(2016 12 18 2e) God se genadekans en ons reaksie Jer 36 v7 en v23tot26 ♪

Wie nie wil hoor nie, moet voel”, so lui die spreekwoord. Baie van ons het dit kleintyd aan die lyf gevoel.

Hoe tree die Here God op wanneer sy kinders nie na Hom wil luister nie? Twee maal in die vorige hoofstuk het die Here gesê sy volk het nie geluister na sy profete wat Hy vroeg en laat na hulle toe gestuur het nie. Sy profeet sê vir sy sekretaris, Baruk: Die Here het aangekondig dat Hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf” (Jer 36:7e) – dus: “Julle wil nie luister nie, daarom gaan julle voel.”

Verrassend sê die Here vir sy volk met die gehoorprobleem: Miskien kan julle tog nog sien. Hy laat alles wat Jeremia gesê het, opteken, sodat die volk dit kan lees. Hulle kry nog ‘n kans! God verras sondaars telkens met nog ‘n kans.

Hy verwag van ons om die kanse wat Hy in genade bied, aan te gryp. Op ‘n dag is die kans wat Hy bied die allerlaaste. Ons tema: God se genadekans en ons reaksie. Ons let op drie fasette: (1) God bied ‘n genadekans en (2) Ons reaksie op sy genadekans en (3) Die Here het die laaste sê.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

God bied ‘n genadekans

In die vorige hoofstuk het die Here twee maal in twee verse vir sy volk gesê dat Hy vroeg en laat met hulle gepraat het, sy profete na hulle toe gestuur het (Jer 35:15, 16). Twee maal het die Here sy volk verwyt dat hulle nie na Hom geluister het nie. ‘n Mens verwag dat die Here sou sê: “Wie nie wil hoor nie, moet voel!”

Die Here sê egter verrassend in hierdie hoofstuk vir sy volk: “Julle het ‘n probleem met julle gehoor. Kom ons kyk of julle kan sien!” Die verrassende kans wat die Here telkens vir die sondaar gee, is te danke aan Christus. Hy het gekom om die sonde en ongehoorsaamheid op Hom te neem, die losprys daarvoor deur sy dood aan die kruis te betaal.

Jeremia kry opdrag om alles wat die Here deur hom aan sy volk gesê het, op te teken. Met hierdie opdrag betoon die Here genade aan sy volk. Tot op hierdie tydstip het Jeremia die Here se boodskap mondeling aan sy volk oorgedra. Enigiets wat ‘n mens sê is in ‘n oomblik verby. Wat gesê word, kan ernstig wees, dit kan jare lank gevolge dra. Tog is dit vlietend. Mense kan dit wat iemand sê, vergeet, of verdraai.

God se opdrag was: Vat vir jou ‘n boekrol en skryf daarop al die woorde wat Ek oor Israel en oor Juda en oor al die nasies met jou gepraat het vandat Ek met jou begin praat het in die dae van Josia tot nou toe (Jer 36:2). Hierdie opdrag raak die Here se woorde oor meer as twee dekades heen. Hy gee dit swart op wit aan sy volk. Dit wat swart op wit staan, kan nie vergeet, of geïgnoreer word nie.

Ons kry ‘n kykie in God se hart, wanneer Hy sê wat sy volk se reaksie kan wees: As Juda hoor van al die rampe wat Ek oor hulle wil bring, sal elkeen hom miskien van sy verkeerde dade bekeer. Dan sal Ek hulle ongeregtighede en hulle sondes vergewe (Jer 36:3). Jeremia, die doemprofeet, gee ons ook ‘n kykie in sy hart: Miskien sal hulle dan by die Here pleit en sal elkeen hom bekeer van sy verkeerde pad. Die Here het aangekondig dat Hy in sy gloeiende toorn hierdie volk swaar sal straf” (Jer 35:7).

Hoe raak dit my en jou? God het sy Woord swart op wit aan ons gegee in 66 boeke van die Ou en Nuwe Testament. Sentraal in sy Woord is dit wat Christus vir ons gedoen het. Ons kan daaroor redeneer. Ons kan dit vergeet, verby sekere goed lees of sommer alles net ignoreer. Wat God onder leiding van sy Heilige Gees vir ons laat opteken het, staan swart op wit. Dit staan vir altyd vas.

Baruk het toe al die profesieë van Jeremia opgeteken. In opdrag van Jeremia het Baruk meer as 20 jaar se vlietende woorde in verskillende situasies uitgespreek, opgeteken. Hy lees toe alles in die tempel voor op ‘n vasdag wat koning Jojakim uitgeroep het (Jer 36:9, 10). Die hele volk kon dit hoor (Jer 36:10m).

Onder diegene wat hoor, was ene Miga. Wat hy gehoor het, het besondere indruk op hom gemaak. Hy het die paleisamptenare gaan vertel. Hulle het Baruk laat kom om dit ook aan hulle voor te lees. Hulle het toe aanbeveel dat hy en Jeremia goed gaan wegkruip.

Sy amptenare het koning Jojakim vertel van die boekrol. Uiteindelik het die boekrol in die paleis beland. Jehudi het dit in die paleis voorgelees. Koning Jojakim het nog ‘n kans gekry om na die Here se woorde te luister. Onthou die Here en Jeremia het gesê: Miskien ...

Ons reaksie op God se genadekans

Destyds was daar twee soorte boekrolle. Party was van dierevelle gemaak. Die ander, waarskynlik ook Baruk se boekrol, was van papirrus. ‘n Rietpen is gebruik om met ink op die boekrol te skryf. Die rietpen is met ‘n skrywersmes skerp gemaak. Met die skrywersmes kon die papirrusboekrol ook mooi afgewerk word.

Die profeet beskryf die gebeure: Toe stuur die koning vir Jehudi om die boekrol te gaan haal. Hy het dit uit die kantoor van die staatsekretaris Elisama gaan haal en vir die koning gelees in die teenwoordigheid van al die amptenare wat by die koning aan diens was. Dit was winter en die koning het in die sonkamer gesit met ‘n bak gloeiende kole voor hom (Jer 36:21,22). Sou die koning gehoor gee en die leiding neem, kon die volk hom volg en hulle voor die Here verootmoedig? God en Jeremia se Miskien …

Die profeet teken die verdere verloop (ons staan kortliks by elk van die verse stil):

  • Elke keer wanneer Jehudi drie of vier kolomme klaar gelees het, het die koning dit met ‘n skrywersmes afgesny en op die vuur in die kolebak gegooi. Hy het so gemaak tot die hele boekrol in die vuur was (Jer 36:23).

Jojakim het nie die boekrol laat haal omdat hy beplan het om na die boodskap te luister nie. Hy het die profeet se boodskap goed geken. Jeremia was volgens hom die ewige pessimis wat dieselfde liedjie tot vervelens toe gesing het: Verootmoedig julle; bekeer julle. Hy het genoeg daarvan gehad. Hy wou die profeet se boodskap finaal vernietig. Hy verbrand dit.

  • Die koning en al sy amptenare wat hierdie dinge gehoor het, het nie bang geword en hulle klere geskeur nie (Jer 36:24).

  • Selfs toe Elnatan en Delaja en Gemarja by die koning daarop aangedring het om nie die boekrol te verbrand nie, het hy nie na hulle geluister nie (Jer 36:25).

Die reaksie was nie verootmoediging nie, maar vernietiging; nie bekering van die verkeerde opad af terug na die regte nie, maar volhardig op die verkeerde pad. Hy luister selfs nie eens na die waarskuwings van sy amptenare nie. Hy het nog ‘n genadekans laat verbygaan.

  • Toe beveel hy sy seun Jeragmeël en vir Seraja seun van Asriël en vir Selemja seun van Abdeël om die skrywer Baruk en die profeet Jeremia te arresteer (Jer 36:26).

Jojakim was nie daarmee tevrede dat die boekrol met die boodskap van die Here stukkend gesny en verbrand is nie. Die een wat gepreek het en die skrywer wat dit opgeteken het, moes gevang word. Die boodskapper met sy boodskap het in die koning se wêreld geen bestaansreg nie.

Ons leef in ‘n tyd waarin God se Woord geen bestaansreg het nie. Die vraag aan my en jou adres: Hoe reageer jy op die Woord van die Here? Luister jy daarna? Reageer jy op die Woord deur jou voor die Here te verootmoedig? Bekeer jy jou omdat die Here dit in sy Woord van jou vra? Of reageer jy, soos koning Jojakim van Juda, met toenemende verharding op die Woord van die Here. Ons moet weet:

Die Here het die laaste sê

Nadat Baruk die boekrol se inhoud aan hulle voorgelees het, het die amptenare vir hom gesê: Gaan kruip weg, jy en Jeremia, en niemand moet weet waar julle is nie (Jer 36:19). Soos wat die amptenare verwag het, het Jojakim opdrag gegee die twee moes gearresteer word. Jeremia skryf waarom dit nie geslaag was nie: Maar die Here het hulle weggesteek (Jer 36:26e). Sien ons sy hand in dit wat oor ons lewenspad kom?

Wie wegkruip, moet stilbly, anders word hy uitgevang. Het koning Jojakim tog in sy doel geslaag om God se Woord onhoorbaar te maak?

Die antwoord het die Here vir ons laat opteken: Vat vir jou ‘n ander boekrol en skryf daarop al die woorde van die vorige rol wat deur koning Jojakim van Juda verbrand is (Jer 36:28) ... Jeremia het toe ‘n ander boekrol gevat en vir die skrywer Baruk seun van Nerija gegee en vir hom gedikteer. Baruk het daarop alles geskryf wat op die boekrol gestaan het wat deur koning Jojakim van Juda verbrand is. Baruk het nog baie meer woorde soos daardie op die boekrol geskryf (Jer 36:32). Wanneer die Here praat, kan jy maak wat jy wil, dit bly staan, dit bly geldig. Geen menslike poging kan wat God gesê het, ongedaan maak nie. Die Here het die laaste sê. Hy is in volle beheer.

Elders lees ons oor die Here se Woord: So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het (Jes 55:11). En oor die kinders van die Here wat sy opdrag uitvoer en sy Woord uitdra, skryf Paulus: Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos ‘n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan. Vir dié wat verlore gaan, is dit ‘n doodsreuk wat dood bring; vir dié wat gered word, is dit ‘n lewensgeur wat lewe wek (2 Kor 2:14b -16). Wie nie in geloof en gehoorsaamheid antwoord op die Woord van die Here nie, ontdek dat dit ‘n woord van God se oordeel is. Ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid om gelowig God se Woord in te neem.

Daartoe begenadig die Here ons deur sy Gees. Sy Gees maak ons ore oop en ons harte ontvanklik vir sy Woord. Sy Gees bewerk die geloof en spoor ons aan tot gehoorsaamheid. In biddende afhanklikheid van die Gees se werk, moet ons God se Woord opneem, dit lees en gelowig gehoorsaam.

Slot

Verrassend sê die Here vir sy volk met die gehoorprobleem: Miskien kan julle tog nog sien. Hy laat alles wat Jeremia gesê het, opteken, sodat die volk dit kan lees. Hulle kry nog ‘n kans! God verras sondaars – ook vir ons – telkens met nog ‘n kans.

Hy verwag van ons om die kanse wat Hy in genade bied, aan te gryp. Op ‘n dag is die kans wat Hy bied die allerlaaste. Ons tema: God se genadekans en ons reaksie.

AMEN

Bespreking 

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg2016-12-18-god-se-genadekans-en-ons-reaksie-jer-36-v7-en-v23-tot-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *