(2016 10 16 2e) Ons begeertes het gevolge 1 Kon 21 ♪

Elkeen van ons begeer verskillende goed. Die kind begeer om sy lewensideaal te bereik. Wie die einde van sy werklewe bereik, begeer ‘n oudag sonder kommer. ‘n Mens kan bevordering in sy werk, ‘n voertuig, ‘n rekenaar, ‘n selfoon begeer …

Die Here spreek ons begeertes in die tiende gebod aan. Verkeerde begeertes word verbied. Kyk ‘n mens mooi daarna, sien jy dat die tiende gebod met elk van die vorige gebooie te make het: Koning Agab het Nabot se wingerd begeer (tiende gebod). Dit lei tot ‘n oortreding van ‘n hele rits van res van die Tien Gebooie. ‘n Mens sou kon sê dat die tiende gebod die voorafgaande gebooie saamvat.

Die boodskap van ons teks is: Ons begeertes het gevolge. Ons let op (1) Oortredings; (2) Die straf; (3) die verrassende wending.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Oortredings

Koning Agab wou graag sy buurman, Nabot, se wingerd hê, omdat die wingerd net langs Agab se huis gelê het en hy graag ‘n kruietuin daar wou inrig. Sy aanbod was ook baie billik: … ‘n beter wingerd in die plek daarvan. Of, as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal …

Nabot se antwoord was ondubbelsinnig: Mag die Here my daarvan bewaar dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan (1 Kon 21:3). Daarmee, sou ‘n mens dink, was die saak afgehandel.

Die koning trek hom egter Nabot se weiering ernstig aan. Hy gaan lê op sy bed, met sy gesig na die muur gedraai en weier om enigiets te eet. Daar het sy vrou, Isebel, hom gekry. Sy het na die rede vir sy depressie en eetstaking gevra. Hy vertel haar toe van Nabot se weiering. Toe begin die een oortreding teen God se gebod die ander snel opvolg:

Gebod 5: Gesag

Isebel se eerste reaksie is: Jy is mos die een wat oor Israel regeer! … Ék sal die wingerd van Nabot die Jisreëliet vir jou gee (1 Kon 21:7). Die koning se woord is wet. Wat is dan Agab se probleem? so vra Isebel hom. Dit was sy reg om te vat wat hy wil hê. Maar Agab hoef hom nie te vermoei nie. Sy sal sorg.

Die koning het sy gesag van God gekry; van dié God wat gesê het: Jy mag nie steel nie! Die koning kan, volgens Isebel, gesag uitoefen soos hy wil – selfs buite die grense van God se gebooie. Haar eie optrede was magsvergryp. Sy het opgetree asof sy die koning was.

  • Gebod 6: Handhaaf lewe; 3: eer die Naam van die Here; 9: praat die waarheid

Isebel gee per brief met die koninklike seël op opdrag aan die leiers in Nabot se stad: Kondig ‘n vasdag aan en laat Nabot heel voor in die vergadering sit. Laat twee gewetenlose manne teenoor hom sit en laat hulle teen hom getuig: “Jy het ‘n vloek uitgespreek teen God en die koning.” Vat hom dan uit en gooi hom met klippe dood (1 Kon 9,10). Isebel is bewus van die voorskrif dat die waarheid in die mond van twee of drie getuies vasstaan nie. Ook daarvan dat die straf op die misbruik van die Naam van die Here die dood deur steniging is.

Isebel gebruik egter nie hierdie kennis om God se wil te doen nie. Sy gebruik dit as instrument om van ‘n laspos wat haar man depressief maak, ontslae te raak. Dit is beplanning om die sesde gebod te oortree. Daarvoor span sy die derde gebod in. Sy doen dit egter nie om te sorg dat God se Naam reg gebruik word nie. Haar leuen lui tot misbruik van die Naam van die Here.

Die leiers en ampsdraers van Nabot se stad weier nie om hierdie goddelose opdragte uit te voer nie. Daardeur word hulle medepligtig aan die oortreding van hierdie gebooie. Toe Isebel hoor hulle het haar opdragte uitgevoer het, het sy vir Agab gesê: Gaan vat nou die wingerd van Nabot die Jisreëliet, wat hy nie aan jou wou verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy is dood (1 Kon 21:15).

  • Gebod 8: Bewaar eiendomsreg

Agab laat ook nie op hom wag nie. Hy neem Nabot se wingerd in besit. Wie is werklik die skuldige in hierdie tafereel? Die profeet, Elia, gaan sê in die Naam van die Here vir Agab: So sê die Here: Jy het gemoor en nou vat jy ook nog? Die skuldige is die koning wat stout kind speel; die koning wat die wingerd van sy onderdaan / buurman begeer. In hierdie sondeketting is Agab se begeerte na Nabot se wingerd, sy oortreding van die Tiende Gebod, die eerste skakel.

Sy oortreding van die Tiende en elke ander gebod Lei tot die fel oordeel van God se Woord: Daar was nooit iemand wat hom soos Agab daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Sy vrou Isebel het hom daartoe aangehits (1 Kon 21:25).

  • Gebod 1: Die Here is die enigste God

Tog is daar ook ‘n ander gebod aan die wortel van Agab se probleem: Agab het afskuwelik opgetree deur die afgode te dien net soos die Amoriete wie se besittings die Here aan die Israeliete gegee het (1 Kon 21:26). Agab en Isebel het die Woord van die Here geken, maar nie die Here van die Woord nie. Hulle het Hom nie erken as die enigste God wat oor almal regeer nie. Hulle het die Eerste Gebod oortree. Dit is omdat hulle nie aan God die erkenning gegee wat elkeen aan Hom behoort te gee nie, dat hulle skuldig staan voor Hom. Dit is die miskenning van Hom as God aan wie almal verantwoordelik is, wat hulle die Tiende en elke ander Gebod laat oortree het.

Straf

Die profeet, Elia, kondig God se oordeel oor Agab aan: Op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek, ja, joune (1 Kon 21:19). Die Here vel, by monde van sy profeet, die moordenaar, Agab, se doodvonnis. Hy doen dit met Isebel. Die oordeel van die Here tref hierdie goddelose egpaar en hulle kinders: Ek gaan al die manlikes in Agab se geslag sonder enige uitsondering uit Israel uitroei (1 Kon 21:22).

Die Here haat die sonde en hou die sondaar wat ook ander tot sonde en opstand teen Hom verlei, daarvoor verantwoordelik. Agab het, in navolging van sy bose vrou, Isebel, die volk van die Here voorgegaan in vervloekte afgodery. Agab verneem heel gou die boodskap wat die Here veel later by monde van die apostel, Paulus gee: Die loon van die sonde is die dood (Rom 6:23).

Geen mens kan sy eie doodvonnis emosieloos aanhoor nie. Op die boodskap van God se oordeel oor jou, kan ‘n mens nie anders nie, as om te reageer. Koning Agab vra eers vir Elia: Het jy my gekry, my vyand? Hierdie Agab is steeds die man wat nie met God rekening hou nie. Hy sien net God se boodskapper raak. God bestaan steeds nie vir hom nie.

Sy finale reaksie op die aangekondigde oordeel van die Here God is: Toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en rouklere om sy lyf gehang en gevas. Hy het selfs met rouklere gaan slaap, en heeltyd bedruk rondgeloop (1 Kon 21:27). Agab, die groot koning wat eens gemeen het dat hy kon doen wat hy wou, het skielik tot die besef van sy eie nietigheid gekom. Hy het besef: Hy is net so verganklik as Nabot, wie se lewe ten bate van hom geneem is. Daarom het hy het hom voor die Here verootmoedig.

Verrassende wending

Die woord van die Here kom weer tot Elia. Hy sê vir Elia: Het jy gesien Agab het hom voor My verootmoedig? God sien dat die mees goddelose mens in die geskiedenis van sy volk hom verootmoedig.

Ook in ons geval weet die Here goed as ons ons sonde en ellende regtig besef. Hy weet van ons verootmoediging. Hy hoor wanneer ons ons sonde voor die Hom bely. Hy weet daarvan omdat hierdie sondebesef, -belydenis en verootmoediging nie ‘n prestasie is wat ek van my kant af lewer nie. Van begin tot einde is dit die werk van die Heilige Gees in my. Die Heilige Gees oortuig my, deur my omgang met die Woord van die Here, van my sonde.

Die Here het toe nog ‘n boodskap vir Elia oor Agab: Omdat hy hom voor My verootmoedig het, sal Ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie. Tydens die bewind van sy seun sal Ek die ramp oor sy familie bring (1 Kon 21:29). In sy groot genade stel die Here sy oordeel oor Agab uit om sy seun te tref.

Met sy sonde het Agab nie opgehou nie. Op die ou end het die honde wél sy bloed opgelek toe hulle sy strydwa na sy dood uitgespoel het by die dam van Samaria waar die prostitute hulle was (1 Kon 22:38).

Die boodskap van die Here aan ons, sondaars, wat allerlei verkeerde begeertes het en wat daardie begeertes ook tot wasdom laat kom in oortredings van die verskillende gebooie van die Here: Die oordeel van die Here wat ons, vanweë al ons sondes en ongeregtigheid op onsself haal, is gedra deur ‘n Seun – die Seun van God het dit gedra.

Ter wille van Hom sien God ons, sondaars wat ons oor ons sonde voor Hom verootmoedig, in genade aan. Hy verseker ons dat Hy ons sondes vergewe. Hy kan dit doen, omdat die skuldbrief van ons sonde aan die kruis van Christus vasgespyker is, omdat Christus alles gedoen het om van ons, sondaars, God se kinders te maak.

Nou roep die Here ons egter as verloste sondaars daartoe op om in afhanklikheid van ons troue Hemelse Vader, te bid dat die Heilige Gees ons sal lei langs die weg van dankbare gehoorsaamheid, dat selfs nie die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God in ons harte mag opkom nie (HK 44).

Volg die leiding van die Heilige Gees. Laat ons ons lewe inrig soos wat Hy ons lei. Ons hou dan al God se gebooie deur sy genade uit dankbaarheid daarvoor dat die Here ons op grond van die verdienste van sy Seun verlos.

Slot

Elkeen van ons begeer verskillende goed. Die Here spreek ons begeertes in die tiende gebod aan. Verkeerde begeertes word verbied.

Koning Agab het Nabot se wingerd begeer (tiende gebod). Sy oortreding van die Tiende Gebod lei tot oortreding van ‘n reeks ander gebooie. Daaruit kom ons afleiding: Verkeerde begeertes lei tot die oortreding van verskillende gebooie. Die tiende gebod vat die voorafgaande gebooie saam.

AMEN

Bespreking

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-10-16-ons-begeertes-het-gevolge-1-kon-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *