(2016 12 25) God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun Heb 1 v1tot4 ♪

God praat met ons. Net vier woorde, maar saam dra hulle aan betekenis. Wie het nog nie ervaar hoe sleg dit is wanneer iemand nie met jou praat nie? Wanneer iemand stilstuipe kry, kan dit jou onseker laat voel, jou frustreer, jou kwaad maak.

God is anders. Hy kry nie stilstuipe nie. Hy praat met ons. Ons fokusgedeelte sê: God praat met ons deur sy Seun.

God het egter nie eers deur sy Seun begin praat nie. Hy het al in die ou tyd begin praat. Hy het nog altyd gepraat en Hy bly praat. Hy het oor die eeue heen baiekeer en op baie maniere gepraat. Dit wat God wou sê, het in die ou bedeling elke keer net stuk-stuk oorgekom. God se praat deur sy Seun is volmaak. Deur sy Seun sê God alles wat Hy kan en wil sê. Wat Hy deur sy Seun sê, is ook finaal.

Ons fokusgedeelte draai hierdie fasette en veel meer na die lig. Ons tema: God praat met ons – in die laaste dae deur sy Seun. In fokus is die Seun (1) deur wie God volmaak en finaal praat; (2) wat verhewe is; (3) wat ‘n taak in die skepping en ook in sondaars se verlossing verrig.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Seun deur wie God finaal en volmaak praat

Die nasies aanbid gode waaroor die Here, onder andere, sê: Wat húlle het, is afgode, … ‘n Mond het hulle, maar praat kan hulle nie, oë het hulle, maar sien kan hulle nie; ore het hulle, maar hoor kan hulle nie; … Daar kom geen geluid uit hulle keel nie (Ps 115:4, 5 en 7e; vgl ook 135:16). Dat die Here dit sê, beteken Hy is anders as die gode: Hy praat!

In die paradys, toe die mens vir God probeer wegkruip het, het God gepraat: Waar is jy? Die prediker sê: In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete … (Heb 1:1). God het persoonlik met Abraham en Moses gepraat (Gen 18; Eks 31:18); deur ‘n gesig met Jesaja (Jes 6) en deur ‘n droom met Jakob (Gen 28:10-22). Toe die volk nie na Jeremia se preke wou luister nie, het God opdrag gegee dat Jeremia al sy preke oor meer as 20 jaar heen moes opteken en aan die volk moes laat voorlees. God het bly praat.

Die mens het hom aanhoudend doof gehou vir diegene deur wie God met ons gepraat het. Tog, het God nooit stilgebly nie, nee, Hy het nog nader gekom, duideliker gepraat: nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun (Heb 1:2a). Met die woorde, Hierdie laaste dae, sê die skrywer die laaste dae is die dae nadat die Messias gekom het. Die Een wat aan die voorvaders beloof is, het gekom. Sedert die geboorte van Jesus leef ons in die laaste dae.

As gelowiges is ons oneindig bevoorreg. Terwyl God vroeër tussengangers gebruik het om sy wil bekend te maak, kommunikeer Hy in die laaste dae meer intiem, Hy praat, deur sy Seun.

Hoor jy God praat? Hoor jy ook vanoggend dat Hy deur sy Seun wat mens geword het met jou praat?

Hoe antwoord jy op wat Hy sê? Antwoord jy deur te glo dat Jesus Christus jou persoonlike Verlosser is? Antwoord jy deur jou lewe onder leiding van die Heilige Gees in gehoorsaamheid aan Hom in te rig? Bly jy, as kind van die God wat bly praat – uiteindelik deur sy Seun gepraat het – ook praat met God en met die mense rondom jou?

Die Seun is verhewe

In sy preek het die Hebreërskrywer een doel wat telkens na vore kom: die heerlikheid van die Seun van God is oneindig bó dié van die engele (1:4). Dit word met aanhalings uit die Ou Testament bewys (Heb 1:5 – 13). Later word sy heerlikheid geteken as bó dié van Moses, die bemiddelaar van die ou verbond (3:3) en bó dié van die hoëpriester van die ou bedeling (8:1) … Reeds in die benaming Seun, die hoogste moontlike titel, kom sy heerlikheid na vore (1:4).

Ons stip net die hooftrekke aan van die heerlikheid van die Seun in ons fokusgedeelte:

  • God het Hom … erfgenaam van alles gemaak (Heb 1:2b).

‘n Erfgenaam ontvang die volle reg om dit wat aan hom oorgedra is, te beheer. Normaalweg gebeur dit by die dood van die erflater. In die geval van die Seun is Hy met sy dood in beheer gestel. Die Seun het die hele skepping, alles wat bestaan, geërf. Hy is in volle beheer van alles.

  • Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God (Heb 1:3).

Soos die strale wat van ‘n ligbron af kom, die karakter van die lig het, straal die heerlikheid van God uit die Seun. Die tweede sinsnede: Hy is die ewebeeld van die wese van God, het die betekenis van ‘n stempel wat ‘n mens op ‘n dokument afdruk. Die afdruk bestaan los van die stempel, maar het al die trekke, eie aan die stempel. Hierdie vers sê dat die Middelaar in elke opsig die Goddelike heerlikheid besit. Hy besit dit van nature, vir ewig.

  • Hy het gaan sit aan regterhand van die Majesteit in die hoë hemel (Heb 1:3e).

Nadat die Seun sy taak vervul het (daarby kom ons nog), neem hy die ereplek in die hemel in, aan die regterhand van die God die Vader. Die taal van Ps 110 word hier gebruik. In die grondtaal is duidelik dat hierdie die hoofsaak is wat hy wil oordra. Terwyl die skrywer sy preek rig aan die adres van Joodse Christene, gebruik Hy uit eerbied nie die naam “God” nie. Hy beklemtoon die Vader en daarom ook die Seun se groot majesteit met hierdie benaming.

Dit is nie iets waarvan ons bloot kan kennis neem nie. Dit is meer as wetenswaardig. Ons moet met die geloofsoog Jesus Christus sien sit in heerlikheid. Vandag staan ek en jy voor die vraag: sien jy die Seun van God met eer, heerlikheid en majesteit beklee? Erken jy Hom ook as dié Here en Koning van jou lewe?

Die Seun verrig ‘n taak in die skepping en ook in sondaars se verlossing

Die Seun het nie eers op die toneel verskyn toe God in hierdie laaste dae deur Hom met die gelowiges van die tydvak van die Nuwe Testament gepraat het nie. Die prediker voer die Seun se werk terug tot by die skepping en daarvandaan deur tot by die verlossing.

Die Seun se taak tov die skepping

God het die wêreld deur Hom geskep (Heb 1:2m). Die woord wat met wêreld vertaal is, kan ook weergegee word met eeue of tydperke. Die Seun het reeds in die skeppingsproses gewerk. Hy was die werkende, persoonlike oorsaak van die totstandkoming van die skepping en van die geskiedenis.

Dieselfde boodskap kry ons ook elders: Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie (Joh 1:3) en ook: God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand (Kol 1:16, 17). Die mededeling van die apostel Paulus in Kol 1 word ook deur die Hebreërskrywer bevestig: Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand (Heb 1:3m). Met die taak van onderhouding van die hele skepping is die Seun steeds besig. Iemand (Grosheide) verwoord dit so: “Die Seun onderhou die heelal deur sy krag wat van Hom uitgaan soos ‘n mensewoord by ons mond uitgaan.”

Vereer ons die Seun van God ook as die Middelaar by die skepping? Erken ons sy betrokkenheid by die onderhouding van die skepping? Doen ons dit selfs in die moeilikste omstandighede?

Die Seun se groot taak: die verlossing van sondaars

Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel (Heb 1:3m). Sy verhoging volg op die reiniging van die sonde van sondaars wat Hy bewerk het.

Hieruit is duidelik: sonde besoedel ons. Iemand sou kon vra: watter sonde? Sou ons net kyk uit die hoek van ons fokusgedeelte kan ‘n mens jou afvra:

  • Hoe luister ek as God praat? Gee ek regtig aandag wanneer ek na sy Woord en die verkondiging daarvan luister?

  • Hoe lyk die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van my eis? Praat ek wél met God, of het ek stilstuipe teenoor Hom? Getuig my gebedslewe van ‘n lewende verhouding met God?

Slot

God kry nie stilstuipe nie. Hy praat met ons. Ons fokusgedeelte sê: God praat met ons deur sy Seun.

God het egter nie eers deur sy Seun begin praat nie. Hy het al in die ou tyd begin praat. Hy het nog altyd gepraat en Hy bly praat. Hy het oor die eeue heen baiekeer en op baie maniere gepraat. Dit wat God wou sê, het elke keer net stuk-stuk oorgekom.

God se praat deur sy Seun is volmaak. Deur sy Seun sê God alles wat Hy kan en wil sê. Wat Hy deur sy Seun sê, is ook finaal; sy Seun is verhewe en het sy taak in die skepping en ook in sondaars se verlossing voltooi.

Ons moet sy heerskappy erken. Ons moet luister na God se praat deur Hom. Ons moet glo en, op grond van sy verdienste en onder leiding van die Heilige Gees, in ‘n herstelde verhouding met God en met mekaar leef

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg2016-12-25-god-praat-met-ons-in-die-laaste-dae-deur-sy-seun-heb-1-v1-tot04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *