(2016 10 16 1e) Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos Luk 14 v25tot33 ♪

Vanoggend nooi ek jou uit om saam met my ‘n persoonlike begroting op te stel. Soos elke ordentlike begroting het ons s’n ook twee kolomme: verwagte inkomste en verwagte uitgawe. Wees gerus: hou jou beursie veilig in jou sak of jou handsak.

Ons begroting gaan oor ons verhouding met die Here en Verlosser, Jesus Christus. Dit gaan oor dit wat ons verwag om van die Here te kry en wat ons verwag om te gee. Saam met Jesus gaan ons veral kyk na die uitgawekant. Anders gesê: ons fokus veral op wat ons verhouding met Jesus Christus ons kos.

Jesus was deel van groot skares mense wat vir die Paasfees Jerusalem toe getrek het. Jesus het indruk gemaak. Baie het daarin belang gestel om Hom te volg. Hulle het egter nie regtig die volle implikasies daarvan besef nie. In ons fokusgedeelte belig Hy die werklikheid van wat dit ‘n mens kan kos, wil jy Hom volg.

Die boodskap van ons fokusgedeelte is: Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos. Ons let op: (1) wat dissipelskap ons kos; (2) Motivering met voorbeelde en (3) Slotsom: wees bereid om alles prys te gee.

Indien jy na die preek wil luister, kliek hieronder op die simbool  ►

Wat dissipelskap ons kos

Ons weet uit ervaring dat ‘n mens jou vasloop as jy iets groot koop sonder dat jy goed oorweeg of jy wél in staat is om die paaiemente enduit te betaal.

Jesus praat met mense wat die lang pad Jerusalem toe aangepak het vir die Paasfees. Baie van hulle het baie van Hom gedink en laat blyk hulle wou sy dissipels of leerlinge word. Hy het besef dat hulle onder die indruk was dat om Hom te volg so oppervlakkig kon wees as om ‘n dissipel van een van die ander rabbi’s van destyds te wees.

Hulle moes raaksien dat hulle groot offers sou moes bring, wou hulle Jesus volg. Hulle moes goed oorweeg of hulle regtig bereid was om die koste enduit te dra. Hy maak dit duidelik met twee inskrywings in die uitgawekolom:

  • As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe (Luk 14:26).

Die vertaling afstand doen is ‘n versagting van die Griekse woord. Letterlik staan daar: haat. Wat dit wat Jesus sê merkwaardig maak is dat Hy praat van sy dissipel wat sy eie pa, ma, vrou kinders en broers en susters moet haat. Natuurlik geld die groot liefdesgebod ook die mense eie aan ons. Met hierdie radikale stelling maak Jesus duidelik dat jou liefde en lojaliteit aan die mense na aan jou ondergeskik moet wees aan jou liefde en lojaliteit teenoor Hom.

Dit is moontlik dat iemand vir jy jy lief is, jou verhinder om Jesus met oorgawe te volg. Jy moet bereid wees om afstand te doen van so iemand. Jou liefde vir Christus as Verlosser en Here moet groter wees as jou liefde vir daardie persoon. Wie tussen jou en Christus te staan kom, moet jy uit die pad kry.

Dit is ‘n keuse wat sommige Christengelowiges moet maak. Iemand wat bv die Islamgeloof aangehang het en hom of haar tot Christus bekeer, ontdek dat hulle Moslemfamilie hulle van hom losmaak.

  • Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter My aan kom nie, kan nie my dissipel wees nie (Luk 14:26, 27).

Die mense wat na Jesus luister, het die prentjie van iemand wat sy eie kruis dra goed geken. Elkeen wat volgens Romeinse reg die doodvonnis gekry het, moes die dwarsbalk van sy kruis na die plek van teregstelling dra. Jesus sê vir diegene wat Hom wil volg: jy moet bereid wees om die dwarsbalk van jou eie kruis op te neem en agter My aan te loop.

Wat beteken hierdie kruis dra? Mense praat van hulle swaarkry en leed as hulle kruis. Jesus praat van die kruis wat jy dra omdat jy in Hom glo; omdat jy die evangelie glo en dit uitdra.

Deur hier te praat van kruis dra, praat Jesus indirek op wat op Hom wag. Hy sê daarmee Hy gaan self aan die kruis sterf. Sonder om dit uit te spel, maak Jesus ‘n inskrywing in die inkomstekolom van my en jou lewensbegroting. Hy het immers met sy dood aan die kruis die losprys vir al ons sondes betaal. Wanneer ons kyk na wat ons bereid is om as koste te dra, moet ons onthou wat Hy vir ons gedoen het.

Elke Christengelowige se kruis is heel persoonlik.

  • Wanneer mense jou spot omdat jy die boodskap glo dat Jesus jou Verlosser is, of omdat jy die Here se wil soek en uitleef, is dit jou kruis.

  • Daar is Christengelowiges wat voor die keuse gestel word om Jesus te verloën of met hul lewe te boet. Dit is hulle kruis.

  • Watter opoffering het jy die laaste week ter wille van Christus of die evangelie gemaak? Van watter opoffering het jy weggeskram? Is jy regtig bereid om die koste te dra wat jou verhouding met Christus van jou vra?

Jesus stel die eise aan sy dissipels in radikale en absolute terme. Sy inskrywing aan die uitgawekant van sy dissipel se persoonlike lewensbegroting is in groot- vetdruk. Daar is geen misverstand moontlik nie. Wie Jesus wil volg, moet bereid wees om alles en almal wat in sy pad staan, prys te gee. Aanvaar jy Jesus se inskrywing in jou lewensbegroting?

Motivering met voorbeelde

Jesus motiveer sy dissipels se positiewe reaksie op sy radikale inskrywing in sy dissipels se lewensbegroting. Dit voorbeelde is:

Die bou van ‘n gebou (Matt 14:28 – 30)

Jesus praat nie van die bou van ‘n gewone huis of stoor nie. Die oorspronklike woord kan vertaal word met toring. So ‘n toring was versterk vir militêre doeleindes, of om eiendom (vee of gesaaides) te beveilig. Wat volg, maak duidelik waarom ‘n mens voor so ‘n bouprojek seker moes maak dat jy die gebou kon voltooi.

Stel jou voor ‘n toring is gebou om ‘n stad teen ‘n vyand te beskerm. Die toring het nie verder gevorder as net die fondament nie. Nie net sou dit veroorsaak dat die vyand so ‘n stad of eienaar spot nie, maar hulle sou weet die stad of die eienaar het nie die vermoë om enduit weerstand te bied en hulself en hul eiendom suksesvol kan verdedig nie.

As jou lewe as gelowige deur ‘n gebou voorgestel word, moet ek en jy seker wees dat ons nie na die lê van die fondament handdoek ingooi en die gebou laat vaar nie.

Ons sou dit op ‘n ander manier kon sê. Mense sê dat ‘n mens eintlik regtig leer bestuur nadat jy jou bestuurslisensie verwerf het. As jy jou finale toets suksesvol afgelê en jou bestuurderslisensie gekry het, moet jy dit gebruik. Jy moet stelselmatig ‘n al beter bestuurder word. So moet ek en jy die lewenspad as dissipels van Christus met ywer aanpak. Ons moet volhou tot die eindbestemming – wanneer die Here my kom haal.

‘n Militêre stryd (Matt 14:31 – 32)

Wanneer ‘n staatshoof ‘n weermag met 10 000 manskappe het en hy hoor die vyand kom sy land aanval met ‘n weermag dubbeld so groot as sy eie, is hy daartoe gedwing om te oorweeg of hy weerstand gaan bied of eerder ‘n ander plan moet beraam. Die moontlikheid is dat so ‘n staatshoof ‘n afvaardiging stuur om ‘n ooreenkoms met die vyand te sluit met die bes moontlike vredesvoorwaardes.

Wie ‘n dissipel van Jesus wil wees, moet weet: jy is lewenslank in ‘n stryd gewikkel met magtige vyande wat jou dood soek. Die apostel teken hierdie vyande: Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug (Ef 6:12). Ons bely dat ons doodsvyande die Satan, die wêreld en ons sondige natuur is (HK 52). Daar is geen moontlikheid om die vyande te nader met vredesvoorstelle nie. Hulle soek jou dood.

Jy moet bereid wees om lewenslank te stry teen jou ou sondige natuur, teen die aanslae van die wêreld wat teen God in opstand is en selfs van die Satan self.

Jesus wil dissipels hê wat nie wegskram wanneer die doodsvyande met hul aanslae kom nie. Hy verwag van sy dissipel om lewenslank met die volle wapenrusting wat God gee (Ef 6:11 – 20) aan die lewensstryd deel te neem. Ons neem deel in die krag wat die Here in genade deur sy Gees aan ons skenk; ons doen dit in die wete: Christus, ons Here, is die Oorwinnaar.

Samevattend

Met hierdie twee voorbeelde wys Jesus dat wie sy dissipel wil word, eers goed moet besin. Dissipelskap bou iets groot in ons as sy volgeling op en breek iets vyandig af. Ek en jy moet beide die opbou en die afbreek enduit deurvoer. Ek kan nie begin om sy dissipel te wees en later daarvan afstand doen nie. Wie dissipel van Jesus wil wees, moet weet: dit is ‘n lewenstaak. Jy moet dit by jou lewensbegroting inwerk. Die eise van dissipelskap is lewenslank deel van jou lewensbegroting. Is jy daarvoor bereid? Het jy regtig die koste bereken?

Slotsom: wees bereid om alles prys te gee

Jesus se slotsom is: So kan niemand van julle my dissipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie (Luk 14:33). Soos die voorafgaande is ook die slotsom negatief geformuleer: “wie nie …, kan my dissipel nie wees nie.” Hier kan ons Jesus se boodskap toepas sodat duidelik word dat Hy dit wat ek en jy aan te bied het, nooit verder sal kom nie as die fondament van die toring, verby die 10000 teen 20000 troepe nie. Ons het nie die vermoë of die mag om dit wat dissipelskap van Jesus kos, enduit deur te voer nie. In eie krag kan ons nooit slaag nie.

Ons moet van die begin af opneem wat ons van die begin af tot die einde toe sal neem in die geval van die bou van die toring; heeltemal deur die eerste skermutseling tot die volkome oorwinning in die oorlog. Met Christus en in die krag van sy Gees alleen kan en sal die toring gebou word, kan en sal die oorlog gewen word. Jesus voorsien alles wat nodig is: in terme van die twee voorbeelde: al die fondse en die volle weermag. Daarom kan ons gehoor gee: doen afstand van al julle besittings.

Slot

Vanoggend het ons ons persoonlike begroting opgestel betreffende ons verhouding met Jesus Christus. Ons het veral gefokus op wat ons verhouding met Hom ons kos.

Die koste daarvan om Jesus te volg, is baie hoog. Ons fokusgedeelte roep ons op: Volg Christus enduit – wat dit jou ook al kos.

AMEN

Die preek is beskikbaar in .pdf-formaat. Kliek op die naam wat volg: 2016-10-16-volg-christus-enduit-wat-dit-jou-ook-al-kos-luk-14-v25tot33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *