(2016 12 18 1e) Die wonder van God vóór Betlehem Luk 1 v39tot45 ♪

Wat beteken Kersfees vandag regtig? Geskenke, kersboom, straatliggies, familiekuiers, groot etes …

Heeltemal op die agtergrond verdwyn die werklikheid dat God in die geskiedenis van die wêreld ingegryp het; dat Hy ons so liefhet, dat Hy sy enigste Seun gegee het om mens te word, dat die Seun van God in die stal in Betlehem as mens gebore is en in ’n krip neergelê is.

In werklikheid staan alles wat rondom die geboorte van ons Here Jesus Christus afgespeel het in die teken van ’n wonder. Die wonders het reeds voor Kersfees begin. Vandaar ons tema: Die wonder van God vóór Betlehem. Ons let op die wonder wat na vore kom daarin dat: (1) Die nog-ongebore Johannes beweeg en (2) Elisabet, vervul met die Heilige Gees, profeteer

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die nog-ongebore Johannes beweeg

Dit is doodnatuurlik dat ’n vrou wat ongeveer ses maande swanger is, die beweging van die fetus sal voel. Hier het egter iets buitengewoon gebeur. Die oomblik toe Maria vir Elisabet groet, het die kindjie in haar moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. Sy sê: Kyk, net toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg (Luk 1:44). Dat die Here reeds voor ‘n kind se geboorte met hom besig is, sien ons ook elders: Dit weet ek seker: geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is (Ps 139:14e – 16). Die Here sê selfs vir die jongman, Jeremia: Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel (Jer 1:5).

Elisabet sê haar nog-ongebore kind het van vreugde beweeg. ’n Mens sou kon sê dat ’n kind wat nog nie gebore is nie, kwalik daartoe in staat is om enige emosie en daarom enige vreugde te ervaar. Elisabet praat egter nie uit haar eie nie. Sy doen dit onder leiding van die Heilige Gees.

Hier sien ons die wonderlike werking van die Heilige Gees. Hy wek vreugde in die hart op van ’n kindjie selfs voor sy geboorte. Hy laat hierdie kindjie die vreugde ervaar dat die moeder van die Verlosser wie se voorloper hy is, by sy ma aangekom het.

Dit is egter nie net waar dat ’n ongebore kindjie net onder leiding van die Heilige Gees van vreugde kan beweeg in die teenwoordigheid van die beloofde Verlosser nie. Elke mens wat besef dat hy in die teenwoordigheid van die Verlosser van sondaars staan, kom net tot hierdie besef omdat die Heilige Gees jou daartoe in staat stel.

Vreugde is deel van die vrug wat die Heilige Gees in jou bewerk (Gal 5:22). Dit is net so ’n groot wonder dat ek en jy in Christus as ons Verlosser glo, as wat dit was dat die nog-ongebore Johannes in die skoot van sy moeder van vreugde beweeg het toe Maria se groet opklink.

Vervul met die Heilige Gees profeteer Elisabet

Reeds die feit dat die Heilige Gees Elisabet vervul het, is ’n wonder. Onthou dat dit ’n hele paar dekades is voor die uitstorting van die Heilige Gees. Elisabet is nog ’n mens van die bedeling van die Ou Testament. Die bedeling van die Ou Testament is weliswaar besig om na dié van die Nuwe Testament oor te gaan.

Voor Pinksterdag het die Heilige Gees enkele mense op spesifieke tye vervul – en dan veral met die oog op die uitvoering van een of ander opdrag wat die Here aan daardie persoon gegee het. Hier gebeur die wonder dat die Heilige Gees die vrou, Elisabet, vervul. Onder leiding van die Heilige Gees roep sy uit; profeteer sy; dra sy die Woord van die Here oor.

Dat sy inderdaad onder leiding van die Heilige Gees optree, blyk uit wat sy sê.

Sy fokus op Maria en op die Kind wat sy verwag

Sy roep hard uit: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot (Luk 1:42)! Sy begin nie onmiddellik vir Maria vertel van die wonder wat sy self beleef, dat sy wat reeds bejaard geword het, nou ’n seun verwag; dat hy die voorloper vir die Messias sou wees. Sy vertel nie hoe geseënd sy self is nie.

Nee, sy noem die jongmeisie, Maria, geseënd onder die vroue. Sy sê ook dat die vrug van Maria se moederskoot, Jesus, die beloofde Messias, geseënd is. Sy doen dit nie alles vanself nie. Dit alles is die insig waartoe die Heilige Gees haar opwek. Hy laat haar dit alles sê.

Die Heilige Gees neem eenvoudig die verwagtende Elisabet in sy diens. Deur sy engel het die Here vir Maria gesê dat sy swanger gaan word en ’n seun in die wêreld gaan bring wat sy Jesus moet noem. Deur sy Gees dring die Here Elisabet daartoe om die onseker jongmeisie, Maria, te verseker van die waarheid van dit wat die engel aan haar gesê het. Die wonder is: Maria het nie vertel wat die engel vir haar gesê het nie. Daardie gebeure en boodskap is deur die Heilige Gees aan Elisabet bekend gemaak.

Hier is een God aan die werk met twee vroue. Die Lewende God neem altwee in sy diens. Elkeen van hulle sal die lewe skenk aan ’n besondere seun. Die Here laat Elisabet ook, onder leiding van sy Gees, sy Woord aan Maria openbaar.

Elisabet besef haar eie nederigheid

Sy gee in eenvoudige taal uitdrukking daaraan: Waaraan het ek dit te danke dat die moeder van my Here na my toe kom (Luk 1:43)? Die bejaarde Elisabet vergelyk haarself met die jongmeisie, Maria. Hoewel sy self die voorloper van die Messias, die beloofde Elia, verwag, is daar geen vergelyking tussen hulle twee nie. Maria verwag immers die beloofde Messias.

Hierin volg Elisabet reeds die weg wat die vrug van haar skoot, Johannes, later sou volg toe Hy van Jesus gesê het: Hy moet meer word en ek minder (Joh 3:30).

Dié mens wat alte belangrik in sy eie oë is, het nog nie werklik die wonder van die blye verlossingsboodskap besef nie.

Wanneer ’n mens onder die besef kom van die wonder daarvan dat God sy Seun gestuur het om ons uit ons sondes te verlos, kan jy nie anders nie, as om jou eie onwaardigheid te besef. Onwillekeurig bid jy dan die gebed van die tollenaar: O God, wees my, sondaar, genadig. Ons kan ons ook vereenselwig met die profeet, Jesaja, aan wie die Here in ’n gesig verskyn het: Wee my, want ek is verlore … Ook met Petrus wat gesê het: Gaan weg van my, Here, want ek is ’n sondige man (Luk 5:8).

Waar die Gees van God werk, waar Hy handel, kan ’n mens nie anders nie, as om onder die besef te kom van jou eie onwaardigheid, swakheid en sondigheid. Met dankbare verwondering kan ons die blye boodskap gelowig vir onsself toe-eien dat God se genade in Christus ook vir ons genoeg is.

Elisabet verwys na die engel se boodskap aan Maria en sê sy moet dit glo

Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het (Luk 1:45). Die een wat die blye boodskap hoor dat God sy Seun na die wêreld toe stuur om sondaars te verlos, moet daardie boodskap glo, moet glo dat God sy belofte ook sal uitvoer. Met hierdie saligspreking wek Elisabet Maria op om God se boodskap deur sy engel aan haar te glo.

Slot

Vanoggend staan ons voor die wonder van God vóór Betlehem:

  • Die wonder dat die Here die bejaarde Elisabet laat swanger word het, sodat sy die lewe kon skenk aan Johannes, die beloofde Elia, die voorloper van die Christus.

  • Die wonder dat die Here die jongmeisie, Maria, uitgekies het as die een wat die lewe sou skenk aan sy Seun na sy mensheid.

  • Die wonder dat die nog-ongebore Johannes, van vreugde laat beweeg toe Maria se groet in sy moeder se huis opklink.

  • Die wonder dat Elisabet, vervul met die Heilige Gees, die engeleboodskap aan Maria bevestig en haar daartoe oproep om daardie boodskap te glo.

Op die wonder van God vóór Betlehem volg die wonder van God in Betlehem:

  • Die wonder dat die Seun van God as ’n hulpelose baba in ’n stal in Betlehem gebore is.

  • Die wonder dat God sy Seun vir ons gegee het.

In hierdie tyd moet ons die Here loof en dank vir die wonder dat Hy sy Seun gestuur het om ons uit ons sondes te verlos.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg:  2016-12-18-die-wonder-van-god-voor-betlehem-luk-1-v39-tot-45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *