(2016 11 20 2e) Die wat regeer is in diens van die Here Jes 45 v1 en v4tot6 ♪

In die VSA is Donald Trump as president aangewys. Mense betoog daarteen – vrugteloos.Pres Jacob Zuma regeer op die oog af met een doel: om homself en sy vriende ter verryk. ‘n Mosie van wantroue is ingestel, weereens, vrugteloos. Pres Mugabe het Zimbabwe se ekonomie vernietig. Hy voer ‘n skrikbewind.Die Internasionale Strafhof het ‘n lasbrief uitgereik vir die inhegtenisneming van pres Omar Al-Bashir van Soedan weens volksmoord en oorlogsmisdade.In Sirië voer President Bashar al-Assad ‘n skrikbewind met die steun van Rusland, terwyl die westerse moondhede Al-Ashad teenstaan.ISIS (Islamitiese Staat) voer ‘n militêre tereuroorlog in veral Sirië en in Irak.

Op die oog af stuur almal onder leiding van politici af op ‘n ramp. Waar pas die Here God in hierdie prentjie? Waarom laat Hy dit toe? Speel Hy hoegenaamd ‘n rol?

Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Die wat regeer is in diens van die Here. Ons let op twee sake: (1) Die Here regeer oor die heersers en (2) Waarom die Here regeerders in sy diens gebruik

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die Here van die heersers

Die Here stuur sy profeet met ‘n boodskap na Kores toe. Dit is ‘n merkwaardige opdrag. Ons vind Kores se naam, benewens in Jesaja, net in drie ander Bybelboeke, nl. in 2 Kron, Esra en Daniël. Hy was die koning van die Persiese Ryk. Hy het die bewind in die stad Babel oorgeneem aan die einde van die tydperk van Israel se ballingskap daar (2 Kron 36:20). Trouens, hy het die proklamasie uitgevaardig wat Israel in staat gestel het om uit die ballingskap terug te keer na die beloofde land toe.

Kores is koning van die heidense Persiese Ryk. Hy self ken nie die Here nie. Die Here sê self twee keer só (Jes 45:4, 5). Hoor hoe merkwaardig praat die Here met hom: So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie Hy as heerser aangestel het, aan wie Hy nasies onderwerp en voor wie Hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie Hy deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie … (Jes 45:1). Ons weet dat die Here eers vir Saul en later vir Dawid as koning gesalf het. Hier sê Hy egter dat die heidense koning, Kores, sy gesalfde is, dat Hy hom as heerser aangestel het.

Dit is nie net Kores wat dienaar van die Here is nie. Die Nuwe Testament brei dit selfs uit: Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God (Rom 13:1). Prakties beteken dit Barrak Obama, Donald Trump, Jacob Zuma en selfs Robert Mugabe, Omar Al-Bashir en Bashar al-Assad regeer omdat God dit so beskik het.

Dat die Here Kores sy gesalfde noem, is nie bloot lippetaal nie. Nee, dit hou groot voordeel vir Kores in. Hoor hoe teken die Here sy bydrae tot Kores se sukses as koning: Ek self sal voor jou uit gaan en hoogtes gelykmaak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluitbalke van yster stukkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat in die donker gebêre word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat Ek die Here is, dat Ek jou op jou naam geroep het, Ek, die God van Israel (Jes 45:2, 3). ‘n Mens sou nog kon verwag dat die Here sulke merkwaardige beloftes aan die man na sy hart sou maak. Dit sou ons nie verbaas as die Here só ‘n boodskap aan Dawid gestuur het nie. Hy stuur dit egter na die heidenkoning, Kores, toe. Hy maak sulke beloftes aan Kores wat Hom nie eens ken nie. Die Here kies Kores uit en seën hom met mag en besittings. Hy doen dit nie terloops en sommer net nie. Hy doen dit doelbewus en doelgerig.

Waarom gebruik die Here regeerders in sy diens?

Hy gee twee redes:

Ter wille van sy volk / kerk

Ter wille van my dienaar Jakob, van Israel wat Ek uitverkies het, het Ek jou op jou naam geroep, gee Ek jou ‘n eretitel hoewel jy My nie ken nie (Jes 45:4). Kores, die magtige koning van daardie tyd, die goddelose koning, ‘n heiden, is ‘n instrument in die hande van die Here, die Almagtige. Soos wat die Here Moses geroep en bekwaam gemaak het om sy volk uit die slawehuis van Egipte te lei, só het Hy Kores geroep om te sorg dat sy volk uit die ballingskap na Israel en Jerusalem toe terugkeer.

Soos die ware gelowiges in die Here as die enigste God in die tyd van die ballingskap, maak ook ons vandag, as ware gelowiges in Christus hier byeen, deel uit van die volk van die Here. Ter wille ook van ons stuur die Here in sy almag die ganse loop van die geskiedenis om sy heilige doel daarmee te bereik. Hy laat konings kom en gaan; laat die een koninkryk die ander opvolg, ter wille van ons.

Dieselfde profeet het dit in die Naam van die Here reeds in soveel woorde vroeër vir sy volk self gesê: Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, Ek is by jou (Jes 43:3b – 5a). So belangrik is die volk van God, die kerk van die Here, ja, beslis ook die kinders van die Here vir Hom, dat Hy konings en volke in diens neem om vir ons te sorg; om sy beloftes aan ons te kan gestand doen.

Daarmee is nog nie alles gesê nie: Ten einde ons, sondaars te verlos; ons as sy kinders te kan aanneem het die Here God sy Seun gegee. Elders lees ons: God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie (Rom 8:31b, 32)? So belangrik is ek en jy vir die Here, dat Hy sy Seun vir ons gegee het, dat Christus sy lewe vir ons afgelê het. So belangrik is ons vir die Here, dat Hy sy Gees gegee het om ons te lei, te troos en vir altyd by ons te bly.

Tog is die tweede rede wat die Here gee, die groot rede; dié rede selfs agter die eerste rede (dat Hy alles doen ter wille van sy volk, sy kerk, sy kinders).

Ter wille van sy eer

Die Here sê vir hom dat Kores self nie so belangrik is nie. Hy doen dit alles nie net ter wille van sy volk nie, maar: … sodat jy kan weet dat Ek die Here is, dat Ek jou op jou naam geroep het, Ek, die God van Israel (Jes 45:3e). Wanneer ‘n heidenkoning erken dat die Here God is, die enigste God is, word God self daardeur vereer.

Dit is egter nie net die heidenkoning wat dit sal besef nie. Die Here sê: Ek doen dit sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet dat daar buiten My geen God is nie; Ek is die Here, daar is geen ander nie (Jes 45:6). Elke mens oor die aarde heen moet weet dat die Here die lewende God is. Hy moet as die ware God vereer word. Almal moet dit doen. Dit is die groot rede waarom die Here handel, waarom Hy selfs ook sy ballingvolk verlos uit die ballingskap waarin hulle hulself gedompel het.

Dit is tot eer van God dat nie die sonde nie, maar sy liefde, genade en trou die laaste woord spreek. Hy verlos, ter wille van die eer van sy Naam. Dat ek en jy sy kinders is, dat ons saam sy kerk is, is in die eerste plek werklikheid, omdat dit tot sy eer is.

Uiteindelik moet elkeen oor die hele aarde weet dat die Here die enigste God is. Die Here sê in Jes 45:23 dat elke knie voor Hom sal buig en elke tong in sy Naam ‘n eed sal aflê. Dít weet ons, het nie in Kores se tyd met die terugkeer van Israel uit die ballingskap gebeur nie. Hier hoor ons die woord wat van Christus gesê word: Daarom het God Hom (Christus) ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader (Fil 2:9 – 11). Dit sal volle werklikheid wees wanneer Christus weer kom.

Ek en jy wat God ons Vader noem, ons wat die kerk van die Here vorm, moenie vir daardie dag wag nie. Nee, dit is hier en nou ons roeping om die lewende God te vereer. Onder leiding van sy Gees moet ons Hom in ons doen en late vereer. Die mense moet die goeie wat ons doen, sien en Hom daarvoor vereer. Dan vervul ek en jy wat deel het aan Christus se salwing, ook ons roeping.

Slot

Donald Trump is as president aangewys. Pres Jacob Zuma verryk homself en sy vriende. Pres Mugabe voer ‘n skrikbewind. Pres Omar Al-Bashir van Soedan is skuldig bevind aan volksmoord en oorlogsmisdade. President Bashar al-Assad voer in Sirië ‘n skrikbewind. ISIS voer ‘n militêre tereuroorlog in veral Sirië en Irak.

Op die oog af stuur almal onder leiding van politici af op ‘n ramp. Waar pas die Here God in hierdie prentjie? Waarom laat Hy dit toe? Speel Hy hoegenaamd ‘n rol? Volgens ons fokusgedeelte is die Here die Een wat oor alles en almal regeer. Die vraag is: glo jy dit? Vertrou jy op Hom alleen? Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Die wat regeer is in diens van die Here.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-11-20-die-wat-regeer-is-in-diens-van-die-here-jes-45-v4tot6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *