(2016 11 27 1e) Kom, almal wat dors het … Jes 55 v1tot3 ♪

Hoor daar,” sal ‘n kind uitroep as die bekende deuntjie in die straat opklink, “roomys!” So het die iemand ook in die dorre Midde-Ooste waar God se volk gewoon het, uitgeroep: “Hoor daar, water!” as die waterverkoper se roep in die straat opklink.

Die profeet Jesaja het dit goed geken. Hy sluit daarby aan: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom. koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk (Jes 55:1). Die volk van God in ballingskap hoor die Here roep. Hulle en ook ons hoor sy uitnodiging, die tema van vanoggend se Woordverkondiging: Kom, almal wat dors het … Ons let op drie fasette: (1) die uitnodiging; (2) die prys is betaal; (3) die verpligting op die genooide

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Jy word uitgenooi

Ons getroue God nooi ons uit om te kom koop. Sy uitnodiging is gerig aan almal wat dors is, aan almal wat weet: ek het ‘n behoefte wat dringend vervul moet word; van elkeen wat weet: ek kan myself nie uit my penarie kry nie; aan elkeen wat in wanhoop sit; elkeen wat in die put van moedeloosheid verkeer; vir elkeen wat honger en dors om in die regte verhouding tot God te staan. Hy nooi elkeen uit wat weet: my sonde en ellende is so groot, ek verdien dat God my verdoem.

Hy bied veel meer as water aan. Hy noem drie goed:

  • Water dit bied geestelike lafenis en verkwikking vir die dorstige;

  • Wyn dit maak ’n mens vrolik en opgewek;

  • Melk dit is kragtige voeding.

Ons hoor hierdie kragtige uitnodiging na die Here te luister en die verlossing wat Hy aanbied, gelowig te aanvaar. Die Here nooi ons uit om die verlossing in sy volle omvang te kom koop. Ons hoor dieselfde uitnodiging uit die mond van Jesus: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee (Matt 11:28). Ons hoor hierdie uitnodiging ook opklink in die laaste hoofstuk van die laaste Bybelboek: Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet (Open 22:17)!

Die prys is betaal

Hierdie uitnodiging is tog anders as dié van die waterverkoper in die ou Midde-Ooste. Die kopers moes vir die water betaal. Die Here se uitnodiging is gerig aan: … ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. In ons fokusgedeelte hoor ons God se gratis aanbod; sy aanbod van genade.

Ons is nogal baie versigtig wanneer ons hoor van ‘n gratis aanbod. Ons aanvaar: iewers is daar ‘n vangplek! Weet dit: in die Here se uitnodiging is daar geen vangplek nie.

Die prys vir hierdie verlossing is betaal. Vroeër lees ons van die dienaar van die Here: Oor óns oortredings is hy deurboor, oor óns sondes is hy verbrysel; die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom (Jes 53:5, 6). In die Nuwe Testament lees ons weer: … julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus … (1 Pet 1:19)

Christus het self gesê: Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê (Joh 10:10). Op grond van sy verdienste skenk ons hemelse Vader ons die verlossing in sy volheid. Die apostel druk dit só uit: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ‘n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie (Ef 2:8, 9). Ons hoor hierdie blye boodskap elke keer wat ons Bybel lees of na die verkondiging van God se Woord luister.

Die verpligting op die genooide

Waarom betaal julle / weeg julle geld af vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie (Jes 55:2a)? Destyds het die mense sorgvuldig die silwer afgeweeg om die koopsom presies reg te kry. So kan ‘n mens probeer om jouself die hemel in te presteer; jou kaartjie na die ewige lewe self te probeer betaal.

Die werklikheid is: Dit is onnodig om jou eie pogings aan te wend, jy kan niks daarmee bereik nie; die prys is reeds ten volle betaal. Christus het dit aan die kruis gedoen.

Tog is dit belangrik dat ek en jy werklik iets doen omtrent die uitnodiging wat van God af kom. Stel jou voor jy het ‘n persoonlike uitnodiging gekry na ‘n koninklike bruilof toe. Sou jy die uitnodiging bloot kon ignoreer? Natuurlik nie. Dit sou minstens swak maniere wees.

Ons moet een ding wéét: die uitnodiging kom van die Here God af – Hy is die Koning van die konings en die Here van die heersers. Ons moenie slordig met sy uitnodiging omgaan nie. Die Here se uitnodiging plaas ’n verpligting op elkeen wat dit hoor. Ons moet dit aanvaar. Die Heilige Gees dring ons daartoe om ons Here en Koning se uitnodiging te aanvaar.

Die Here rig die een opdrag na die ander aan die adres van sy volk: Luister aandagtig na My sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na My toe, luister en julle sal lewe (Jes 55:2, 3). Tot op hierdie stadium toe het die volk na almal geluister, behalwe na die Here. Die tyd het aangebreek dat hulle al die ander stemme moet uitdoof en na die Here moet luister. Sy Woord en die verkondiging daarvan mag nie meer op die agtergrond geskuif word nie.

Wie nie ag slaan op die uitnodiging van die Here van die heersers en die Koning van die konings nie, wie sy uitnodiging van die hand wys of slordig hanteer, is in dieselfde situasie as die gaste van die gelykenis wat allerlei verskonings aangevoer het waarom hulle nie die bruilof kon bywoon nie. Uiteindelik is ander in hulle plek genooi (Matt 22:1 – 14). Nee, ons moet die uitnodiging van ganse harte aanvaar en ons plekke aan die bruilofsmaal van die Lam inneem (Open 19:9).

Slaan dus ag op die waarskuwing: Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is (Jes 55:6). Elders kom die Woord van die Here ook tot sy volk wat besig is om van hul God vervreemd te raak: Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie … (Heb 3:7, vgl Ps 95:7b).

Uitgenooi na die tafel van die Here

Hoor die Here se uitnodiging: Kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook dié wat nie geld het nie, kom, koop en eet; ja, kom. koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk (Jes 55:1). Ook vanoggend hoor ek en jy hierdie uitnodiging wanneer ons uitgenooi word om aan die tafel van die Here te kom aansit. Maak gebruik van die uitnodiging.

Soos die water, wyn en melk van ons fokusgedeelte is dit ’n handeling vol simboliek. Wanneer ek en jy die stkkie brood neem en dit eet; die wyn neem en dit drink, bely ons daarmee:

  • dat ons weet dat ons sondaars is wat niks verdien en daarom niks kan betaal nie.

  • Tog aanvaar ons gelowig: Christus het die losprys vir ons sonde betaal.

  • ons kleingeloof en daarom ons behoefte om aan die tafel deur die Gees van die Here gevoed en versterk te word.

  • Dit is ons voorneme om as mense te leef wat aan die Here behoort

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-11-27-kom-almal-wat-dors-het-jes-55-v1tot3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *