sal jy nie uit hulle mag vrykom nie (Jer 18:17, 18).

Dit was die ou boodskap: gee oor en jy en jou mense sal bly leef. Waarom hierdie boodskap? Die Here het by dié punt gekom dat Hy die uiterste maatreël moes tref om sy volk wat oor eeue heen in ontrou jeens Hom volhard het, tot besinning te bring. Hulle land, die land wat die Here aan hulle beloof het, sou verower word. In die vreemde sou hulle geleentheid kry om te besin oor hulle omstandighede en hulle tot die Here te bekeer (vgl Deut 30:1 – 8).

Dit wat Jeremia aan koning Sedekia voorgehou het, was die laaste moontlikheid, God se finale middel om sy volk te red. Sou hulle hulle teen die Here se strafmaaltreëls verset, sou die gevolge vir hulle verskriklik wees. Hulle werlike keuse was: gee oor aan God, of sterf onder sy hand. Of hulle sou lewe en of hulle sou sterf, die leër van die goddelose koning Nebukadnesar sou instrument in die Here se hand wees.

Die Here vra van diegene wat aan Hom behoort om sy wil te soek en te gehoorsaam – selfs al lyk dit sinloos. Uiteindelik kan ons weet: die afloop van die pad van geloof in en gehoorsaamheid aan die Here sal vir ons goed wees.

In die begin het ek gevra: Wat is die boodskap van God se Woord vir jou persoonlik? Die kern van sy boodskap is dat Jesus Christus die enigste en volkome Verlosser van sondaars is. Hierdie kernboodskap het ‘n keersy. Elkeen van ons moet erken: ek is ‘n sondaar wat niks wat niks vir God kan bied nie; ek verdien die Here se straf; my enigste hoop is dat Jesus Christus die losprys vir my sonde aan die kruis betaal het.

Dit is ‘n boodskap wat van my en jou vra om al ons eie pogings om in God se goeie boekies te kom, te laat vaar. Elkeen van ons moet ons totale onvermoë, ons persoonlike bankrotskap erken. Die keersy van die kernboodskap van die Woord gaan dwars teen my en jou grein in. Martin Lloyd-Jones het gesê: “’n Sondaar besluit nie vir Christus nie; ‘n sondaar vlug in uiterste hulpeloosheid en in wanhoop na Christus toe.” Het jy regtig al die erns van jou sonde besef? Het jy na Christus, jou enigste hoop, gevlug?

Wie die woord van die Here hoor, moet eenvoudig daarop reageer. Elke reaksie het ook gevolge.

Onbedoelde gevolge van ons reaksie op God se boodskap

Jeremia teken koning Sedekia se reaksie op die Here se boodskap aan hom:

Ek is bang vir ons volksgenote wat na die Galdeërs toe oorgeloop het. Die Galdeërs kan my dalk aan daardie volksgenote uitlewer, en hulle kan my dalk aanrand (Jer 38:19). Die moontlike gevolge van ongehoorsaamheid aan die Here, pla Sedekia nie. Hy sien maar die mense raak: diegene wat na Jeremia se boodskap geluister en hulle aan die magte van koning Nebukadnesar oorgegee het. Hulle mag hom dalk aanrand.

Hoe ironies: koning Sedekia is bang vir die moontlike aanranding van mense. Die straf van God wat beslis op sy ongehoorsaamheid sou volg, bestaan nie eens vir hom nie. Hy besef nie dat die belangrikste vir ons keuses is: wat is God se oordeel daaroor?

‘n Moontlike rede hiervoor is dat hy – soos die meeste mense in ons tyd – nie besef nie: ek leef voor God. Hy beoordeel my doen en late aan sy wil soos Hy dit in sy Woord bekend gemaak het. Wat mense doen en sê, beteken op die ou end niks nie. Vra net na God se wil en doen dit met jou hele hart en al jou krag.

Sedekia is duidelik ook bekommerd oor wat mense van hom dink. Ons het reeds in Jer 37 gesien dat hy van Jeremia gevra het om te sorg dat sy amptenare nie agterkom dat hy die profeet laat kom het om ‘n woord van die Here te hoor nie. Hy sluit Jer 38 af met ‘n soortgelyke versoek. Niemand moet agterkom dat hy by die profeet ‘n boodskap van die Here gevra het nie. Hy wil nie hê dat enigiemand spottend na hom sal verwys nie.

Die profeet waarsku Sedekia vooraf dat sy keuse vir hom gevolge sal inhou wat hy nie voorsien het nie: al die vrouens wat nog oor is in die koning van Juda se paleis, sal uitgelei word na die koning van Babel se offisiere toe, en hulle sal sê: Die koning van Israel se beste vriende het hom mislei, hulle het hom omgepraat; hulle het hom van die wal af in die sloot gehelp en hom toe in die steek gelaat’ (Jer 38:22). Ironies genoeg gaan die spotstem, volgens Jeremia, nie dié wees van amptenare wat alles wat die koning doen onder ‘n vergrootglas plaas nie; ook nie dié van die vyandige offisiere nie. Diegene wat volledig onder sy beheer was, aan sy mag onderworpe was, sou met hom spot. Die vroue in Sedekia se harem sou sê dat hy te swak was om weerstand te bied teen diegene wat hom die verkeerde raad gegee het.

Weier jy as gelowige om standpunt in te neem omdat jy bang is dat mense jou gaan spot? Hoeveel keer bly ek en jy eerder stil as om enigiets te sê wat die aandag op ons vestig?

Ook ons reaksie op die kernboodskap wat die Here deur sy Gees en Woord vir ons sê, het gevolge: Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie; [ … ] Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom (Joh 3:18, 36). Wie wil lewe, wie in heerlikheid wil leef, moet met die hele hart glo dat Jesus Christus sy persoonlike Verlosser en Saligmaker is. Hy moet ook sy totale onvermoë, sy persoonlike bankrotskap voor God erken. Wie wil ervaar dat die Here se genade in voorspoed en teenspoed vir hom genoeg is, moet in geloof en gehoorsaamheid leef.

Slot

Wat is die boodskap van God se Woord vir jou persoonlik? Die kern van sy boodskap is dat Jesus Christus die enigste en volkome Verlosser van sondaars is. Hierdie kernboodskap het ‘n keersy wat vra dat elkeen van ons sy totale onvermoë, sy persoonlike bankrotskap erken. Dit gaan teen my en jou grein in.

Koning Sedekia het die onaanvaarbare boodskap nogeens gehoor: gee oor en julle sal lewe. Hy het geweier om gehoor te gee. Wat was die gevolge? Jeremia sê vir hom sy vroue en seuns sou uitgelei word na die Galdeërs toe, Sedekia sou self gevang word en selfs die vroue in sy harem sou die spot met hom dryf. Wat is die gevolge as iemand nie die boodskap van God glo nie? Uieindelik is dit die dood, die ewige dood.

Daar is maar een ding om te doen: glo die boodskap van die Here met jou hele hart, vra na die leiding van die Heilige Gees en rig jou hele lewe in gehoorsaamheid aan Hom in.

AMEN

Bespreking 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg(2016 01 08) Ons reaksie as God se boodskap ons nie pas nie Jer 38 v17tot26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *