(2017 01 01) Daar is ‘n woord van die Here Jer 37 v17tot21 ♪

Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Het jy al uit so gevra? Jy sal weet dat dit die soort vraag is wat jy vra as jy desperaat is; as jy dringend ‘n klinkklare antwoord wil hê; as jy net ‘n sprankie hoop soek in jou desperate situasie.

Presies dit was die situasie in Jerusalem. ‘n Kort tydjie was hulle omstandighede amper normaal. Die Galdeërs het hulle beleg van Jerusalem onderbreek toe hulle die Egiptiese leër gaan verdryf het. Hulle was egter terug. Die beleg sou uiteindelik tot broodgebrek lei.

In daardie kritieke tyd het koning Sedekia Jeremia, op daardie tydstip ‘n gevangene, paleis toe laat kom en hom gevra: “Is daar ‘n woord van die Here af?” Jeremia antwoord toe: “Daar is …” (Jer 37:17). Vandaar ons tema: Daar is ‘n woord van die Here. Ons let agtereenvolgens op: (1) veranderde omstandighede; (2) vrae en antwoorde

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Veranderde omstandighede

In Jerusalem het die omstandighede in verskillende opsigte verander.

Sedekia seun van Josia het vir Jojagin seun van Jojakim wat deur koning Nebukadnesar van Babel as koning van Juda aangestel is, as koning opgevolg (Jer 37:1). In die vorige hoofstuk het Jeremia die woord van die Here aan koning Jojakim oorgedra. Sy seun sou hom nie as koning opvolg nie. In werklikheid het sy seun, Jojagin, drie maande en 10 dae lank regeer voordat hy na Babel weggevoer is (2 Kon 24:15). As koning in Jojagin se plek het Nebukadnesar Sedekia aangestel. Sedekia word Jojagin se broer genoem (2 Kron 36:10); elders, ook hier, sy oom – Jojakim se broer (2 Kon 24:17).

Opmerklik dat Jeremia nie aan die groot klok hang dat sy profesie oor Jojakim bewaarheid is nie. Hy hoef nie dit wat vanselfsprekend is, te beklemtoon nie.

Nog ‘n verandering in omstandighede kom byna terloops ter sprake. Die Galdeërs was besig om Jerusalem te beleër. Hulle het gehoor die leër van die farao het uit Egipte vertrek (Jer 37:5). Strategies was dit beter om enige moontlike aanslag van die Egptiese leër in die kiem te smoor – eerder in Egipte as in Israel. In hierdie proses het hulle die beleg van Jerusalem onderbreek. Jeremia het gewaarsku dat dit net tydelik sou wees; dat die Galdeërs die beleg sou hervat.

In die tyd dat die beleg opgehef is, het dinge normaal begin word. Jeremia het selfs kans gesien om na die gebied van Benjamin te gaan om erfgrond in besit te neem. Toe hy Jerusalem deur die Benajminpoort wou verlaat, is hy van verraad beskuldig. Hy is gevange geneem en by die huis van die staatsekretaris Jonatan aangehou in ‘n put met sytonnels.

Opmerklik dat ‘n profeet van die Here veranderde omstandighede so verkeerd kon lees! Of was sy persoonlike omstandighede nie vir die Here, wie se profeet hy was, van belang nie?

Verwag ons nie meer van die Here as wat Jeremia ervaar het nie? Sou ons tevrede wees dat ons persoonlike omstandighede so versleg?

Vrae en antwoorde

Sedekia het wel vroeër gevra dat Jeremia vir hulle sou bid (Jer 37:3). Die Here moes na hulle luister, ten spyte daarvan dat hulle nie bereid was om na Hom te luister nie (Jer 37:2).

Die Galdeërs het intussen teruggekeer. Daar in die put met sytonnels by Jonatan se huis het Jeremia nie agtergekom die omstandighede in Jerusalem het radikaal verswak nie.

Koning Sedekia het gehunker na goeie nuus. In ‘n hopelose situasie het hy en die burgers van die stad en die land hoop nodig gehad. Hulle het gehunker na ‘n boodskap van hoop.

Sedekia het ‘n groot probleem gehad. Hy kon nie openlik van koers verander nie. Wat sou sy amptenare en die landsburgers van hom dink? Daarvan weet ek en jy mos ook. Ek het ‘n bepaalde koers ingeslaan. Iewers in my agterkop pla dit my. Tog hou ek aan. Niemand mag enige swym van ‘n erkenning van swakheid of ‘n fout bemerk nie.

Uiteindelik kon Sedekia dit nie meer uithou nie. Hy het Jeremia laat haal uit die put met sytonnels waar hy lank aangehou is. In die geheim in sy paleis vra Sedekia vir Jeremia: Is daar ‘n woord van die Here af? Miskien het jy ook al in ‘n desperate situasie gevra: “Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Jy sal weet dat ‘n mens selfs dan nog eintlik hoop die Here gee ‘n antwoord wat jy van Hom verwag. Jy is nie regtig ingestel om te luister na die woord wat die Here aan jou rig nie. Jy wil nie aanpas by wat Hy sê nie.

Die eertydse koning Sedekia kon vandag geleef het. Hy wou ook graag hoor die Here het sy boodskap aangepas. Die profeet het geantwoord: Daar is. Jy sal in die mag van die koning van Babel uitgelewer word (Jer 37:17). Die boodskap van die Here het nie verander nie, want die Here het nie verander nie. Ook Sedekia en die landsburgers het nie verander nie. Die boodskap bly daarom dieselfde – ‘n boodskap van oordeel deur die Galdeërs as instrumente in die Here se hand.

Ons glo op grond van God se Woord dat Jesus Christus die oordeel wat ons weens ons sonde verdien, op Hom geneem het. Aan die kruis het Hy met sy lewe geboet om ons sondeskuld te betaal. Die Here verwag dat sondaars dit moet glo en dat hulle dan kinders van God is wat weet dat hulle die ewige lewe het (Joh 3:18, 36).

Die teenkant is ook deel van God se boodskap: wie nie glo nie, staan weens daardie ongeloof skuldig voor God. Die boodskap van God se oordeel wat die ongelowiges en ongehoorsames tref, is tans heeltemal onaanvaarbaar. Mense verwag vandag dat die Here sy ryk moet oopstel vir almal – ook vir diegene wat weier om te leef soos wat Hy van die burgers van sy ryk verwag.

Die Here God bly dieselfde. Wanneer mense dieselfde bly, ‘n lewe van ongeloof en ongehoorsaamheid lei, is en bly die Here se boodskap een van oordeel. Die oordeel van God is en bly die skadukant van die blye boodskap van verlossing. Dit sê Jeremia daar in die geheim in die paleis vir koning Sedekia.

Jeremia het gebruik gemaak van die geleentheid wat die koning hom gebied het. Hy vra: Watter misdaad het ek teen u gepleeg, of teen u amptenare of teen hierdie volk dat julle my in die tronk gesit het (Jer 37:18)? Jeremia maak gebruik van sy reg om na die hoogste regsgesag van daardie tydvak in die land te apelleer. Die beskuldiging dat hy na die Galdeërs wou oorloop was vals. In werklikheid wou hy erfgrond in besit gaan neem. Hy hét skuld ontken. Sy skuld is nie bo redelike twyfel bewys nie. Tog was hy al lank ‘n gevangene in die put met sytonnels by Jonatan se huis. Erg nê, maar nie so erg nie as dat Jesus die kruisdood moes sterf, valslik aangekla van Godslastering.

Jeremia stel nog ‘n vraag: Waar is die profete wat vir julle as profete opgetree het en gesê het die koning van Babel sal nie teen julle en teen hierdie land kom oorlog maak nie (Jer 37:19)? Jeremia sê: hier het julle die bewys wie die ware en wie die vals profeet is. Die Galdeërs het hul beleg van Jerusalem hervat. Die inwoners van Jerusalem verkeer in ‘n hoogs benarde situasie.

Ironies genoeg het juis Jirija, die kleinseun van ene Gananja, Jeremia gevange laat neem. Ganaja het in Jer 28 as profeet opgetree. Jeremia het in opdrag van die Here ‘n juk gedra ( Jer 27) om die volk te waarsku dat hulle weens hulle volharding in sonde onder die juk van vreemdes sal dien. Gananja het daardie juk gevat en gebreek (Jer 28:12) en gesê die Here se boodskap is spoedige herstel van sy volk se vryheid.

Noudat die waarheid van Jeremia se profesie bewys is (vgl Jer 28:9), vra hy waar is die profete wat die positiewe boodskap verkondig het. Ganaja is, soos Jeremia gesê het, nog in die jaar van sy vals profesie dood.

‘n Antwoord op hierdie twee vrae was onnodig. Die verloop van die beleg het Jeremia as ware profeet bewys.

Jeremia het sy twee vrae met ‘n versoek opgevolg: Maar luister tog nou na my, U Majesteit die Koning, dat ek my versoek tot u kan rig: Moet my tog nie terugstuur na die huis van die staatsekretaris Jonatan toe nie. Ek wil nie daar sterf nie (Jer 37:20)! Die profeet spring nie die moeilike omstandighede wat die volk van die Here beleef vry nie. Waar hy aangehou is, was die gevaar soveel groter as op enige ander plek. Hy het geweet wanneer broodsgebrek begin heers, was hy in die put met sytonnels by Jonatan se huis so goed as dood. Vandaar sy persoonlike versoek aan die koning.

Die koning antwoord, nie in woorde aan Jeremia gerig nie, maar hy antwoord duidelik: Koning Sedekia het toe beveel dat hulle vir Jeremia moet aanhou in die binneplaas van die paleiswag en elke dag vir hom brood moet gee uit Bakkerstraat totdat die stad se brood op was. Jeremia het toe in die binneplaas van die paleiswag gebly (Jer 37:21). Jeremia is in beter omstandighede aangehou. Hy sou ook brood kry solank as wat dit nog in Jerusalem beskikbaar was. Ironies: dit wat die koning in die geheim gedoen het, het op die lappe gekom: Jeremia is in die binneplaas van die paleiswag aangehou. Almal kon dit sien. Sy ontmoeting met Jeremia was nie meer geheim nie.

Slot

Antwoord my tog, Here!” Of: “Sê tog vir my, Here!” Het jy al uit so gevra? Jy sal weet dat dit die soort vraag is wat jy vra as jy desperaat is; as jy dringend ‘n klinkklare antwoord wil hê; as jy net ‘n sprankie hoop soek in jou desperate situasie.

Presies dit was die situasie in Jerusalem. ‘n Kort tydjie was hulle omstandighede amper normaal. Die Galdeërs het hulle beleg van Jerusalem onderbreek toe hulle die Egiptiese leër gaan verdryf het. Hulle was egter terug. Die beleg sou uiteindelik tot broodgebrek lei. In daardie kritieke tyd het koning Sedekia Jeremia, op daardie tydstip ‘n gevangene, paleis toe laat kom en hom gevra: “Is daar ‘n woord van die Here af?” Jeremia antwoord toe: “Daar is …” (Jer 37:17). Daar is altyd, ook vandag, ‘n woord van die Here af. Die vraag is: Wil jy die boodskap hoor wat jy kies, of hoor jy wat God sê?

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg2017-01-01-daar-is-n-woord-van-die-here-af-jer-37-v17-tot-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *