(2016 11 20 1e) Die Dienaar van die Here kom verras ons Jes 42 v1tot9 ♪

‘n Verrassing is altyd lekker. Kersfeestyd is ‘n tyd van verrassing – partykeer ‘n geskenk, ander kere kuiermense. Die boodskap van Kersfees is dat God ons verras! In ons fokusgedeelte sê die Here hoedat Hy sy volk gaan verras met sy Dienaar. Ons vind hier ‘n drievoudige Goddelike verrassing: (1) die verrassende harmonie in sy Naam; (2) die verrassende wyse waarop Hy sy Taak verrig en (3) God se verrassende waarborg

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Die verrassende harmonie in sy Naam

Almal het verwag dat die Messias wat God beloof het, in heerlikheid en majesteit sal kom. Natuurlik sal Hy ook só kom – eendag wanneer Hy vir elke oog sigbaar op die wolke sal verskyn. Met Kersfees herdenk ons egter sy eerste koms. Hy het verrassend anders gekom as wat ons verwag. Hy het as Dienaar gekom.

Die woord wat hier vertaal word met Dienaar, is in die 1953-vertaling Kneg. Dit sou ewe goed vertaal kon word met die woord, Slaaf. Die apostel Paulus beskryf sy eerste koms só: Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis (Fil 2:7 – 8). ‘n Slaaf was nooit in die geskiedenis hoog op die menslike leer van belangrikheid nie. Inteendeel.

Tog is hier iets uniek aan die Dienaar / Kneg / Slaaf van ons teks. Hy is nie op een of ander slawemark gekoop in die hoop dat Hy tog bepaalde take vir sy eienaar sal kan verrig nie. Nee, Hy is uitverkies en geniet die guns van sy Eienaar, God. Hy behoort aan God en Hy gee erkenning aan Hom. Meer nog, God het Hom lief.

Hier is dus groothede wat ons met ons beperkte verstand so radikaal teenoor mekaar stel, in verrassende harmonie. Hy wat Slaaf is, met alles wat hierdie woord behels, is ook deur God uitgekies; Hy wat deur God gekies is, is ook God se Dienaar / Kneg / Slaaf.

Vanoggend verras die Here God ons. Ons kan bely: ons behoort aan die Here; Hy het ons uitgekies om syne te wees; Hy het sy Dienaar gestuur om ons sonde op Hom te kom neem, die volle losprys daarvoor aan die kruis op Golgota te dra.

Die Dienaar van ons teks is die enigste Een wat hierdie Goddelike roeping kan vervul. Net Hy is deur die Gees van God daarvoor toegerus. Hy is die enigste Middelaar tussen God en die mense.

Die verrassende wyse waarop Hy sy taak verrig

Destyds het die oorwinnaar in ‘n oorlog sy oorwinning luidkeels aangekondig vir almal om te hoor. Met swier het hy ‘n vertoning van mag oor die oorwonne gebied en mense gelewer. Die Dienaar van die Here sou, na die voltooiing van sy taak, totaal anders optree: Hy sal nie roep nie, Hy sal nie hard skree nie, Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie (Jes 42:2). Hy voltooi sy taak onopsigtelik en onopvallend; kalm en bedaard.

Reeds sy geboorte in die stal in Betlehem staan in die teken van onopsigtelikheid en onopvallendheid. Hy het sy dissipels in die stilte geleer en hulle eenkant vir hul taak toegerus.

Hy basuin sy boodskap nie met kragtige klankversterkers uit oor woonbuurte nie. Die suiwer verkondiging van die blye verlossingsboodskap geskied in die rustige sekerheid waar gelowiges in die Naam van die Here in ‘n erediens byeen is, of waar enkelinge saam in ‘n persoonlike gesprek skielik verstom staan oor die rykdom van die blye verlossingsboodskap.

Dit is ‘n boodskap waarvoor ons onsself in nederige verwondering verbly; ons wat nooit sou kon waag om te sê nie: “Dankie, Here, dat ek darem nie so sondig is soos die een voor, of agter of langs my nie.” Dit is die ontdekking van ons wat tot die besef van ons sonde en ellende gekom het; wat niks anders kan sê nie, as: O God, wees my, sondaar, genadig!

Die Dienaar van die Here het in my plek en in joune kom doen wat ons, vanweë ons nietigheid en ons sondigheid, nie kan doen nie. Hy het, in opdrag van God, ons met God kom versoen. Ons kan daarom bou op die belofte van die profeet: ‘n Geknakte riet sal Hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof brand, sal Hy nie uitdoof nie (Jes 42:3).

Iemand sou die vraag kon opper: Sal die Dienaar van die Here sy taak suksesvol afhandel? Sal Hy die bomenslike roeping kan vervul? Die Here antwoord, by monde van sy profeet, kategories: Self sal Hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat Hy my wil op die aarde gevestig het (Jes 42:4). Hy het ook sy roeping volbring. Daar is geen twyfel daaroor nie. Hiervoor vind ons:

God se verrassende waarborg

Die Here spreek sy Dienaar aan: Ek is die Here. Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas, Ek beskerm jou en Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry; wie in die donker van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan (Jes 42:6, 7). Dit wat die Here, die troue God van die verbond, oor die eeue heen beloof het aan diegene wat Hy uitverkies het, handhaaf Hy. Hy stort sy seëninge van verlossing ryklik uit oor die mens wat dit nie verdien nie. Hy het Homself in sy verbond daartoe verbind. Hy onderneem om deur te voer wat Hy beloof het. Hy doen dit deur sy Dienaar wat Hy volgens ons teks na ons toe stuur.

Toe die profeet, Jesaja, God se evangeliewoord op skrif gestel het, was dit eeue voor die vervulling daarvan in Betlehem en op Golgota. Tog is die profeet seker van die vervulling daarvan. Hy is so seker daarvan, dat Hy dit beskryf asof dit nie vir hom meer in die toekoms lê nie, maar asof dit al gebeur het; reeds in die verlede lê.

Hy, die Almagtige, wat hemel en aarde geskep het, waarborg dat Hy sy Woord van verlossing sal hou. Wanneer Hy wat in die nederige gestalte van die Dienaar gekom het, weer in heerlikheid kom om oor almal wat leef, sowel as dié wat reeds gesterf het te oordeel, het ons niks te vrees nie. As Dienaar het Hy immers alles gedoen om ons met God te versoen. Wanneer Hy weer kom, sal die taak van die Dienaar van ons teks finaal afgehandel wees.

Die Here het dit aan ons bekend gemaak, lank voordat dit gebeur. Die Waaragtige God gee ons vanoggend sy woord. Hy doen dit deur Wat Hy vir ons laat opteken het.

Hy gee ook vir ons hier en nou reeds sy Heilige Gees as waarborg daarvan. As sondaars wat glo, kan ek en jy ons vanoggend oor God se verrassing in die gawe van sy Seun verheug.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-11-20-die-dienaar-van-die-here-kom-verras-ons-kerssangdiens-jes-42-v1-tot-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *